สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 71 เงิน 57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  วิลา
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีภักดี
3. นางสาวพจมาลย์  จันทวี
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
2. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ   หยุดชม
 
1. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.63 เงิน 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิไลพร   ปาคำทอง
 
1. นางกมลพรรณ   โสมรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.87 เงิน 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนบัตร   นวพันธ์
 
1. สิบเอกปิยะวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนริศรา   ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงวิไล   สาคร
3. นางสาวหัตถยา   ลั่นอารัญ
 
1. นายมงคล   วิลามาศ
2. นางรำไพ   โพธิ์ไชยแสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.55 เงิน 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพันวสา   ธะดานิล
2. เด็กหญิงภัทรจิตรา   เนียมหอม
3. เด็กหญิงศุภิสรา   กุลบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า   สุนันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฉัตรชัย   ชาญกล้า
2. เด็กชายมินธาดา   สุวรรณพันธ์
 
1. นายนิกร   สายเชื้อ
2. นางพรทิพย์   วิริยแต้สกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพรลภัส   พลราษฎร์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   ผูกพันธ์
 
1. นางพัชรี   สุขยิ่ง
2. นางวนา   คำอุดม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวขวัญนภา  พุทธเดช
2. นางสาวขวัญฤทัย   ผลชะอุ่ม
3. นางสาวจิรารินทร์  ปุยฝ้าย
4. นางสาวรัตน์ติพร  จันทุมา
5. นางสาวลักษิกา  สุภา
6. นางสาวสุชานันท์   แก้ววงษา
7. นางสาวสุธาธาร  โอบอ้วน
8. เด็กหญิงอริสา  เกษเจริญคุณ
9. นางสาวอาทิตยา   เครือผือ
10. นางสาวอำไพพร   เพชรเนตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์   พลภูมิชัย
2. นายยรรยง   เสาเวียง
3. นางดุษยา   อภัยจิตต์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวอารียา   คงนาคา
 
1. นายมุณี   ธานี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทัศภรณ์   ทองดา
2. เด็กหญิงพรรณพษา   นิลบารันต์
3. เด็กชายวราวุฒิ   ทาสะอาด
 
1. นายสมศักดิ์   สมปรารถนา
2. นางสาวพนิดา   วงศ์สมบัติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายอาณัติ  ภูมิสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศุนิชา  กิ่งมาลา
 
1. นายวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทธสิงห์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนิธิวัฒน์   ลีละมัย
2. เด็กชายภาคิน   บุรัสการ
 
1. นางสุพัตรา   ทองปน
2. นายพัฒนพงษ์   พิมพ์ทอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชินรัตน์   เยือกเย็น
2. เด็กชายยศภัทร   กุลบุญญา
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฏชนน   ไกรษี
2. เด็กชายศรัณย์วิธ   ปัตพรรณา
3. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์   สีสันต์
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงมาก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   รื่นรมย์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ครุฑธนสาร
 
1. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
2. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พึ่งน้ำ
2. นางสาวชไมพร  เสนคราม
 
1. นางวัลลภา  จิตถวิล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐริกา  พันธะสา
2. นางสาววะรินยุภา  สารีมูล
3. นางสาวเกษวรางณ์  มังคะรินทร์
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นายชนาธิป  บาททอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายณัฐพล  เจริญวงศ์
2. นายราเชนทร์  ขันรักษา
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชญานุช  ศรีคำ
2. นางสาวอรอนงค์  วรรณสุข
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นางจงกลนี  อาษาสิงห์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70.08 เงิน 47 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีจำนงค์
2. เด็กชายจักรภัทร  สะระ
3. นายจินไตร  สายแจ้
4. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทวี
5. เด็กชายชัยพฤกษ์  มาลาสาย
6. เด็กชายชัยโชค  กอแก้ว
7. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมดี
8. นายธนวััฒน์  นักคำพันธ์
9. เด็กหญิงนันธิดา  ทิมัจฉา
10. นางสาวน้ำทิพย์  พิมพ์วงษ์
11. นางสาวบุษกร  อัตวานิช
12. เด็กหญิงบุษราคัม  ชะคำรอด
13. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พัชรานุ
14. นางสาวพรทิพย์  พิญพงศ์
15. เด็กหญิงพรพรรณ  พิญพงศ์
16. นายภาคภูมิ  ศรีบ้านบาก
17. เด็กชายภานุวัฒน์  นามมาลี
18. นางสาวมัทนี  หวนทวนลม
19. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
20. นายวัชรพล  ประสิทธิ์เวช
21. เด็กชายวันชนะ  ทาเคลือบ
22. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์สุรีย์
23. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรเนตร
24. เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
25. เด็กชายวีรภัทร  โลมากาล
26. เด็กหญิงศิรินทรา  แผนเมือง
27. นายสุทธิพงษ์  ดาลาด
28. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
29. เด็กหญิงอารญา  ผึ่งมา
30. นายเอกสิทธิ์  ทาประจิต
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
2. นางเลิศลักษณ์   พูลเสมา
3. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
4. นายพิษณุ  พูลเสมา
5. นายทิวากร  ธรรมมา
6. นางสาวพชิรา  บุญปัญญา
7. นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ชวดทอง
2. นายธนากร  แสวงดี
3. นายหัสดิน  แพงพฤกษ์ภูมิ
 
1. นายวัชรชัย  นาสารีย์
2. นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงนกพร  จันธะวัฒน์
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจำลองลักษณ์  ประสาน
 
1. นางขันแก้ว  รัฐิรมย์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรณี  ปัญญาวัน
 
1. นางนิชาภัทร  จันทิมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.77 เงิน 38 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัตร  อินป่าน
2. เด็กชายสุริยา  ยะริรมย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ไกรกล
2. นายเรืองศักดิ์  พรมเภา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีมาวัน
2. นางสาวปานหทัย  เสนคำสอน
3. นายศุภวัฒน์  ศรีบุญเรือง
4. นายอภิชาติ  คำสุข
5. นายเมธาวี  แก้วสง่า
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นายสุริยกรศาสตร์  ปริโยทัย
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ต้นวงษา
 
1. นางสุนันทา  สุภาพ
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 79 เงิน 41 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายธีระเดช  ช่วยโพธิ์กลาง
 
1. นางสุนันทา  สุภาพ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายปฐม  ป้อมพิทักษ์
2. นายปริญญา  ภูครองทอง
3. นางสาวศิริลักษ์  บัลลังกุล
 
1. นายศุภชัย  จันทร์งาม
2. นางจิตติมา  วัฒราช
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 58 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ทาราศรี
2. เด็กชายลิขิต  พันธ์โสรี
3. เด็กหญิงศิรดา  คำสะอาด
 
1. นางสาวกนกอร  บุญประชุม
2. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันท้าว
2. นางสาวนิภาพร  พิลารัตน์
3. นางสาวเพ็ญนภา  วงคำเหลา
 
1. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
2. นางฌามาดา  รัศมีเเข
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หยุดชม
2. เด็กหญิงวรินยุพา  สอนอาจ
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัลลังกุล
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
2. นายชัยสงวน  พรมมาโฮม