รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
2. นายปิยะราช  ตรงดี
3. นางสาวพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนัญญา   ทุ่งไธสง
2. นายอิทธิพล  ช้างจูม
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
2. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
2. เด็กชายภาณุวัตร  บุรีรัตน์
 
1. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
2. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวศิริโสภา  คำมุงคุณ
2. นางสาวอรพิชญ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ​
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นายสุวิวัชร  สมมาตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนิโคลัส อนุเทพ  โทมิตา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์
 
1. นายเจนวิชญ์  รามางกูร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวศศิยาภรณ์  สาระพงษ์
2. นางสาวสิริยากร  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายณรงค์กรณ์  อุดาหน
2. นายเทพฤทธิ์  คำสีทา
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายวิศรุต  ไพศาลวัฒนการณ์
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายธนบัตร  กองแก้ว
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
3. เด็กชายอัครพนธ์  วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์