สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงจีรภา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยประเทศ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ชายแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 1. เด็กชายจักนรินทร์  โสมสิทธิ์
2. เด็กหญิงชีพชนก  คำเมือง
 
1. นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์
2. นายรณฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 1. นางสาวสรัลพร  ทอนฮามแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชญากาณฑ์  จันทร์แจ่มศรี
2. นางสาวรัตชิตา  ทิพย์วิชิน
3. นางสาวสุภลักษณ์   แสงพงศานนท์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ
2. นางสาวไอลดา  ลิ้มประเสริฐ
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  จันท์นันท์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล