สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 56 1. นางสาวนุษบา  โสมรักษ์
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 1. นางสาวกาญจนา  รัตนะ
2. นางสาวอารีรัตน์  จำปาศรี
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมประกาย
2. นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.45 เงิน 53 1. เด็กหญิงคัทลียา  พรมวัง
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ละคร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
2. นางสาววราพร  การุญ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 1. นายณัฐวุฒิ  พรมมิตร
2. นายสราญชน  ยศมา
3. นายอนวัช  จันทมาลา
 
1. นายปติพล  มานิสสรณ์
2. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 1. นางสาวปนัดดา  ฝาละมี
2. นายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. นางสาวเขมวิกา  แดงรามัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 1. เด็กชายภัทรพล  ไฝทาคำ
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรัญญู  ศิริสรณ์
2. นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 57 1. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 25 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงจิราพรร  คำสร้าง
3. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
4. เด็กหญิงต้นข้าว  จำรอง
5. เด็กชายธวัชชัย  ผาอินดี
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ชาญาติ
7. เด็กชายวชิรวิทย์  กาสุริย์
8. เด็กชายวุฒินันท์    จันทะคัด
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนะ
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นายอภินันท์   สารเนตร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พูลสุข
2. เด็กหญิงจิตติพร  ปะตาทะโย
3. เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนสุระทุม
4. เด็กหญิงชลาศัย  ไตรวงค์ย้อย
5. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ยอดแสงคำ
7. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยเมือง
9. เด็กชายมนต์ดนัย  ขาวฟ่อน
10. เด็กชายวีรภัทร  ไชยรบ
11. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์ศรี
12. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
13. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แพงหอม
16. เด็กหญิงไอย์ลดา  มหาวงศ์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นางเนตรนภา  รัตนะ
4. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
5. นางดอกไม้  เจริญชัย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76 เงิน 43 1. นายจักรีนฤเบศร  หวานเสร็จ
2. นางสาวณัฐธิดา  แขกวันวงค์
3. นางสาวนวนันท์  สิทธิทรงธรรม
4. นางสาวปวีณาซ์  พลศรีดา
5. นายภูมิธนะ  ใจแน่น
6. นางสาวลัดดาวัลย์  ขุนพิลึก
7. นายศักรินทร์  จันทร์ตื้อ
8. นางสาวอริสรา  อุ่นวิเศษ
9. นางสาวอาทิตยา  เที่ยงปัด
10. นางสาวเปรมิกา  สอนพูล
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
2. นางเนตรนภา  รัตนะ
3. นายอนุชา  ตินอาษา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 42 1. นางสาวชลธิชา  ศรีรัฐ
2. นางสาวพรพิมล​  พุ่มพิน
3. นางสาวยุพาวรรณ​  ศรีกุลวงค์
 
1. นางสาวไอลดา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  พรมเกตุ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 42 1. เด็กหญิงจิรดา  นามเกตุ
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  พลพาล
3. เด็กหญิงธนพรรณพร  วงศ์อักษร
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 1. นายภาคภูมิ  อัญฤาชัย
2. นายอนุชา  ดาวเรือง
 
1. นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
2. นายนราธิป  ไชยรักษ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขรี
3. เด็กชายสิทธิชาติ  คำพันธ์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 1. นายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. นายพัทธกานต์  นาสพัส
3. นายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 24 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตตพักตร์
2. เด็กชายอนุตรชัย  วิภาวิน
3. เด็กชายเอกกวินทร์  พลรัตน์
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางสาวอรอนงค์  เหง้าพรมนิล