รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปาหอม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เผือดผุด
3. เด็กหญิงอนุธิดา   บุญรัตน์
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางไฝคำ  เผือดผุด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  สาลีเพ็ง
2. นายพชรดนัย  สีม่วง
3. นางสาวภัทรรินทร์  เอี่ยมตุ้มรัตน์
4. นางสาวภัทรลภา  คำลุน
5. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวเพชรนภา  วงค์ศรีชา
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายจิรวัฒน์  นาเวียง
2. นางสาวอทิตา  วัฒนะภคิน
 
1. นางอาภัสรา  บัวชุม
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีทอง
2. นางสาวนัชชา  พรมโล
3. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
4. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
5. นางสาวรจนา  เมหิ
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. นายศิวกรณ์  เขื่อนขันธ์
9. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
10. นางสาวเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายศุภวิชญ์  ผาทอง
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นางสาวอโนชา  วงศ์พันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
3. เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
4. เด็กชายพลาธิป  เหมะธุลินทร์
5. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สุขมอง
6. เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน   เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
8. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนานัน  ซามาตร
2. นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธิติญา  คำเปลื้อง
2. นายพงศกร  บัวคำนิล
3. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
4. นางสาวศิรินดา  จูมวงษ์
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. MissDong   Jiao Jiao
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลปรียา  มาภา
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายสมรักษ์  ชลไพร
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ท่องพิมาย
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทรโคตร
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สาระพันธ์
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นายจันทา  มายอด
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรคศร
2. เด็กชายปิยะบุตร  รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  นรดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  มุงธิราช
3. เด็กหญิงภควรรณ  คำลือ
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนฤพนธ์  สีเงิน
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุระโคตร
3. นางสาวปุณยวีร์  บุพศิริ
 
1. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  คำโล
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู