สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง 21 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรภัทร  ประเสริฐบุญ
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงกรต  ประสานพิมพ์
2. นายสุรเชษฐ์  สีดี
 
1. นายวลงกรณ์  จันดาษ
2. นายสถาพร  โลมารักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์   มาคำรอด
2. นางสาวชนัญชิดา  บุญเอื้อ
3. นางสาวอแล็ก   เสนธาตุ
 
1. นางโสภิตนภา   กาญจนรักษ์
2. นายนรุทธิ์   สิมาวัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นายสุทธิราช   ภูโท
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายพัฒนพงษ์   พิมพ์ทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.46 ทอง 39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติเกษม  ศรีพรม
2. นายชัยวัฒน์   แนนดี
3. นายทักษิณาธร   บุดดีวงษ์
4. เด็กชายธนากร  โอชาพันธ์
5. เด็กชายปราณธาดา  ปวะภูโต
6. เด็กชายสรศักดิ์   พุทธพิมพ์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
8. นายเทียบตะวัน   คำเลิศ
 
1. นายยงค์  พรมแก้ว
2. นายเจริญ  สุทธิอาคาร
3. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  แห่งธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐนันท์    มิตรตระกูล
2. นายทีปกร    แพงเนตร
 
1. นายประสาน   มืดภา
2. นายแดน    คลังทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเศกสรรค์   ภิชชาติ
 
1. นายมุณี   ธานี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนิธิพร   ผุยโสภา
2. นางสาวภัทรสุดา   เทียนเครือ
3. นางสาวสุธิมา  มงคลนำ
4. นางสาวสุนิตา  จารุการ
5. นางสาวแพรวพิชญา  คำลือ
 
1. นางจีรพา   คำเสนาะ
2. นางสาวสุภาพร   สายตา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวธัญวรัตน์   อาจสม
2. นายพงศกร  คำมุงคุล
3. นายภัทรพล   สุนทราวงค์
4. นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยวรรณะ
5. นางสาวศิวพร   ปัดอาสา
 
1. นางสมใจ   วิบูลกิจธนากร
2. นายณัฐวุฒิ   ละออเอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเกตสดา  ปะถะมา
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันทวัน  ต้นโนนเชียง
2. นางสาวพราวรวี  นิตยาชิต
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ธิอามาตย์
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางกาญจนา   สกุลพอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณหทัย  คุณภาที
2. นางสาวปนิตา  บุญพงษา
3. นางสาวอรทัย  บานแย้ม
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสิริภัทร   วัดละเอียด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐติยา  วามสิงห์
2. นางสาวทิพย์ญาดา  ยอดทอง
3. นายธนากร  ศรีนาคา
4. นายธีรพงษ์  ศิริพันธ์
5. นายบริพันธ์  แก้วเรือนทอง
6. นางสาวปัทมพร  คำกระจาย
7. นายวัชรชัย  สาธรพันธ์
8. นายวีรภัทร  คงมาก
9. นางสาวสุภสร  ลูกแก้ว
10. นายอภิรักษ์  วรรณประภา
11. นางสาวอริสา  แว่นสุวรรณ
12. นางสาวเพรชรัตน์  จันทร์เทศ
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์  นรมาศ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกรองทอง  คำภาคต
2. นางสาวจินุชนันท์  นาคีรักษ์
3. นายชลวิทย์  กิจธรรม
4. นายยศกร  วงค์พรมมา
5. นายราชันย์  ศรีพลาย
 
1. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
2. นางสาววรรณวิมล  บัวงาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลิสรา   นิลโท
2. นายจตุพร   ยอดทอง
3. นายจิรกฤต   สิมาฤทธ์
4. นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์
5. นางสาวชลธิชา   โพธิ์ชูชาติ
6. นางสาวชลิดา   นามปัญญา
7. นายชัยชนะ   ไพจิตร
8. นายณพัตน์   ตันสุ
9. นางสาวณัฐฐิญา   รัตนภู
10. นางสาวทิพพรรษา   คำนิล
11. นางสาวทิพย์อาภรณ์   รัสมี
12. นายธนกฤต   เครือคํา
13. นายธีรเมธ    สำลีกลาง
14. นางสาวนฐาพร   หังชาติ
15. นางสาวน้ำทิพย์   อาสะเภธร
16. นางสาวปาลิตา   บุตรคาม
17. นางสาวปิยธิดา   มุ่งธิสาร
18. นางสาวพนิตนันท์   อ้วนทา
19. นางสาวพรพิดา   ชานิตย์
20. นางสาวพัชรพร   บุญพูล
21. นายพีรพัฒน์   ไชยชนะ
22. นายรัชชานนท์   สินธุประสิทธิ์
23. นางสาวรุ่งอรุณ   สําราญ
24. นางสาวลลิล   โค้วไพโรจน์
25. นายวชิรพงษ์   เสริมประเสริฐกุล
26. นางสาววริศรา   จันทะวงศ์
27. นายวีรพัฒน์   ท่อนจันทร์
28. นางสาวศิริยาภรณ์   ศิริศรี
29. นางสาวสิริกัญญา   เลี่ยมทอง
30. นางสาวสุกัญญา   วิโย
31. นางสาวสุดารัตน์   พรมบุญ
32. นางสาวสุธาทิพย์   ภูการ
33. นางสาวสุพรรธา   สาคัมภีร์
34. นางสาวอภิชญา   โพทวี
35. นางสาวอภิญญารัตน์   แก่นมาลี
36. นางสาวอรอุมา   มุสะวะ
37. นายอาร์เรียน   ยาสดานพานา
38. นายอิทธิวัฒน์   บริรักษ์
39. นางสาวเกษฎาภรณ์   สีลาที
40. นางสาวแพรพรรณ   ธรรมาวัตร
 
1. นายวิรัช   หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์   นรมาศ
4. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
5. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สืบสี
 
1. นายวัฒนะ   สีนาสันต์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.92 ทอง 13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์คำ
 
1. นายสุริยา  วันหนา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เคนประจง
2. เด็กชายวิศรุต   ด้างถางคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภัทธพล  สุนทราวงศ์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเอเชีย  เอี่ยมละออ
 
1. นายมนูญ  แสวงวงค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุฑามาศ   คุณสมบัติ
2. นายปิยวัฒน์   มุ่งสุดใจ
 
1. นางพงษ์ลดา   ชลธี
2. นางสาวอภิชญา  จารุการ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเปรมิกา   ทาคำนิล
 
1. นายมุณี   ธานี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปพิชญา  คุลธิ
2. นางสาวพราวรุ่ง  กุลแก้ว
3. นางสาวอุไรพร  ขันทอง
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฏฐทิชา  จันทสิงห์
 
1. นางจิราพร  สังข์นุ่ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.25 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสมฤทัย  ศรีชื่น
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชิตชนก   สินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   สากุลา
3. นายณัฐสิทธิ์   รำเพยพล
4. นายธชตวัน   สาจันทร์
5. เด็กชายธนกร   โอษฐิเวช
6. นายธนพัฒน์  เขตนอก
7. นายธนภัทร   หลักคำ
8. เด็กหญิงนรีรัตน์   นาริกุล
9. เด็กหญิงปิยวรรณ   ปัทมะ
10. นางสาวพรทิพย์   คงนิล
11. นางสาวพัชรินทร์พร   จันทรมนตรี
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วิษาพรม
13. เด็กหญิงลลิตา   ก้อนคำดี
14. เด็กหญิงวนิดา    สีแสด
15. เด็กชายวัชรชัย   จันทิมา
16. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ศรีสว่าง
17. เด็กหญิงอนัญญา    ผลคูณ
18. นางสาวอริศรา   เพ็งนอก
19. เด็กหญิงอัจจิมา   เพ็งสาธร
20. เด็กหญิงอารียา   พิมพ์พันธ์
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
2. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
3. นายวิรัช   หมอนเสมอ
4. นายณัฐพงศ์   พรมลี
5. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
6. นายหิรัณย์   นรมาศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์
2. นายธนกฤต   เครือคำ
3. นายอาร์เรี่ยน   ยาสดานพานา
4. นางสาวเนตรนภา   ปัดถาสาย
5. นายแอนโทนี่   ทิพราช
 
1. นางพิมพ์วิมล   พิมพ์วิมล พลภูมิชัย
2. นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายชินดนัย   อุ่นสอน
3. เด็กหญิงชุติมา   จันทุมา
 
1. นายศุภกฤต   จันทรา
2. นายธนะรัตน์   วิทยาขาว
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   เดชบุญ
2. เด็กหญิงปริณดา   แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงวริศรา   มากมูล
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โสภาพิมพ์
2. เด็กหญิงจิดาภา   เกษอรุณศรี
3. นางสาววรรณเกสร   แซ่ตั๊น
4. นางสาวสรัลรัตน์   ทองธรรมชาติ
5. เด็กหญิงอรปรียา   คำมาโฮม
 
1. นางลำเพย   เรืองคำ
2. นายภาณุพล   แท่งคำ
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายฉัตรวุธ   มาริกัน
2. นายพสธร   สำราญ
3. นายศุภกรณ์   ศรีบัว
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.75 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกอร   จันบุรม
2. เด็กหญิงกานติมา   สองสี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย
4. นางสาวณัฐวดี   ปุยฝ้าย
5. เด็กหญิงปานไพลิน   พรมสอน
6. นางสาวมัณฑนา   ทาคำห่อ
7. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร
8. นางสาวศิริวรรณ   ยำยวน
9. นางสาวอนุธิดา   กุจะพันธ์
10. เด็กหญิงอาทิตติญา   ตาลอินทร์
 
1. นายประกอบกิจ   สุนันท์
2. นางวันเพ็ญ   พรมสอน
3. นางศศิกานต์   เทียนแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกุศลิน   ใจภักดี
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   เลขะสันต์
 
1. นางลักขณา   ไชยรัตน์
 
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนกร   โอษฐิเวช
 
1. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายฐิตินันทวัช  ทองสิงหา
2. นายบูชิต  จันทร์แก้ว
3. นางสาวพรชนก  เดชทวี
4. นางสาววิภาพร  คงคาพันธ์
5. นายศราวุธ  กุลทะโสม
6. นางสาวอรอนงค์  ผามบน
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางกาญจนา   สกุลพอง
3. นางสิริภัทร  วัดละเอียด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคีติกา   โฮ
2. เด็กชายภูตะวัน   จำเริญ
3. เด็กหญิงใบเงิน   ชนะภัย
 
1. นางสาวสุวภัทร   คูณภาค
2. นางสุภาณี  ลาสา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวญาณิศา  โทประพัฒน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พิมวงศ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์   บุตราช
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณิศรา  โสภากุ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากรณ์
2. นางสาวชนกพร  สุบินดี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวยุพารัตน์   สระทอง
 
1. นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจิรัฎฐ์   กุรีวรรณ์
2. นางสาวดารินทร์   จำปารัตน์
3. นางสาวปวรรัตน์   นามโคตร
4. นางสาวปิยธิดา   สารีธี
5. นางสาวพรสวรรค์   จึงอภินันท์
6. นางสาวพิราอร   ฐานชินวุฒิโชคนิธิ
7. นายวุฒิพงศ์   จำปา
8. นายอภิชาติ   สระทองจุด
9. นายอำนาจ   แสนทวีสุข
10. นายอิศรา  หงษาวัน
 
1. นางวัลธนีย์   มีโชติ
2. นางปิยะนุช    สืบสม
3. นางสาวทิพรัตน์  บุญเชิญ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกวิภัฏ   อุดม
2. นายนรวิชญ์   นระแสน
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายองอาสน์  ศิริเวช
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววริสรา  พรมทา
 
1. นางรจนาพร  รูปแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิยะดา   พรมตา
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   อุทธสิงห์
 
1. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนากร  โพธิจักร
 
1. นายมนูญ  แสวงวงค์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนกฤต   ทางทอง
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. เด็กหญิงพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. นายรวีรุจ   ดานุวงค์
10. เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์
11. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
12. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มากดี
3. เด็กหญิงอุดมทิพย์  ขุวงษา
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางศิริมา  ่ร่วมสุข
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภาคิน  สิงหาสิน
 
1. นางน้อยนัดดา  แก้วสุพรรณ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกานต์นภัส  เพ็งพงษ์
2. เด็กหญิงจารุณี  โทตระกูล
3. เด็กชายชัยวัฒน์  กุลวงษ์
4. เด็กหญิงวนิดา  เบ้าเพชร
5. เด็กหญิงอภัสศร  นาคำมูล
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  แพทย์เพียร
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
3. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลธิดา   เลือกนารี
2. นางสาวปนัดดา  ดอกดวง
3. นางสาวพัชราภา   ขัติศรี
4. นางสาวภัทราภรณ์   จุดาสิงห์
5. นางสาววิไลพร   มิ่งสอน
6. นางสาวสุจิตตรา   พิพิธธนาบรรพ์
7. นางสาวสุทธิตา   โสภากุ
8. นางสาวอริสา   ภาระวงค์
9. นางสาวอังศุมาริน   ดวงโมกข์
10. นางสาวเจนนิสา   โค้วไพโรจน์
 
1. นายยรรยง   เสาเวียง
2. นางดุษยา   อภัยจิตต์
3. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกพร   พุทธาเกิด
2. เด็กชายกฤษฎา   ทองใบ
3. เด็กหญิงกัลยพร   แสนโยธา
4. เด็กชายจักรภัทร   อาริภู
5. เด็กชายจิรวัฒน์   สุขบุญเสริม
6. เด็กหญิงชนัญชิดา   ธนศักดิ์มนตรี
7. เด็กหญิงชลธิชา   นะวะทิตย์
8. เด็กชายชุติวัติ   มีศรี
9. เด็กชายณัชพง   ภาษิต
10. เด็กชายณัฐชนน   วรวัชรพงศ์
11. เด็กชายณัฐพล   หอนอก
12. เด็กหญิงดลยา   รังสีสถิตย์
13. เด็กหญิงดลอักษร   พรมเรือง
14. เด็กหญิงดวงมล   ครองยุทธ
15. เด็กหญิงถิรดา   พิมแก้ว
16. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีชมพู
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ศรีรักษา
18. เด็กชายธารภูผา   แซ่โซร์
19. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิมมา
20. เด็กหญิงปลิตา    ไพบูลย์
21. เด็กหญิงปวริศา   มณีพงษ์
22. เด็กชายปวิณ   อรอินทร์
23. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันสาขะ
24. เด็กชายพีระพงศ์   สีหะบิณฑ์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา   แสงวิเชียร
26. เด็กชายภูชิต   โครตบัณฑิต
27. เด็กชายภูมิ   กุมารสิงห์
28. เด็กหญิงวรัญยา   แก้ววงษา
29. เด็กหญิงวริศตา   พรมรัศมี
30. เด็กหญิงวริศรา   ทองมาลี
31. เด็กชายวุฒิชัย   บุปผาพันธ์
32. เด็กหญิงศราศิณี   พันศรี
33. เด็กชายศุภวิชญ์   ธรรมสาร
34. เด็กหญิงสายป่าน   มีโชติ
35. เด็กหญิงสุฑาธินีย์   มีเค็ง
36. เด็กหญิงสุภานดี   ดวงสิน
37. เด็กหญิงสุมาลี   ทิเสถียร
38. เด็กชายอัษฎาวุธ   ประสารคำ
39. เด็กหญิงอาทิตยา   กฤตสิน
40. เด็กหญิงเกศร   คำถาวร
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์   นรมาศ
4. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
5. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกอร   แสงกล้า
2. นายสัทธาทร   สุกใส
3. นางสาวสิริยากร   วงศ์จันทร์
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสุพัตรา   ทองปน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์เขียว
2. เด็กชายรัฐชานนท์  ปัจฉิมาเอกพล
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายนายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเอมิกา   สิงหร
 
1. นางสาวศิลาณี   ธนะรุ่ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายหริรักษ์   โสภา
 
1. นายมุณี   ธานี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฐวัตร   คำภาคต
2. เด็กหญิงพิมพ์ปภา   หลวงไชย
 
1. นางนิลวรรณ   สีชนะ
2. นางบุษกร   วรรณโชติ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกมลชนก   นามห่อ
2. นายกิตติพันธ์   อ่อนจันทร์
3. นางสาวฉัตราภรณ์   อุทธา
4. นางสาวปริญธร   กุจพันธ์
5. นางสาวปิยมาศ   ชากุลชอบ
6. นางสาวระพินพร   แสนสุข
7. นายวสันต์   วารินทร์
8. นายอานนท์  ลาสิงห์หาญ
9. นายเกษม   จันทร์ทาโทอ่อน
10. นายเกียรติศักดิ์   เฉลิมรัตน์
 
1. นางสาวศิรนริศา   โสภากุ
2. นางรัชนีกร   โสภาพรม
3. นางกาญจนา  ลีลาศสง่างาม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววรรณิภา   ชมภูเกษ
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิตตานุรักษ์   เครือแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  คำบุญมา
3. เด็กหญิงสุจิรา  คำโฮม
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวประภาภรณ์   พงหันษา
 
1. นางทิพวรรณ  พรมแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
2. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
3. เด็กชายนิรวิทธ์  การินทร์
4. เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
8. นายรวีรุจ   ดานุวงค์
9. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
10. เด็กหญิงอัสมี  บันนา
11. เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์
12. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
13. นางสาวเจนจิรา   กล้าหาญ
14. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
15. นางสาวเพชรรัตน์   พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นางสาวธันยนันท์   กาทอง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจตุพร  ทองมาลี
2. นายวราวุธ  ใจมั่น
 
1. นางจุฑารัตน์   มุขมณี บุญเฉลียว
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.89 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงรุจิรา   รัสสะตะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์   ทางทอง
2. นางสุกัญญา   รัสมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เขียว
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  จันทร์จิตร
3. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ศึกษา
4. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุสิน
5. เด็กหญิงสุนิสา  นาดี
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ต่อปี
2. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนจันทร์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงมาเกษ
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  ผาป้อง
2. เด็กหญิงสุพัตสรณ์  พลใส
 
1. นายพิษณุ  พูลเสมา
2. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายสิทธิชัย  คำภูมี
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนันทนา  ชุสาวัน
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.85 ทอง 13 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายฉัตรมงคล  พรมสากล
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพะไกรดี
3. นายนพรัตน์  พรมสากล
4. นายพงษ์เพชร  สารพัฒน์
5. นายวัชรชัย  ศรีทอง
6. นายเอราวรรณ  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายอานุสิน  สีชนะ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
3. นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชไมพร  สายสิงห์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 44 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  มาลาสาย
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บุญโสภา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กายสิทธิ์
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาววิไลรัตน์  สุดสุข
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายศุภกิจ  แก้วมั่น
2. นายเจตพล  ไชยพจน์
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายจารุกิตติ์  กิ่มเกลี้ยง
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายกันตถณ  ละครพล
2. เด็กชายจิรายุส  วงมาเกษ
3. เด็กชายธีรภัทธ  ศรีใส
4. เด็กหญิงปฏิญญา   สุโยธา
5. เด็กชายปิยะ  คะเนแน่น
6. เด็กชายมณฑารพ  มุทธเสน
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 50 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  โภคะสุนทรางกูล
2. นางสาวนฤมล  แก่นเพชร
3. นางสาวนาตฤดี  ภูนาสี
4. นางสาวปาริฉัตร  ปลื้มจิตร
5. นางสาววิยดาพร  กองพันธ์
6. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์  ทะบุระกรณ์
 
1. นางฐีคะริดา  จันทิมา
2. นางสาวชนนิกานต์  ไชยธรรม
3. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
4. นายพลากร  ชูหา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อวนอบ
2. เด็กหญิงประภาพร  จันอักษร
3. เด็กหญิงสุนิสา   สุขเจริญ
 
1. นางบุญรักษ์  จันทร์พิมาย
2. นายศักดิ์ชาย  สายเจริญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  กาไชยา
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีมานุรักษ์
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจรรยมณฑน์  คำเชิด
2. นางสาวสุนันธิติญา  แสนสุวรรณ
 
1. นายวรพงศ์   ปรัสพันธ์
2. นางจิระภา  สินธุประสิทธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกันตพงษ์  จอมหงษ์
2. นางสาวจริญยา  วิสาการ
3. นายนายบุญมา  บุญชิต
4. นายนายบุญมี  บุญชิต
5. นายนายเกศฎา  เกษร
6. นายวิทวัส  ศิริบูรณ์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 26 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวชนาพร  ประสมพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา  แดงวงศ์
3. นางสาวนนทิยา  สิทธิกุล
4. นางสาวพรปริญญา  ดวงจำปา
5. นางสาวสุวนันท์  คำแผ่น
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 12 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณภัทร  จิระอมรพงศ์
2. นางสาวปวีณา  นิลคำมี
3. นางสาวอารียา  ปัญญา
4. นางสาวอารียา  บึงจันทร์
5. นางสาวอาวาพร  โสภาสิน
 
1. นายวรพงศ์   ปรัสพันธ์
2. Mr.Shoma  KATO
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายกิตติศักดิ์  ลายทอง
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.16 ทอง 26 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.66 ทอง 37 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระวิเวท
2. เด็กหญิงนภาพร  สาระปัญญา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำเชิด
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงอินทิพร  สีระคร
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บุญนิ่ม
 
103 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมดี
 
1. นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มังคะรินทร์
 
1. นางมนธิรา  ผดุงเกียรติโสภณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรวดี  บัวเงิน
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 17 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายกฤตยชญ์  คำศรี
2. นายจตุพล  คำเพราะ
3. นางสาวจันทร์จิรา  ทองลือ
4. นายชานน  พรหมศร
5. นางสาวชิดชนก  คำศรี
6. นางสาวนิรชา  เติมจิตต์
7. นางสาวบุษราภรณ์  คำโสภา
8. นางสาวพรชิตา  สิงห์สวัสดิ์
9. นางสาวลลิตา  มูลคำเหลา
10. นางสาววิลาวรรรณ  จันดากร
11. นายวุฒิพงษ์  จุลทัศน์
12. นางสาวศิริตาร์  บุญบุตร
13. นายสิงหนาท  ชื่นพิมาย
14. นายสิทธิพันธ์  แก้วสาลี
15. นายอภิวัฒน์  สุขศรี
16. นางสาวอรัชพร  ยอดมาลี
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
3. นางสาวกิตติญา  สืบสิมมา
4. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
5. นางสาวเกศินี  วงศ์ชาลี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.34 ทอง 37 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  ดวงภูธร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์อ่อน
 
1. นางสาวกิ่งพลอย  ฉ่อนเจริญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุพรม
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
109 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายวสิษฐ์พล  วัญญะ
2. นางสาววิภาดา  บรรพชาติ
3. นางสาวสิริยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางจิราพร  โสระเวช
 
110 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกานดา   จันทร์ผิว
2. นางสาวอรอนงค์  หิปะนัด
3. นางสาวอุรวรา  ศรีจันดี
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางจิราพร  โสระเวช
 
111 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกุลนันท์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราวรรณ  บุรีวงค์
3. นางสาวสุทธิดา  สารีพวง
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางสาวรุจิรฎา  สิงห์ทอง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา  พันธ์งาม
2. นายธนชัย  มีรัตน์
3. นางสาวสาริศา  โสภาพันธ์
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐกิตต์  ดาวประสงค์
2. นางสาวอารี  โคตระ
3. นายไชยา  สระเเก้ว
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
2. นายอภิชัย  ชื่นเย็น
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง 4 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเจษฎากร  ตาทุวัน
 
1. นางลำไพ  จำปาศรี