รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ปทุมวัน
 
1. นางสาววราภรณ์   ไวพจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  วิเศษวงษา
2. นายณัฐภัทร  เกิดสีทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายนครินทร์  ศรีคง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิรมน   เตชะพิญชยะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  รากวงค์
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวติยะทาดา  เชียงเครือ
2. นายอภิสิทธิ์   แพทย์ทองซิว
3. นายเกริกเกียรติ  ไชยช่วย
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
2. นางสาวนิภาพร  ผ่านเมือง
3. นายวธัญญู  ผาสุข
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม