รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางอรวรรณ  ลัคษร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธนกร  วิรุณพันธ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  กงประโคน
2. เด็กชายฆนากร  วิญญารัมย์
3. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
4. เด็กชายจิรภัทร  ไมยประโคน
5. นายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
6. นางสาวชนิสร  สุวรรณเขตร์
7. นายชลสิทธิ์  ยามประโคน
8. นายชานนท์  ชัยสูงเนิน
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
10. นายณพร  กระฐินเทศ
11. นางสาวณัฐนันท์  เพิ่มชาติ
12. นายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นายธนากร  ภาสดา
14. นายธนาฤต  ยุรี
15. นายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
16. เด็กชายธีรัช  จรัสนราชัย
17. นางสาวนันทิชา  คงดี
18. นายนันท์ธร  ไชยปลัด
19. เด็กชายบุพกร  สิงห์ประโคน
20. นายปกรณ์ศักดิ์  หล่อแท้
21. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ชำนาญพนา
22. นางสาวปรียาพร  ละครชัย
23. เด็กหญิงปิยะดา  มารม
24. นางสาวปิยะธิดา  มาลีกุน
25. เด็กหญิงพิมพิกา  ธระเสนา
26. นายภัคพล  เกรียรัมย์
27. เด็กชายรัตนเทพ  วิ่งชิงชัย
28. เด็กหญิงวันวิษา  กริมรัมย์
29. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
30. นายวุฒิพงษ์  อุทธา
31. เด็กหญิงศราศิณีย์  ศรีละมัย
32. นายศิริมงคล  วิรัตน์จินดา
33. เด็กชายศุภณัฐ  แก้มรัมย์
34. เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบเพียร
35. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
36. นางสาวสุภัสสรา  เสาวโค
37. นายอนพัช  เนาวบุตร
38. เด็กหญิงอรปรียา  เครื่องไธสง
39. นายอรรณพ  แป้นประโคน
40. เด็กหญิงอาริสา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายปรเมศร์  บุญชม
4. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
5. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
6. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
7. นายอนุรักษ์  พานทอง
8. นายปิยธร  จันทร์แก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฝนปราย  จำปาก่ำ
2. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์กวี  เสาวโร
2. นายจารุทัศน์  พิมพ์รัตน์
3. นางสาวปนัดดา  สวายประโคน
4. นางสาวปวันรัตน์  รองประโคน
5. นายพีรพัฒน์  คำสอน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัชพงศ์  น้อยพลี
2. เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
 
1. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
2. นายหิรัญรักษ์   ทองวิชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. นางสาวกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. นางสาวจิตรลดา  นันตะชัย
4. นายธนภูมิ  จุดโต
5. นายพิชญภัทร  แก้วประโคน
6. นายศิริ  ศักดิ์ประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์