รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  อุ่นเจริญ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐพงศ์  ยะราไสย์
2. นายปิติ  กลางคาร
3. นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์  แดงวิบูลย์
2. นายณภัทร  บุญมีเย็น
3. นายพลรัตน์  ไชยศิริ
 
1. นางสมจิต  อินทรชาติ
2. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
2. เด็กชายพีระจักร  พลายชนะ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ภควรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายอานนท์  คนขยัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร  หอมลา
2. นายวรภัทร  รักพงษ์
3. นายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัชต  วินทะไชย
2. เด็กชายสิทธิชัย  จำปาบุรี
 
1. นายนิคม  จันทะโสม
2. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. นางสาวศิรประถา  เอี่ยมภูงา
6. เด็กหญิงศิรินันท์  ไม่หวั่น
7. เด็กหญิงสุดาพร  ดวงประทุม
8. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
9. นางสาวอาภา  ชูชื่น
10. นายเจษฎา  เวียงนนท์
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายภาชิณ  บัวพันธุ์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  แสงงาม
2. นางสาวกลมทิพย์  โพธิ์ขำ
3. นางสาวกัญญาพัชร  โคตะบุตร
4. เด็กหญิงกิตติยาพร  กุลกิจ
5. นางสาวขนิษฐา  สู่สุข
6. นางสาวขวัญสุดา  กาญจนหงษ์
7. นางสาวจงกลพรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
8. นางสาวจารุวรรณ  สุขสงวน
9. นางสาวจิราพร  พนมเขต
10. นางสาวชลธิชา  เพียงตา
11. นางสาวชลัลยา  สัตยรักษ์
12. เด็กหญิงชวิศา  สัมพันธารักษ์
13. นางสาวชุติกาญจน์  นันทวงศ์
14. นายธนกร  เทพสถิต
15. นางสาวธนิดา  เสี่ยงสาย
16. เด็กหญิงธรรมมิกา  สุรีอาจ
17. เด็กหญิงนิรมล  เขตเจริญ
18. นางสาวนิรุชา  นวลนุกูล
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรียาภรณ์  เริงรื่น
21. นางสาวปัทมาวดี  นิลผาย
22. นางสาวปุณิกา  สงวนรัตน์
23. นางสาวพัชรพร  ประทัศน์
24. นางสาวพัชรีพร  น้อยบุดดี
25. นางสาวพันชจิมาพร  เพ็งนาม
26. นางสาวพิมกนก  ทัดเทียมหัด
27. นายวรการ  ตาลเอี่ยม
28. นางสาวสุกัญญา  วงนาแพง
29. เด็กหญิงสุชาดา  คำภักดี
30. นายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นายสุริยา  ธานีลาส
33. นางสาวสุวิมล  เกตตาก
34. นายอนุวัฒน์  สามารถ
35. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทดิลก
36. นางสาวอัจฉราวดี  เรืองศรีอรัญ
37. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรสาราแก่นทราย
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
2. ดร.นพดล  เทียมเมืองแพน
3. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
4. นายตะวัน  ประเสริฐสังข์
5. นายปฏิรูป  พุทธมอญ
6. นายบัณฑิต  ประทาน
7. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
8. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. นายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  นะที
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปัญญาดา  ปิยะนารถ
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัชชา  แสงอรุณ
2. นางสาวศศิวิมล   รัตนจันทร์
 
1. MissJin  Xiao song
2. MissLiang  Zhen
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  สังสุดชา
2. นางสาวดวงฤดี  กรวดนอก
3. นางสาววรอาภา  บุญกาพิมพ์
4. นายสิทธิพล  กันหาโนน
5. นางสาวสุธีรา  ศรีสุนา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ปัสสาสัย
2. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนะรัชต์  ภาภักดี
2. นายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
3. นายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  กงละวัล
2. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
3. นางสาวเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวการะเกด  วังแสง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เสริฐศรี
3. นางสาววิชชุรดา  พัฒนสาร
 
1. นางปราณี  เจริญเขต
2. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินทร์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี