สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงกรกนก  มะลิรส
 
1. นางสาวธิติมา  ประธาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  แอ่งสุข
 
1. นางสาวยุพาพร  ธรรมจารึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 17 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุมเลิศ
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60.1 ทองแดง 12 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสิริมา  สูงเรือง
 
1. นางโชติกา  วรัชจารุกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายเตชิต  จันทชิด
 
1. นางสาวอัญชิตา  กาละพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจุติพร  โลมาสืบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณาพรสถิต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปัสสี
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  เนินทราย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวตะวันฉาย  ราชพันธ์
 
1. นางหทัยกานต์  จันทรคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 51 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายกุลชาติ  ถิ่นวาสนา
 
1. นางสาวธิติมา  ประธาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางสุริยันต์  รอดย้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วรรณ์โท
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  คำสุข
 
1. นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ
2. นางสาวกนกกาญจน์  โสภาจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวธันยาภรณ์  บุญจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  สายบัว
 
1. นางสาววาสนา  โพธิสนธ์
2. นางสุดารักษ์  ผาดโผน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้วนล้ำ
2. นางสาวปภัสสรา  เจนจบ
 
1. นางสาวสุดารักษ์  ผาดโผน
2. นางสาวนันทวัน  แน่นดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  จันทเอก
 
1. นางสุดารักษ์  ผาดโผน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายนิชรัตน์  ทัดเทียม
 
1. นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายวีระชัย  ประทุม
 
1. นายพิชาภพ  ครองยุทธ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 49 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงทุย
2. เด็กหญิงกุสุมา  สุตาสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทินมาตย์
 
1. นางสาวยุพารัตน์  สันทาลุนัย
2. นางณัฏฐชา  พวงทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาววิยภา  ต่อนคำสน
2. นางสาวสราพร  ทรัพย์คำจันทร์
3. นางสาวสายชล  บุตรวงษ์
 
1. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
2. นายณัฐกิตติ์  บุญจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนันต์ธิดา  สีหัน
2. เด็กหญิงสาริกา  พระพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ประจงจิต
 
1. นายวรวิทย์  หอมหวล
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  อุดมญาติ
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นางสาวนันทวรรณ  กนกหงษ์
 
1. นายณัฐกิตติ์  บุญจันทร์
2. นายวรวิทย์  หอมหวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายพัชรพงษ์  โสวรรณ
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  สระทอง
 
1. นางจารุวรรณ  ดอกผล
2. นางสาวปัทมา  อ้วนทูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายจิรภัทร  พระสุวรรณ
2. นายณัฐชนะ  โทตระกูล
 
1. นายจิรารุวัฒน์  ปัตพรรณา
2. นางสาวนิจฉรา  วงศ์โสม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 48 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พันธ์บุปผา
 
1. นางศิริพร  ชาญชิต
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายอุกฤษฏ์  อินทร์ขาว
 
1. นายไพรฑูรย์  คุริโน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70.85 เงิน 55 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายนครินทร์  บุตรงาม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สามิภักดิ์
 
1. นางสาวกุลภรภัสน์  สายตา
2. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.74 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายอุดมศักดิ์  กัญตา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขแสวง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  โมคศิริ
 
1. นางสาวสุภา  ศรีรอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 39 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวอรจิรา  ปะติ
 
1. นางศรัณย์รักษ์  ทีฆายุพรรค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวนิพัทธา  เอื้อวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  โสภากุน
2. นายพัชรพล  ศรีหาเวช
3. นางสาวพีรญา  มองอินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  สนุกพันธ์
2. นางกัญญาภัทร  เชื้อเคน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกัลยาณี  ค่าแพง
2. นายชนะศักดิ์  วงค์คำเหลา
3. นางสาวพิรัญญา  แต้สงเคราะห์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ขจรกลิ่น
2. นางสาววรทัย  ทองอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 52 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอกทัน
2. เด็กหญิงศุภากร  รัตนะแสง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดาวประสงค์
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
2. นางสาวอภิญญา  ภูปาทา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวทิพสุดา  ทองสุวรรณ
2. นางสาวบุษราคัม  สมพงษ์
3. นางสาวเพชฏา  พุทสาเดช
 
1. นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ
2. นางสาวทิฆัมพร  กอมณี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนำชัย  ฮังกาสี
2. เด็กหญิงพรชนก  โฉมเฉลา
3. เด็กหญิงมณฑิตา  สีละ
 
1. นายชัยพร  กาบบัว
2. นางสาวอุษา  คณาธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกรพินธุ์  ช่วงชัย
2. นางสาวบุษกร   วันนา
3. นางสาวศิริยากร   พุ่มจันทร์
 
1. นางนิษฐา  อักโข
2. นางสาวนิออน  วิชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.9 ทอง 21 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุธิมา  พลศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา
2. นายณฐกร  ศรีไท
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนลพร  เลิศกาญจนกนก
2. นางสาวศิริลักษณ์  กะมะณี
3. นางสาวสุตาภัทร  คุ้มญาติ
 
1. นางสาวกิติยวดี   สิทธิวรเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  สุดสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยเศรษฐ์
2. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  สารพันธ์
 
1. นายสุนทร  บุญสงค์
2. นายประชา  อักโข
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายดนัยฤทธิ์  สมภาวะ
2. นายธีระพัฒน์  สายเนตร
 
1. นางสาวฬุจินันท์  พงษ์นา
2. นางสาวกัญจน์ชญา  พุทธา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.06 เงิน 28 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายประจักษ์  สมรักษ์
2. นายเมธาวี  เสนาน้อย
 
1. นายณัฐวรรธน์  วิเชียรศาสตร์
2. นางวราภรณ์  ช่างถม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.14 เงิน 26 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สายแวว
2. เด็กชายอัฐพล  พาวัง
 
1. นายประพันธ์  ขามโนนวัด
2. นางสาวพรหมพร  หาคำบุตร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายกฤษฎา  อารีรมย์
2. นายปลื้มกมล  ทาลา
3. นายราชพฤกษ์  โพธิ์ขาว
 
1. นางวราภรณ์  ช่างถม
2. นายอุทัย  แข็งกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  วันริโก
2. เด็กหญิงภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายวรินทร  ชุลีกร
4. เด็กชายศุภจักร  บรรลือ
5. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
2. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวฐิตารีย์  ชิณโคตรพงษ์
2. นางสาวนัฐมล  สุทธัง
3. นางสาวปวีณา  โสดี
4. นางสาวปาลินี  สมจิตร
5. นางสาวพรธิดา  พรมลิ
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นายรวีโรจน์  พวงพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติกร  แสนลา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สร้างใส
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  วงศ์แก้ว
4. เด็กชายพงศ์พล  ค่ำคูณ
5. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วเขียว
 
1. นางดวงตะวัน  เหลาคำ
2. นางสาวชญานิษฐ์  บุบผาเผ่า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ขุนตรง
2. นางสาวกาญจนาวดี  ศรประสิทธิ์
3. นางสาวจันทร์นิภา  รัตนาม
4. นางสาวศิรินันท์  พรมโคตร
5. นางสาวสิริรักษ์  สิงห์สถาน
 
1. นางสาวกมณทรรศฉ์  ปัตทุมมา
2. นางจิราพร  พรพนม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาโพธิ์
2. เด็กชายณัฐพัชร์  วิเศษแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  เผ่าภูรี
4. เด็กชายภานุสรณ์  แก่นทนต์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมมิภักดิ์
 
1. นายธีรพงษ์  พันธ์จันทร์
2. นายเอกชัย  ไกยะราช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวชนกนาฏ    จบศรี
2. นายชัยณรงค์    ดรุณพันธ์
3. นางสาวนริตา  บุญทิสา
4. นางสาวพัชรี  เกื้อทาน
5. นายยศภัทร    สมหงษ์
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายทัศไนย  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาววิไลพร  ศรีบุญมา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพรธิตา  โคตรตัสสา
 
1. นางพิศมัย  ปริหา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 57 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  โพธิ์งาม
2. เด็กชายทิชานนท์  ศิรินัย
 
1. นายไกรสร  สีสุรัตน์
2. นางสาวนิศาชล  โคจร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววลัยพร  บัวใหญ่
2. นายอรรถพล  จันทำ
 
1. นางพุธกันยา  พรมชาติ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.25 ทอง 4 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทีอามาต
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  กาสิทธิ์
4. เด็กหญิงธัญกร  แก้วทุมทอง
5. นางสาวมณีรัตน์  สิงห์แสน
6. นางสาววชิราวรรณ  วรพุฒ
7. นางสาววิลาวัลย์  ไชยราช
8. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อิดอ่อน
9. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  พิทักษ์
10. เด็กหญิงเมธาพร  นามเจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นายอุทัย  วันคำ
3. นางสาวรุ่งนภา  จุลทัศน์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจิตรานุช  แสวงศรี
2. นางสาวชลธิชา  บุตรให้
3. นางสาวชาลิสา  นงนุช
4. นายทินภัทร  คำมรรค
5. นางสาวธัญสิริ  พินโย
6. นางสาวปภาดา  พงษ์พื้น
7. นายราชัน  ปรโม
8. เด็กหญิงวลัยภรณ์  บัวศรี
9. นางสาวสุชานันท์  สุวรรณกูฏ
10. นายอัครเดช  จินตะเวช
 
1. นางภัสรา  โชคทรัพย์
2. นายยุทธพงษ์  มาลา
3. นางสาวกรกนก  คำโกน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายกิติชัย  อิ้มคำ
2. นายกิติศักดิ์  คำแหง
3. นายจีระศักดิ์  บุปผา
4. นายนัฐสิทธิ์  สุรินโยธา
5. นายนันทวัฒน์  พุ่มจันทร์
6. นายพีระพันธ์  สุธะปัญญา
7. นายภีระพัฒน์   บัวใหญ่
8. นายสถาพร  วันตุ้ม
9. นายสมพรรัตน์  น่านคำ
10. นายสุขสันต์  พุ่มจันทร์
 
1. นายเอกชัย  เพ็งธรรม
2. นายวีรศักดิ์  คูณทอง
3. นายพัทรพงษ์  ลือเดช
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชพร  งามเถื่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาวกรกนก  คำโกน
2. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวกนกวรรณ  วะโนปะ
2. นางสาวบุษบา  เติมจิตร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิรัตน์  พิบูลวรรณพงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยารมณ์  ศรีรมย์
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวอมิตา  มีพันธ์
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายบัณฑิต  สาระวิทย์
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 38 โรงเรียนบัวงามวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  พบดี
 
1. นายวิจักษณ์  เมคัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำขาว
 
1. นายอนุชา  คู่แก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  วงศ์สาบุตร
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินทร  อ่อนพันธ์
 
1. นางมะลิวัลย์  รุ่งเรือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายภราดร  อ่อนศรี
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายประณัย   ณ สมบูรณ์
2. เด็กชายเอกสิทธ์  ธันวิมา
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสมบูรณ์  เค้าซื่อ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวาวิณี  บัวคำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวนัดดา  บรรโล
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวนงคราญ  โคตรวันทา
2. เด็กหญิงอธิติยา  คำเหลือ
3. เด็กหญิงอารยา  ปาทานนท์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายทรงยุทธ  ด้ามทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวมณีทิพย์  สายละดา
2. นายศุภณัฐ  สามศรี
3. นางสาวเกษราพร  ศรีคำ
 
1. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายวีระภาพ  โถตะบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวหทัยรัตน์  สาระชาติ
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณวงศ์  สารครี
 
1. นางสาวเทจิต  ทองดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชพล  เจริญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  โกศล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายสุดสาคร  จันทฤทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายภวัต  จันทรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วิจารณ์โว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวปาริชาต  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงโยฑริกา  วรรณประภา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวสิริวิมล   บุดสี
 
1. นายชวนินทร์   ศรีโยหะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงวัณภา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวปรินทร  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางธิดา  สุรมิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายภากร  สมสมัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายณภัทร  ขอพิมาย
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวรัตติยา  นามวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีแสง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์หาญ
3. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
4. เด็กหญิงพิรดา  บุญเนต
5. เด็กชายภากร  สมสมัย
6. นายรัชพล  เจริญศรี
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุข
8. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นายธชาพัฒน์  คูณมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกชกร  วุฒิเสลา
2. นางสาวขณิตรา  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
4. เด็กชายณัฐณรงค์  สมรักษ์
5. นางสาวณีรนุช  สาจะลี
6. นางสาวทรงพร  พรมภักดี
7. เด็กชายธนวัฒน์  ธิบูรณ์บุญ
8. เด็กชายนฤเบศก์  สิมมาทอง
9. นายปวริศร์  หล่าบรรเทา
10. นายภวัต  จันทรส
11. เด็กชายภากร  สมสมัย
12. เด็กชายภูริพัฒน์  กองธรรม
13. นายรัชพล  เจริญศรี
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุข
15. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นายธชาพัฒน์  คูณมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวขวัญจิรา  ตรีเพชร
2. นายณัฐพล  รุณชัย
3. นางสาวธัญชนก  ทองจันทร์
4. นางสาวธัญสุดา  ยาเลิศ
5. นางสาวปนัดดา  เคนวงศ์
6. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญเติม
7. นางสาววนิดา  ประเสริฐสังข์
8. นางสาวศรีสุดา  บุญชื่น
9. เด็กหญิงสุณันฑา  ศรีวงษ์
10. นางสาวสุนิสา  วงชมภู
11. นางสาวเกษราภรณ์  สุขดี
12. นางสาวเพ็ญพิชชา  สมสี
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
2. นายจงรัก  วิเศษรอด
3. นางสาวกัญณัฏฐ์  ปูพบุญ
4. นายบุญรัตน์  บัวลา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีแสง
2. เด็กชายจักรพันธ์  อิ้มคำ
3. นางสาวชมพูนุช  บัวเงิน
4. เด็กหญิงฐาปนี  บุญพามา
5. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
6. นางสาวณีรนุช  สาจะลี
7. นางสาวทรงพร  พรมภักดี
8. เด็กชายปกป้อง  อินทจันทร์
9. นายปวริศร์  หล่าบรรเทา
10. นางสาวพรสุดา  อูปคำ
11. เด็กหญิงพิรดา  บุญเนต
12. เด็กชายภากร  สมสมัย
13. นายรัชพล  เจริญศรี
14. นางสาววนัสนันท์  พิมพ์มาตย์
15. นางสาววริศรา  ศิลา
16. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุข
17. นางสาวศศิภา  ศิริณู
18. เด็กหญิงศิรินันท์  มณีพาด
19. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
20. เด็กชายเอกพจน์  เครือแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นายธชาพัฒน์  คูณมี
4. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรมหล่อ
2. เด็กชายชโยดม  ดำเนิน
3. เด็กชายธนบดี  นนท์ศิริ
4. เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะพันธ์
5. เด็กชายธนากร  จอมหงษ์
6. เด็กชายธีระภัทร  สุธรรม
 
1. นายปิยะณัฐ  สุวรรณศิริ
2. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 23 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกิตติพัชญ์   สิรไชยพัฒน์
2. นายมรุเดช  ทองพันธ์
3. นายศักดิ์ดา  ถาวร
4. นายศักรินทร์  เรืองขำ
5. นายสุรทิน  เจียงกระโทก
6. นายเอกณัฐ  ศรีสันต์
 
1. นายชัยรัตน์   จบศรี
2. นายสมยศ  โฉมเฉลา
3. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบัวงามวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  เขียวอ้วน
2. นายกันตพงษ์  พวงสร้อย
3. นายจักรี  ทรามาตย์
4. เด็กชายจิรพงษ์  การัมย์
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผาอินทร์
6. นางสาวชุติกาญจน์  เอวะบุตร
7. นางสาวชุติกาญจน์  เอวะบุตร
8. นางสาวฐิติมนต์  ขันวิชัย
9. นายณภัทร  ศิริประกอบ
10. เด็กหญิงดารุณี  สุนันทา
11. นายธนชัย  ระดาพงษ์
12. นางสาวธิดารัตน์  ทองทิพย์
13. นายธีรภัทร  สุนทรปรีชา
14. เด็กชายธเนศพล  เครือเนียม
15. นายนรชน  พิทักษ์
16. นางสาวบุษราคัม  บุญยมาตร์
17. นายปริวัฒน์  จำปา
18. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงใส
19. นายพงษธร  วาสชัยกุล
20. นางสาวพนิดา  พิลาแสน
21. นางสาวพิมพ์นิภา  บุญทวี
22. นางสาวภิญญดา  บุญเสริฐ
23. นางสาวมารดี  พาตา
24. นางสาวรัตนาพร  ขันวิชัย
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  ใจบุญ
26. นายวิชาญ  ประหล่ำเปรง
27. นางสาววิชุดา  ขันวิชัย
28. นายวีระศักดิ์  มังสีดา
29. เด็กชายศิริชัย  ชาวหนองบัว
30. เด็กชายสถิตคุณ  เสมอสิท
31. นางสาวสนธยา  พามาดี
32. นายสาคร  นาดี
33. นายสิทธิศักดิ์  สุดเต้
34. นายสุกฤษฎิ์  ตางจงราช
35. นางสาวสุจิตรา  พรมโลก
36. นางสาวสุทธิดา  บุญยมาตร์
37. นางสาวสุธิตา  ศรียาวงค์
38. เด็กชายอภิวัฒน์  ปะวะบุตร
39. นางสาวอาริยา  วรรณสิทธิ์
40. เด็กชายเสกสิทธิ์  ไชยชนะ
 
1. นายวัชรินทร์  จินดาวงษ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีเงิน
3. นางสาวมลินี  วงศ์บุตตะ
4. นางเสาวนีย์  ดวงดาว
5. ดร.โคสิต  อ่อนประทุม
6. นางธิติยา  หมั่นนิยม
7. นางสาวประภัสรา  จันทร์พิพัฒน์
8. นายทวิชชัย  หมั่นนิยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายอัตพล  มีศรี
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกสวัสดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงวารุณี  วันแสวง
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววรรณวิสา  สีมา
 
1. นายวรัญชัย   บุญฤทธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 34 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายพงศธร  สิมาทอง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงออมสิน  ธุระพัฒ
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 56 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวไอริณ  คำชมพู
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชโยดม  ดำเนิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายธราดล  สุวะมาตย์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงปราจรีย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  พาลแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสไมพร  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสาวบุษณีย์   บุญสุขเกษม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายธนกร  แสวงหา
 
1. นายพิศาล  สืบมา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 20 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  หลวงเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  เยาวเรศ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 48 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงวิชชุดา  วันแสวง
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกสวัสดิ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 55 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปาริกา  ปุริโส
 
1. นางสาวพิพิธพร  ตริโส
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายคมสันต์  ป้องชัย
2. นายฉลองชัย  วงษาสันต์
3. นายณัฎฐพล  แก้วคำสอน
4. เด็กหญิงปวีณา  สีบุตรดา
5. นายภูมิใจ  ใจสว่าง
6. นายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
7. นายศักดิ์นรินทร์  เกสุด
8. นายอนุกูล  ไชยสุข
9. นายเข้มแข็ง  สมุทรเวช
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นายตะวัน  บุดดาแพน
4. นายประสิทธิ์  สีบุตรดา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 52 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  สายทรัพย์
2. เด็กชายธนัช  สมนึก
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงพรรณิชา  สุรมิตร
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีสม
6. เด็กชายศิวัชญา  นนท์ศิริ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนรัมย์
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วนิล
 
1. นางกรกนก  พลนงค์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 50 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวนภาพร  ศรีพูล
2. นายนัฐภูมิ  พิมพ์สวัสดิ์
3. นางสาวนัทธ์ดวี  ศรีการะบุตร
4. นายบุญฤทธิ์  เส้นเกษ
5. นางสาวปนัดดา  โคตรตัสสา
6. นางสาวปาณิสรา  บุญเนต
7. นายวุฒิไกร  ป้องคำ
8. นายอธิราช  วงษาลี
9. นายอาทิตย์  ดาภา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พานทอง
 
1. นางอุไร  แสงนวล
2. นางสาวนภาพร  ยอดทองหลาง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 33 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
2. เด็กหญิงธนัชพร  สิงหาภู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวใหญ่
4. เด็กหญิงมินทราวรรณ  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิริภัทรษา  ทองแปลง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์เทพ
7. เด็กหญิงอธิติยา  บุปผา
 
1. นายเขมภร  สุรมิตร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงขณิษฐา  อุกาพรหม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวอ่อน
3. เด็กหญิงประวีนา  สมพร
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รวมออม
5. เด็กหญิงศรัญญา  ปุยอบ
 
1. นางสาวนฤมล  พิมพ์โพธิ์
2. นางสาววิรัตน์  พิบูลวรรณพงษ์
3. นายประจักษ์  วรรณวัตร
4. นางนิตยา  สุทธิประภา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 37 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวกรรณิการ์  พัดทาป
2. นางสาวจิราภรณ์  เดชะคำภู
3. นางสาวจุฑาวรรณ  คำภาคต
4. นางสาวนิศาชล  บุญมาทน
5. นางสาวปิยะฉัตร  ใจภักดี
6. นางสาวพิมพ์ประพันธ์  สุราวุธ
7. นางสาวพิสมัย  นาคำมูล
8. นางสาวอังควรรณ  พวงจำปา
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางสาวณัฐญา  วงค์จำปา
3. นายกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี
4. นางสาวศศิวิมล  บุญยืน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลวรรณ  ใจทรง
2. นางสาวกาญจนา  พุฒแก้ว
3. นายกิตติไกร  นิพขันธ์
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุณิราช
5. นางสาวชนิกานต์  ต้นเชื้อ
6. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
7. เด็กหญิงด.ญ. กนกพร   โภคทรัพย์
8. เด็กหญิงนนธิญา  จำปามนต์
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรตัสสา
10. เด็กหญิงพิจิตรา  ประจันตะเสน
11. เด็กหญิงพิชชาพร  พวงพุฒ
12. เด็กชายรัฐกานต์  บุญหล่อ
13. เด็กหญิงศศิกานต์  หลอมทอง
14. เด็กหญิงสร้อยสุดาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
15. เด็กชายเกษฎาพันธ์  ขันโมลี
16. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมใจ
 
1. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นางวาสนา  อัปกาญจน์
4. นางสาวเนตรนภา  เทนคำปราบ
5. นางสาวนันทพร  เวชิตะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.37 ทอง 6 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศิริบูรณ์
2. นายธราดล  สายพันธ์
3. นางสาวธัญจิรา  รักษา
4. นางสาวประกายพร  อ่อนคำลุน
5. นางสาวพชรวรรณ  วงค์แหวน
6. นายพัชรพล  ผลดี
7. นายพันทิพย์  เกษี
8. นางสาวฟ้าประธาน  โพธิ์สาร
9. นายมาโนตย์  ยุวะบุตร
10. นางสาววัชมล  ไชยเสริฐ
11. นายวุฒิพงศ์  หอมหวล
12. นายสิรภพ  ลาพรมมา
13. นางสาวสุธาทิพย์  โททอง
14. นางสาวเกวลี  เจริญชัย
15. นางสาวเกศราภรณ์  สัมพันธวงศ์
16. นายเจษฎา  ทาเทพ
 
1. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
4. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
5. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.25 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธนกฤต  โมฬาศรี
2. นายนิติวัฒน์  โสจิต
3. นายภูวนัย  ศรีสุข
4. นายภูวนารถ  พรมสว่าง
5. นายมงคล  ชัยมูล
 
1. นายอานุภาพ  บัวศรียอด
2. นางสาวกนกวรรณ  เหล่าจำปา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.7 ทอง 19 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์หาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 30 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาดี
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ก้อนคำ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชชานนท์   ขนทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   เมืองโคตร
 
1. นางพรรณี  จำปาวัลย์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 29 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสุชานันท์  สีดาพล
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สายโน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายปณิธาน  สารเสนา
 
1. นางนิภาพร  เป็นมงคล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชรินทร์พร   ไชยทอง
 
1. นางสาวดวงแข  คำศรีสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 17 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  กาละศรี
2. เด็กชายธนกฤษณ์  สาโสม
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
4. เด็กหญิงอนันตญา  นาคำมูล
5. เด็กหญิงอัญชนา  แก้วศรีทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตันเจริญ
2. นางสาวบุณยนุช  ศิริบูรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชาญชนม์  เจริญชัย
2. นางสาวนิตยา   อุดมศักดิ์
3. นายปวรุฒน์   แสนทวีสุข
4. นายมณฑล   ชาญนอก
5. นางสาวสุจิตรา   สีดาพล
 
1. นางสาวภัชชนก   ธนชัยวัฒน
2. นางปาริฉัตร  ไกรสรสวัสดิื
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 38 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาชัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ริวงศ์
 
1. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
2. นายวรพงศ์  ปรัสพันธ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววิภาดา  ขันติ
2. นางสาวเอื้องละมัย  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวธิรนันท์   จึงจงสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองอิ้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนันธิณี  ศรีกุลวงศ์
2. เด็กหญิงอรพินท์  ยันชัย
 
1. นางสาวปวีณา  จังกาจิตต์
2. นางสาวสุมาลี  ปะระจะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวตรีรัตน์  ถาวร
2. นางสาวอรวรรณ  คำศรีสุข
 
1. นางสาวณิชากร  ยศวิไล
2. Mr.Yutaro  Uto
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.3 เงิน 37 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวปรัญญา  ทองพันธ์
2. นายอนุชา  ธงบัวชาติ
 
1. นางบุรัสกร  ดวงศรี
2. นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวนันธิดา  จันทร์โส
2. นางสาวนิตยา  อินทะนา
 
1. นางสิริกร  ขันทอง
2. นายสัญชัย  พิณทอง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจิราพร   โล่คำ
2. นายชินราช  ขันธงชัย
3. นางสาวปาณิศา   เมืองพรม
4. นางสาววรารัตน์   พรมเกษ
5. นางสาวศศิมาภรณ์   ค่าแพง
 
1. นางสาวธิรนันท์   จึงจงสวัสดิ์
2. นายวุฒิชัย   จำปาสา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนันทิวา   ศรีไชย
2. นางสาวรดามณี   สุริยา
3. นางสาวรุ่งทิพย์   พิมพ์กิ่ง
4. นายวรวัฒน์   พูลเพิ่ม
5. นายสิทธิศักดิ์   สมนึก
 
1. นางสาวณิชากร  ยศวิไล
2. นางสาวปวีณา  จังกาจิตต์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.75 ทอง 30 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวอิ่มอมร   ลารัตน์
 
1. นางสาวธิรนันท์   จึงจงสวัสดิ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันทเอก
2. นางสาวศิวพร  วงษาบุตร
 
1. นางสาวปนัดดา   คำผา
2. นางสาวรำใย  ลือเดช
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.83 ทอง 14 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกัญญาพร   มากมูล
 
1. นางสาวรณิดา  อินทร์เลิศ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 53 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายณัฐพล  จำเริญ
2. นายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ
3. นายประชา  จารัตน์
4. นายปริญญา  สารกอง
5. นายวัฒนา  อินทรเทศ
6. นายสมคิด  กัณหาสาย
 
1. นายวันชัย  นาคพันธ์
2. นางคำพลอย  สายทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  แย้มพุฒ
2. นายชัยวิทย์  ศรีพันธ์
3. นางสาวธิดารัตน์  ชุมสาร
4. นางสาวธีร์สุดา  ผาจบ
5. นางสาวพิคเนศ  สีทน
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ผิวเงิน
7. นางสาวศุภนิดา  ประกอบชัย
8. นางสาวเจนจิรา  ดาราคำ
9. นางสาวเมษกรานต์  ผลหอม
10. นางสาวโสภาภรณ์  ประพันธ์
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นางสาววิไลลักษณ์  สติมั่น
3. นางสาวรัตติยา  ทวาเงิน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกรเพชร  มุกดาหาร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์โสรี
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทวิตชาติ
4. เด็กหญิงภัทรภร  ยาวะโนภาส
5. เด็กหญิงวิลาสินี   วนาพันธ์
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นางสุมาลี  คุณโคตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวฉัตราวดี  แก้วศรี
2. นางสาวชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวธิดารัตน์   ทรัพย์สิน
4. นางสาววิจิตตรา  อ่อนวรรณะ
5. นางสาวอรุณวดี  หมั่นนิยม
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง 18 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  เบ้าคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญทิสา
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ทองพิมพ์
 
1. นางปนัสยา  กุลการี
2. นางสาวผกาแก้ว  สมพันธ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวกัลยา  สาทร
2. นางสาวชุติมา  หมั่นนิยม
3. นางสาวปวีณ์สุดา  ชาพิภักดิ์
 
1. นางปนัสยา  กุลการี
2. นางสาวนภาจริน  สุขอ้วน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วงชัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์  โตนันท์
3. เด็กหญิงอุมากร  ผ่องใส
 
1. นางสาวนภาจริน  สุขอ้วน
2. นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.3 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีถาการ
2. นายจองชัย  ไชยชนะ
3. นางสาวศิรัญญา  ทวีการ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จึงตระกูล
2. นางสาวจันจิรา  ดอกพอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายกฤษนัย  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนยะมาตย์
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นางจิดาภา  สุวรรณมุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจพันธ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  กิ่งมาลา
 
1. นางสุกันยา  กระก่ำ
2. นางจิตติมา  โนนน้อย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงภาวิดา  สมพร
2. เด็กหญิงวิภาดา  สมพร
 
1. นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
2. นายพิทยา  กิจไพบูลย์ชัย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นายทยาวัฒน์  วรกิจ
2. นายอนามัย  โทพิลา
 
1. นายชยุต  พรมวิชัย
2. นายภูวดล  ขันทำ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษกร  แก้วมณี
2. เด็กชายรัฐธรรมนุญ  ปริบาล
 
1. นายวงศกร  ณรงค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  นุ้ยเลี้ยง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายนวกิจ  ตรีเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  สำเภานนท์
 
1. นายองอาจ  หอมทอง
2. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวชญาน์นันท์  พิมประจิตร
2. นางสาวทิพยรัตน์  หอมหวล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สายทากุล
2. นางสาวพรหมพร  หาคำบุตร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายปิยะชัย  เครือจันทร์
2. เด็กชายพัชรพล  พรหมเกษ
 
1. นายทศพล  โสภากันต์
2. นายภาณุวัฒน์   คณิตาภิลักษณ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.4 ทอง 4 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พรมวันนา
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำศรี
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายปรเมษฐ์  คาดสนิท
2. นางสาวเสาวภา  พรมวงค์
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงศ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกาญจนา  แสนทอง
2. นางสาวฑิตฐิตา  พันธ์คำ
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นายสมพร  ทองใบ
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภาพ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมกอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  หวังยศ
 
1. นางสาวปภาดา  ศรีนวล
2. นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พรมแสง
2. นางสาวทิพวรรณ  สุกัน
3. นางสาวศศิวิมล  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาวปภาดา  ศรีนวล
2. นายพิทยา  กิจไพบูลย์ชัย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีราภา  ประพันธมิตร
2. นายพิชยุทธ  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 55 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธานินทร์  ราชรินทร์
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ชูจิตร
3. เด็กชายอภินัทต์   ศรีภักดี
 
1. นางอำพร   คำเอี่ยม
2. นายประภาส   บุญสนอง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายณัฐวุฒิ   สิงห์เงิน
2. นายอดิศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว
3. นายอธิวัช  มณีสาย
 
1. นายวิทวัช   สิมทอง
2. นายประภาส   บุญสนอง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชวกร  เหลากลม
2. เด็กชายปฎิรักษ์  อินทริง
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  สายทอง
 
1. นายอภิเกียรติ  สิงห์คำ
2. นายสืบพงค์  สุดตา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายธวัชชัย  สายป้อง
2. นางสาวนุชจลี  คำแสงดี
3. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนศรี
 
1. นางณัชชา  สวัสดิ์ทา
2. นางสาวนพวรรณ  ดวงสินธุ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชินพัฒน์  อินทร์ขาว
2. เด็กชายอนันท์  มิตรแสง
3. เด็กชายโอม  จตุราเพท
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  พูลเพิ่ม
2. นางนราภรณ์  โคลงชัย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญเททิม
2. นายธนากร  สานทอง
3. นางสาวนิยะดา  พาตาโส
 
1. นายอานนท์  ขันติวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา  ศิริพุฒ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายธรรมรินทร์  สอนจันทร์
2. นายเจษฎา  ภูมิภักดิ์
3. เด็กชายเชษฐวุฒิ  กิ่งแก้ว
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  ดวงสินธุ์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายนพชัย   กุลากุล
2. นายวัชรพงศ์   ดอกกุลบุตร
3. นายอาทิตย์   เครือเนตร
 
1. นายวิทวัช  สิมทอง
2. นางสุภาพร   เรือนแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายธนพล  คำฝอย
2. เด็กชายธนากรณ์  ธรรมวัติ
3. เด็กชายประสิทธิ์  สาริบูรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายภัทรพล  โชคหฤทัย
2. นายศราวุธ  จันทร์ตา
3. นายสาริน  อบคำ
 
1. นายอานนท์  ขันติวงษ์
2. นางมนัญชยา  หาระชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาภา  นะกะวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทานวิโรจน์
3. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีคำ
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นางชนานันต์  ชินหงษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวปภัสรา  กวดนอก
2. นางสาวปลายฟ้า  สาระพันธ์
3. นางสาววรโย  เรืองสา
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญภา  ต้นคำ
2. เด็กชายชญานนท์  บุญมาทน
3. เด็กหญิงญาณี  คำมุงคุล
4. เด็กชายธีปกรณ์  ทองคำผุย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพาวัฒน์
6. เด็กหญิงเบญลักษ์  โดนสุข
 
1. นายเกรียงไกร  สายป้อง
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 32 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายธนวันต์  ลาพรมมา
2. นายนพรัตน์  สิงหะชัย
3. นางสาวมณีรัตน์  เดชะคำภู
4. นางสาวสุพิชชา  วงค์บุตรดี
5. นางสาวสไบทอง  กออำไพ
6. นางสาวเขมจิรา  แก่นหอม
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันแนล แอน  จันเพ็ญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  นาคูณ
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปราบพล
 
1. นางวัฒนา  อ่อนประทุม
2. นางลดาวรรณ  ลอออรรถพงศ์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 22 โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธนกฤต  พลภักดิ์
2. นายพรชัย  ประทุมพิมพ์
3. นายเจริญทรัพย์  มณีสาย
 
1. นายสิทธิพล  ชลธี
2. นายอดุลย์  พิญญพงษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายจิตกร   ธานี
2. เด็กชายธัญวรัต   ประกอบแสง
3. เด็กชายรักษ์พล  บัวสาบาน
 
1. นายอนุวัฒน์   สุรวิทย์
2. นายปิยะพนธ์   ดอกแขมกลาง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายพิสิษฐ์  ประสีระเตนัง
2. นางสาวสุจิตรา  สระบัว
3. นางสาวอณัฐธิดา  อุตราช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เครือคุณ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  พรปทุมชัยกิจ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  น้อยมนตรี
2. เด็กหญิงศศิมา  มนัส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชัย
 
1. นางสาวไพลิน  จันโยธา
2. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวดรุณี  ดาราช
2. นางสาววัทนวิภา  นิจภักดี
3. นางสาวสุภาพร  บุญอุ้ย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  จันโยธา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 50 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  มาหา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ไพกะเพศ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ลาพุฒ
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางสาววรรณิภา  พรหมศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 24 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวภัทรลดา  นามเขียว
2. นางสาววรรณภา  สายแวว
3. นายวรายุทธ  ชราศรี
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ยาสัจถา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายบดีศร  พิลารัตน์
2. เด็กหญิงวิภาพร  พันยาวงค์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมมามนต์
 
1. นางกุหลาบทิพย์   สืบสา
2. นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  นันทะบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไชยสิทธิ์
3. นางสาวพรพิมล  บุญมานัด
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางพรรณทิพา  พจน์ธีรมนตรี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายภูริเดช  จันแก้ว
2. เด็กหญิงรุ้งวิภา  คำบุญมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วนิล
 
1. นางพิสมัย  ขันทำ
2. นางสุดารัตน์  ฉลาดดี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวปิยะนัธดา  ฟ้าเลื่อน
2. นางสาวสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
3. นางสาวสุพัตรา   ชาตรีสาย
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายจักรพัฒ  กันตา
 
1. นางสาวดาริกา  ลาสุดตา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายวรากรณ์  ปัตถา
 
1. นายทิวัตถ์  บุตรศรี
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 36 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงมณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมลธิกา  คำสุข
 
1. นางสาวปารดา  สมลักษณ์
2. นางสาวณิษานันท์  จันมาทูล
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 36 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายตะวัน  วิพันทา
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายศักรินทร์   เรืองขำ
 
1. นายปริญญวุฒิ  ผุดผ่อง
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.75 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายจักรกฤษณ์  เศรษฐีสุข
 
1. นายสาคร  ทะเยี่ยม
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.03 ทอง 35 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กชายอัครพล  บัวใหญ่
 
1. นายเอกชัย  ไกยะราช
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.63 ทอง 19 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 
1. นายปองเดช  ชนะพล
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายธีระวัฒน์  ปัถถาสาย
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 72.95 เงิน 37 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศิริบูรณ์
2. นางสาวจันทร์กานต์  ยืนยง
3. เด็กชายชญตว์  ศิริจันทร์
4. นางสาวชนันธิดา  ประเสริฐ
5. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
6. นายดำรงศักดิ์  นักเรียน
7. นายตระกูล  ดอกคำ
8. เด็กชายตะวัน  วิพันทา
9. เด็กชายทัศน์พล  อาจรี
10. นายธนากร  มูลวงษ์
11. นางสาวธัญจิรา  รักษา
12. นายธัฐชานนท์  ลัทธะโล
13. นายนพรุทร  พงษ์รื่น
14. นางสาวบุณฑริกา  จันทร์ส่อง
15. นางสาวประกายพร  อ่อนคำลุน
16. นางสาวพชรวรรณ  วงค์แหวน
17. นายพลเฉลิม  รินไธสง
18. นายพันทิพย์  เกษี
19. นางสาวฟ้าประธาร  โพธิ์สาร
20. นายมาโนตย์  ยุวะบุตร
21. เด็กชายยศภัทร  พันธ์โสรี
22. นางสาววัชมล  ไชยเสริฐ
23. เด็กชายวิศรุต  อุระจันทร์
24. นายวุฒิพงศ์  หอมหวล
25. นางสาวสุทธิฌาย์  สายทอง
26. นางสาวสุทาทิพย์  โพทอง
27. นางสาวอัญชลี  กันหาสาย
28. นางสาวเกวลี  เจริญชัย
29. นางสาวเกศราภรณ์  สัมพันธวงศ์
30. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมใจ
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
2. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
3. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
4. นายนรัญ  มณีนิล
5. นางสุภาวดี  ประสระบาล
6. นางวาสนา  อัปกาญจน์
7. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี