สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวงหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์
 
1. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภาวนา  ธนุการ
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุราโส
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวศุภารัตน์  นามแก้ว
 
1. นางสาวจันทิพา  มีชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 54 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรหมพร  บัวพา
 
1. นางสาวรัตติกาล  การุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริธร  โวชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61.7 ทองแดง 45 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนิรมล  วงค์พันทำ
 
1. นางอุดมสิน   จันทะวงษ์ศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงมานิตา  นันทะถิน
2. เด็กหญิงสุพรรธชญา  ศรีลาวรรณ์
 
1. นายภาสกร  หวังหมู่กลาง
2. นางสาวสุวรรณ  มูลสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซกา 1. นายธณภัทร  เหล่าสุวรรณ์
2. นายเจติพงษ์  มาตสี
 
1. นายปรีชา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทิพา  มีชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชัย
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.1 ทอง 10 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  เลพล
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธเนศพล  ศรีมังคละ
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวอริสรา  ลิ้มรัตน์
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม 59 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  วินทะวุธ
3. เด็กชายณัฐดนัย  ประชาชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุพร
2. นางอรฤดี  หอมสมบัติ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภาพร  ดอนขันธ์
2. นางสาวประภาพร  พระนมทิง
3. นายพุทธิพงศ์  ชัยศิริ
 
1. นายณัฐวัฒน์   สุพร
2. นางสาวกนกวรรณ  พิลาบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณี  ชัยปัญหา
2. เด็กหญิงชนกชน   แสนหอม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พันธ์นกแต้
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   โยธาสม
2. นางสาวสุลาวัลย์   กลางแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวนุชิดาพร  ศิริคุณ
2. นางสาววรรณภาพร  บำรุง
3. นางสาวอัญชลี  พอศรี
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
2. นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพชร  แก้วหงษ์
2. นายเอกพล  แข็งแรง
 
1. นางสาวณัฐวดี  วันตา
2. นางสาวสิรินภา  วะชุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายชัชพงศ์   บรรเทา
2. นางสาวอัยลดา  บุดดี
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  สีพา
2. นางสาววัฒนะ  ใบแสน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จันทร์ชัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากรณ์   จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.99 ทอง 16 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายปุณกานฑ์  โกวิทกุล
2. เด็กชายภาคีนัย  บึงหนองอ้อ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
2. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.19 ทอง 13 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศิริพงษ์  แดนดงยิ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 51 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวศศิชา   ธานีวรรณ
 
1. นางกัญญา   มายูร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98.5 ทอง 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐกรณ์   บัวทิน
 
1. นายนครินทร์   พรมกลาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์   กลางแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 44 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญา  ไกรรัตน์
2. เด็กชายคมชาญ  วระมูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงศ์
 
1. นางสาวจิราภา  ยวนชื่น
2. นางสาวสวรี  ศรีโยวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  บุญสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  โสภาหัสดร
3. นางสาวอริศรา   โคตรสมบัติ
 
1. นางสาววิยะดา  เกษมสานต์
2. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  นามวงค์ษา
2. นางสาวนิรามัย  สงคลัง
3. นางสาวสุทธิดา  นามเกตุ
 
1. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
2. นางสาวแพรวนภา  องอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 58 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  อินทรสุข
2. เด็กชายบูรพา  เสาะสืบงาม
3. เด็กชายอัครวิชญ์  คำภูษา
 
1. นายปรีดา  รัตนเวฬุ
2. นางสาวนันทนา  อู่รัศมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. นายปิยพงษ์  โสภา
3. นายพรหมพิทักษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นางสาวจิราภรณ์  บงค์บุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูเรีย   โรสซี่
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   ฮังกาสี
3. เด็กหญิงสรัลชนา   วรรณพรามณ์
 
1. นางสาวปวีณา   ดรบันดิษฐ
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวมลศิริ  เฟื่องคำ
2. นายวิทยา  ปิยะมาตย์
3. นางสาวเกวริน  อวยชัย
 
1. นายวิทวัส  สาเกตุ
2. นางสาวนริศรา  โอชารส
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.15 ทองแดง 42 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายอนุชา  ตอพิมพ์
 
1. นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
2. นางวชิราภรณ์  บุตรพรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.82 เงิน 10 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  พินิจมนตรี
2. เด็กชายอวิรุทธ์  คำสงค์
 
1. นายทรงศักดิ์   สิงหนสาย
2. นางลำไพร  กวีกรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัญจนพร  แสนโคตร
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  อัคติ
3. นายนิติรัฐ  แสนพิมพ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญนามพิทักษ์
2. นางสาววราภรณ์  หงษ์คำ
3. นางสาววาสนา  พนัส
4. นางสาวสุดารัตน์  ลาหนองแคน
5. นางสาวอริสา  แสนโคตร
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  ซานโจเซ่
2. นางสาวนัฐริกา  ขาวสร้อย
3. นางสาวนิโรบล  เปาวะนา
4. นางสาวอรญา  บุญสิทธิ์
5. นางสาวอัจฉรา  บุญตะวัน
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร   วรขันธ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีเชียงสา
3. เด็กหญิงพัชรา    ธรรมวาจารย์
4. เด็กหญิงอมรัตน์   ทองอินทา
5. เด็กหญิงอรวรรณ   จงรักษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
2. นางสาวนฤมล   ผลทิพย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แสงจันดา
2. นางสาวธันยพร  เสนานาม
3. นางสาวปริญญาภรณ์  อองตัน
4. นางสาววรัญญา  ฉลวยศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีลาพัฒน์
 
1. นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชนะหาญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีส่อง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนัติ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงนิรนิล  สีดวงดี
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
2. นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐชนน  วอนอก
2. นายนครินทร์  จันปุ่ม
3. นายนฤเบศร์  มาดขาว
4. นางสาวศิริอมร  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
 
1. นายทิฏฐานุ  นาคเสน
2. นายจิรวัฒน์  พิลาสา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกานต์สิริ   นาถ้ำทอง
2. นางสาวฐิติมา   ต่อชาติ
3. นายณรงค์ชัย   บุญถาวร
4. เด็กหญิงณัฐพร   คุ้มสุวรรณ
5. นายณัฐพล  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงธณิสรา   ผาฤทธิ์
7. นายธนวัฒน์   สีหะวงษ์
8. นายนันทพงศ์   อุ่นแก้ว
9. นางสาวนิตยา  คุ้มสุวรรณ
10. นางสาวพัชรินทร์   ชินรัมย์
11. เด็กหญิงพัณณิตา   พิสัยกุล
12. นางสาวภัทรพร   การตุ้มเหลา
13. นายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
14. นายยุทธพิชัย   ทองเฟื่อง
15. นางสาววิราวรรณ   วิเจดีย์
16. นางสาวศิรารักษ์   สีหานาม
17. นางสาวสาวิตรี  ทิพย์อินพรม
18. นางสาวสุภาภรณ์   มุราพร
19. นางสาวหงษ์ฟ้า   ใสเย็น
20. นางสาวอณัญญา  ดาผา
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นายวีระชัย  วะชุม
3. นายธีระศักดิ์   บุตรโคตร
4. นางสาวณิชาภา  มิ่งบุญ
5. ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์   สาริศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุงบุตร
 
1. นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายวิทวัส  คำอุ่น
 
1. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 55 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เอมสันต์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปิยะเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางสาววรัญญา  สุดโลก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพีโชบล  กมลเก่งเรียน
2. นายมาวิน  เชื้อนวน
 
1. นางสาวกฤติยา   แสงสว่าง
2. นางสาววิภาสา  สิทธิสมาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นอบน้อม
2. นางสาวจิราภรณ์  สอนพงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  แปดทิพย์
4. เด็กหญิงภาวิตา  อินเทพมงคล
5. นางสาววิภาดา  ทองมาตย์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลที
7. นายศุภกร  โสดารัตน์
8. นายอดุลย์  บุดดีคง
9. นายอนพัทย์  เคณาภูมิ
10. เด็กหญิงอนัญญา  บุญชิ
 
1. นางสุชีรา  ขรรค์แก้ว
2. นางสาวนิศากรณ์  ไชยรัตน์
3. นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.6 เงิน 39 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกล้าณรงค์  ภารไสว
2. นางสาวกิตติยา  เสนาลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงนันทพร  หมื่นหน้า
5. นางสาวนิภาภรณ์   ผลบุญ
6. นายวรศิษฐ์  ไชยกาล
7. นางสาวสุทิษา  ขันติยะราช
8. นายอรรถพล  ลุนธาตุ
9. เด็กหญิงอัจฉรา  วรกุล
10. นายอำพล  ทะนงอาจ
 
1. นายอนุศักดิ์  นะตา
2. นางสาวอัจฉรา  หนูยศ
3. นายปรัชญาพล  จำปากุล
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวชมภูนุช  แพงสุข
2. นางสาวชุติมา  สารพล
3. เด็กหญิงมาริณี  จันทะแสง
4. นางสาวยุพิน  บัวระดี
5. นางสาวลดาวัลย์  โสมชาลี
6. นางสาวสุภาพร  สุุขรี่
7. นางสาวอุมาพร  สิทธิ
8. นางสาวเบญญทิพย์  เจริญดี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
10. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ชาวประสัน
 
1. นางสายรุ้ง  กว้างทะเล
2. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
3. นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  พรมสคุ
2. นางสาวปนัดดา  มีศรี
3. เด็กชายภราดร  กิจการ
4. นางสาวรัชนีกร  ปุลาชโต
5. เด็กชายวีรยุทธ  พัฒนะแสง
6. นางสาวศิริรัตน์  ถนอมดี
7. เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
8. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย
9. นายอังคาร  สามารถ
10. เด็กชายเอกพล  ปุลาชโต
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายทรงพล  ทะรังศรี
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัตน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายทินวัฒน์   คำหารพล
2. เด็กชายธนพล  รูปสวย
 
1. นางนภาพร  แก่นโสม
2. นางสาวพัชรี  หาได้
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 58 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  แซ่เติ๋น
2. นางสาววิมลพร  แสวงชัย
 
1. นายสุริยัน  นามมนตรี
2. นางสาวธิติพร  ยศจันทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองมหา
 
1. นางวะนิดา  โยธารินทร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวลักษิกา  บันเทาทุกข์
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรพงษ์  อามาตย์มนตรี
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพิรุณ  แซ่ลี้
 
1. นายวัชราวุฒิ  บริบาล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกินณรี  วังสะพันธุ์
 
1. นายฤชุวิญญ์  วงค์ตาขี่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายพัฒนพล  ศิลพลู
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิสิงห์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  บุญคำภา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 25 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  จันโนนแซง
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิสิงห์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงดารณี  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงสุวิภาวดี  โคตร์ทะแก
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
2. นายเสกศักดิ์   สามา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุชา  คุณเลิศ
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  สุทธิจักร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรยุทธ  วงษ์สินธุ์
2. เด็กชายวีรวุฒิ  วงศ์ประทุม
3. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  คำศิริ
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
2. นายบึงกาฬ  ทองคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 48 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนวริช  กรินธร
2. นายปัญญา  หมื่นศรี
3. นายภูมินทร์  ใจเอื้อสิน
 
1. นายมนัสธนกรณ์  สาจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  บุพศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวมนทิราลัย  สายสุด
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  ศรีพลน้อย
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  รักษาอินทร์
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร    รังษา
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์    ผิวใบคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
3. นางสาวณฐพร  ธานีกุล
4. นายมิณฑดา  ชุนสอน
5. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัดถาทุม
7. เด็กหญิงเพียงนภา  อินแสง
8. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายจรัสชัย  ชุยโพธิ์น้อย
3. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
4. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
5. เด็กชายพรโกมล  แก้วพรม
6. นายมิณฑดา  ชุนสอน
7. นางสาวหยาดฟ้า  มาตรจรุง
8. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
9. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
10. นางสาวเบญญาภา  ปัดถาทุม
11. เด็กหญิงเพียงนภา  อินแสง
12. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
3. นายอธิวัฒน์  สุริยะ
4. นางพานิชย์  จันทจร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เสมอใจ
2. นายคเชนทร์ชัย  วรรณโสภา
3. นางสาวจุไรรัตน์  ลีพรม
4. นายณัฐดนัย  ใยอิ้ม
5. นายณัฐพงษ์  มุขไชยา
6. นางสาวนริตรา  แสงจันทร์
7. นางสาวนันทิกา  ขันทีท้าว
8. เด็กชายปณชัย  หนูฉ่ำ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำหงษา
10. นางสาวมัสยา  นามบุญลา
11. เด็กชายยศกร  ดวงแก้ว
12. นางสาววรางคณา  เกื้อธนสกุล
13. นายวีระพงษ์  หล้าพรหม
14. เด็กชายศิริโชติ  กันหาลึก
15. เด็กชายสิทธิพล  หาญธงชัย
16. นายอมรเทพ  จันทาสี
17. นางสาวอังสุฎา  ประทุม
18. เด็กชายอิสระ  สินทะเกิด
19. นายอุทิตย์  พลราชม
20. นางสาวเนตรมณี  มีมานะ
21. เด็กชายเมฆินทร์  กุมภิโร
 
1. นายยุทธนา  ไชยราช
2. นายไพฑูรย์  อินธิจักร
3. นางนครไทย  คำเพชรดี
4. นางสาวสัตบุษย์  โพธิรุท
5. นางสาวพงษ์ลดา  กองพิลา
6. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนมาลี
4. เด็กชายมีคาร์  จันทรา
5. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายคมทวน  บุตราช
3. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายปฐพี  นาส่งเสริม
2. นางสาวพัดชฎาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
4. นายอภิชัย  คำศรีพล
5. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายคมทวน  บุตราช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. นางสาวจิราพร  อัยรา
4. นายจิราพัชร  ปริปุณณะ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  สังข์ไข
6. นายชัยวุฒิ  ปักกาโส
7. เด็กหญิงชุติปภา  ออดไธสง
8. นายทรงภูมิ  เรืองชานนท์
9. เด็กหญิงทิพย์นารี  แสนโคตร
10. เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์กรม
11. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
12. เด็กชายธนินพิตย์  ผูนา
13. นางสาวนภสร  พรมสาขา ณ สกลนคร
14. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
15. นายปฐพี  นาส่งเสริม
16. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
17. เด็กหญิงพรรวินท์  ปทุมวัน
18. นางสาวภัทราพร  ศรีสาร
19. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
20. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
21. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
22. เด็กชายวีรภัทร  บุตรพรม
23. เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
24. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
25. นางสาวสิริขวัญ  วันทาหัด
26. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
27. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
28. เด็กชายอนุชา  ปิกสุวรรณ
29. นายอภิชัย  คำศรีพล
30. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
31. นายอิทธิพงศ์.   ราชหงส์
32. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
33. นางสาวเกศรา  คำทอง
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายอดิศร   ภาโนชิต
3. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
4. นายฤชุวิญญ์  วงค์ตาขี่
5. นางยุพาภร  ศรีโคตร
6. นางสาววิชุลดา.   พันจำปา
7. นางสาวรมย์รวินท์  เชื้อพันธ์
8. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  เสนจันทร์ที
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนครินทร์  สีหานาม
 
1. สิบเอกธันวา  สุพรรณราช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 28 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพณิดา  นาคเหลือง
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 42 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคีตกานท์  ศรีสรณ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 19 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นรทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 41 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิริกาญจน์  สมทิพย์
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 37 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายภัทรพล  พันธ์การ
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 41 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรชนินทร์  บุญพิเชฐ
 
1. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิพันธุ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 52 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาววรัญญา  เลาหะประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.17 ทอง 18 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายอันดา  เย็นใจ
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 21 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีบุญ
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปถานา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชนชิต
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพัดชฎาภร  ไผ่ป้อง
 
1. นายคมทวน  บุตราช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อยู่สวัสดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณ
3. เด็กหญิงกฤติยา   คำพิลา
4. เด็กหญิงกันสุดา  ธนบุรี
5. เด็กหญิงกาญจนา  สานอก
6. เด็กหญิงกาญจนา  นิโรจน์
7. เด็กชายชนินทร์  เจริญสว่าง
8. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆคุณ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณฑา
10. เด็กหญิงดุษิตา  ดาวเรืองสวน
11. เด็กชายธนสิทธิ์  พิมพ์จันทร์
12. เด็กชายธีรภัทร  แก้วอุดม
13. เด็กชายธีระภัทร  บัวพุด
14. เด็กชายธีวรา  ทองยศ
15. เด็กชายปัฐพี  ศรีหาทับ
16. เด็กหญิงปียาพร  เถื่อนอุดร
17. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีหาทับ
18. เด็กหญิงพัชริดา  โคตรวงศ์ทอง
19. เด็กหญิงพันธิตา  เข็มเครือ
20. เด็กชายพิทวัส  ตรงดี
21. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุศล
22. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญมาก
23. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงขวาง
24. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฮาดชมภู
25. เด็กชายศุภสัณท์  โสดา
26. เด็กหญิงสิริยากร  โชตมลทิน
27. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แคนหนอง
28. เด็กหญิงสุรัสวดี  สว่างแสง
29. เด็กชายสุวิจักขณ์  นันทะชัย
30. เด็กชายอชิระ  ทุมพร
31. เด็กชายอนุรักษ์  กลับกลาย
32. เด็กหญิงอรสา  ชุมพลรักษ์
33. เด็กชายอัครเดช  เกณพล
34. เด็กชายอัษฏาวุธ  อินทร์ทอง
35. เด็กชายเอื้ออังกูล  ติมา
36. เด็กชายไตรภพ  ทองกุล
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายจรัญ  มืดคำบง
3. นายวัชระ  เพชรรัตน์
4. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
5. นางสาวหฤทัย  ไชยวรรณ
6. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
8. นางสาวกิตติยา  ดอนสามารถ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. นางสาวกัลยาณี  อินทร์ทอง
3. นางสาวกิมิทา  จันทร์เทศ
4. นางสาวจันทนา  รูปคง
5. นางสาวจิตรลดา  นามกลาง
6. นางสาวจินตนา  หมึกสี
7. นางสาวจิราภา  แก่นพล
8. นางสาวจีรนันท์  โคตรหนองบัว
9. นายชัยวัฒน์  มาดสีหา
10. นายทศพร  คำพลทัน
11. นางสาวธนิษฐา  ทองดี
12. นายธราธร  มารมย์
13. นายธีรภัทร  พูลเพิ่ม
14. นายธีรวัฒน์  จูงนาง
15. นางสาวนฤมล  จิตรปรีดา
16. นางสาวนิตยา  สุตินันท์
17. นางสาวนิลรัตน์  จันทพิบูลย์
18. นายปรัชญา  แคนปา
19. นางสาวปัณฑิกา  เครือแก้ว
20. นางสาวปิยฉัตร  แสงทอง
21. นางสาวปิยนุช  สว่างแสง
22. นางสาวพรชิตา  ศรีหาปัญญา
23. นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ
24. นางสาวรัชฎา  พิมวันนา
25. นางสาวรัชนิพร  รัตนะ
26. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีลือ
27. นางสาววรรณิศา  ชินบุตร
28. นายวรันธร  หนองผือ
29. นางสาววราภรณ์  เซนตะคุ
30. นายวัชราภรณ์  ธรรมรักษา
31. นายวันชนะ  คำพิลา
32. นางสาวศิรินภา  ไชยเดช
33. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์คำวงค์
34. นางสาวสุมิตรา  ต้นกัลยา
35. นายหัสดินทร์  พรมพันธ์
36. นางสาวอรดา  รัตนพลแสน
37. นางสาวอุษา  แสงมาศ
38. นายเทวฤทธิ์  อาจศักดิ์ดา
39. นางสาวเมธาวี  ร้อยแก้ว
40. นายเสกสรรค์  ผุยเพชรปุ้ย
 
1. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
2. นายสุระชัย  นาอุดม
3. นายประวิน  แก้วดวงแสง
4. นายไสว  วรรณพรามณ์
5. นางบรรจง  ศรีสุนทร
6. นางนิภารัตน์  การุญ
7. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
8. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 21 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย
2. เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
3. เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
5. เด็กหญิงรุจิราพร  ไชยสิทธิ์
6. เด็กชายวิทวัฒน์  แก้วคำแสน
7. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
8. เด็กชายอติชาติ  มาสอน
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุตรเจริญ
3. นางสาวสุดารัตน์  พันพิลา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 18 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคามืณทร์  จูมแพง
2. นางสาวจันทร์ภาพร  สีทา
3. นายฉัตร  รักมิตร
4. นายธนกริช  อุระยา
5. นางสาวบังอร  วงค์อินอยู่
6. นางสาวปิ่นประภา  เขียวเชย
7. นายพัฒนะพงศ์  สุขรักษา
8. นายภูริชช์ธาร  ยศอ่อน
9. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
10. นายสุริยา  พนอมสาท
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายฉานพล  ลอยหา
2. นายธวัฒน์ชัย   คำควร
3. นางสาวบังอร  วงค์อินอยู่
4. นางสาวปิ่นประภา  เขียวเชย
5. นายภูริชช์ธาร  ยศอ่อน
6. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 42 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  รัตนสีหา
2. เด็กหญิงจิราภา  พลนันท์
3. เด็กหญิงธิดา  ราชปี
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนสีหา
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วกาหลง
6. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวพล
7. เด็กหญิงวริษา   บุญขันธ์
8. เด็กหญิงสุชานันท์   สุนทะโร
 
1. นางสาวกนกรัตน์   วรรณสี
2. นางจินตนา   อึ้งตระกูล
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิราช  ปาละวงษ์
2. นางสาวธิติมา  จิตนาม
3. นางสาวบงกช  ภูดินแดน
4. นางสาวมาตาวี  โทบุตรดี
5. เด็กหญิงลักษมี  วารี
6. เด็กหญิงวรนุช  อินธิราช
7. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
8. นางสาวสิริยากร  ปุยะบาล
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยแสน
2. เด็กหญิงซอญญ่า  วตบี้
3. เด็กหญิงฐานวรรณ  เหม็งสูงเนิน
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์รินยอง
5. เด็กหญิงธิญาดา  ชัยยุราช
6. เด็กหญิงนนทิชา  กุมพิโล
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  กุมพิโล
8. เด็กหญิงลินหทัย  ป้องคำพันธ์ุ
9. เด็กหญิงวารุณี  ครุฑนิตย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  สุดพนัส
11. เด็กหญิงอรษา  สุระคาย
12. เด็กหญิงเกตุสุดา  สุวิจิตร
13. เด็กหญิงเพชรลดา  ดำเนิน
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี
3. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์
4. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักษ์
5. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญหนอง
2. นางสาวจันจิรา  จิตรประสงค์
3. นางสาวณัฐวดี  ชาพักดี
4. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
5. นายทวีชัย  ค่อมสิงห์
6. นายธนวัฒน์  วิชัยยนต์
7. นายธวัชชัย  แสนจันทร์
8. นายธีทัต  พลภักดี
9. นางสาวปิยะธิดา  ประสิทธิ์
10. นางสาวพนิดา  แก้วใส
11. นางสาวพนิดา  ธรรมขันธ์
12. นางสาววรรณิภา  บุระสิทธิ์
13. เด็กชายวายุ  เชื้อคำจันทร์
14. นางสาวอภิญญา  แสนสุข
15. นายอภิพล  ภูแม้นวาส
16. นางสาวเบญจวรรณ  แสดงจิตร
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
2. นายวชิราณี  ภูเฮือนแก้ว
3. นายเศกศักดิ์  สามา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.5 เงิน 41 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิจารโชติ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขวัญมา
3. เด็กหญิงนิกันยา  สมเสียง
4. เด็กหญิงสิทธิกร  ลีนาแค
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  แววศรี
 
1. นายกิตติยา  วงชาชม
2. นางสาวจินตหรา  หลักคำ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง 14 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายกฤษณพงศ์   โสชัย
2. นายวีระศักดิ์   สอนเสน่ห์
 
1. นางสุภาพร   พลพุทธา
2. นายสิงโตทอง   โสภาพรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววริสรา  รุ่งโรจน์
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมนทิราลัย  อ้นพรม
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัชชา   ณ หนองคาย
 
1. นางสาวลดารัตน์   แท้สูงเนิน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกรณ์
 
1. นางสาวเกษวลี  ศรีชัยชู
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพรพรรณ  คำพิพากษ์
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 9 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจันธิมา   วรกา
2. เด็กชายชำนาญ  มะหาแก้ว
3. เด็กชายปฐมพงษ์   พันธุสันต์
4. เด็กหญิงศิรภุสสร  ทองสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุขคุ้ม
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.01 ทอง 43 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรภัทร  ภูอ่าว
2. นายพีรภัทร  พรมมีเดช
3. นางสาววิยะดา  คงแสนคำ
4. นายอนันต์  บุญไชย
5. นางสาวเพ็ญนภา  มาลาสาย
 
1. นางสาวนุจนาฎ  พลสันต์
2. นายศุภกร  ขวัญมา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 42 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
 
1. นางสาวศิรัญญา  พลรักษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 35 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  พลชัยยา
2. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา  ศรีนิกร
 
1. นางสาวระวิวรรณ  คำทะริ
2. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์  วิชาเกวียน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวอริสา   แก้วกลมรัตน์
2. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวมันทนา  ศรีวาที
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 50 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวทิพากร  นครชัย
2. นางสาวสุธิดา  เข็มศิริ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุทะนันท์
2. นางสาวพัทธานันท์  วงศ์ศิริยานนท์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายณัฐพล  ระวิชัย
2. นายสุรศักดิ์  สาระคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์  วันโสภา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวปริสา  สาลีรัตน์
2. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
 
1. นางสาวประไพ  พาหา
2. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 47 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนวิชญ์   สายศรี
2. นางสาวสุนิตา  ค่ายสูงเนิน
3. นายสุริยา  อินหงษา
4. นายอภิชาติ  จันทร์อ้วน
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  สารักษ์
 
1. นายณัฐพล  พงษ์ถาวร
2. MissChi  Qingqing
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวภัทรวรรณ  ครองยุทธ
2. นางสาวศิริญณทิพย์  ฉายอรุณ
3. นางสาวศิริประภา  ศรีประสงค์
4. นางสาวสาธินี  ราชนิช
5. นางสาวอัญชิสา  พระภูมิ
 
1. นางสาววันวิสาข์  วันโสภา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีวรษา
2. นางสาวดวงพร   บุญเกิด
3. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
4. นายวิชิตชัย   เชียงคำ
5. นายอัมรินทร์   เส้นเศษ
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิราภรณ์   เภ้าสร้อย
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.93 ทอง 15 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนวัตร  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายภูผา  อินทนิล
 
1. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.54 ทอง 17 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพรสุดา  มารศรี
 
1. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง 36 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แต่งตั้งรัมย์
2. เด็กชายกีรติ  รูปขันธ์
3. เด็กชายคมสันต์  คุณวงศ์
4. เด็กชายธีรภัทร  วันหอม
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ชะโรยศรี
6. เด็กชายภูวดล  ทองกุล
7. เด็กชายเมธา  รักษาเงิน
8. เด็กชายเอกรินทร์  จูใจบุญ
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
3. นางสาวพรสวาท  ตรีรัตน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 46 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจตุพร  ธรรมสุข
2. นายณรงค์  ศรีเรือง
3. นายธนพล  หอมประเสริฐ
4. นายบัลลพ  บุญสวัสดิ์
5. นายศิริชัย  โพธิ์ศรี
6. นายสุทธิชัย  ไสยะลา
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
2. นายไพศาล  แพนสมบัติ
3. นายสังคม  คนเพียร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75 เงิน 47 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกรมณี  พรมราช
2. นางสาวนภัสกร  ฉัตรพาน
3. นางสาวนันทาศิริ  อินทร์เลี้ยง
4. นายบัณฑิต  สูงสนิท
5. นางสาวปานตะวัน  เกียรติประเสริฐ
6. นางสาวปิยฉัตร  ชนะหาญ
7. นางสาวพิมพร  ยินดี
8. นายพิริยะ  จันทร์ประทัศน์
9. นางสาวศศิพรรณ  รัตนศรี
10. นางสาวหัทยา  ธรรมอารีย์
 
1. นายกฤษดา  ศักดิ์สิทธิการ
2. นางสาวพิจิตรา  รุ่งภาษา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 33 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซงราช
2. เด็กหญิงปภัสรา  นิโรจน์
3. เด็กหญิงปวีณา  นิโรจน์
4. เด็กหญิงวันนา  ไกรยะสา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสมบา
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. นางสาวกัลยาณี  อินทร์ทอง
3. นางสาวนฤมล  จิตรปรีดา
4. นางสาวปัณฑิกา  เครือแก้ว
5. นางสาวรัชฎา  พิมวันนา
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 53 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  ภูเภา
2. นางสาวดวงสุรีย์  โนนศรีภักดี
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  แก้วคำสอน
2. นางสาวกัณฐมณี  มีทา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ทุ่งจันทร์
2. นางสาวจิราภา  แก่นพล
3. นางสาวนิลรัตน์  จันทพิบูลย์
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
2. นายจรัญ  มืดคำบง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 15 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมถึง
2. เด็กหญิงกิตติมา  นาคศรี
3. เด็กหญิงวณิดา  คำผอง
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปวิณา  เครือศรี
2. นางสาวอารียา  ด้วงต่าย
3. นางสาวเนตรนภา  พลเรียงแก
 
1. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
2. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ
2. เด็กหญิงนิรุชา  สีวันนา
 
1. นายฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  อะภัย
2. นายภานุพงษ์  รอดกลาง
 
1. นายนาถดนัย   โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  แฮด
2. นายปราบดา  ป้องกัน
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  เผ่าผา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามคันที
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นายนิติพงษ์  หลาวทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนราวิชญ์  สอนเสนา
2. นายรัฐมนตรี  วสันต์
 
1. นายชัยยา  ตามชัย
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวจันทราภรณ์  เสาร์ทอง
2. นางสาวสุมิตรา  วงศ์ผาบุตร
 
1. นายชัยยา  ตามชัย
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  วรกุมมาร
2. เด็กหญิงเอเธนส์  อุลเว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 47 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝั้นถา
2. เด็กหญิงธนศิริ  อรชุน
 
1. นางวนิดา  ศรีตาแสน
2. นางสาวจริยา  เกษบึงกาฬ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  นามเสนา
2. นายปฏิภาณ  ทิพเนตร
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  วงศ์เหม
2. นายภูเบศ  ศรีประสงค์
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายภีรพัฒน์  แสนงาม
2. เด็กชายภูตะวัน  หายักวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์  นาหัวดง
 
1. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวธีรดา  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางสาววรนุช  คำพองชัย
3. นางสาวอารียา  ศรีหานาด
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรเทวัญ  เทศไทย
2. นายอลงกรณ์  ชุมแสง
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 30 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายรณกร  เบื้องสูง
2. เด็กชายวรวัส  วัลลา
3. เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นายกฤษกร  วรรณชู
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายฐิติกร  งามเลิศ
2. นายณัชพล  เตินขุนทด
3. นายรัฐธรรมนูญ  ศรีครซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายมารุต  เอี่ยมศิริ
2. นายวิศณุพงค์  มีเพียร
3. นายเกียรติศักดิ์  ทองทัน
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
2. นายภวิษ  ขุนใหญ่
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายชัชวาล  ชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีทะวงค์
3. นางสาวไพลิน  แสงพรมชาลี
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
2. นายภวิษ  ขุนใหญ่
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันที
2. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายอมรเทพ  รังศิริรักษ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายตรัยรัตน์  พรมมี
2. เด็กชายปรเมศม์  จันทะรัตน์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกรกรด  แสนพงษ์
2. นายศุภกิจ  ไชยา
3. เด็กชายศุภวัชร  เสนสอน
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายชลิต  ศรีสถาน
2. นายยศวริศ  ยืนยั่ง
3. นายสายฟ้า  แสงอุบล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี
2. จ.ส.อ.จักรี  ศรีวะรมย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรีพูล
2. เด็กหญิงปัทมา  เวียงคำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจบุญ
 
1. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาสำโรง
2. นางสาวปิยธิดา  นามวงศ์
3. นางสาวอัญญพร  อินทร์กอง
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 19 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กะลีพัด
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี
3. เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง
4. เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชย
6. เด็กหญิงอรัญญา  สายแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
3. นางภานุมาศ  พิมโยธา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาว อพัชชา   มากะฐิน
2. นางสาวจิตสุภา  ลืออำนาจ
3. นายวัณชัย  จันทโคตร
4. นางสาวศิรินภา  พสุธาเลิศ
5. นางสาวเพชรรัตน์  อุดมกัน
6. นายเมธาสิทธิ์  โคตรสะขึง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ
2. นายสุชาติ  ลักษณะศรี
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ทิมจันทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  สัตย์ซื่อ
3. นายไพทูลย์  ศรีทิน
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายสุพจน์  พิศวิมล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  บุญคำภา
2. นางสาวอรดา  โพธิ
3. นางสาวเพ็ญนภา  เหมือนคิด
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
2. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสิริณัฐฐา  สุทธิ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พาโนมัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วศิลา
 
1. นางสาววัลภา  ศรีภูธร
2. นายธนายงค์  จำปาศรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนฤมล  สลับศรี
2. นางสาวอินทิรา  หล้าสวย
3. นางสาวเจตสุภา  กลมเกลียว
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทุมนา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณณิศา  มินิชิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์  ศรีพุทธา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  อินทร์ทองยศ
2. นางสาวอารีญา  สอนโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพรอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงนุชราภรณ์  ปุ้ยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรัตติมา  ดาแลบ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 34 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพชรสมบัติ
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสนวงษา
3. นางสาวภัทราภรณ์  นาชัย
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุริพัฒน์
3. เด็กหญิงอริชา  อุดมชาลี
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะสิลา
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวบุษบา  เพ็งโสภา
3. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  มงคลนำ
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  อรศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ
 
1. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวอรุณี  คงเกษม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.9 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายชนะชล  โชติกมาศ
2. นางสาวอัฐภิญญา  บริสุทธิ์
3. นายเชิดศักดิ์  บุศดี
 
1. นางนิลรัตน์  ส่งศรี
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 26 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ถาวรคำ
2. เด็กหญิงชลนา  กลางไชย
3. เด็กหญิงวรัญชลี  ยืนสุข
 
1. นายไชยนันท์  ประวันตา
2. นางสาวตรงจิตร  ชาวะหา
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายปรียากรณ์  น้อยนันท์
 
1. นางมริดา   สุขะหา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.66 ทอง 13 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  ชำนิสาร
 
1. นายสุทธิพงษ์  คฤหัส
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.5 ทอง 19 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพัทรพล  วังวน
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 14 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  จำปานิล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีดอน
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.33 ทอง 14 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.67 ทอง 15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายเจษฎากรณ์  วรรณกุล
 
1. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต  รัตนสีหา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกชพร  มุทขอนแก่น
2. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
3. นายชญานนท์  พรมที
4. นางสาวชลธิชา  กัลยาลัย
5. นายติณณภพ  นามวงศ์
6. เด็กชายธีระ  พรหมมา
7. เด็กชายนภดล  ทิพวัฒน์
8. นางสาวนันทนัท  เกษางาม
9. นายนันทวัฒน์  นามวงศ์
10. นางสาวปณิดา  วิโทจิตต์
11. นางสาวพรพรรณ  ครองยุทธ์
12. นางสาวภัทธิฌา  ทองแดง
13. เด็กชายมหาสมุทร  แก้วสนิท
14. นางสาววรรรญา  โสดากุล
15. นางสาววันวิสาข์  แก้วเทพ
16. นางสาววิภาวรรณ  อินแสง
17. นางสาวศริญญา  หมอผึ้ง
18. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
19. นางสาวศิรินทรา  วะนาพรม
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  วังสพันธ์
21. นายศุภกร  ทีหัวโทน
22. เด็กชายศุภวิชญ์  นันทรักษ์
23. นางสาวสุดรีรัตน์  บางประดง
24. เด็กชายอดิพงษ์  เถายาบุตร
25. นายอนันตศักดิ์  บรรผนึก
26. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูกัน
27. นางสาวเพชรลัดดา  พระนคร
28. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไวยวรณ์
29. นางสาวเศรษฐคณิศร  พรมวัง
30. เด็กชายโกศล  โอบอ้วน
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุตรเจริญ
3. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
4. นางสาวรมย์รวินทร์  เชื้อพันธ์
5. นางสาววิภาภรณ์  บุญม่วงมา
6. นางสาวเสาวลักษณ์  โพนกระโทก
7. นางสาวสุดารัตน์  พันพิลา