รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร
2. เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม
3. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นางสาวนภาพร  เทียมทะนง
2. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงนลินี  มีโชค
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ชายทวีป
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ชุมศรี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยุดรัมย์
5. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. นางนุชจรี  คู่กระสังข์
2. นางสาวศรุตยา  แก้วกูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยทอน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แย้มศรี
2. นางสาวนนทิยา  จรัญกลาง
3. นางสาวพรชิตา  พัฒนะแสง
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
2. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกรีฑายุทธ  คนรู้
 
1. นายฉลอง  งามคง