สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายภูมิ   คลังทอง
 
1. นางยุภา   นิยมวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนวัฒน์   พรมสูงยาง
 
1. นายสถาพร   เหมะนัค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวช่อทิพย์  วินัง
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศพัศ   ประชุมแดง
 
1. นางเนาวรัตน์   โพธิ์ศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ตรงประเสริฐ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   แก้ววงษา
2. นางสาวปารีญา   แก้วพิทักษ์
3. เด็กหญิงเปมิกา   สีลามน
 
1. นายสมเจต   บุญดก
2. นางสุพรรณี   บุญดก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ   สมบัติหลาย
2. นายปรัตถกร   มีจันทร์
3. นายภคพล   กุลบุญญา
 
1. นายไพศาล   บุญรวม
2. นายสถาปนา   วงษ์นาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัญจน์ชญาพัทธ   จรูญแสง
 
1. นางกมลพรรณ   โสมรักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปวิธ   สกลเกียรติขจร
2. นางสาวพุทธพร   ทองแดง
3. นางสาววรนุช   ศรีทอง
 
1. นางดวงจันทร์   เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา   รัตนเมธานันท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   อุดมพันธ์
 
1. นางสาวสุวภัทร   คูณภาค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวปนัดดา  จำปางาม
2. นางสาวรวิวรรณ  ทัดเทียม
 
1. นายชนาธิป  บาททอง
2. นางสาคร  จันดาบุตร