สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 58 1. นางสาวศิริรัตน์  วงค์วันดี
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 1. นางสาวสุชานันท์  นามเสาร์
 
1. นางอัจฉรา  ปะติเก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 41 1. นายทักษิณ  ขันอ่อน
 
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา  ไตรวงค์ย้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 1. นางสาวอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางนุชจรินทร์  ประลอบพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร
 
1. นายคมคิด  ใครบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  เจ้ยดวงดี
2. นายศุภโชค  บุษภา
3. นายโชคชัย  ศรีสารคาม
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 17 1. นางสาวกัญณภัทร  คิดโสดา
2. นายพงศกร  เถาตาจันทร์
3. นางสาวเนตรนภา  บุพศิริ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางสาวสาวินี  คำหอม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 1. นางสาวกัลยารัตน์  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐกมล  บงบุตร
3. นางสาวภัทรนันท์  พ่อไชยราช
4. นางสาวสโรชา  ไชยบิน
5. นางสาวสโรชิน  ไชยบิน
 
1. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
2. นายภานุวัฒน์  บัวนา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.3 เงิน 28 1. นางสาวชนัญธิดา  สาริสี
2. นางสาวปภาสรณ์  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวประภัสสร  งิ้วไชยราช
4. นางสาวประภัสสร  ไชยบุตร
5. นางสาวพนิดา  ท้าวนันทะ
6. นางสาวพรรวินท์  ลีพรม
7. นางสาวศศิธร  ลีพรม
8. นางสาวศิริลักษณ์  เพริศแก้ว
9. นางสาวสุภาวินี  ฤาเดช
10. นางสาวอรุณรัตน์  ติงมหาอินทร์
 
1. นายกิติคุณธนัท  หนองสูง
2. ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์  นันทเดช
3. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.8 ทอง 37 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือยพรม
2. เด็กหญิงฉันชนก  จำเริญ
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด
4. เด็กชายนันทวัธน์  ภูตีกา
5. เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีคันธร
6. เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค
7. เด็กหญิงวราพร  ไตรสุ
8. เด็กหญิงสุนิสา  พรานสูงเนิน
 
1. นายธีรวุฒิ   กิณเรศ
2. นายวีระเดช  ไชยสาคร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 58 1. นางสาววิสุทธิพร  ศรีคูณ
 
1. นางสาววนารี  ฤาไกรศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 1. นายอัครชัย  ใครบุตร
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 1. นางสาวพิริยาภรณ์  เหง้าละคร
2. นางสาวภัทรวดี  สีเนตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คนเพียร
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 25 1. นายทักษ์ดนัย   เลิศสงคราม
2. นายพัชรพล  ไชยศรี
3. เด็กชายศักรินทร์  โน๊ตสุภา
4. เด็กชายอภิชาติ  พรมเทพ
5. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
6. นายเจทนิพัฒน์  เพริศแก้ว
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
2. นายสุทธิพงษ์  เนื่องบุรีรัมย์
3. นายปกรณ์ธรรม  ดวงกุลสา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 34 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. นายนันทพงศ์  กุลอัก
3. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
4. นายศุภกร  งันปัญญา
5. นายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
6. นายเจษฎา  วันสีหา
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
2. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
3. นางสาวนุชธิดา  บุพศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 33 1. นายนันทวัฒน์  ลามเพ็ญ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 27 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชายคำ
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 1. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 26 1. นางสาวนิพาดา  ศรีสุทโธ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. นายชัยพิชิต  บุตรเปลี่ยน
5. นายทรงพล  โคตรสิงห์
6. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
7. นายพิชิต  สนหอม
8. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
9. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
10. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางรินนา  ชาไมล์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. เด็กหญิงชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ฤาไกรษี
4. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
6. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
7. เด็กหญิงผกามาศ  จุลขันธ์
8. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางสาวรวงทอง  เปลี่ยนเอก
4. นายอดิศร  ศรีดาพล
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นายจิราวิทย์  เตียงชัย
4. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
5. นางสาวชุติมา  นิยมคุณ
6. นางสาวณฐกานต์  เคี่ยงคำผง
7. นางสาวธาราทิพย์  ไพศรีขาว
8. นางสาวนนทิวรรณ  วงศ์วัฒนชัย
9. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
10. นางสาวปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
11. นางสาวพลอยมณี  สมบัติมีมาก
12. นางสาวมลิตา  ถินนาวัน
13. นางสาวมัลลิกา  มหาสงคราม
14. นายรัฐพงษ์  เพริศแก้ว
15. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
16. นายเกล้า  ไชยสาคร
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
3. นางรัญจวน  กุลอัก
4. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
5. นายมนตรี  นาคีย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.61 ทอง 25 1. เด็กหญิงพันธกาญจน์  ดวงสุภา
 
1. นางสาวนลินกานต์  แสนบรรดิษฐ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงวิเศษ
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวริศรา  วิริยะเจริญกิจ
 
1. นายบุญนรา  ปกสันเทียะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 36 1. เด็กชายคฑาทอง  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงภิรมญา  ผาลี
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิยดา  ตงธิ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 16 1. นางสาวณัชชา  เดชขันธ์
 
1. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิชญาพรปวีณ์  ศักดิ์แสงวิวัติน์
2. นางสาววิศรุตา  ปราบจันทะ
3. เด็กหญิงสุธิมา  คุณบุราณ
4. เด็กหญิงอนัญพร  อวนป้อง
5. เด็กหญิงเพียงพอ  ภูเงินช่อ
 
1. นายสดใส  ขันตะราช
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 1. นางสาวจิดาภา  สิมพันธ์
2. นางสาวปัทมาภรณ์  วงษาเนาว์
3. นางสาวพิราอร  โคกทอง
4. นายศักดิ์ดา  คำชนะ
5. นางสาวอภินันท์  บุญชาญ
 
1. นายยุทธนา  ชนะมาร
2. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายธีรวุฒิ  โสมสุพิน
2. นายพรเพชร  นันทะวงค์
3. นางสาวมยุริญ  ฉิมานุกูล
4. นางสาววิลัยพร  ชายกวด
5. นายสมศักดิ์  สินล้าน
6. นายเรืองวิทย์  ปัญญาสาร
 
1. นายอดิศร  ศรีดาพล
2. นายณัฐพล  สายธิไชย
3. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ