รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายหฤษฎ์  ระดารุตน์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายจุลนันท์   ทรงวัฒนะสิน
2. นายวรายุธ   ภูส่งศรี
3. นายเจษฎาภรณ์   อรรคนันท์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายมารุต  วรสาร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา   หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จำปาศรี
5. นางสาวเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายธนบดี  จันเพ็ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวดวงตา   ท้าวด่อน
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ   สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์   กำลังดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐกมล   คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวปณิศา  ยอดสิงห์
3. นางสาวอธิตญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชราภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาวงศ์
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กชายวิทยา  เชื้อสวน
7. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกฐินนพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
5. เด็กหญิงปรานปริยา  โสบุญมา
6. เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสำ
7. เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
9. เด็กหญิงมนปริยา  ศรีฉันทะมิตร
10. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
11. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
12. เด็กชายเกียรติชัย  ตรงสินสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
3. นางสาวพิมพิกา  ตันคำฮอง
4. นางสาวนุจรีย์  ถิ่นถาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญจน์สิตา  วงค์มุสิก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผันผาด
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. MissWANG  NING
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. MissZHAI  MENGTING
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายฆามินทร์  หอมมา
2. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
3. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
4. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว
2. นายศุภกร   ทิพย์สิงห์
3. นายหัสวรรษ   อัคติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. นางสาวนัทกานต์  ช่วยชาติ
8. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
9. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
10. นายสหรัฐ  สายโรจน์
11. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
2. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
3. นายสมทรง  สุขขี
4. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  นามเขต
2. นายณัฐพล  มุลพล
3. นายธีรณัฎฐ  แสงรุ่งสว่าง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
5. นางสาววันวิสา  จันทร์ภักดี
6. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
7. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
8. นางสาวอรยา  เสกแสร้ง
9. นางสาวอริสา  เสกแสร้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นายศุภณัฐ  ศิริลา
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เที่ยวทอง
2. เด็กชายวีรพล  มุลทุลี
3. เด็กชายวีระพงษ์  จินพละ
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. MissSuu suu  Lwin
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชัญญา  ชุมกาแสง
2. นางสาวณัฐนิช  ฤทธิวงศ์
3. นางสาวอารยา  มาณะศิลป์
 
1. นางจีรกานต์  ชำนาญบึงแก
2. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. นายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
3. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
4. นางสาวนิภาพร  พิลาโท
5. นายภราดร  โสมา
6. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
7. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
8. นายเกียร์ติศักดิ์  เพ็งพันธุ์
9. นายเจษฎา  มะโนมัย
10. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
2. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
3. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
4. นางสาวประภาพร  คำมะลา
5. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
6. นางสาวอนุสรา  ทุมสิงห์
7. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
4. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยนา  ภูสมยา
2. นางสาวนิสาชล  ยมรัตน์
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.OH  MINWOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงศ์
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วเศษ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  ประสานสี
2. นายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
3. นายไชยพร  โสภา
 
1. นายสุรชัย  สมสนิท
2. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชาดา  ชาหล่อน
 
1. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ผดุงสันต์
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปณต  ในทอง
 
1. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี  บรรลือทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพัชรี  โพธิกลาง
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  พลปลัด
 
1. นางไพรัตน์  ดงบัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวสุนิสา  ภูเวียนวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แย้มศรี
2. นางสาวนนทิยา  จรัญกลาง
3. นางสาวพรชิตา  พัฒนะแสง
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
2. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบุปผชาติ   ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาลิสา  อิสิสิงห์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบงกชพร  วรรณพิมพ์
2. นางสาวรุจิกร  เค้าสิม
3. นางสาวสิริชนก  ริยะ
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร  ระวีกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฎชญา  อมรวิศิษฏ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนสิ่ง
3. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  พิมาทัย
2. เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
3. เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงมะลิต้า  มิลลาร์
5. เด็กชายวชิรวิชญ์   ธนธีรวงศ์สกุล
 
1. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร  ทองศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิตา   พลคำ
2. นายกรีฑา   อภัยสม
3. นายณัฐพล  สายพงษ์
4. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
5. นางสาวปนัดดา  อัจนา
6. นายภัควินทร์  วิริยะกาญจนา
7. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
8. นายสุรัตพล  ยินใส
9. นางสาวอนัญญา  ปรือปรัง
10. นางสาวอมรรัตน์  ทองเกิด
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงน้อย
2. เด็กชายชญานนท์  บัวเทศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ชฎาวงค์
4. เด็กหญิงนิราพร  เวียงธงสารัตน์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงวนิดา  สมภาร
7. เด็กชายหัถชัย  ฉลาดแย้ม
8. เด็กชายอนุชา  พิมลา
9. เด็กหญิงเพลินนภา  จันทร์โฮง
10. เด็กชายไชยพัฒน์  เตคำหัน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
3. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงนฤมล  บาลศรี
2. เด็กหญิงนุชวรา  แสบงบาล
3. เด็กหญิงปารีณา  ตรงสาหัส
4. นางสาวสาริยา  มังคะรัตน์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิรินทร์
 
1. นางสาวอาภาพร  กั้วพรม
2. นางอิ่มทอง  ปัญญา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนัญญา   ทุ่งไธสง
2. นายอิทธิพล  ช้างจูม
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
2. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิรมน   เตชะพิญชยะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยะวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
3. นายนิกร  โสรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  ลอดบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  วังสีดี
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงพัชราพร  คอมค้อ
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เรืองแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เนาแสง
2. เด็กหญิงซาซ่าปารีส  มิทเชล
3. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงภัทรียา  ทองโคตร
5. เด็กชายภูมิรัฐ  เบ้าทุมมา
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางช่อแก้ว  สำราญพรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนิติธร  ลายเมฆ
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. นายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพัชราภา  กองเลิศ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
3. นายภัทราวุธ  สิมช้า
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรา  สีลาคำ
2. นางสาวนุชจรี  สีลาคำ
3. นายสิทธิกร  โสกเชือก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
2. นายกมล  หมอกชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
2. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ย่อมกระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร  แหยมกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
2. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ชาญมงคล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
4. นายตะวัน  รินกระโทก
5. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
11. เด็กชายพีรวัตค์  สวัสดิ์วิราโชค
12. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
13. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
14. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายชัยทัต  โสพระขรรค์
3. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
4. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หาดกระโทก
2. เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายดนุพร  ยืนยง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ยินดี
2. นางสาวพันดาว  กำไรทอง
3. นางสาวสรารัตน์  สานคล่อง
 
1. นางวาสนา  กุนอก
2. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวรรณขนก  จันสมดี
2. เด็กชายสหัสชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวการะเกด  วังแสง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เสริฐศรี
3. นางสาววิชชุรดา  พัฒนสาร
 
1. นางปราณี  เจริญเขต
2. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวมลฤดี  บรรเทา
2. นางสาวอนิตศรา  ค่ายหนองสรวง
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย   ยอดดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญณิกา  อุปรา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลชื่น
 
1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก
2. นางสาวไพลิน  ชิณเทศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร
2. เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม
3. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นางสาวนภาพร  เทียมทะนง
2. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยทอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญวรา  บุษราคัม
2. นายกิตติพงศ์  อุดโนนตาด
3. นายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
5. นายฐิติพงศ์  นาคคำ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
7. นางสาวดวงกมล  อำนาจ
8. นางสาวตะวัน  ซายเขว้า
9. เด็กชายธนภูมิ  ทรายงาม
10. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
11. นายนิติธร  ทวีชีพ
12. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
13. นางสาวพรพิมล  โคบาล
14. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ธีรวรรณพินิจ
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
17. นายยชญ์อนันต์  ผุดผ่อง
18. นางสาวรัญชนา  ประจญหาญ
19. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
20. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
21. นางสาววาณิรา  รักษาศีล
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. เด็กหญิงอธิชา  ปุระหล่า
26. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ชัย
27. นายอภิเชษฐ์  วิสุทธิสาย
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. เด็กหญิงแสนรัก  เงินจัตุรัส
30. เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายมณฑณัช  บุญปลูก
4. นางประภัสสร  คิดบรรจง
5. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
2. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววชิราวรรณ  สีเทพ
2. นางสาวสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นางสาวจิดาภา  แสนไชยยา
3. นายณัฐพงษ์   พิมพากุล
4. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
5. นายธนวุฒิ  บัวคอม
6. นายธนากร  สีชมพู
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
9. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
2. นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฎา  อั้นทอง
2. นายกษกร  วงษ์พนากร
3. นายชญานิน  อุดมพงศ์สุข
4. นายชยพล  ลาผา
5. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
6. นางสาวณัชชา  ศิลมูล
7. นายณัฐชนนท์  เสิกภูเขียว
8. นายถิรวัฒน์  เพ็ชอ้อม
9. เด็กหญิงธัญชนก  พงโพธิ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินรีย์
11. นายธีรพงษ์  เร่งมานะวงษ์
12. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
13. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
14. เด็กชายปุณยวีร์  เนื่องศรี
15. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
16. เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์
17. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
18. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
19. นายภาณุวัฒน์  ศรีหานารถ
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
21. นายภานุเดช  สีเชียงสา
22. นายวัชรพงษ์  เวชอรุณ
23. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
24. นางสาววิชุดา  มณีเทพ
25. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
26. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
27. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
28. นางสาวศิรินธร  กูดทา
29. นายศุภชัย  แก้วดวงดี
30. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
31. นายสวิตต์  ประทุมแก้ว
32. เด็กชายสุธิมนต์  จันทรณิธานศรี
33. นายอภิชัย  โม่ลา
34. นายอภินันทศิลป์  โปลาแสน
35. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
36. นายอภิสิทธิ์  ปินะโต
37. นางสาวอรวรรณ   กะตะศิลา
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์บุญ
39. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
40. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
2. นายธีรศักดิ์   วิจิตรปัญญา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายคมาคม  จองระหงษ์
5. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
6. นายอภิชาติ  ขันบา
7. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
8. นายวงศธร  พุทธาศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์
2. นายอภิสิทธิ์  ถาวรฤทธิ์
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวจิตตนา  กุลวงศ์
2. นางสาวพันธนันท์  รุ่มชะเนาว์
3. นางสาววิยดา  บุญยัสสะ
 
1. นายกิติคุณ  บุรี
2. นางสาวสาวิตรี  ฉลูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนันต์ธิดา  สีหัน
2. เด็กหญิงสาริกา  พระพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ประจงจิต
 
1. นายวรวิทย์  หอมหวล
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
2. นายปิยะราช  ตรงดี
3. นางสาวพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวศิริโสภา  คำมุงคุณ
2. นางสาวอรพิชญ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ​
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
2. เด็กชายกัณภัทร  ปิ่นวนิชย์กุล
3. เด็กชายณัชพล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
5. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
6. เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
8. เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนนานนท์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
10. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
11. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
3. นายรัตนชัย  สุธงษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. นายศรันย์  ทันบุญ
3. นายเจนภพ  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพูนทรัพย์   ไชยโคตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายแก้วสัมฤทธิ์  สอนศรี
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  สาสิงห์
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
3. เด็กชายอัครพนธ์  วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  อังสนุ
2. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
4. เด็กชายภูวนาถ  จาบทอง
5. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
8. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเขต  ดวงงาม
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายคณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายคมสันต์  เที่ยงธรรม
3. นายธีรภัทร์  สมณะ
4. นายปริวัฒน์  สุขพราม
5. นายรัฐศาสตร์  ศรีสอน
6. นายศุภชัย  ใจกล้า
7. นายศุภชัย  ทองมาก
8. นายสหชาติ  วงสนิท
9. นายเจศฎากรณ์   วีรเลิศ
10. นายเอเซีย  แก้วเกิด
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายมนตรี  สุดาปัน
3. นายปรีชา  พรมแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
2. เด็กชายพีระจักร  พลายชนะ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ภควรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายอานนท์  คนขยัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร  หอมลา
2. นายวรภัทร  รักพงษ์
3. นายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
3. เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก
4. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี
6. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์   นิวงษา
8. นางสาวสาวิณี  ศรีรักษา
9. เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวฐิติยา  ช่วยจันทร์ดี
2. นายศิวากร   ศิริธรรม
 
1. Mr.Yasunari  Kawaminami
2. นายทศพร   วรสาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายสมรักษ์  ชลไพร
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ท่องพิมาย
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทรโคตร
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สาระพันธ์
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นายจันทา  มายอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรคศร
2. เด็กชายปิยะบุตร  รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายชนกชนม์  กมลศุภโฆษิต
2. นายธนโชติ  แสนภูมิ
3. นายยุทธนา  จ่าภา
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  สุดชนะ
 
1. นางปุณณภา  แพงศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายจิรภาส  แสงจักร์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ราชพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุตรศรีชา
2. เด็กหญิงชนะตา  สุดชาดี
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจฉระ
5. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
6. เด็กชายภูวนัย  แคว้นน้อย
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
9. เด็กชายเดชาชาญ  ภาษี
10. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
2. นายธนากร  มาพระลับ
3. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
4. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
5. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
6. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว
2. นางสาวจีรนันท์  วันพุฒ
3. นายนันทวัฒน์  ละลี
4. นายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. นายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นายธีรภัทร์  ศิริรส
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรกนก  ถาปาลบุตร
2. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนุชจรี  พยัคสา
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  นรดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  มุงธิราช
3. เด็กหญิงภควรรณ  คำลือ
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายธีระวัฒน์  ปัถถาสาย
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
2. นางสาววิรัตน์  สมรฤทธิ์
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  ราชลัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงพชรพร   ลอยประโคน
2. เด็กหญิงเบญญา   สนโสม
 
1. นางกมลวรรณ   อู่วิเชียร
2. นางสิริกร   อิ่มใจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชนัญชิดา   จันทร์เจ้า
2. นางสาวนพภานุศิริ   ยี่รัมย์
3. นางสาวน้ำทิพย์   ชาติเจริญสวัสดิ์
4. นางสาวปาริชาติ   วิชัยกูล
5. นางสาววิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โชคบรรพต
7. นางสาวสุวิชญา   คะเชนเนียม
8. นางสาวเกล็ดตะวัน   ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล   ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์   พิภักดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวภควันต์  อาจิณกิจ
 
1. นางสาวสุภัทรา   พยุงเจริญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ลายนอก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
2. นางสาวโบตั๋น  คุณวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีทอง
2. นางสาวนัชชา  พรมโล
3. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
4. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
5. นางสาวรจนา  เมหิ
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. นายศิวกรณ์  เขื่อนขันธ์
9. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
10. นางสาวเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายศุภวิชญ์  ผาทอง
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นางสาวอโนชา  วงศ์พันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงญาดา  การะจักษ์
2. เด็กชายณัฎวัตร  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสุภาพ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
7. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
9. เด็กหญิงเจติญา   สุวรรณกูฎ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธ์  ครองยุทธ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเรืองสิน
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ปานวุฒิ
 
1. นางสาววรรษมน   ศรีทานันท์
2. MissTomoko  Tsuri
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายณัฐชนนท์   เสาเวียง
2. นางสาววลัญชรัตน์   โลแก้ว
3. นางสาวววาณิสตา   เฉลิมพงษ์
4. นายศุภชัย   บุญลี
5. นายเกียรติภูมิ  แสงสุวรรณ
 
1. MissTomoko  Tsuri
2. นางณัฐวดี   วรสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงบุญหลาย  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอลิษา  คุณประเสริฐ
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายจักรพรรดิ์  สวยสะอาด
2. นายชินวัตร  อุปวงค์ษา
3. นายมงคลชัย  ทองสุมาตร
4. นายวิชยุตม์  สารกุล
5. นายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกณิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญารีดา  สีเหลือง
2. นายณฐพฤทธ์  จำปามูล
3. นายปริวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวพรชิดา  ปิดตาระพา
5. นางสาวยุพา  กองเกิด
6. นายศุภกฤษณ์  สีทองเขียว
7. นางสาวอังคณา  สีหามาตย์
8. นางสาวอารยา  น้าสุข
9. นายไกรราช  พรมภักดี
10. นายไปร์ญาฎา  ตุ้ยมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
2. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
3. นายจักราวุธ  สาตารม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวเพชรนภา  วงค์ศรีชา
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกรีฑายุทธ  คนรู้
 
1. นายฉลอง  งามคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้วนล้ำ
2. นางสาวปภัสสรา  เจนจบ
 
1. นางสาวสุดารักษ์  ผาดโผน
2. นางสาวนันทวัน  แน่นดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  จันทเอก
 
1. นางสุดารักษ์  ผาดโผน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายธีรวัฒน์  บุญไสว
2. นางสาวพิยดา  สินเสน
3. นางสาวเมวดี  พิลาพัน
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. เด็กชายปิยะนันท์  สุปัตติ
2. เด็กหญิงศิวาพร  ประพฤติธรรม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ชนะงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวลลิตา  พิมพ์พันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกรินกร  จำปาวัลย์
2. นายกฤษดา  จันทร์ศรีเมือง
3. นางสาวขวัญพิชชา  ลีทองดี
4. นางสาวชริญญา  สิงคิบุตร
5. นายชาญชัย  ชำนาญบึงแก
6. นายธวัชชัย  สินธพ
7. นายธวัชชัย  สร้อยโพธิ์
8. นางสาวธัญสิริ  รัตนโชติกุลชัย
9. นางสาวนริศรา  โคตรทองทิพย์
10. นางสาวนัฐชยา  มะสีโย
11. นายนันทวัฒน์  สีโท
12. นายนิพนธ์  พุฒตาลดง
13. นางสาวพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
14. นางสาวรัตนา  วินทะชัย
15. นายวชิรพงศ์  จันดา
16. นายวทัญญู  สุวรรณสนธิ์
17. นายวิทวัส  ชินอ่อน
18. นายอภิชัย  พรมศรีแก้ว
19. นายอภินัน  พรมศรีแก้ว
20. นางสาวอรพรรณ  ต๊ะอูป
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
3. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
4. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววริศรา   ใจบุญ
5. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
2. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. นางสาววณิชชญาพร   บุษราคัม
3. นางสาวศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นางสาวบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ขันสี
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชยากร  แสนทำพล
2. นางสาวสุพิชญา  เทียบปัด
3. นางสาวอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นายประกอบ  บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพิน  สุวรรณกาโร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลามพัฒน์
3. เด็กหญิงจินดาพร  บุหรัน
4. เด็กชายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ซาตัน
6. เด็กชายทนงศักดิ์  มีศิลป์
7. เด็กชายทัศนพงษ์  ชาติมนตรี
8. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
9. เด็กชายธนพล  อันสีแก้ว
10. เด็กชายธนวัฒน์  ขันธพัฒน์
11. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมเชย
13. เด็กหญิงธิมาพร  ทึบหลวง
14. เด็กชายธีมากร  ไชยดำ
15. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ์
16. เด็กชายนพดล  หนองเส
17. เด็กหญิงนภาพรรณ  บุหรัน
18. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  ทองจำปา
20. เด็กหญิงประวีณา  จันบัวลา
21. เด็กชายปวริศ  ศรีวงษ์
22. เด็กชายปิ่นแก้ว  อิ่มจิตต์
23. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
24. เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ์สังข์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงขรอาจ
26. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทสี
27. เด็กชายยุทธการ  ประจันตะเสน
28. เด็กหญิงวรินทร  เทียบสี
29. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปะวะโก
30. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
31. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
32. เด็กชายศุภกรณ์  กลิ้งสวัสดิ์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  โสนิราช
34. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
35. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
36. เด็กชายอรรถพร  นามไว
37. เด็กหญิงเกตุวดี  ชุมฝาง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์ใส
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญหา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางมะลินาถ  งีบส่อม
3. นายกฤตนัย  โคตรสพล
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นายนิมิต  นวลจันทร์
6. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
7. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. นางสาวสุมิตรา  ดมประโคน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันทะวงศ์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนกร  เอ็นดู
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำวงค์
2. นายธนกฤต  แม่นผล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนมาลี
4. เด็กชายมีคาร์  จันทรา
5. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายคมทวน  บุตราช
3. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายปฐพี  นาส่งเสริม
2. นางสาวพัดชฎาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
4. นายอภิชัย  คำศรีพล
5. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายคมทวน  บุตราช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
 
1. นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  อินทร์ทองยศ
2. นางสาวอารีญา  สอนโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพรอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกรวุฒิ  สุรนีรนาถ
2. เด็กชายจตุพล  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
5. นายธนากร  ทองคำดี
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
8. เด็กหญิงพัชราภา  สุขโต
9. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
11. นางสาวภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพะยอม
15. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรกลั่น
18. เด็กชายหัตถภูมิ  ชัยวศิลป์
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุดา
4. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
5. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราศี
7. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรัฐธิดา  ชมดอน
9. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงสะเดา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายมนัส  พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ฺชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
 
1. นางสาวชนิดา  ศุภสุข
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   พินโคกสูง
4. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   รอดจอหอ
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุขสิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายนวกิจ  ตรีเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  สำเภานนท์
 
1. นายองอาจ  หอมทอง
2. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เปกรัมย์
2. เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทัศนปิติกุล
4. นางสาวณิชกมล  คำสอน
5. เด็กหญิงณิชกุล  แว่นรัมย์
6. นางสาวธัญชนก  ศรีหาคุณ
7. เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
8. เด็กหญิงมาริษา  กระแสรัมย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
10. นางสาวโชติกา  วาตุรัมย์
 
1. นางรัชนก  ป้อมหิน
2. นางสาวสุธาสินี  เจียมผักแว่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  กะการัมย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา  แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
3. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
4. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
6. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
7. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
8. นางสาววฤณดา   ธีระกุล
9. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต   ผลเจริญ
3. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
4. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
5. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
7. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
8. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
9. เด็กหญิงธณพรรณ  ไหวดี
10. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
11. เด็กชายนัฐนนท์  บำรุงธรรม
12. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
13. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
14. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
16. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
17. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
18. นางสาวยศวีร์  สาสุข
19. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
20. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
21. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
4. นางพัธนันท์  รัตนชีวพงศ์
5. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
6. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศรัณย์พงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  ฮิวส์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางอรวรรณ  ลัคษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์  ธาตุทำเล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พละแสน
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เหล่าชัย
5. เด็กหญิงณพัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรสาวะ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทา
8. เด็กหญิงพรไพลิน  สังข์แสงใส
9. เด็กชายศุภสัณห์  สวัสดิ์สิริเดช
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กชายอภิเชษฐ์  พังพี
12. เด็กหญิงแขไข  สุโยธา
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
2. นายสมชัย  สุวรรณไตร
3. นายอภิชาติ  ศรีปาน
4. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  คำโล
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางนิตยา  ปัญญาประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์   วงษ์หมอก
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นายกฤษฎา  จรรยา
3. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
5. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
6. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
7. เด็กชายธนวิชญ์  พร้อมประเสริฐ
8. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
10. นางสาวพรนิภา  คำยา
11. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
12. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
13. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
14. เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
15. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
17. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
18. เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายนพดล  ชาลีคาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกวินธร  ไชยนิคม
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นายฉัตรมงคล  ภาคพรม
5. นายชาคริส  ชัยภูมิ
6. นายมาโนช  พวงลี
7. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
8. นายอนุชิต  พันโยศรี
9. นางสาวอรสิริ  คะเชนมาตร์
10. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
11. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
12. นายโชคชัย  ประเมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นายสมชาติ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
2. นางสาวคีตะพัฒน์  ดำพะธิก
3. นางสาวจันทรัสม์  ช่างบุ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทิชัย
5. นายชิตวัฒน์  ภารมาตย์
6. นายณัฐพนธ์  ฤาโสภา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ใส
8. นางสาวตุลารัตน์  พลหนองคูณ
9. นายทศพล  สีสุแล
10. นางสาวธนวรรณ  ปักษานนท์
11. นางสาวนริศรา  ดงษา
12. นางสาวบุษรารัตน์  ประสงค์สุข
13. นายพลชนะ  วงค์ทอง
14. เด็กหญิงวิมลณัฐชา  ศรีหริ่ง
15. นายวิษณุ  เลิศศรีดา
16. นายศราวุธ  วงษ์ลุน
17. นางสาวสุภาวดี  เดชชัย
18. นายอธิกรณ์  วิเศษสมัติ
19. นายอนุชิต  พวงภู่
20. นางสาวเกศมณี  โต่นวุธ
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
3. นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง
4. นางชญานิศ  ตาลกุล
5. นางอาทิตยา  สุรวาทกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอรรศฎา  ด่านป้อม
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล   จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์   เเก้วโท
3. นายไตรภพ   สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล   จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์   เเก้วโท
3. นายไตรภพ   สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายตติพันธ์  คืนดี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วันหนา
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ
 
1. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
2. นายเสมอ  สร้อยคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  ผิวเหลือง
2. นายบรบดี  ศรีลาโท
3. นายไชยวัฒน์  พานแก้วชูวงศ์
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางเขมจิรา  ประทุมชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธราธร  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวชุติมันต์   ยาวะระ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนุจิราภรณ์  โพธิ์ศรีลา
2. นางสาวศิริรัตน์  กะมุทะเสน
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
2. นางสาววมุข  จันทร์โคตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐธิดา   อาสนานิ
2. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวนิปัท   ประชานุรักษ์
4. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
5. นางสาวมณพณัฐ   สิวาเกษียรวิ
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอสมา  สารกุล
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกัณทร์นี  ยอดวงศ์
2. นางสาวนุชจิรา   ไสยศาสตร์
3. นางสาวมณีรัตน์   แตงโยธา
4. นางสาววรวรรณ   โพศรีกุล
5. นายวัชรพล  ศาลางาม
 
1. นางสาวศุภภา   สุวรรณวงษ์
2. นางสาวสงเมือง   ตังทนาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธนกร  วิรุณพันธ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  กงประโคน
2. เด็กชายฆนากร  วิญญารัมย์
3. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
4. เด็กชายจิรภัทร  ไมยประโคน
5. นายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
6. นางสาวชนิสร  สุวรรณเขตร์
7. นายชลสิทธิ์  ยามประโคน
8. นายชานนท์  ชัยสูงเนิน
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
10. นายณพร  กระฐินเทศ
11. นางสาวณัฐนันท์  เพิ่มชาติ
12. นายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นายธนากร  ภาสดา
14. นายธนาฤต  ยุรี
15. นายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
16. เด็กชายธีรัช  จรัสนราชัย
17. นางสาวนันทิชา  คงดี
18. นายนันท์ธร  ไชยปลัด
19. เด็กชายบุพกร  สิงห์ประโคน
20. นายปกรณ์ศักดิ์  หล่อแท้
21. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ชำนาญพนา
22. นางสาวปรียาพร  ละครชัย
23. เด็กหญิงปิยะดา  มารม
24. นางสาวปิยะธิดา  มาลีกุน
25. เด็กหญิงพิมพิกา  ธระเสนา
26. นายภัคพล  เกรียรัมย์
27. เด็กชายรัตนเทพ  วิ่งชิงชัย
28. เด็กหญิงวันวิษา  กริมรัมย์
29. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
30. นายวุฒิพงษ์  อุทธา
31. เด็กหญิงศราศิณีย์  ศรีละมัย
32. นายศิริมงคล  วิรัตน์จินดา
33. เด็กชายศุภณัฐ  แก้มรัมย์
34. เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบเพียร
35. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
36. นางสาวสุภัสสรา  เสาวโค
37. นายอนพัช  เนาวบุตร
38. เด็กหญิงอรปรียา  เครื่องไธสง
39. นายอรรณพ  แป้นประโคน
40. เด็กหญิงอาริสา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายปรเมศร์  บุญชม
4. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
5. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
6. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
7. นายอนุรักษ์  พานทอง
8. นายปิยธร  จันทร์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฝนปราย  จำปาก่ำ
2. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์กวี  เสาวโร
2. นายจารุทัศน์  พิมพ์รัตน์
3. นางสาวปนัดดา  สวายประโคน
4. นางสาวปวันรัตน์  รองประโคน
5. นายพีรพัฒน์  คำสอน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. นางสาวกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. นางสาวจิตรลดา  นันตะชัย
4. นายธนภูมิ  จุดโต
5. นายพิชญภัทร  แก้วประโคน
6. นายศิริ  ศักดิ์ประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
2. นายวันชัย  ละนิโส
3. นายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปรัชญา  ราษี
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายจุฑานนท์  ไม้หนองกอย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บัณฑิต
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงสกุล
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางสุมล  แสนใจวุฒิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายจิรวัฒน์  นาเวียง
2. นางสาวอทิตา  วัฒนะภคิน
 
1. นางอาภัสรา  บัวชุม
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
3. เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
4. เด็กชายพลาธิป  เหมะธุลินทร์
5. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สุขมอง
6. เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
8. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนานัน  ซามาตร
2. นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธิติญา  คำเปลื้อง
2. นายพงศกร  บัวคำนิล
3. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
4. นางสาวศิรินดา  จูมวงษ์
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. MissDong   Jiao Jiao
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลปรียา  มาภา
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนฤพนธ์  สีเงิน
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุระโคตร
3. นางสาวปุณยวีร์  บุพศิริ
 
1. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายภราดร  เพ็งมาตร
2. นายภูมินทร์  โกมารภัฏจ์เวช
3. นางสาวไพรลิน  ชุ่มมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ทัพซ้าย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  นามมนตรี
2. เด็กชายธนกฤต  มุณีชัย
3. นายนราธิป  นิจโกฏิ
4. นายนรินทร์  นิจโกฏิ
5. เด็กชายสิทธพร  กุมภาษี
6. นายอนุรักษ์  นิรันต์ราย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นายสุรพล  พุทธคู
3. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
3. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
 
1. นายรัฐพล  นามคำ
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  รณขันธ์
 
1. นายเอนก  อุดมวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. นางสาวนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
8. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
10. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายปัญญาชัย  ขันธ์พัฒน์
2. นายสหฤทธิ์  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
2. นายสิทธิพร  ประทุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  สีดาหลง
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นางสาวธณิตา  โพธิศรี
4. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
5. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  สุกัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงค์
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เทพสุนทร
2. นางสาวจิตติมา  โพสาธรรม
3. นางสาวนัฐินี  น้อยโสม
4. นางสาวนันทิยา  สอนพรหม
5. นายวุฒิชัย  แก่นท้าว
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงประพรรณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
6. นางสาวจุฑามณี  อุ่นจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ศรีระบุตร
8. นายณัฐพล  ลือนา
9. นายณัฐพล  สุกแก้ว
10. นางสาวทิพเกษร  อรุณศักดิ์
11. เด็กชายธนากร  สุดแสง
12. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
14. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา  เข้าพิมาย
16. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มค้า
17. เด็กหญิงพรพิรุณ  สินค้า
18. นายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
19. นายพิพัฒน์  ทองนำ
20. นางสาวพิมพ์เมธาวี  ดวงจิต
21. นายพีร์นิธิ   ลำเลียง
22. นายภควัฒน์  สมานพร้อม
23. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
25. เด็กชายภาคิน   คำภู
26. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
27. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
28. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
29. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
30. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
31. เด็กชายสรวิช  แจ้งไพร
32. นายสหรัฐ  บุญนอก
33. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
34. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
35. เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ประจงบัว
36. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
37. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
38. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
39. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
7. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
8. นายทรงพล  สายแวว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูชีวา
6. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
7. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวสุธารจน์  สุทธิศิลป์
4. นางสาวอาภัสรา  พิมพิลา
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรนิล
4. เด็กชายจริชญา  หมายสุข
5. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ลมูล
6. เด็กหญิงปณิชา  จันทมา
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา
8. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกำเนิด
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ
10. เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม
11. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
12. เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย
 
1. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชมชาลี
3. เด็กหญิงอรรยา  สาริมา
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ศรีวิชา
2. นายธีระพงษ์  บุญหล้า
3. นายวิทวัส  คุณประทุม
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาจุ้ย
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุมา
2. เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย
3. เด็กหญิงอารียา  โอวาทวงษ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาตบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
4. นายสุวดล  เชื้อหมอดู
5. นางสาวอักศรา  วิชุมา
6. นายอิทธิพล  พรมพินิช
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นายทวี  พาเมืองพล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชษฐสิงห์
2. นายพิริยะพงศ์  ลืออ่อนดี
3. นายมนัสกรณ์  ประเสริฐวงศา
4. นายวศิน  ทองเลิศ
5. นางสาวอภัสรา  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาดา  พรมลาย
2. นางศรัญญ่า  ส่องแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย  พันธุวัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
2. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จงอุตส่าห์
2. เด็กชายวุฒิชัย   เบี้ยไธสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฑาพร   อันสีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐา   เพ็ชรล้ำ
3. นายธีรวัฒน์   ลุนจุนละ
 
1. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์   หาไชยอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวัง
2. เด็กหญิงจิรกานต์   นาสพัส
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันพวง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  มิตพมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลักทอง
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จริญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จริญญา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายภานุวัตน์  บางสำรวจ
3. นายรัตนพล  คิดไร
4. นายอาทิตย์  เศษรักษา
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทักษิณคุณ
 
1. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
2. นางสาวกาจญนี  มุลนี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวศศิยาภรณ์  สาระพงษ์
2. นางสาวสิริยากร  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายณรงค์กรณ์  อุดาหน
2. นายเทพฤทธิ์  คำสีทา
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
2. Mr.Kohei  Fujioka
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนิโคลัส อนุเทพ  โทมิตา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์
 
1. นายเจนวิชญ์  รามางกูร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. นายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
2. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
 
1. Mr.Park  Hyeong uk
2. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูลายยาว
2. เด็กหญิงญาดา  ภูชะหาร
3. เด็กหญิงพิมลพา  ทองพิลา
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ปทุมวัน
 
1. นางสาววราภรณ์   ไวพจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  วิเศษวงษา
2. นายณัฐภัทร  เกิดสีทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายนครินทร์  ศรีคง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  รากวงค์
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
3. นายวีระพล  ล้ำเลิศ
4. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. นายสิริชัย  สุทธินา
 
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
2. นายธนิกกุล  บุญอาจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายนายศิรวัฒน์  พระเทพ
3. เด็กชายปัญญา  เหมาะดี
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายสุทธิ์บดินทร์  เหลาคำ
6. นายหัสดิลทร์  พานิชย์
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. เด็กชายอัครพลธ์  นนท์ศิลา
9. เด็กชายอโนชา  ชมชื่น
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
3. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญาพัชร์  บุญสว่าง
2. นางสาวญาณิศา  มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์  คำนนท์
4. นายพงศ์พัทศ์  หวังผล
5. นายพงศ์พันศ์  หวังผล
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
2. นางสาวนิภาพร  ผ่านเมือง
3. นายวธัญญู  ผาสุข
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นายวัชรพงศ์  รังภูรีย์
3. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายจิณณะ  นานนท์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชื่อมรัมย์
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ต้นโพธิ์
2. นายสีสมบัติ  สีมาเมือง
3. เด็กหญิงสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แสงสูงเนิน
3. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
4. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
5. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
6. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
7. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
8. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
9. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
10. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
11. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
12. เด็กชายวัชรากร  ทิพย์มาลา
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายบุญยกร  เชียงทอง
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายอดิเทพ  เม้าชุมแสง
 
1. นายธนวิชญ์  ศรีสง่า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูธนภัทร   เมฆคลี
2. เด็กชายวัชรินทร์  แสงน้อย
3. เด็กชายศิรสิทธิ์   ปัตโต
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวชลิตา  สามัง
2. นายชาญชัยนุวัฒน์  ขันประมาณ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  สาระชัย
4. นายธนดล  ไสยรส
5. นางสาวนฤมล  มูลละ
6. นางสาวนฤมล  ยุบลเมฆ
7. นางสาวปนัสญา  กมลชิต
8. นายปัณณพัฒน์  โพธิ์วิเศษ
9. นายปิยะวัฒน์  กมลเลิศ
10. นางสาวพรรณพร  ผาเวช
11. นายพีระพัฒน์  ระดาฤทธิ์
12. นายภัทรดนัย  แผ่นดิน
13. นางสาวภัทรมินทร์  เวียงยิ่ง
14. นางสาวรัตทิชา  อนันเอื้อ
15. นางสาววรินธร  ไสยรส
16. นายวัชรากร  แสงบุญมี
17. นายสุรศักดิ์  พลเยี่ยม
18. นายสุรสิทธิ์  พลเยี่ยม
19. นายอภิชัย  แกนแก้ว
20. นางสาวอรปรียา  มุติมรรคา
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
2. นายวชิระ  โคตะโน
3. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
4. นายชญานนท์  คันทมาตย์
5. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
3. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
2. นายปิฏิพงษ์  กมลสาร
3. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐพงศ์  ยะราไสย์
2. นายปิติ  กลางคาร
3. นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์  แดงวิบูลย์
2. นายณภัทร  บุญมีเย็น
3. นายพลรัตน์  ไชยศิริ
 
1. นางสมจิต  อินทรชาติ
2. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปัญญาดา  ปิยะนารถ
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนะรัชต์  ภาภักดี
2. นายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
3. นายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุกดา
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธัญธร  โพธิ์ศรี
5. นายนครินทร์  น้อยพลี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัญจา  เพิ่มดี
8. เด็กหญิงปัทมน  นามฝาง
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายอำนาจ  ศิลปักษา
2. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
3. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวเพียงฝัน  หงษ์ศิริ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นกพรม
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายคุณานนท์   เจนจับ
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา   บัวชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   แสนบุดดา
2. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทร์เทียม
3. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์เทียม
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   กระมูลศิลป์
5. เด็กหญิงวีรกานต์   วิเศษนคร
6. เด็กหญิงสุธิดา   กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางมานิตรา   อยู่พงษ์ทอง
2. นางพิมพกานต์   กิตตินพเกล้า
3. นางสาวจิรนันท์   บุญสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นายจรัสวงศ์  ฝ่ายรีย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสิงห์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทะเกษ
 
1. นางเกวลิน  แก้วฝ่าย
2. นางรัตนา  เวียงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนกฤต   ทางทอง
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. เด็กหญิงพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. นายรวีรุจ   ดานุวงค์
10. เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์
11. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
12. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  ดิษฐประสพ
3. นายธนดล  สายศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีระพักตร์   บุญยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นายจัตุพล  พิลาชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
2. นางสาวกิติยา  ปานเทศ
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายจิรศักดิ์  ศรีวิรัตน์
5. นายชัชวาล  แก้วทา
6. นายณัฐพล  วารินทร์อินทร์
7. นายณันทวัฒน์  แย้วยวน
8. นายธนวัฒน์  ไมยะปัน
9. นายธนากร  ทาปลัด
10. นายธีรภัทร  ภูคองตา
11. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
12. นายพายัพ  กรอกรวม
13. นายสหรัฐ  ศรีเที่ยง
14. นายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
15. นายสุทธินัย  ข้อลา
16. นายอนุชา  คาดีวี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
3. นางสาวเจริญขวัญ  รัตนะวงษา
4. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
5. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  บดไธสง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี   หอมทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวสุกฤต  ประจุดทะศรี
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  วานิชชัง
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายกีรติ  ่เพชรนาวาส
4. นางสาวจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
5. เด็กชายจีรภัทร   ธุระสิทธิ์
6. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
7. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจจชารี
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนมี
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. เด็กหญิงธนิดา  ประจิมทิศ
13. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
14. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
15. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
16. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
17. เด็กหญิงบุษมาศ   วันบัวแดง
18. เด็กชายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
19. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
20. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
21. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
22. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร
23. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
24. เด็กหญิงพุทธิตา  ไปใกล้
25. เด็กหญิงภควดี  บุตตะกะ
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
27. เด็กชายภูรินินทร์  อันแสน
28. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
29. เด็กชายวชิรวิทย์  ไปเจอะ
30. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
31. เด็กหญิงสริตา  วิถาทานัง
32. เด็กหญิงสวรรยา  ปักเขตานัง
33. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
34. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
35. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
36. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
37. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีปะย่า
2. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
3. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
4. นางสาวจุฑารัตน์  ปะระทัง
5. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
6. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
7. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
8. นางสาวณัฐสุดา  สายทองทวี
9. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
10. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
11. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
14. นางสาวพอฤทัย  ปาปะเถ
15. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
16. นางสาวพิยะดา  มาตราช
17. นางสาวภัคจิรา  บุญซ้อน
18. นางสาววราพร  พันธากูล
19. นายวัชราดล  ทองภูธร
20. นางสาววัชรี  ขุนพินิ
21. นายวัทธิกร  มะธุเสน
22. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
23. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
24. นางสาวศศิธร  หนันดี
25. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
26. นายศิวกร  อำพินธ์
27. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
28. นายสันติ  ปาปะสา
29. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
30. นางสาวสุพัตรา  จั้นบัวลุน
31. นายสุริโย  ปทุมทอง
32. นายสุรเกียรติ   ภิบาลจอมมี
33. นางสาวสุวนันท์  บัวบุญ
34. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
35. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายศุภฤกษ์  วงษาไฮ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายเอกอุดม  แฟสันเทียะ
5. นายทศพร  ฉาไธสง
6. นายธนาคาร  ภักดีแก้ว
7. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชุติชัย  ปะกิระคะ
2. นายวัชระ  ชะชำ
3. นายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
4. นายสิทธิชัย  ปิดสายะ
5. นายอดิศร  พลสีขาว
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชไมพร  สายสิงห์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
2. เด็กชายภาณุวัตร  บุรีรัตน์
 
1. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
2. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นายสุวิวัชร  สมมาตย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายวิศรุต  ไพศาลวัฒนการณ์
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายธนบัตร  กองแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
2. เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
 
1. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
2. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายตรีเกียรติ  สุวรรณสิงห์
2. นายสุรเชษฐ์  ชมภูบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
2. นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์เมืองเก่า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลเนตร  ขวัญดี
2. นางสาวณัฐพร   แนวตัน
3. นางสาวนันท์นภัส  แก้วแสนเมือง
4. นางสาวสุวัฒนา  รังโคตร
5. นางสาวอริศรา  สารมะโน
 
1. นายพิเศษ  บรรพลา
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายวีรวุฒิ  โทพันธ์
2. นางสาวสิรินภา  สมอรัตน์
 
1. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
3. เด็กชายปัญญวัชร  ชารี
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษดา  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐดิษฐ์   รวีกิตติวัฒน์
3. นางสาวธัญชนก  นิลภูมิ
4. นางสาวน้ำหนึ่ง  ยอดเพร็ช
5. เด็กชายพงศพัศ    นุตโร
6. นายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กชายมนัญชัย   เชิดชีวี
8. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายนฤดล  คงนุรัตน์
2. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา   เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์   เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
3. เด็กชายณัชชานนท์  ทองศรี
4. เด็กชายปราโมทย์  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายวิศวะ  รัดทิพย์
6. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี
7. นายอภิสิทธิ  ก้านจักร
8. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันต์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. นายณัฐวุฒิ   มูลสมบัติ
5. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
6. นายธนโชติ   สายสมคุณ
7. เด็กชายธวัชชัย  แสนโคก
8. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
9. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
10. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
11. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
12. นายพีรณัฏฐ์   แสนสิงห์
13. นางสาวภิชญากร  กันทำ
14. นายภูวนาจ  ปะวะเค
15. เด็กชายภูวนาถ  เลิงภูบัง
16. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
17. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
18. นายรุ่งอรุณ   จันทร์ปัญญา
19. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
20. นายศุภกิตติ์  พิมูลขันธ์
21. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. นายอรรคเดช  หมอแพทย์
26. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
27. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
28. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
29. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
6. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
7. นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปวิณา  เครือศรี
2. นางสาวอารียา  ด้วงต่าย
3. นางสาวเนตรนภา  พลเรียงแก
 
1. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
2. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เชี่ยวทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์
2. เด็กชายธีร์  พิทักษ์ศฤงคาร
3. เด็กชายปฏิพล  ทองอ่อน
4. เด็กชายภูมิ  ชัยศรี
5. เด็กหญิงรสิตา  กันน้อม
 
1. นางสาวนันธิญา   ขันทสิทธิ์
2. MissRenabelle B.  Felices
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนวัต  อันทะจันทร์
2. นายอภิชานนท์  พลซา
 
1. นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์   สุวรรณโชติ
2. นางสาวพละพร   แสงรัตน์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์   จันทะแก้ว
2. เด็กหญิงเปมิกา   พรหมจักร
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล
2. เด็กชายธนดล   อุ่นญาติ
3. เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  ทองแสน
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
2. เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
 
1. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
2. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บุญศรี
2. นางสาวปิยะธิดา   อินทะนัย
3. นางสาวเกษศรินทร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางถวิล วรรณวงศ์  และนายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์
2. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์  และนางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต   บุญสุภา
2. เด็กชายธนาพล   ทองเหมือน
3. เด็กชายธีรภัทร   แก้วรักษา
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายธีรยุทธ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงค์
4. เด็กชายชยพล  พลศักดิ์
5. เด็กชายชาญวิทย์   ทองคำพันธุกุล
6. เด็กหญิงฐปิตา   สุขโนนจารย์
7. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
8. นายฐิติกร  ใยคำ
9. เด็กหญิงณัฐชา   จารุวงศ์
10. เด็กชายธนพล   จิตต์มั่นการ
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ช่วยสุข
12. นางสาวธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
13. เด็กชายนันทภูมิ  จักรวรรณพร
14. เด็กหญิงนำ้พิทย์  งามแสง
15. เด็กหญิงบุษราลักษณ์   โพธิ์ภักดี
16. เด็กชายประดลภัทร  นามวงศ์
17. เด็กชายประดิษฐ์   จันทูล
18. เด็กหญิงปาณิกดา  นาคสินธุ์
19. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
20. เด็กหญิงปิยะนันท์  กาละเมฆ
21. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
22. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
23. เด็กหญิงพิมพ์นารา   อภิรัตน์ธนินทร
24. เด็กชายพีระภัทร  เชือกรัมย์
25. เด็กหญิงภัทรภร   เติมทานาม
26. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายภูริช  อิสริยศไกร
29. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
30. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
32. เด็กชายศิริวัฒน์  สัมฤทธิ์
33. นางสาวศุภศร   สมบัวคู
34. นายศุภษร   แก้ววงษา
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี   แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  ใหม่สุข
39. เด็กหญิงอรดา   ยังหมัด
40. เด็กชายเจษฎ์  วรรณวงศ์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางศลัญญา  ขันทอง
4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
5. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
6. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์   สุทาวัน
3. นายกฤษณพง   สิมศรี
4. นายกวีพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์   พลเยี่ยม
6. นายจิรทีป   ผาสุข
7. นายจิรัฏฐ์  นิรัตน์บัลลังก์
8. นางสาวจุฑารัตน์   เลาหวิวัฒน์
9. นางสาวชัยมน   บุญมา
10. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
11. นายณัฐชนน   สืบหล้า
12. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
13. นายณัฐวุฒิ   สุวรรณวงศ์
14. นายตริมิซี  รัมภูษา
15. นางสาวทวีนันท์   ใบงาม
16. นางสาวปณิชา   วัฒนพฤกษชาติ
17. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
18. นายปราบชัย    ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
20. นางสาวปัทมา  บุญภามา
21. นางสาวพรพนานันต์   แซ่ลิ้ม
22. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
23. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
24. นายพิเชษฐ์   มันตา
25. นายภัณฑไชญพัสฒ์   จิวตระกูล
26. นางสาวภัทรมน    ทะนงค์
27. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
28. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
29. นางสาวราชรัตน์   สีหบุตร
30. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
31. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
32. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
33. นางสาวเก็จมณี  กิ่งมณี
34. นายเจษฎาภรณ์   อำไพ
35. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
36. นายโอบนิธิศ  เจียมเจริศักดิ์
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
4. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีพอง
2. เด็กหญิงวรรชรินทร์   ทองมันปู
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวปวีณา  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวพัชรพร  กะลาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  อุดมพืช
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ท่าดี
2. เด็กหญิงธนกนก  บุญยงค์
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายภาชิณ  บัวพันธุ์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์
2. นายณัฐพงศ์  ยาสาชัย
3. เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
4. เด็กชายตุลธร  ชารีพร
5. นายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
2. นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสรยุทธ   ยุคลา
2. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นายนพรัตน์  ขาวพิมพ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจักรี  พาเสน่ห์
2. นางสาวณัฐกุล  คำเรืองศรี
3. นายวิกรชัย  พชรโชค
 
1. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร  แก้วกิ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฬารัตน์  สูตรชัย
2. นายธนิต   ธนะคำดี
3. นายสุขวัฒน์   ขวาละคร
4. นายสุวิช   บุบผาชาติ
5. นางสาวหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ
 
1. นางตติญา   กาญจะนะกันโห
2. นายณพัชร  เอกภูมิพัฒ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำจุมพล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ
 
1. นางสาวธัญชญา  กระจายกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชาลิสา  ศูนย์ศร
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกุลวัชร  วิลาวรรณ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัลย์กมล  แขขุนทด
2. นางสาวพรรณแสงรุ้ง  กิติจันวานิตย์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร
2. เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขปาน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายณภัฏ  ถิ่นชีลอง
2. นางสาวธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณภัสสร  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงณัชชา  เพชรดี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  หนองผือ
4. นางสาวพรปวีณ์  มาหลิน
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  บุญเพ็ง
6. นางสาวพิมพ์สุภา  ด่านเฉลิมวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ
8. นางสาวสุชาดา  อินทร์รักษา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  พรหมทา
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
3. นางสาวรัศมี  มานะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชนกกานต์  คำโนนคอม
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์ชาลี
 
1. นายกิตติภพ  คงจันทร์
2. นายธวีชชัย  กิ่งไทรกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
2. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. MissCheng  Qianli
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  อุ่นเจริญ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  แสงงาม
2. นางสาวกลมทิพย์  โพธิ์ขำ
3. นางสาวกัญญาพัชร  โคตะบุตร
4. เด็กหญิงกิตติยาพร  กุลกิจ
5. นางสาวขนิษฐา  สู่สุข
6. นางสาวขวัญสุดา  กาญจนหงษ์
7. นางสาวจงกลพรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
8. นางสาวจารุวรรณ  สุขสงวน
9. นางสาวจิราพร  พนมเขต
10. นางสาวชลธิชา  เพียงตา
11. นางสาวชลัลยา  สัตยรักษ์
12. เด็กหญิงชวิศา  สัมพันธารักษ์
13. นางสาวชุติกาญจน์  นันทวงศ์
14. นายธนกร  เทพสถิต
15. นางสาวธนิดา  เสี่ยงสาย
16. เด็กหญิงธรรมมิกา  สุรีอาจ
17. เด็กหญิงนิรมล  เขตเจริญ
18. นางสาวนิรุชา  นวลนุกูล
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรียาภรณ์  เริงรื่น
21. นางสาวปัทมาวดี  นิลผาย
22. นางสาวปุณิกา  สงวนรัตน์
23. นางสาวพัชรพร  ประทัศน์
24. นางสาวพัชรีพร  น้อยบุดดี
25. นางสาวพันชจิมาพร  เพ็งนาม
26. นางสาวพิมกนก  ทัดเทียมหัด
27. นายวรการ  ตาลเอี่ยม
28. นางสาวสุกัญญา  วงนาแพง
29. เด็กหญิงสุชาดา  คำภักดี
30. นายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นายสุริยา  ธานีลาส
33. นางสาวสุวิมล  เกตตาก
34. นายอนุวัฒน์  สามารถ
35. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทดิลก
36. นางสาวอัจฉราวดี  เรืองศรีอรัญ
37. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรสาราแก่นทราย
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
2. ดร.นพดล  เทียมเมืองแพน
3. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
4. นายตะวัน  ประเสริฐสังข์
5. นายปฏิรูป  พุทธมอญ
6. นายบัณฑิต  ประทาน
7. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
8. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  นะที
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัชชา  แสงอรุณ
2. นางสาวศศิวิมล   รัตนจันทร์
 
1. MissJin  Xiao song
2. MissLiang  Zhen
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  สังสุดชา
2. นางสาวดวงฤดี  กรวดนอก
3. นางสาววรอาภา  บุญกาพิมพ์
4. นายสิทธิพล  กันหาโนน
5. นางสาวสุธีรา  ศรีสุนา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ปัสสาสัย
2. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  กงละวัล
2. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
3. นางสาวเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวโศภิตา  รัตนรัก
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสาวมธุรส  แก้วหารอด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
2. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. Miss๋Jiahui  Xie
2. นายปิยลดา   หารไชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เหล่ามานะกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศรีวงษา
2. เด็กหญิงเทพธิดา  เเก้วสง่า
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวภูริตา  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวศรินยา   กองพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีสังขาร
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางสาวโสภา   พิเชฐโสภณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงนลินี  มีโชค
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ชายทวีป
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ชุมศรี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยุดรัมย์
5. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. นางนุชจรี  คู่กระสังข์
2. นางสาวศรุตยา  แก้วกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นัยนิตย์
2. เด็กชายธนวัชร์  ไพเราะ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกะชา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวติยะทาดา  เชียงเครือ
2. นายอภิสิทธิ์   แพทย์ทองซิว
3. นายเกริกเกียรติ  ไชยช่วย
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชยา  โป๊ะตะคาร
2. นางสาวสิรินา  แมนเลย์
3. นางสาวอนัญญา  สีดา
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ถวิล
2. นางสุพิษา  มีตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรชนก  กระสันดี
2. นางสาวธนัญญา  แสงรักษา
3. นางสาวภัทราพร  แสนราช
 
1. นางณัฐสุดา  บุลานนท์
2. นายปริวรรธน์  อุ่นวิเศษ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นาย ปรมัตถ์   สุริยะชัย
2. นางสาวชนกนันท์   แก่นปัดชา
3. นางสาวธีรพร   อุดมลาภ
4. นายบัณฑิต  ขนันไทย
5. นายอิทธิเดช    พลเยี่ยม
 
1. นายเอกชัย  นิลเพชร
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายศิวกร  ชานันโท
 
1. นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายมณัฐพล  หนูเขียว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญาภัค   ธิโสภา
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ละโป้
3. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริบุตร
4. นางสาวณัฐิชา   พิศหวงค์
5. เด็กหญิงทักษิณาพร  สวัสดิ์พันธ์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. นายบุญรักษา  โกมลวิภาต
8. นางสาวปรมาพร   สายสุด
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ้วนอินทร์
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  คำแสนตัน
11. นางสาวพัณนิภา   ธงศรี
12. นางสาวพิมชนก   สอนเสนา
13. นางสาววิชชุลดา   โสภารักษ์
14. เด็กชายวิศวะ  การสอน
15. เด็กชายศราวุธ  เดชราช
16. นายสถิตพล  อ่อนมิ่ง
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นายมงคล  สินธนันชัย
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
5. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวภัคจิรา  จันดา
2. นายสุทธิพงษ์  สุราชา
3. นางสาวอรัญญา  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางโชคอาจิณ  อาคะราช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. นายณภัทร  ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนโคตร์
4. เด็กชายพงศกร  คำใบ
5. เด็กหญิงภัชชนก  กุนันท์
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวปัณณพร  พวงมณี
2. นางสาววิภาดา  ติยะบุตร
3. นายสุจินดา  สุแพง
4. นางสาวอนงค์รดี  แก้วสำราญ
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุชัญญา  ทรงจำ
 
1. นางปวีณา  สุวรรณศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี   สีละลวย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ชานาง
3. เด็กหญิงสุธาดา   กรรณลา
 
1. นางเจษฎาวัลย์   จันทร์ศิริ
2. นายสุพิน   พระสุนี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายธีระพงษ์  โต๊ะสิงห์
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จักร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติดตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริสา   สืบแสน
2. เด็กหญิงสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวชฎารัตน์   พลเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย    ศรีวงษ์ราช
2. นายศุภวัฒน์   หมื่นเดช
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายคมสัน  อินทะศรี
2. นายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
3. นายถิรวิทย์  ศรีทนงาม
4. นายปริวัฒ  สุขขา
5. นายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
6. นายเอกรัตน์  อักษร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์ชารี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภัทร  พานคง
2. เด็กหญิงฉัตราวรินทร์  อินตะพันธุ์
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. นางสาวศิรินุช  สุวรรณกุฏ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวจิดาภา  อุตตะมะธนานนท์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ต.สุวรรณ
2. นางสาวศศิกร  ธุระนิตย์
3. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  จักรบุตร
5. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim   Arin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญนิภา  เชื้อเดิม
2. นางสาวพรรณธิภา  พระพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวทักษอร  เชื้อเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
2. นางสาวญาดา  มานุจำ
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววาณิศา  อินสุวรรณ
2. นางสาวสุจิรา  วรรณตรง
3. นางสาวอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
4. นางสาวอารียา  นวลดี
5. นางสาวเมทินันท์  เจนรอบ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปวีณา  ทุรารัมย์
2. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โหล
2. เด็กหญิงปิ่นภัสศร  ดาบทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  อภิบาล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พาสุข
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย
 
1. นายศุกภชัย  นนท์ภายวัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐยาธรณ์  มาอ่อน
2. นางสาวธัญญลักษณ์   โชติกุลพัฒน์
3. นางสาวปรายฟ้า  ชัยวิฑูอนุกูล
 
1. นางสุนีย์  พลอยดำ
2. นางฉัตรสุดา   เกิดกรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ๋
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
6. นางสาวธนพร  ไพฑูรย์
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวนันทิรัตน์  เหงกระโทก
9. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
10. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
11. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
12. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
15. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
9. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
10. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ชินาการ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จรัสกวิน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วุฒิชัยวิลาศ
4. เด็กหญิงทศพร   เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงบุญยวีย์  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภควรรณ  บุญเทียม
9. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
11. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนพวงศ์
 
1. นางสาวนาฏอนงค์   ประพิณ
2. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
3. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
4. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกานต์มณี  เสถียรโกเศศ
3. นางสาวญานิศา  อาสสุวรรณ์
4. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
5. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
6. นางสาวปาณิสรา  อาจปรุ
7. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
9. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
10. นางสาวสุธินันท์  มธุรัสสกุล
11. นางสาวสุวภัทร  มะสูงเนิน
12. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
2. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
3. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
4. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริชา  วันดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  เอกศิริ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  คมฤทัย
5. เด็กหญิงอิศราพรรณ  ประวรรณา
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  วีระชัยรัตนา
2. นางสาวธนัช  ดุจบัญชาอมร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวนัตฐิการณ์  กาญจนทอง
4. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
5. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  แหวนหล่อ
2. นางสาวพิมพกา  นพเก้า
3. นายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
4. นายอัษฎาวุธ  แข็งกล้า
5. นางสาวเกศรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษดา  หงษ์วุธ
2. นายประธาน  ตะลาโส
3. นายอรุณศักดิ์  กำจร
 
1. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
2. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีเที่ยง
 
1. นายทศนาฎ  ยอดเสนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจักกรี  มะโนลัย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชมชื่น
3. เด็กชายภูริทัช  จันทร์แสน
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
2. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิชา  ทำสระคู
2. นางสาวปณิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
5. นายเจษฎา  หลู่ดอนบม
6. นางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายนพนันท์  พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นายโอภาส  จันทรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายนภัทร  มูลวันดี
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายนิมิตต์  การะดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชยพล  รัตนะวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรหม
2. นายทอแสง  บุญสนิท
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นายพงศธร  กูร์ณา
5. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
6. นายภคินทร์  ขวัญยืน
7. นายภีระพัฒน์  สิทธิจินดา
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายเมธี  แสวงวงศ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสาริศา  อร่าม
2. เด็กหญิงอรทัย  หงษ์ขาว
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
2. นางวรินท์พัทธ์  วิเศษเบญจกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  คำวิชัย
2. นางสาวสุวิภา  ทศหล้า
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเบญจพร  ฐานสมุทร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
4. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
5. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
6. เด็กหญิงฟาติฮา  ราจ้า
7. เด็กหญิงยุมาวรรณ  ท้าวนัน
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาลาศรี
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีภักดี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  เมินเทียน
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายอนุชา  แก้วนาคูณ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัชริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรรณ  ศิริบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรยวรรษ  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เคนศรี
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีระภัทร์  พะวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ   จันสมัคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายสรศักดิ์  สมชัย
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  ธรรมไหม
2. นางสาวชลธิชา  ไชยวารี
3. นางสาวณัฐมล  สาพรเจริญ
4. เด็กหญิงภัสรา  หล้าชล
5. นางสาวศศิวิมล  สารพัฒน์
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผลจันทร์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
3. นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ
4. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวชนันญา  อนันตภักดิ์
2. นางสาวปณิดา  สระอุบล
3. นางสาวสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางสาวศกลวรรณ  ฝุ่นเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรรณ  รสสร่าง
2. นางสาวนิชานันท์  นพคุณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
2. นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์ลา
3. เด็กหญิงอภัสรา  โคตรชมภู
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นายสุริยา  ภาภักดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ซาซุม
2. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
3. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
4. นายณัฐพงษ์  คำสีทา
5. นายณัฐพร  คำสีทา
6. เด็กชายณัฐพล  แป๊ะกลาง
7. นายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
8. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
9. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
10. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
11. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
12. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
13. นายพัชพล  งามขำ
14. เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าเวียง
15. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญจะสัน
17. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
18. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
19. นายวัชรพล  โพธิศรี
20. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
21. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
22. นายศักดิ์รินทร์   ดอนเสี้ยว
23. นายสหภาพ  เพียรทอง
24. นายสิทธิศักดิ์  ชาวะลัย
25. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
26. เด็กหญิงสุภาพร  นีระกุล
27. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
28. นายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
29. นายเกริกพล  อ่อนพรม
30. เด็กชายเอกรัตน์  จัดแจ้ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
2. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
3. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
4. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
5. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
6. นางสาวธัญพิมล   สวัสดิ์ทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   มาขุมเหล็ก
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นางปราณี  บุญจิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นางสาวสุมานนท์  พลบุบผา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณฐชล  วงษ์คำหาญ
2. เด็กชายธนวัต  สุริษา
3. เด็กชายพิษณุุพงษ์  พาดี
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ๋ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  มาพล
2. นายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวภัทรา  เทียมเพ็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวพนัชกร  เอื้อเจริญทรัพย์
2. นางสาวเนตรชนก  บุุญไสว
3. นางสาวแพรวา  เทียมวงษ์
 
1. นายดนุพล  เดชอุดม
2. นายมณี  อิ่มเจือ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวข้าวฟ่าง  ถาวรเรือง
2. นางสาวจิรายุ  สุขุมวิริยกุล
3. นายณัฐวุธ  ประทุม
4. นายปราโมทย์  ทิศเนตร
5. นางสาวปาณิศา  ดวงตาไท้
6. นายพงศธรณ์  ตันเจริญ
7. นางสาวภัทรพร  อ่างแก้ว
8. นางสาวสรารัตน์  ภูสง่า
9. นายอภิวัฒน์  สมศักดิ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  แก้วมีสี
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกลีบผกา  จักวาโชติ
2. นายกล้ายุทธ  พิชัยเชิด
3. นายหฤษฎ์  ภูนอนไร่
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัชพงศ์  น้อยพลี
2. เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
 
1. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
2. นายหิรัญรักษ์   ทองวิชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายณัฐพล  วงค์พุฒ
3. นายตะวัน  ฉลองคุณ
4. นายถาวร  ทองคำ
5. นายธนกร  แสงสี
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
3. นายเฉลิมรัฐ  เพิ่มพูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายประณัย   ณ สมบูรณ์
2. เด็กชายเอกสิทธ์  ธันวิมา
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสมบูรณ์  เค้าซื่อ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ชินบัวลา
2. นายธนากร  ทองตุ้ม
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวใหญ่
2. เด็กหญิงธีรดา  ใจใส
3. เด็กหญิงศรัณยา   ศรีจันทร์ดี
 
1. นางจิตรลัดดา   ลาน้ำคำ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายเตชิต  ไกรลาศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพรชิตา  เจ้ยดวงดี
2. นายศุภโชค  บุษภา
3. นายโชคชัย  ศรีสารคาม
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงวิเศษ
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพิยดา  ตงธิ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ   บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์
2. เด็กชายชนาธิป  พันธะศรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  กุลพรม
4. เด็กชายธีรเทพ  ถามะพันธ์
5. เด็กหญิงวิลัยลักษ์  นามทอง
 
1. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
2. นางสาววันทนีย์  ทองเหลือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทริรา  ยุวพรม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีมงคล
3. นางสาวพัณณิตา  เจริญรัตน์
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  เดชเสน
5. นางสาวอัจฉริยาพร  ฤาชัย
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายซีม่อน  เล้นซ์
 
1. นายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พงษ์สินสุภานน
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพัฒนไพศาล
3. เด็กชายรัชศักดิ์  แสนอุบล
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกณวรรธน์   สมดี
2. เด็กชายคณินบดี   ใจแน่น
3. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
 
1. นายเอกวิทย์  ดวงแก้ว
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
2. นายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
2. นายวิทยา  วงศ์กลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธีรนาฎ   กันต์พิทยา
 
1. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
2. เด็กหญิงปุญญิศา   คำพันธ์
3. เด็กชายเตชินท์   ตงศิริ
 
1. นายสมมาตร   เป้าป่าเถื่อน
2. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภูมิ  บุทเสน
2. นายพฤทธิ์  สักขะพงศ์
3. นายหัสวรรษ  สุวรรณราช
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางยุพา  ภาคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลวรรณ   ติราวรัมย์
2. นายก้องภพ  ดีพุดซา
3. นายจิราชัย  อนันตกาล
4. นางสาวณัฐกานต์  สมบัติประเริฐ
5. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
6. นางสาวทิวาพร  สุระพินิจ
7. นายธนวัฒน์  สุนทร
8. นางสาวปณัฐชาวดี  เตียนพลกรัง
9. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
10. นางสาวปีนา  ดวงมะนี
11. นายปุณณ์  ศรีโชติ
12. นายพันธวัช   ชวดฉลุน
13. เด็กหญิงมัณฑนาพร   งามดี
14. นางสาววรรณทณีย์  ว่องวิทยา
15. นางสาววิภาพร  ชมภูบุตร
16. นางสาวศศิธร  ปานมน
17. นางสาวศุภษร  อินทรเสนา
18. นายสมพร  ทองอ่อน
19. นายสาธิน  ชาญพินิจ
20. นายสายชล  รวมธรรม
 
1. นายนฤชล  ทุมโคตร
2. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
3. นางบังอร  ชูศรียิ่ง
4. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
5. นางสาวณกมล  ราชสารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายบัณณทัต  แสงหา
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายคุณากร   สุวรรณะ
2. นายคเชนทร์   จันทรณี
3. นางสาวจิดาภา   ภูอองทอง
4. นางสาวญานิศา  อุปสุ
5. นางสาวทักษพร   ไชยมาโย
6. นางสาวธิดารัตน์  ชนะพจน์
7. นายนลธวัช   บุญตระกูล
8. นายนวมินทร์   นิมมิตตานนท์
9. นายปองคุณ   ศรีสุวรรณ
10. นางสาวปาริฉัตร   แสนปุชุม
11. นางสาวปิยะธิดา   โยลัย
12. นางสาวพิยดา   ทับสีแก้ว
13. นายภควัฒน์   ศิริดำรงค์
14. นายวรายุทธ   สิมมา
15. นายศตวรรษ   แก้วบุญกว้าง
16. นายอดิสรณ์   มีหล้า
17. นางสาวอรปรียา   จรนาทอง
18. นายอานนท์    จันทะขิน
19. นางสาวเขมิกา   เขื่อนแก้ว
20. นายเขมินท์   เบ้าลี
 
1. นางพิไลวรรณ   พลหาราช
2. นายพิพัฒน์พงศ์   พรมจันทร์
3. นายนิธิพัฒน์   บัวผัน
4. นายสมพงษ์   รัตนวงษา
5. นายณฑีภัษ   มั่นเหมาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
2. นายธนธรณ์  บุญเทียม
3. นางสาวมิ่งขวัญ  สังขตะอำพน
4. นายรณกร  จันทะวงษ์
5. นายอติภัตร  ช่างถม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวดรุณี  เยาวขันธ์
 
1. นายกฤษพัฒน์  สุขเลิม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงชาลี
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายปัญญา  พงษ์เสือ
2. นางสาวอภิสมัย  สุขศรี
3. นางสาวเข็มวิกา  ลีลา
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นายศรายุทธ  โสมอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
3. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
4. นายสุริยะ  อุส่าห์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คารศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีใส
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด   หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์   อาทิเวช
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  โตสงคราม
2. นายธีรโชติ  โลกธาตุ
3. นายพิทักษ์ภูมิ  คงกระพัฒน์
 
1. นายนวพล  เอนไชย
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  วันริโก
2. เด็กหญิงภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายวรินทร  ชุลีกร
4. เด็กชายศุภจักร  บรรลือ
5. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
2. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชพร  งามเถื่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาวกรกนก  คำโกน
2. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวนวลจิรา  ใจสมุทร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัชต  วินทะไชย
2. เด็กชายสิทธิชัย  จำปาบุรี
 
1. นายนิคม  จันทะโสม
2. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกรรณิกา  กาญจนกัณโห
2. นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ
3. นางสาวภาวิณี  นาหัวนิล
 
1. นางพิศมัย  พานโฮม
2. นางสาวพรศิริ  จันใด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวมาลินี  หล้าหิบ
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกาญจนา  เฉลียวรัมย์
2. เด็กชายกิตติธัช  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์บุญ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูนโพธิคา
5. เด็กหญิงบัญธิดา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงพรชิตา   แอบทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุราณสุข
8. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  จอมรัมย์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผือกแก้ว
10. เด็กชายศุภวิชญ์  สูณรงค์
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมษา
12. เด็กหญิงอารยา  เยี่ยมยศ
 
1. นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
2. นายวชิระ  ศรีเที่ยง
3. นายอรินธิตา  ศรีธนต์
4. นายอนันต์  ไหมทอง
5. นายสุจินดา  อ่อนน้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกันตนา   อินทนพ
2. นายจักรรัตน์  ยิ้มกระโทก
3. นายชานนท์  ผลกลาง
4. เด็กชายฐิติวัฒน์   ขอนโคกสูง
5. นางสาวณัฐณิชา  แดงนา
6. นางสาวดวงกมล  รุ่งรัศมี
7. นายทวีพร  ขุนอินทร์
8. นายธนดล  หารกิ่ง
9. นายธรณ์เทพ  ทิทพ์โสภณ
10. นายธีรวุฒิ  ขะแมสันเทียะ
11. นายนราธิภัทร  คุ้มสูงเนิน
12. นายนราวิทญ์  แจ่มทองหลาง
13. นางสาวนันทราวดี  เฉลานอก
14. นางสาวนันทิกา  แววโคกสูง
15. นางสาวประภัสสร  แรงสุข
16. นายปรเมษฐ  เหลาดี
17. นางสาวปาริชาต  เนียมกลาง
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
19. เด็กชายพีรภาส  นาคตรัยมณีรัตน์
20. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
21. นางสาววรารมย์  จรูณพันธ์ุ
22. นายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
23. นางสาวศศิกานต์   ทรงผูกจิต
24. นายศักรินทร์  บัวกลาง
25. นางสาวศิรินันท์  หลอดโคกสูง
26. เด็กหญิงสราสิณี  สินพลกรัง
27. นายสุทธิชัย  สมุทรโคดม
28. เด็กหญิงสุพัตรา   สนตาเถร
29. เด็กชายสุภนิดา   อ่อนสีจาน
30. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
31. นายอภิสิทธิ์  ไทยประสงค์
32. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
33. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
34. เด็กหญิงอาริสา  เทียนสะอาด
35. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรประไพ
36. เด็กชายเรวัตร  โสดา
37. นายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
2. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
3. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทศพรแอบเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธฺ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
3. เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
 
1. นางนารีรัตน์  สมคะเน
2. นายพัฒนพงศ์   สมคะเน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุษกร   ไชยษา
2. นายพงศ์พล    พรหมดวง
3. นางสาวเมธาพร   สิทธิประเสริฐ
 
1. นางปริศนา   สดสร้อย
2. นางสาวช่อผกา  เตียวสุวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
4. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
5. นางสาวปวริศา  สามารถ
6. นายศุภกิตต์  เมษาดี
7. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ   เรืองบุตร
3. นายธาราริน   มีทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาวุฒิ  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
3. นายปพนพัชน์  น้าวิไลเจริญ
4. นายพทัญญู  สุทธิวิรัตน์
5. นายภูมินทร์  สุรินโยธา
6. นายภูวนาท  หยาดทอง
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
3. นางสาวจิตภินันท์  พีระเศษรฐวุฒิ
4. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
5. นางสาวณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
7. นางสาวพชรมัย  แสงงาม
8. นางสาวพันธ์วิรา  ทุมมา
9. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
10. นางสาววิวาห์  บุญศรี
11. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
12. นางสาวสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
13. นางสาวเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
14. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
15. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางสาวศิริประภา  มุธุสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธฺ์  ปุรินัย
 
1. นางอรุณรัตน์   วรรณสถิตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุญยรัตน์  ทองผุย
 
1. นางสุนทรี   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชลธิชา  สอนแสง
2. นางสาวณฐพรสิริ  มณฑา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชนิดา  พันธ์โสภา
2. นางสาวภัทรียา  โทนุการ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษละคร
2. นางธัญลภัส  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกฤติยาณี  แสงไชย
 
1. นายวรกันต์  สาเมฆ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป   ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาทอง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
3. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
4. นายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
5. นายธนากร  พงษ์เพชร
6. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
7. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
8. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
9. นางสาวสุดารัตน์  คงมงคล
10. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. นางสาวศิรประถา  เอี่ยมภูงา
6. เด็กหญิงศิรินันท์  ไม่หวั่น
7. เด็กหญิงสุดาพร  ดวงประทุม
8. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
9. นางสาวอาภา  ชูชื่น
10. นายเจษฎา  เวียงนนท์
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  อลิศ สตีเฟ่น
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกร  รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวปรียาพร  บุตรศาสตร์
3. นางสาวปุษยา  แวมประชา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกรภัทร์  ทับลอย
2. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
3. นายกิตปกรณ์  โงนขำ
4. นางสาวคำแก้ว  มะธิปะ
5. นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์
6. นางสาวฐิติวรดา  แสงคำ
7. นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ
8. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
9. นางสาวดลนภา  ขำผา
10. นางสาวธนพร  ทิพย์ทอง
11. เด็กหญิงธิญาดา  ปลั่งกลาง
12. นายนครินทร์  แก้วคุณ
13. นายนัฐพงษ์  บุญราษฎร์
14. นายนาวิน  เส็งคำปาน
15. นายนิติวัฒน์  สิงห์บัณฑิต
16. นางสาวนิยากร  พานน้อย
17. นายปกรณ์  รัตนเวฬุ
18. นายปฐมพงศ์  บุตรวงษ์
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะเสน
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง
21. นายประกิจ  ดวงมาลา
22. เด็กชายพลพล  พานนนท์
23. นายพลิทธิ์  กันหาไธสง
24. นายพัฒน์ระพี  พานิชชา
25. นายพันศักดิ์  วสุวิภา
26. นางสาวภัทราวดี  ลุนสำโรง
27. นางสาวมินตรา  วงษ์สมบัติ
28. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสงค์
29. นางสาววรรณพร  คำวังไชย
30. นางสาววราคณา  จ่ามีเคน
31. นางสาววิลาวัลย์  แก้วพรม
32. เด็กชายศรันย์กร  วงศ์หมาก
33. นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์
34. นางสาวศิริวรรณ  กาฬภักดี
35. นายสุธิพงษ์  ประเทศสิงห์
36. นางสาวเกษมณี  นาจวง
37. เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย
38. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนชัย
39. นางสาวโสรญา  จันปัญญา
40. นายไชยศักดิ์   ทวีชาติ
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
2. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
3. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปาหอม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เผือดผุด
3. เด็กหญิงอนุธิดา   บุญรัตน์
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางไฝคำ  เผือดผุด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  สาลีเพ็ง
2. นายพชรดนัย  สีม่วง
3. นางสาวภัทรรินทร์  เอี่ยมตุ้มรัตน์
4. นางสาวภัทรลภา  คำลุน
5. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน   เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
2. นางสุพัตรา  ไชยจันหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
3. นางสาวธันยนันท์  ไตรวีระกุล
4. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
5. นางสาวพิมพ์นารา  บุตรดีสุวรรณ
6. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
7. นางสาววริศรา  จันทนา
8. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
9. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
2. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
3. นางสาววริศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นายคีตศินป์  เกิดไชยะ
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ผิวมะลิ
4. นางสาวณัฐธิดา  โคตรสุโพธิ์
5. นางสาวณัฐภัทร  สว่างพิทักษ์
6. นางสาวดลพร  ไสยวิจีณ
7. นายธนบดี  ปานสุวรรณ
8. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
9. เด็กชายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
10. นางสาวปวันรัตน์  รัตนวุฒิชัย
11. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
12. นางสาวพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
13. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
14. นายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  เกตะวันดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายสถิต  วิเศษสัตย์
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   ไชยสิทธิ์
2. นายก้าวหน้า   บัวเวียง
3. นางสาวจิรนันท์   บุญเรือง
4. นางสาวฉัตรสุดา   เสมอตัว
5. นายชญานนท์   วิชาศรี
6. นายชนบดี   เทพวันดี
7. นางสาวชัชชญา   พลดาหาญกีรติ
8. นางสาวชุติปภา   พรหมเสนา
9. นางสาวฐิตาพร   สรรพการ
10. นายณัฐศาสตร์   อาจเสนา
11. นายธนวัฒน์   แพงพุย
12. นายธนาธิป  ละธาดา
13. นางสาวธิดารัตน์   มีตา
14. นายธีรภัทร์   วินมูล
15. นายธีรวัจน์   นาราช
16. นายธเนศ   พงศ์พิสุทธิโกศล
17. นางสาวนันทภัค   ปิติวิทยากุล
18. นางสาวปรีญารัชญ์   จิตรโคตร
19. นายปัณณวิชญ์   โสคำ
20. นางสาวปิยพร   พรมพิลาด
21. นายพงศกร   อินทะผิว
22. นายพิชิต   พิมพ์เขต
23. นายพิริยกร   สุขโข
24. นางสาวภูซาน   ศรีเเสงรัตน์
25. นางสาวรุจรวี   มูลถวิล
26. นางสาววณิชยา   ลีลาพาณิชย์ชัย
27. นายศิวกร   ไชยศรี
28. นายสิรวิชญ์   ขอบทอง
29. นางสาวสุทธินันท์   จันทมล
30. นางสาวสุพรรษา   นาสอ้าน
31. นางสาวอรวรรณ​   กฤตลักษณ์
32. นางสาวอารียา   ต่อชีวี
33. นางสาวอินทร์ฉัตร   แสงสุวรรณ์พร
34. นายเฉลิมชนม์   โพธิ์ชัย
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
3. นางอภิญญา  บุญโท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร   ยศพิมพ์
2. นายธนารักษ์   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวลัลน์ลลิตา   ทุมสิงห์
2. MissLi   Ruirui
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคมสัน  ดวงคำ
2. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
3. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
4. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
5. นายทศพร  บุตรพรม
6. นางสาวทิติภา  ทองวรรณ
7. นายธนวิทย์  บุญไทย
8. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
9. นายนันทชัย  ภูตีกา
10. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
11. นายพิชิตชัย  กัมมันตะคุณ
12. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นายเจษฎา  ชื่นตา
2. นายนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
3. นางก่อกนก  เวชคงกิติกร
4. นางสาวกรวรรณ  ปุนปอง
5. นายปรเมศวร์  เสืออุดม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายเจษฏา  จารุสาร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ    ปะวิโน
2. นางสาวกันติญา   ระเบียบโพธิ์
3. นางสาวจารุพร   กำหอม
4. นายชัยชนะ    ไชยคราม
5. นางสาวฐิติรัตน์   พิมพ์บูลย์
6. นายณัฐพล    สีม่วง
7. นายณัฐพล   บัวชัย
8. นายธนธร    อุทะสี
9. นายบทม์กร   คชเดช
10. นางสาวบุญนิดา   แสงรูจี
11. นายประวันวิทย์   โกกิลารัตน์
12. นายพิชัยยุทธ   เหล่อขย่อน
13. นางสาววิลาวัลย์   พิมจ้อง
14. นายศุภกิตติ์    สิทธิไพร
15. นายอนันตกร   สวัสดิ์นที
16. นางสาวอมาวสุ    สินธุ์ชัง
17. นายอัษฎาวุธ    สุดสาคร
18. นายอำนาจ   แก้วเกตุพงษ์
19. นายเสถียรพงษ์   พลสาเดช
20. นางสาวแพรวพรรณ   พิมเพ็ง
 
1. นายใด  จันทะบาล
2. นางสาวผกาวัลย์    นามนัย
3. นายศิริชัย   ชลาลัย
4. นายสุรเกียรติ  จะระคร
5. นางสาวอัมรา  พรรณาสุระ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิติยาพร  ศรดอก
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   สีหานารินทร์
2. นางสาวมุนินทร์  บุญล้อม
3. นางสาววรรณวิสา  ศรีพล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีธรณ์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  นันตระกูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ    พาพันธุ์เรือง
2. นายคมกฤษณ์  นาคหมื่นไวย์
3. นายจักริน  ภาคโพธิ์
4. นายณัฐดนัย  พันธุ์กาฬสินธุ์
5. นายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
6. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
7. นายศุภวัชญ์  คามบุตร
8. นายอภิรักษ์  ทันชม
9. นายเด่นภูมิ  หวานแท้
10. นายเทพทัต  ศรีบุญเรือง
11. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายชาติชาย  ดาราษฎร์
3. นายจรัญ  ภูชาดา
4. นายสมบูรณ์    ร่มเย็น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์  พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์  เนตรกลาง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สุราวรรณ์
2. นางสาวนิโลบล  ทองแพง
 
1. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายนัฐพงษ์  วังหน้า
2. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายวิศรุต  แซ่ลี้
2. เด็กชายเผดิมชัย  ตั้งศิริไพบูลย์
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางอุไรวรรณ  บัวสิม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุนันท์  สุภา
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนธิดา  ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  คุณแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายภัครพล  เจนรอบ
2. เด็กชายรัชชานนท์   แก้วเรือง
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโชค
2. เด็กชายพสธร  บาลี
3. เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชัย
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  รอดคำทุย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นางสาวนฤมล  โททอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. นายคมสัน  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
2. นางสาวสุวภัทร  ภูชมศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัทธนันท์  กลิ่นศรีสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร   ประจักษ์สูตร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวมยุริน  พันธ์สุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  สังวาลย์
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวฐิตาพา  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
2. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคฑาภัทร  บุญมี
2. นายฐิติศักดิ์   ศรีษา
3. นายวชร   สัมพันธ์
4. นายสรวุธ  ศรีไชยบาล
5. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ชัยหล้า
6. นายเจนภพ  เดชพละ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอนิรุจน์  อมรรัตนเมธากุล
2. นายอานพ  สุนะไตร
3. นายอเนชา  นามนตรี
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายวรเทพ   พึ่งสมยา
2. เด็กชายสุริโย   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุปติ
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนครินทร์   มหาชัย
2. นางสาวพัชรีญา   อดทน
3. นายภูธเนศ   คึมยะราช
 
1. นายนวรัตน์   พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกิตติชัย  เดชทะศร
2. นายนครินทร์  ผึ้งศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมาวงษา
2. นางสาวกานต์ธีรา  พิมสอน
3. นางสาวคัทรียา  สุวรรณมาโจ
4. นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม
5. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
6. นายนิรชิต  มะสุใส
7. นางสาวนุชจรินทร์  โยลัย
8. นางสาวปวันรัตน์  มหาวงค์
9. นางสาวอริษา  โยลัย
10. นางสาวอาทิตยา  นครวงค์
 
1. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
 
0 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  พรมสคุ
2. นางสาวปนัดดา  มีศรี
3. เด็กชายภราดร  กิจการ
4. นางสาวรัชนีกร  ปุลาชโต
5. เด็กชายวีรยุทธ  พัฒนะแสง
6. นางสาวศิริรัตน์  ถนอมดี
7. เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
8. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย
9. นายอังคาร  สามารถ
10. เด็กชายเอกพล  ปุลาชโต
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายทรงพล  ทะรังศรี
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัตน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี