รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
2. เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
 
1. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
2. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
2. นางสุพัตรา  ไชยจันหอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายตรีเกียรติ  สุวรรณสิงห์
2. นายสุรเชษฐ์  ชมภูบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
2. นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์เมืองเก่า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลเนตร  ขวัญดี
2. นางสาวณัฐพร   แนวตัน
3. นางสาวนันท์นภัส  แก้วแสนเมือง
4. นางสาวสุวัฒนา  รังโคตร
5. นางสาวอริศรา  สารมะโน
 
1. นายพิเศษ  บรรพลา
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายวีรวุฒิ  โทพันธ์
2. นางสาวสิรินภา  สมอรัตน์
 
1. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
3. นางสาวธันยนันท์  ไตรวีระกุล
4. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
5. นางสาวพิมพ์นารา  บุตรดีสุวรรณ
6. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
7. นางสาววริศรา  จันทนา
8. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
9. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
2. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายคีตศินป์  เกิดไชยะ
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ผิวมะลิ
4. นางสาวณัฐธิดา  โคตรสุโพธิ์
5. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
6. นางสาวดลพร  ไสยวิจีณ
7. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
8. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
9. เด็กชายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
10. นางสาวปวันรัตน์  รัตนวุฒิชัย
11. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
12. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
13. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
14. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  เกตะวันดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   ไชยสิทธิ์
2. นายก้าวหน้า   บัวเวียง
3. นางสาวจิรนันท์   บุญเรือง
4. นางสาวฉัตรสุดา   เสมอตัว
5. นายชญานนท์   วิชาศรี
6. นายชนบดี   เทพวันดี
7. นางสาวชัชชญา   พลดาหาญกีรติ
8. นางสาวชุติปภา   พรหมเสนา
9. นางสาวฐิตาพร   สรรพการ
10. นายณัฐศาสตร์   อาจเสนา
11. นายธนวัฒน์   แพงพุย
12. นายธนาธิป  ละธาดา
13. นางสาวธิดารัตน์   มีตา
14. นายธีรภัทร์   วินมูล
15. นายธีรวัจน์   นาราช
16. นายธเนศ   พงศ์พิสุทธิโกศล
17. นางสาวนันทภัค   ปิติวิทยากุล
18. นางสาวปรีญารัชญ์   จิตรโคตร
19. นายปัณณวิชญ์   โสคำ
20. นางสาวปิยพร   พรมพิลาด
21. นายพงศกร   อินทะผิว
22. นายพิชิต   พิมพ์เขต
23. นายพิริยกร   สุขโข
24. นางสาวภูซาน   ศรีเเสงรัตน์
25. นางสาวรุจรวี   มูลถวิล
26. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
27. นายศิวกร   ไชยศรี
28. นายสิรวิชญ์   ขอบทอง
29. นางสาวสุทธินันท์   จันทมล
30. นางสาวสุพรรษา   นาสอ้าน
31. นางสาวอรวรรณ​   กฤตลักษณ์
32. นางสาวอารียา   ต่อชีวี
33. นางสาวอินทร์ฉัตร   แสงสุวรรณ์พร
34. นายเฉลิมชนม์   โพธิ์ชัย
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
3. นางอภิญญา  บุญโท
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร   ยศพิมพ์
2. นายธนารักษ์   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวลัลน์ลลิตา   ทุมสิงห์
2. MissLi   Ruirui
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
3. เด็กชายปัญญวัชร  ชารี
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายจุฑานนท์  ไม้หนองกอย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บัณฑิต
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงสกุล
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางสุมล  แสนใจวุฒิ
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี