รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชัญญา  ชุมกาแสง
2. นางสาวณัฐนิช  ฤทธิวงศ์
3. นางสาวอารยา  มาณะศิลป์
 
1. นางจีรกานต์  ชำนาญบึงแก
2. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวพนัชกร  เอื้อเจริญทรัพย์
2. นางสาวเนตรชนก  บุุญไสว
3. นางสาวแพรวา  เทียมวงษ์
 
1. นายดนุพล  เดชอุดม
2. นายมณี  อิ่มเจือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวชลิตา  สามัง
2. นายชาญชัยนุวัฒน์  ขันประมาณ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  สาระชัย
4. นายธนดล  ไสยรส
5. นางสาวนฤมล  มูลละ
6. นางสาวนฤมล  ยุบลเมฆ
7. นางสาวปนัสญา  กมลชิต
8. นายปัณณพัฒน์  โพธิ์วิเศษ
9. นายปิยะวัฒน์  กมลเลิศ
10. นางสาวพรรณพร  ผาเวช
11. นายพีระพัฒน์  ระดาฤทธิ์
12. นายภัทรดนัย  แผ่นดิน
13. นางสาวภัทรมินทร์  เวียงยิ่ง
14. นางสาวรัตทิชา  อนันเอื้อ
15. นางสาววรินธร  ไสยรส
16. นายวัชรากร  แสงบุญมี
17. นายสุรศักดิ์  พลเยี่ยม
18. นายสุรสิทธิ์  พลเยี่ยม
19. นายอภิชัย  แกนแก้ว
20. นางสาวอรปรียา  มุติมรรคา
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
2. นายวชิระ  โคตะโน
3. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
4. นายชญานนท์  คันทมาตย์
5. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายหฤษฎ์  ระดารุตน์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. นายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
3. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
4. นางสาวนิภาพร  พิลาโท
5. นายภราดร  โสมา
6. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
7. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
8. นายเกียร์ติศักดิ์  เพ็งพันธุ์
9. นายเจษฎา  มะโนมัย
10. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
2. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
3. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
4. นางสาวประภาพร  คำมะลา
5. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
6. นางสาวอนุสรา  ทุมสิงห์
7. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
4. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยนา  ภูสมยา
2. นางสาวนิสาชล  ยมรัตน์
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.OH  MINWOO
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวข้าวฟ่าง  ถาวรเรือง
2. นางสาวจิรายุ  สุขุมวิริยกุล
3. นายณัฐวุธ  ประทุม
4. นายปราโมทย์  ทิศเนตร
5. นางสาวปาณิศา  ดวงตาไท้
6. นายพงศธรณ์  ตันเจริญ
7. นางสาวภัทรพร  อ่างแก้ว
8. นางสาวสรารัตน์  ภูสง่า
9. นายอภิวัฒน์  สมศักดิ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  แก้วมีสี
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญณิกา  อุปรา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลชื่น
 
1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก
2. นางสาวไพลิน  ชิณเทศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกลีบผกา  จักวาโชติ
2. นายกล้ายุทธ  พิชัยเชิด
3. นายหฤษฎ์  ภูนอนไร่
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายจุลนันท์   ทรงวัฒนะสิน
2. นายวรายุธ   ภูส่งศรี
3. นายเจษฎาภรณ์   อรรคนันท์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายมารุต  วรสาร
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
3. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
2. นายปิฏิพงษ์  กมลสาร
3. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จักร์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงศ์
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล