รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคมสัน  ดวงคำ
2. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
3. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
4. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
5. นายทศพร  บุตรพรม
6. นางสาวทิติภา  ทองวรรณ
7. นายธนวิทย์  บุญไทย
8. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
9. นายนันทชัย  ภูตีกา
10. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
11. นายพิชิตชัย  กัมมันตะคุณ
12. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นายเจษฎา  ชื่นตา
2. นายนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
3. นางก่อกนก  เวชคงกิติกร
4. นางสาวกรวรรณ  ปุนปอง
5. นายปรเมศวร์  เสืออุดม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเจษฏา  จารุสาร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม