รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพัชราภา  กองเลิศ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
3. นายภัทราวุธ  สิมช้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีระภัทร์  พะวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. นางสาวนัทกานต์  ช่วยชาติ
8. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
9. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
10. นายสหรัฐ  สายโรจน์
11. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
2. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
3. นายสมทรง  สุขขี
4. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  อลิศ สตีเฟ่น
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกุลวัชร  วิลาวรรณ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัลย์กมล  แขขุนทด
2. นางสาวพรรณแสงรุ้ง  กิติจันวานิตย์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร
2. เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขปาน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายณภัฏ  ถิ่นชีลอง
2. นางสาวธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญวรา  บุษราคัม
2. นายกิตติพงศ์  อุดโนนตาด
3. นายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
5. นายฐิติพงศ์  นาคคำ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
7. นางสาวดวงกมล  อำนาจ
8. นางสาวตะวัน  ซายเขว้า
9. เด็กชายธนภูมิ  ทรายงาม
10. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
11. นายนิติธร  ทวีชีพ
12. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
13. นางสาวพรพิมล  โคบาล
14. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ธีรวรรณพินิจ
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
17. นายยชญ์อนันต์  ผุดผ่อง
18. นางสาวรัญชนา  ประจญหาญ
19. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
20. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
21. นางสาววาณิรา  รักษาศีล
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. เด็กหญิงอธิชา  ปุระหล่า
26. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ชัย
27. นายอภิเชษฐ์  วิสุทธิสาย
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. เด็กหญิงแสนรัก  เงินจัตุรัส
30. เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายมณฑณัช  บุญปลูก
4. นางประภัสสร  คิดบรรจง
5. นางประสานพันธ์  พลทะยาน