รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
2. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
 
1. Mr.Park  Hyeong uk
2. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  มาพล
2. นายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
3 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูลายยาว
2. เด็กหญิงญาดา  ภูชะหาร
3. เด็กหญิงพิมลพา  ทองพิลา
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง