รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์   วงษ์หมอก
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกิตติชัย  เดชทะศร
2. นายนครินทร์  ผึ้งศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายคุณากร   สุวรรณะ
2. นายคเชนทร์   จันทรณี
3. นางสาวจิดาภา   ภูอองทอง
4. นางสาวญานิศา  อุปสุ
5. นางสาวทักษพร   ไชยมาโย
6. นางสาวธิดารัตน์  ชนะพจน์
7. นายนลธวัช   บุญตระกูล
8. นายนวมินทร์   นิมมิตตานนท์
9. นายปองคุณ   ศรีสุวรรณ
10. นางสาวปาริฉัตร   แสนปุชุม
11. นางสาวปิยะธิดา   โยลัย
12. นางสาวพิยดา   ทับสีแก้ว
13. นายภควัฒน์   ศิริดำรงค์
14. นายวรายุทธ   สิมมา
15. นายศตวรรษ   แก้วบุญกว้าง
16. นายอดิสรณ์   มีหล้า
17. นางสาวอรปรียา   จรนาทอง
18. นายอานนท์    จันทะขิน
19. นางสาวเขมิกา   เขื่อนแก้ว
20. นายเขมินท์   เบ้าลี
 
1. นางพิไลวรรณ   พลหาราช
2. นายพิพัฒน์พงศ์   พรมจันทร์
3. นายนิธิพัฒน์   บัวผัน
4. นายสมพงษ์   รัตนวงษา
5. นายณฑีภัษ   มั่นเหมาะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมาวงษา
2. นางสาวกานต์ธีรา  พิมสอน
3. นางสาวคัทรียา  สุวรรณมาโจ
4. นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม
5. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
6. นายนิรชิต  มะสุใส
7. นางสาวนุชจรินทร์  โยลัย
8. นางสาวปวันรัตน์  มหาวงค์
9. นางสาวอริษา  โยลัย
10. นางสาวอาทิตยา  นครวงค์
 
1. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกณิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
2. นายธนธรณ์  บุญเทียม
3. นางสาวมิ่งขวัญ  สังขตะอำพน
4. นายรณกร  จันทะวงษ์
5. นายอติภัตร  ช่างถม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. นายณภัทร  ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนโคตร์
4. เด็กชายพงศกร  คำใบ
5. เด็กหญิงภัชชนก  กุนันท์
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวปัณณพร  พวงมณี
2. นางสาววิภาดา  ติยะบุตร
3. นายสุจินดา  สุแพง
4. นางสาวอนงค์รดี  แก้วสำราญ
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
2. นางสาววิรัตน์  สมรฤทธิ์
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  ราชลัย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. นายศรันย์  ทันบุญ
3. นายเจนภพ  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา