รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายชนกชนม์  กมลศุภโฆษิต
2. นายธนโชติ  แสนภูมิ
3. นายยุทธนา  จ่าภา
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. นางสาวสุมิตรา  ดมประโคน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เปกรัมย์
2. เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทัศนปิติกุล
4. นางสาวณิชกมล  คำสอน
5. เด็กหญิงณิชกุล  แว่นรัมย์
6. นางสาวธัญชนก  ศรีหาคุณ
7. เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
8. เด็กหญิงมาริษา  กระแสรัมย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
10. นางสาวโชติกา  วาตุรัมย์
 
1. นางรัชนก  ป้อมหิน
2. นางสาวสุธาสินี  เจียมผักแว่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  กะการัมย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา  แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  สีดาหลง
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นกพรม
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายคุณานนท์   เจนจับ
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
3. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
4. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
6. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
7. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
8. นางสาววฤณดา   ธีระกุล
9. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต   ผลเจริญ
3. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
4. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
5. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
7. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
8. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
9. เด็กหญิงธณพรรณ  ไหวดี
10. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
11. เด็กชายนัฐนนท์  บำรุงธรรม
12. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
13. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
14. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
16. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
17. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
18. นางสาวยศวีร์  สาสุข
19. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
20. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
21. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
4. นางพัธนันท์  รัตนชีวพงศ์
5. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
6. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศรัณย์พงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา   บัวชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  ฮิวส์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกาญจนา  เฉลียวรัมย์
2. เด็กชายกิตติธัช  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์บุญ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูนโพธิคา
5. เด็กหญิงบัญธิดา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงพรชิตา   แอบทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุราณสุข
8. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  จอมรัมย์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผือกแก้ว
10. เด็กชายศุภวิชญ์  สูณรงค์
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมษา
12. เด็กหญิงอารยา  เยี่ยมยศ
 
1. นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
2. นายวชิระ  ศรีเที่ยง
3. นายอรินธิตา  ศรีธนต์
4. นายอนันต์  ไหมทอง
5. นายสุจินดา  อ่อนน้อม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   แสนบุดดา
2. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทร์เทียม
3. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์เทียม
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   กระมูลศิลป์
5. เด็กหญิงวีรกานต์   วิเศษนคร
6. เด็กหญิงสุธิดา   กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางมานิตรา   อยู่พงษ์ทอง
2. นางพิมพกานต์   กิตตินพเกล้า
3. นางสาวจิรนันท์   บุญสุข
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  สุดชนะ
 
1. นางปุณณภา  แพงศรี