รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวมลฤดี  บรรเทา
2. นางสาวอนิตศรา  ค่ายหนองสรวง
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย   ยอดดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
2. นางสาวคีตะพัฒน์  ดำพะธิก
3. นางสาวจันทรัสม์  ช่างบุ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทิชัย
5. นายชิตวัฒน์  ภารมาตย์
6. นายณัฐพนธ์  ฤาโสภา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ใส
8. นางสาวตุลารัตน์  พลหนองคูณ
9. นายทศพล  สีสุแล
10. นางสาวธนวรรณ  ปักษานนท์
11. นางสาวนริศรา  ดงษา
12. นางสาวบุษรารัตน์  ประสงค์สุข
13. นายพลชนะ  วงค์ทอง
14. เด็กหญิงวิมลณัฐชา  ศรีหริ่ง
15. นายวิษณุ  เลิศศรีดา
16. นายศราวุธ  วงษ์ลุน
17. นางสาวสุภาวดี  เดชชัย
18. นายอธิกรณ์  วิเศษสมัติ
19. นายอนุชิต  พวงภู่
20. นางสาวเกศมณี  โต่นวุธ
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
3. นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง
4. นางชญานิศ  ตาลกุล
5. นางอาทิตยา  สุรวาทกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีเที่ยง
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจักกรี  มะโนลัย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชมชื่น
3. เด็กชายภูริทัช  จันทร์แสน
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
2. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอรรศฎา  ด่านป้อม
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายนภัทร  มูลวันดี
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  นามมนตรี
2. เด็กชายธนกฤต  มุณีชัย
3. นายนราธิป  นิจโกฏิ
4. นายนรินทร์  นิจโกฏิ
5. เด็กชายสิทธพร  กุมภาษี
6. นายอนุรักษ์  นิรันต์ราย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นายสุรพล  พุทธคู
3. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิชา  ทำสระคู
2. นางสาวปณิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
5. นายเจษฎา  หลู่ดอนบม
6. นางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายนิมิตต์  การะดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
3. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
 
1. นายรัฐพล  นามคำ
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายธีระพงษ์  โต๊ะสิงห์
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  รณขันธ์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนพนันท์  พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นายโอภาส  จันทรี