รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์ชารี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลามพัฒน์
3. เด็กหญิงจินดาพร  บุหรัน
4. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ซาตัน
6. เด็กชายทนงศักดิ์  มีศิลป์
7. เด็กชายทัศนพงษ์  ชาติมนตรี
8. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
9. เด็กชายธนพล  อันสีแก้ว
10. เด็กชายธนวัฒน์  ขันธพัฒน์
11. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมเชย
13. เด็กหญิงธิมาพร  ทึบหลวง
14. เด็กชายธีมากร  ไชยดำ
15. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ์
16. เด็กชายนพดล  หนองเส
17. เด็กหญิงนภาพรรณ  บุหรัน
18. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  ทองจำปา
20. เด็กหญิงประวีณา  จันบัวลา
21. เด็กชายปวริศ  ศรีวงษ์
22. เด็กชายปิ่นแก้ว  อิ่มจิตต์
23. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
24. เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ์สังข์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงขรอาจ
26. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทสี
27. เด็กชายยุทธการ  ประจันตะเสน
28. เด็กหญิงวรินทร  เทียบสี
29. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปะวะโก
30. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
31. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
32. เด็กชายศุภกรณ์  กลิ้งสวัสดิ์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  โสนิราช
34. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
35. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
36. เด็กชายอรรถพร  นามไว
37. เด็กหญิงเกตุวดี  ชุมฝาง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์ใส
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญหา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางมะลินาถ  งีบส่อม
3. นายกฤตนัย  โคตรสพล
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นายนิมิต  นวลจันทร์
6. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
7. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายภานุวัตน์  บางสำรวจ
3. นายรัตนพล  คิดไร
4. นายอาทิตย์  เศษรักษา
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทักษิณคุณ
 
1. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
2. นางสาวกาจญนี  มุลนี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภัทร  พานคง
2. เด็กหญิงฉัตราวรินทร์  อินตะพันธุ์
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. นางสาวศิรินุช  สุวรรณกุฏ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวจิดาภา  อุตตะมะธนานนท์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ต.สุวรรณ
2. นางสาวศศิกร  ธุระนิตย์
3. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  จักรบุตร
5. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชยากร  แสนทำพล
2. นางสาวสุพิชญา  เทียบปัด
3. นางสาวอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นายประกอบ  บำรุง
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. นายคมสัน  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
2. นางสาวสุวภัทร  ภูชมศรี
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายคมสัน  วิมลสม