สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 51 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวทิชากร   ทองทับ
2. เด็กชายพันกร   พันธ์ยงค์
3. นายยุทธนา   คณึงสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ   วรสุทธิ์
2. นางพัชริยา  สารสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 49 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปิยะพร  โสภี
2. นางสาววิจิตรา  หวังดี
3. นางสาววิภาดา  จันทร์ภา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
2. นางจิราวรรณ  โคทนา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณภัทร  พันสถิตย์
2. เด็กหญิงรัตติยาภา  ชนะคุณ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตาดทอง
 
1. นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกมลชนก   คำเชิด
2. นายทนงศักดิ์   สารินทร์
3. นางสาวนภาพร   สุนันทิพย์
 
1. นางหทัยรัตน์   รุ่งธนศักดิ์
2. นางสาวนภาพรรณ   ไชยสัจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธาริยา  ธานี
2. เด็กหญิงวราพร  ไชยมาตร์
 
1. นางพิกุล  บัวป่า
2. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.24 ทองแดง 58 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พับตา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวนภา  ศรีดาโคตร
2. นางพิศมัย  ก้อนทองดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัชพิยากูล   จันทร์พวง
2. นายนิติภูมิ   ศรีแสน
3. นางสาวศิริขวัญ  ถามะพันธ์
 
1. นางสาวนฤดี  สีแสง
2. นางสาวพรทิพย์   เมืองแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชญาภา  มาคะวงค์
2. นายพลกฤต   อูปแก้ว
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  จ่าหล้า
 
1. นางณัชชานิษฐ์   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทีฆายุพรรค
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.55 ทองแดง 40 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายคตโสภณ  คำเเพงจีน
2. เด็กชายยุทธนา  อุทัยกรณ์
 
1. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
2. นางจิตติมา  วัฒราช
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายพงศ์ดนัย   แดนดี
2. เด็กหญิงอริยาภรณ์   ไชยะโพธิ์
 
1. นางวราภรณ์   วัฒนสุข
2. นางพิมพ์วรรณ   สุดสวาสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุดาพร   อุณาศรี
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทริญา  สิมาวัน
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุญยืน
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 53 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญประคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสงหา
3. เด็กหญิงนันธิดา  ทองรส
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็งสามูล
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเรืองยศ
6. เด็กชายมนตรี  จันดีบุตร
7. เด็กชายสุบรรณ  ป้อมพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ส่องสีโรจน์
9. เด็กชายอดิเทพ  เขียวรัมย์
10. เด็กชายเอกชัย  ธรมสารกอง
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวยุพารัตน์  เพ็งสามูล
3. นางอรอุมา  สำนวน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 49 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  โกศลศิรศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยกัลยา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงภัคร์ภัสสร  ปทุมรัตน์
4. เด็กหญิงวิภาพร  คุ่มทิก
5. เด็กหญิงสุฐิตา  โคตรแก้ว
6. เด็กหญิงสุวิชา  ทองแถม
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 31 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงยืน
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ตรงไธสง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กระโพธิ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ควรชม
5. เด็กหญิงปราณี  ชาวนา
6. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำตัน
7. เด็กหญิงพนิวรรณ  ชูญาติ
8. เด็กหญิงพัชรี  ถนอมสัตย์
9. เด็กหญิงภรวิภา  วาจาสัตย์
10. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต
11. เด็กหญิงสุภาพร  แสนทวีสุข
12. นายอมรเทพ  ศักดิ์ศรี
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พลพันธ์
14. เด็กหญิงอริศรา  พิมภักดี
15. เด็กหญิงอารยา  ทองสันต์
16. เด็กหญิงอินทิรา  คะหาญ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
2. นายอภิวัช  บุระคำ
3. นางพรทิวา  ทองปน
4. นางสุจิตรา  เถาว์โท
5. นายวสันต์  จินาพร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 53 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงอิสริยา  แพนลา
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกฤตภัค   แสนเสาร์
 
1. นางพิศมัย  บึงไกร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปวีณา   ตรีภัทรพัฒน์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปิ่นมณี  ศรีสมบุตร
2. นางสาวพิยดา  คำวงศ์
 
1. Mr.Tadashi  Mima
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุพิชญา  วิชาราช
 
1. Mr.Tadashi  Mima
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.84 ทองแดง 60 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
2. เด็กชายนวพล  อยู่คง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุษดี
2. นางมณีวิจิตร  พิมพ์สอน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงดาวเด่นไพร   ปราณีต
2. เด็กหญิงนิศาชล   สัตยาวัน
3. เด็กชายพลาธิป  ตั้งต่อเกียรติ
4. เด็กชายภานุพงศ์   ส่งเสริม
5. นางสาวเสาวลักษณ์   แซ่แต้
 
1. นางบุษบา   บึงล้อม
2. นางสาววรรณี   เหลืองศรีสุข
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฑิตฐิตา   ทองปัญญา
2. นางสาวนิโลบล   ทองจัตุ
3. นางสาวศิริรัตน์   เถาว์ทุมมา
4. นางสาวอภิณญา   สีดาโคตร
5. นางสาวเพชรชรี   วงษาศรี
 
1. นางกนิษฐา   ลุนพรหม
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์   ทักษิณกานนท์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ผลพุฒ
2. เด็กชายสัญชัย  บุริบัน
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ   บุญใหญ่
2. นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 48 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  บันดาเทา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วังษาลุน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยคง
 
1. นายศุภชัย   จันทร์งาม
2. นางจิตติมา   วัฒราช
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชลสิทธิ์   คำโฮม
2. นางสาวณัฐชญา   จันทร์ภักดี
3. นายวีระพัฒน์   ท่อนจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ทีฆายุพรรค
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัญทรพัชญ์   บุญยศ
2. นายรัชพงษ์   จำปารัตน์
3. นายรัชพล   วงศ์คำ
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 55 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิตรานุช  ดอนพล
2. นางสาวสิริโสภา  สุขเกษม
3. นายอนันต์เทพ  โพธิ์โสภา
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง