สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 1. นางสาวปทิตตา  ปาละสิทธิ์
 
1. นางมลฤดี  บิดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.9 ทอง 19 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรพิทักษ์
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  แก้วคำแสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวขวัญจิรา  ดีพร้อม
2. เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วเมือง
3. เด็กหญิงพรหมพร  หาญเวช
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  เทพพันทา
5. เด็กหญิงสุริวิภา  นัดดาวงค์
 
1. นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 1. นางสาวจุฑามาศ  มาตรสุด
2. นางสาวณัฐิดา  แก้วลอดหล้า
3. นางสาวศิริภาดา  โยชนา
4. นางสาวสิริดา  ปัตภี
5. นางสาวอรอนงค์  รักษา
 
1. นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. นายธนกฤติ  ช่างไข
2. เด็กชายธีรโชติ  ประทาน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหา
4. นางสาวพิมลนาฏ  วงศ์อาสา
5. เด็กชายอดิราช  ฮาบเทืองซอง
 
1. นางสาวปิยธิดา  สัพโส
2. นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 1. นางสาวศศิธร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง 6 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไชยบุญตา
 
1. นางสาวพัชรา  นามดี
2. นายจามร  ไชยวารี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 1. นายธีรภัทร์  จันทร์โอเอี่ยม
2. นางสาวยุภาพร  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวพัชรา  นามดี
2. นายณัฏภัทร  บุญคำภา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 51 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภูห้องเพชร
2. เด็กหญิงกุลปรียา  โพธิหล้า
3. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  บุญแฮด
4. นางสาวนรีรัตน์  จุลชาติ
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  พาตา
6. นางสาวพัชรี  จุลชาติ
7. เด็กหญิงรวิสรา  กิ่งรังกลาง
8. เด็กหญิงวนัชพร  แสนพันนา
9. นางสาววิยะดา  มีลา
10. นางสาววิละดา  มีลา
 
1. นายณัฏภัทร  บุญคำภา
2. นางกรกนก  กาติวงศ์
3. นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. นายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. นายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
2. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
4. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
5. นายภัทรกร  ศรีถาพร
6. นายภูผา  นามจันโท
7. นางสาววรรณวิษา  พิมงคล
8. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
9. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
3. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายชัยพร  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูผาลาด
3. นายนนทวัฒน์  สุระดะนัย
4. นางสาวนภาพร  เกษทอง
5. นางสาวนาถลดา  มาจรูญ
6. นางสาวนิชกานต์  พานาม
7. เด็กหญิงปาติมา  อ่อนตา
8. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีบุญเรือง
9. นางสาวพัทรินทร์  ลือชาพูล
10. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
11. นางสาวภารดา  สืบสา
12. นางสาวรินลณี  อุ่นวิเศษ
13. นางสาววรัญญา  อุ่นวิเศษ
14. นางสาวอรณิชา  สำราญวงศ์
15. นางสาวอารยา  ลุจิตร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
3. นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที
4. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวกษมณ  เฒ่าอุดม
2. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
3. นางสาวณิชาภัทร  แก่นท้าว
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
6. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. นายภัทรกร  ศรีถาพร
8. นายภูผา  นามจันโท
9. นางสาววรรณวิษา  พิมงคล
10. นางสาวศิรินทร  งามเถื่อน
11. นางสาวศุภสุดา  ปังอุทา
12. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายวิทยา  สมพมิตร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจลักษณ์  พูนทรัพย์
4. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 30 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 1. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายกฤษณัย  ไชยกิจ
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นายจรินทร์  พิลาแหวน
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีเทพ
5. นายชัยอังคาร  แก้วลอดหล้า
6. นายณัฐพร  พรหมงาม
7. นางสาวทิวาพร  อินทรปัก
8. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
9. นางสาวพัชรภรณ์  กาติวงศ์
10. นายภานุพันธุ์  สาขามุระ
11. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
12. นายสุริยา  อนุยัน
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
3. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง 11 1. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
2. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
3. นางสาวปนัสริยา  ศรีวิลัย
4. นางสาวปานตะวัน  อ้วนละมัย
5. นางสาวภัทรวดี  ภูริษี
6. นางสาวยลดา  เลิศอภิชัยกุล
7. นางสาวลลิตภัทร  เสาวโค
8. นางสาววันวิสา  มารัตน์
9. นางสาวเกษฎาพร  สุพร
10. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
 
1. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
3. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.4 ทอง 11 1. นางสาววไลลักษณ์  อินทรปัก
2. นางสาวเขมิกา  คุณบุราณ
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายวิรัตน์  สุวะศรี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 11 1. นางสาวพัณนิตา  กาญบุตร
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.3 ทอง 14 1. นางสาวจิราพรรณ  จังอินทร์
2. นางสาวพีรดา  เหมือนทองดี
3. นางสาวเกศปริณโญ  บุตรเพ็ง
 
1. นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิณพิมาย
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวัง
2. เด็กหญิงจิรกานต์   นาสพัส
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายธีระพงศ์  ณ นครพนม
2. นางสาวนภาพร  ใสไธสง
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กาสุริย์
2. เด็กชายอดิศวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พรศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาเดช
 
1. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
2. นางสาวศรัณย์รัตน์   พรมจันทร์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตตพักตร์
2. เด็กชายวราโชติ  อินคุณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  วันเสน
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 1. เด็กชายพีรภัทร  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายมนตรี  ป่งกวาน
3. เด็กชายไกรยุทธ์  อินทลพ
 
1. นายกัญหา  สุมังคะ
2. นายจิตติพงษ์  วงศ์คำ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายธนกฤต  ปัญญา
2. นายสุขวัฒก์  ชานุชิต
3. นายเจษฎา  อัมรัตน์
 
1. นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
2. นายอธิราช  ศรีรักษา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงกิติตยา  บุญมา
2. เด็กหญิงปวีณา  สุพร
3. เด็กหญิงภัทรกร  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสุราช
2. นางสาวมินลดา  กุมแก้ว
3. นางสาวศศิธร  สุพรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 43 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โสภา
2. เด็กชายทวีชัย  มายอด
3. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์มีแก้ว
4. เด็กหญิงพีรยา  ศรีภิรมย์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  โสภา
6. เด็กหญิงอรัญญา  ขนิดสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
3. นางสาวอภิตญา  ดีโคตร
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงจันทิรา  หล้าหิบ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สู่สุข
3. เด็กหญิงปริญญา  บุตรเพ็ง
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางอินถวา  หัสดร
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 33 1. นางสาวณิชาภัทร  พุทธสาร
2. นางสาวปานวาด  เจริญชัย
3. นางสาวรัตติกาล  เหลาแตว
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 1. เด็กชายสหชัย  จานคำพันธ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ชำนาญจิต
3. นางสาวอริษา  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 21 1. นางสาวกัญญารัตน์  สารโภคา
2. นางสาวอณุศรา  วิลาพันธ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นายเดชา  ศิริดล
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันพวง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  มิตพมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลักทอง
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวฐิติวรดา  จันทจิต
3. นางสาวอรดา  เสียงล้ำ
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวนุษบา  ค้ายกับคำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง