รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
2. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ    ปะวิโน
2. นางสาวกันติญา   ระเบียบโพธิ์
3. นางสาวจารุพร   กำหอม
4. นายชัยชนะ    ไชยคราม
5. นางสาวฐิติรัตน์   พิมพ์บูลย์
6. นายณัฐพล    สีม่วง
7. นายณัฐพล   บัวชัย
8. นายธนธร    อุทะสี
9. นายบทม์กร   คชเดช
10. นางสาวบุญนิดา   แสงรูจี
11. นายประวันวิทย์   โกกิลารัตน์
12. นายพิชัยยุทธ   เหล่อขย่อน
13. นางสาววิลาวัลย์   พิมจ้อง
14. นายศุภกิตติ์    สิทธิไพร
15. นายอนันตกร   สวัสดิ์นที
16. นางสาวอมาวสุ    สินธุ์ชัง
17. นายอัษฎาวุธ    สุดสาคร
18. นายอำนาจ   แก้วเกตุพงษ์
19. นายเสถียรพงษ์   พลสาเดช
20. นางสาวแพรวพรรณ   พิมเพ็ง
 
1. นายใด  จันทะบาล
2. นางสาวผกาวัลย์    นามนัย
3. นายศิริชัย   ชลาลัย
4. นายสุรเกียรติ  จะระคร
5. นางสาวอัมรา  พรรณาสุระ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคฑาภัทร  บุญมี
2. นายฐิติศักดิ์   ศรีษา
3. นายวชร   สัมพันธ์
4. นายสรวุธ  ศรีไชยบาล
5. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ชัยหล้า
6. นายเจนภพ  เดชพละ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอนิรุจน์  อมรรัตนเมธากุล
2. นายอานพ  สุนะไตร
3. นายอเนชา  นามนตรี
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์