สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 11 1. นางสาวจิณัฐตา  มะอยู่เที่ยง
2. นางสาวปรียาพัชร  แดงแย้ม
 
1. นางสุขุมาลย์  อนุเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 1. นายปิยะพันธ์  ตอเสนา
2. นางสาววารุณี  สมภักดี
3. นางสาวอธิชา  ปรินแคน
 
1. นางแพรวพรรณ  คู่กระสังข์
2. นายพงษ์ธันวา  สุดชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 27 1. นางสาวจินดารัตน์  พืชสิงห์
 
1. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 47 1. เด็กชายธนทรัพย์  พลสิม
2. เด็กหญิงผารดา  ชินภาค
3. เด็กชายภูริ  อรัญภูมิ
 
1. นางสาวปัทมา  ถาปาลบุตร
2. นางรัชนี  เจริญทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 1. นายกฤษดา  เพชรภักดี
2. นายพีรพล  บริสุทธิ์
3. นายสุรชัน  สีหานาม
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
2. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 49 1. นายจรูญ  เจริญสุข
 
1. นายศุภชัย  แสงหัวช้าง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 1. นายบัณฑิต  ดวงขันธ์
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 29 1. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
2. นางสาวชนิตา  แสงหัวช้าง
3. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
4. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
5. นางสาวภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
6. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
7. นางสาววรรณภา  กัลยาลัง
8. นางสาววิไลวรรณ  โนรินทร์
9. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุ  ไม้แก้ว
2. นางสาวชนิตา  แสงหัวช้าง
3. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
4. นางสาวภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
5. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
6. นางสาววรรณภา  กัลยาลัง
7. นางสาววิไลวรรณ  โนรินทร์
8. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จิตแสง
3. เด็กชายนาธาน  ลุนนากัน
4. เด็กชายวายุ  ลุนนากัน
5. เด็กชายอรรถพร  อยู่ลือ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลุนสูงยาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
3. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 1. เด็กหญิงจินตนา  กองต๊ะ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ภูบุญลาด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสำราญ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 1. เด็กชายธนากร  ข่าขันมะลี
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร