สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจำลองลักษณ์  ประสาน
 
1. นางขันแก้ว  รัฐิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มังคะรินทร์
 
1. นางมนธิรา  ผดุงเกียรติโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรณี  ปัญญาวัน
 
1. นางนิชาภัทร  จันทิมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวช่อทิพย์  วินัง
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   อุดมพันธ์
 
1. นางสาวสุวภัทร   คูณภาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัญจน์ชญาพัทธ   จรูญแสง
 
1. นางกมลพรรณ   โสมรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   เลขะสันต์
 
1. นางลักขณา   ไชยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวประภาภรณ์   พงหันษา
 
1. นางทิพวรรณ  พรมแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ   หยุดชม
 
1. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายสิทธิชัย  คำภูมี
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บุญโสภา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กายสิทธิ์
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาววิไลรัตน์  สุดสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวปนัดดา  จำปางาม
2. นางสาวรวิวรรณ  ทัดเทียม
 
1. นายชนาธิป  บาททอง
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.89 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงรุจิรา   รัสสะตะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์   ทางทอง
2. นางสุกัญญา   รัสมี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.63 เงิน 37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิไลพร   ปาคำทอง
 
1. นางกมลพรรณ   โสมรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายภูมิ   คลังทอง
 
1. นางยุภา   นิยมวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศพัศ   ประชุมแดง
 
1. นางเนาวรัตน์   โพธิ์ศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 51 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวทิชากร   ทองทับ
2. เด็กชายพันกร   พันธ์ยงค์
3. นายยุทธนา   คณึงสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ   วรสุทธิ์
2. นางพัชริยา  สารสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 49 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปิยะพร  โสภี
2. นางสาววิจิตรา  หวังดี
3. นางสาววิภาดา  จันทร์ภา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
2. นางจิราวรรณ  โคทนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณภัทร  พันสถิตย์
2. เด็กหญิงรัตติยาภา  ชนะคุณ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตาดทอง
 
1. นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกมลชนก   คำเชิด
2. นายทนงศักดิ์   สารินทร์
3. นางสาวนภาพร   สุนันทิพย์
 
1. นางหทัยรัตน์   รุ่งธนศักดิ์
2. นางสาวนภาพรรณ   ไชยสัจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธาริยา  ธานี
2. เด็กหญิงวราพร  ไชยมาตร์
 
1. นางพิกุล  บัวป่า
2. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐนันท์    มิตรตระกูล
2. นายทีปกร    แพงเนตร
 
1. นายประสาน   มืดภา
2. นายแดน    คลังทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนวัฒน์   พรมสูงยาง
 
1. นายสถาพร   เหมะนัค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเอมิกา   สิงหร
 
1. นางสาวศิลาณี   ธนะรุ่ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.24 ทองแดง 58 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พับตา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวนภา  ศรีดาโคตร
2. นางพิศมัย  ก้อนทองดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.87 เงิน 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนบัตร   นวพันธ์
 
1. สิบเอกปิยะวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สืบสี
 
1. นายวัฒนะ   สีนาสันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวยุพารัตน์   สระทอง
 
1. นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ตรงประเสริฐ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   แก้ววงษา
2. นางสาวปารีญา   แก้วพิทักษ์
3. เด็กหญิงเปมิกา   สีลามน
 
1. นายสมเจต   บุญดก
2. นางสุพรรณี   บุญดก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปวิธ   สกลเกียรติขจร
2. นางสาวพุทธพร   ทองแดง
3. นางสาววรนุช   ศรีทอง
 
1. นางดวงจันทร์   เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา   รัตนเมธานันท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนริศรา   ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงวิไล   สาคร
3. นางสาวหัตถยา   ลั่นอารัญ
 
1. นายมงคล   วิลามาศ
2. นางรำไพ   โพธิ์ไชยแสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัชพิยากูล   จันทร์พวง
2. นายนิติภูมิ   ศรีแสน
3. นางสาวศิริขวัญ  ถามะพันธ์
 
1. นางสาวนฤดี  สีแสง
2. นางสาวพรทิพย์   เมืองแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายชินดนัย   อุ่นสอน
3. เด็กหญิงชุติมา   จันทุมา
 
1. นายศุภกฤต   จันทรา
2. นายธนะรัตน์   วิทยาขาว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายปฐม  ป้อมพิทักษ์
2. นายปริญญา  ภูครองทอง
3. นางสาวศิริลักษ์  บัลลังกุล
 
1. นายศุภชัย  จันทร์งาม
2. นางจิตติมา  วัฒราช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.55 เงิน 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพันวสา   ธะดานิล
2. เด็กหญิงภัทรจิตรา   เนียมหอม
3. เด็กหญิงศุภิสรา   กุลบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า   สุนันท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชญาภา  มาคะวงค์
2. นายพลกฤต   อูปแก้ว
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  จ่าหล้า
 
1. นางณัชชานิษฐ์   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทีฆายุพรรค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฉัตรชัย   ชาญกล้า
2. เด็กชายมินธาดา   สุวรรณพันธ์
 
1. นายนิกร   สายเชื้อ
2. นางพรทิพย์   วิริยแต้สกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพรลภัส   พลราษฎร์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   ผูกพันธ์
 
1. นางพัชรี   สุขยิ่ง
2. นางวนา   คำอุดม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.77 เงิน 38 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัตร  อินป่าน
2. เด็กชายสุริยา  ยะริรมย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ไกรกล
2. นายเรืองศักดิ์  พรมเภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.55 ทองแดง 40 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายคตโสภณ  คำเเพงจีน
2. เด็กชายยุทธนา  อุทัยกรณ์
 
1. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
2. นางจิตติมา  วัฒราช
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ   สมบัติหลาย
2. นายปรัตถกร   มีจันทร์
3. นายภคพล   กุลบุญญา
 
1. นายไพศาล   บุญรวม
2. นายสถาปนา   วงษ์นาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เขียว
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  จันทร์จิตร
3. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ศึกษา
4. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุสิน
5. เด็กหญิงสุนิสา  นาดี
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ต่อปี
2. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวธัญวรัตน์   อาจสม
2. นายพงศกร  คำมุงคุล
3. นายภัทรพล   สุนทราวงค์
4. นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยวรรณะ
5. นางสาวศิวพร   ปัดอาสา
 
1. นางสมใจ   วิบูลกิจธนากร
2. นายณัฐวุฒิ   ละออเอี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โสภาพิมพ์
2. เด็กหญิงจิดาภา   เกษอรุณศรี
3. นางสาววรรณเกสร   แซ่ตั๊น
4. นางสาวสรัลรัตน์   ทองธรรมชาติ
5. เด็กหญิงอรปรียา   คำมาโฮม
 
1. นางลำเพย   เรืองคำ
2. นายภาณุพล   แท่งคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนิธิพร   ผุยโสภา
2. นางสาวภัทรสุดา   เทียนเครือ
3. นางสาวสุธิมา  มงคลนำ
4. นางสาวสุนิตา  จารุการ
5. นางสาวแพรวพิชญา  คำลือ
 
1. นางจีรพา   คำเสนาะ
2. นางสาวสุภาพร   สายตา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร   โฉมงาม
2. เด็กหญิงธัญญพัทธ์   ดวงอินทร์
3. เด็กหญิงสุธีภัทร   นันตะเคน
4. เด็กหญิงสุพัตรา   ทีอุทิศ
5. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์   ศรไชย
 
1. นายสุวิจักษณ์   ศรีทาบ
2. นายประธาร   วสวานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์
2. นายธนกฤต   เครือคำ
3. นายอาร์เรี่ยน   ยาสดานพานา
4. นางสาวเนตรนภา   ปัดถาสาย
5. นายแอนโทนี่   ทิพราช
 
1. นางพิมพ์วิมล   พิมพ์วิมล พลภูมิชัย
2. นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงมาเกษ
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนันทนา  ชุสาวัน
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฐวัตร   คำภาคต
2. เด็กหญิงพิมพ์ปภา   หลวงไชย
 
1. นางนิลวรรณ   สีชนะ
2. นางบุษกร   วรรณโชติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุฑามาศ   คุณสมบัติ
2. นายปิยวัฒน์   มุ่งสุดใจ
 
1. นางพงษ์ลดา   ชลธี
2. นางสาวอภิชญา  จารุการ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.75 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกอร   จันบุรม
2. เด็กหญิงกานติมา   สองสี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย
4. นางสาวณัฐวดี   ปุยฝ้าย
5. เด็กหญิงปานไพลิน   พรมสอน
6. นางสาวมัณฑนา   ทาคำห่อ
7. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร
8. นางสาวศิริวรรณ   ยำยวน
9. นางสาวอนุธิดา   กุจะพันธ์
10. เด็กหญิงอาทิตติญา   ตาลอินทร์
 
1. นายประกอบกิจ   สุนันท์
2. นางวันเพ็ญ   พรมสอน
3. นางศศิกานต์   เทียนแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวขวัญนภา  พุทธเดช
2. นางสาวขวัญฤทัย   ผลชะอุ่ม
3. นางสาวจิรารินทร์  ปุยฝ้าย
4. นางสาวรัตน์ติพร  จันทุมา
5. นางสาวลักษิกา  สุภา
6. นางสาวสุชานันท์   แก้ววงษา
7. นางสาวสุธาธาร  โอบอ้วน
8. เด็กหญิงอริสา  เกษเจริญคุณ
9. นางสาวอาทิตยา   เครือผือ
10. นางสาวอำไพพร   เพชรเนตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์   พลภูมิชัย
2. นายยรรยง   เสาเวียง
3. นางดุษยา   อภัยจิตต์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลธิดา   เลือกนารี
2. นางสาวปนัดดา  ดอกดวง
3. นางสาวพัชราภา   ขัติศรี
4. นางสาวภัทราภรณ์   จุดาสิงห์
5. นางสาววิไลพร   มิ่งสอน
6. นางสาวสุจิตตรา   พิพิธธนาบรรพ์
7. นางสาวสุทธิตา   โสภากุ
8. นางสาวอริสา   ภาระวงค์
9. นางสาวอังศุมาริน   ดวงโมกข์
10. นางสาวเจนนิสา   โค้วไพโรจน์
 
1. นายยรรยง   เสาเวียง
2. นางดุษยา   อภัยจิตต์
3. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายพงศ์ดนัย   แดนดี
2. เด็กหญิงอริยาภรณ์   ไชยะโพธิ์
 
1. นางวราภรณ์   วัฒนสุข
2. นางพิมพ์วรรณ   สุดสวาสดิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พึ่งน้ำ
2. นางสาวชไมพร  เสนคราม
 
1. นางวัลลภา  จิตถวิล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเศกสรรค์   ภิชชาติ
 
1. นายมุณี   ธานี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวอารียา   คงนาคา
 
1. นายมุณี   ธานี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายหริรักษ์   โสภา
 
1. นายมุณี   ธานี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุดาพร   อุณาศรี
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิยะดา   พรมตา
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเกตสดา  ปะถะมา
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกุศลิน   ใจภักดี
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววรรณิภา   ชมภูเกษ
 
1. นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  ผาป้อง
2. เด็กหญิงสุพัตสรณ์  พลใส
 
1. นายพิษณุ  พูลเสมา
2. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทริญา  สิมาวัน
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุญยืน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเปรมิกา   ทาคำนิล
 
1. นายมุณี   ธานี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทัศภรณ์   ทองดา
2. เด็กหญิงพรรณพษา   นิลบารันต์
3. เด็กชายวราวุฒิ   ทาสะอาด
 
1. นายสมศักดิ์   สมปรารถนา
2. นางสาวพนิดา   วงศ์สมบัติ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ชวดทอง
2. นายธนากร  แสวงดี
3. นายหัสดิน  แพงพฤกษ์ภูมิ
 
1. นายวัชรชัย  นาสารีย์
2. นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายอาณัติ  ภูมิสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศุนิชา  กิ่งมาลา
 
1. นายวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุกัญญา  ชมภูเกตุ
 
1. นางวิไลรัตน์   สุวรรณพงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
2. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
3. เด็กชายนิรวิทธ์  การินทร์
4. เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
8. นายรวีรุจ   ดานุวงค์
9. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
10. เด็กหญิงอัสมี  บันนา
11. เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์
12. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
13. นางสาวเจนจิรา   กล้าหาญ
14. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
15. นางสาวเพชรรัตน์   พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นางสาวธันยนันท์   กาทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนกฤต   ทางทอง
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. เด็กหญิงพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. นายรวีรุจ   ดานุวงค์
10. เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์
11. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
12. นายเพชรรัตน์   กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชิตชนก   สินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   สากุลา
3. นายณัฐสิทธิ์   รำเพยพล
4. นายธชตวัน   สาจันทร์
5. เด็กชายธนกร   โอษฐิเวช
6. นายธนพัฒน์  เขตนอก
7. นายธนภัทร   หลักคำ
8. เด็กหญิงนรีรัตน์   นาริกุล
9. เด็กหญิงปิยวรรณ   ปัทมะ
10. นางสาวพรทิพย์   คงนิล
11. นางสาวพัชรินทร์พร   จันทรมนตรี
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วิษาพรม
13. เด็กหญิงลลิตา   ก้อนคำดี
14. เด็กหญิงวนิดา    สีแสด
15. เด็กชายวัชรชัย   จันทิมา
16. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ศรีสว่าง
17. เด็กหญิงอนัญญา    ผลคูณ
18. นางสาวอริศรา   เพ็งนอก
19. เด็กหญิงอัจจิมา   เพ็งสาธร
20. เด็กหญิงอารียา   พิมพ์พันธ์
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
2. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
3. นายวิรัช   หมอนเสมอ
4. นายณัฐพงศ์   พรมลี
5. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
6. นายหิรัณย์   นรมาศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายกันตถณ  ละครพล
2. เด็กชายจิรายุส  วงมาเกษ
3. เด็กชายธีรภัทธ  ศรีใส
4. เด็กหญิงปฏิญญา   สุโยธา
5. เด็กชายปิยะ  คะเนแน่น
6. เด็กชายมณฑารพ  มุทธเสน
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายกันตพงษ์  จอมหงษ์
2. นางสาวจริญยา  วิสาการ
3. นายนายบุญมา  บุญชิต
4. นายนายบุญมี  บุญชิต
5. นายนายเกศฎา  เกษร
6. นายวิทวัส  ศิริบูรณ์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง 21 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภัทธพล  สุนทราวงศ์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรภัทร  ประเสริฐบุญ
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทธสิงห์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง 4 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเจษฎากร  ตาทุวัน
 
1. นางลำไพ  จำปาศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรวดี  บัวเงิน
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเอเชีย  เอี่ยมละออ
 
1. นายมนูญ  แสวงวงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนากร  โพธิจักร
 
1. นายมนูญ  แสวงวงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   อุทธสิงห์
 
1. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุพรม
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐติยา  วามสิงห์
2. นางสาวทิพย์ญาดา  ยอดทอง
3. นายธนากร  ศรีนาคา
4. นายธีรพงษ์  ศิริพันธ์
5. นายบริพันธ์  แก้วเรือนทอง
6. นางสาวปัทมพร  คำกระจาย
7. นายวัชรชัย  สาธรพันธ์
8. นายวีรภัทร  คงมาก
9. นางสาวสุภสร  ลูกแก้ว
10. นายอภิรักษ์  วรรณประภา
11. นางสาวอริสา  แว่นสุวรรณ
12. นางสาวเพรชรัตน์  จันทร์เทศ
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์  นรมาศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกพร   พุทธาเกิด
2. เด็กชายกฤษฎา   ทองใบ
3. เด็กหญิงกัลยพร   แสนโยธา
4. เด็กชายจักรภัทร   อาริภู
5. เด็กชายจิรวัฒน์   สุขบุญเสริม
6. เด็กหญิงชนัญชิดา   ธนศักดิ์มนตรี
7. เด็กหญิงชลธิชา   นะวะทิตย์
8. เด็กชายชุติวัติ   มีศรี
9. เด็กชายณัชพง   ภาษิต
10. เด็กชายณัฐชนน   วรวัชรพงศ์
11. เด็กชายณัฐพล   หอนอก
12. เด็กหญิงดลยา   รังสีสถิตย์
13. เด็กหญิงดลอักษร   พรมเรือง
14. เด็กหญิงดวงมล   ครองยุทธ
15. เด็กหญิงถิรดา   พิมแก้ว
16. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีชมพู
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ศรีรักษา
18. เด็กชายธารภูผา   แซ่โซร์
19. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิมมา
20. เด็กหญิงปลิตา    ไพบูลย์
21. เด็กหญิงปวริศา   มณีพงษ์
22. เด็กชายปวิณ   อรอินทร์
23. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันสาขะ
24. เด็กชายพีระพงศ์   สีหะบิณฑ์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา   แสงวิเชียร
26. เด็กชายภูชิต   โครตบัณฑิต
27. เด็กชายภูมิ   กุมารสิงห์
28. เด็กหญิงวรัญยา   แก้ววงษา
29. เด็กหญิงวริศตา   พรมรัศมี
30. เด็กหญิงวริศรา   ทองมาลี
31. เด็กชายวุฒิชัย   บุปผาพันธ์
32. เด็กหญิงศราศิณี   พันศรี
33. เด็กชายศุภวิชญ์   ธรรมสาร
34. เด็กหญิงสายป่าน   มีโชติ
35. เด็กหญิงสุฑาธินีย์   มีเค็ง
36. เด็กหญิงสุภานดี   ดวงสิน
37. เด็กหญิงสุมาลี   ทิเสถียร
38. เด็กชายอัษฎาวุธ   ประสารคำ
39. เด็กหญิงอาทิตยา   กฤตสิน
40. เด็กหญิงเกศร   คำถาวร
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์   นรมาศ
4. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
5. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลิสรา   นิลโท
2. นายจตุพร   ยอดทอง
3. นายจิรกฤต   สิมาฤทธ์
4. นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์
5. นางสาวชลธิชา   โพธิ์ชูชาติ
6. นางสาวชลิดา   นามปัญญา
7. นายชัยชนะ   ไพจิตร
8. นายณพัตน์   ตันสุ
9. นางสาวณัฐฐิญา   รัตนภู
10. นางสาวทิพพรรษา   คำนิล
11. นางสาวทิพย์อาภรณ์   รัสมี
12. นายธนกฤต   เครือคํา
13. นายธีรเมธ    สำลีกลาง
14. นางสาวนฐาพร   หังชาติ
15. นางสาวน้ำทิพย์   อาสะเภธร
16. นางสาวปาลิตา   บุตรคาม
17. นางสาวปิยธิดา   มุ่งธิสาร
18. นางสาวพนิตนันท์   อ้วนทา
19. นางสาวพรพิดา   ชานิตย์
20. นางสาวพัชรพร   บุญพูล
21. นายพีรพัฒน์   ไชยชนะ
22. นายรัชชานนท์   สินธุประสิทธิ์
23. นางสาวรุ่งอรุณ   สําราญ
24. นางสาวลลิล   โค้วไพโรจน์
25. นายวชิรพงษ์   เสริมประเสริฐกุล
26. นางสาววริศรา   จันทะวงศ์
27. นายวีรพัฒน์   ท่อนจันทร์
28. นางสาวศิริยาภรณ์   ศิริศรี
29. นางสาวสิริกัญญา   เลี่ยมทอง
30. นางสาวสุกัญญา   วิโย
31. นางสาวสุดารัตน์   พรมบุญ
32. นางสาวสุธาทิพย์   ภูการ
33. นางสาวสุพรรธา   สาคัมภีร์
34. นางสาวอภิชญา   โพทวี
35. นางสาวอภิญญารัตน์   แก่นมาลี
36. นางสาวอรอุมา   มุสะวะ
37. นายอาร์เรียน   ยาสดานพานา
38. นายอิทธิวัฒน์   บริรักษ์
39. นางสาวเกษฎาภรณ์   สีลาที
40. นางสาวแพรพรรณ   ธรรมาวัตร
 
1. นายวิรัช   หมอนเสมอ
2. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
3. นายหิรัณย์   นรมาศ
4. นางสาวนิรมล   อินทร์โสม
5. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 53 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญประคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสงหา
3. เด็กหญิงนันธิดา  ทองรส
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็งสามูล
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเรืองยศ
6. เด็กชายมนตรี  จันดีบุตร
7. เด็กชายสุบรรณ  ป้อมพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ส่องสีโรจน์
9. เด็กชายอดิเทพ  เขียวรัมย์
10. เด็กชายเอกชัย  ธรมสารกอง
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวยุพารัตน์  เพ็งสามูล
3. นางอรอุมา  สำนวน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกมลชนก   นามห่อ
2. นายกิตติพันธ์   อ่อนจันทร์
3. นางสาวฉัตราภรณ์   อุทธา
4. นางสาวปริญธร   กุจพันธ์
5. นางสาวปิยมาศ   ชากุลชอบ
6. นางสาวระพินพร   แสนสุข
7. นายวสันต์   วารินทร์
8. นายอานนท์  ลาสิงห์หาญ
9. นายเกษม   จันทร์ทาโทอ่อน
10. นายเกียรติศักดิ์   เฉลิมรัตน์
 
1. นางสาวศิรนริศา   โสภากุ
2. นางรัชนีกร   โสภาพรม
3. นางกาญจนา  ลีลาศสง่างาม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 49 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  โกศลศิรศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยกัลยา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงภัคร์ภัสสร  ปทุมรัตน์
4. เด็กหญิงวิภาพร  คุ่มทิก
5. เด็กหญิงสุฐิตา  โคตรแก้ว
6. เด็กหญิงสุวิชา  ทองแถม
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 50 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  โภคะสุนทรางกูล
2. นางสาวนฤมล  แก่นเพชร
3. นางสาวนาตฤดี  ภูนาสี
4. นางสาวปาริฉัตร  ปลื้มจิตร
5. นางสาววิยดาพร  กองพันธ์
6. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์  ทะบุระกรณ์
 
1. นางฐีคะริดา  จันทิมา
2. นางสาวชนนิกานต์  ไชยธรรม
3. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
4. นายพลากร  ชูหา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 31 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงยืน
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ตรงไธสง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กระโพธิ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ควรชม
5. เด็กหญิงปราณี  ชาวนา
6. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำตัน
7. เด็กหญิงพนิวรรณ  ชูญาติ
8. เด็กหญิงพัชรี  ถนอมสัตย์
9. เด็กหญิงภรวิภา  วาจาสัตย์
10. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต
11. เด็กหญิงสุภาพร  แสนทวีสุข
12. นายอมรเทพ  ศักดิ์ศรี
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พลพันธ์
14. เด็กหญิงอริศรา  พิมภักดี
15. เด็กหญิงอารยา  ทองสันต์
16. เด็กหญิงอินทิรา  คะหาญ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
2. นายอภิวัช  บุระคำ
3. นางพรทิวา  ทองปน
4. นางสุจิตรา  เถาว์โท
5. นายวสันต์  จินาพร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 17 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายกฤตยชญ์  คำศรี
2. นายจตุพล  คำเพราะ
3. นางสาวจันทร์จิรา  ทองลือ
4. นายชานน  พรหมศร
5. นางสาวชิดชนก  คำศรี
6. นางสาวนิรชา  เติมจิตต์
7. นางสาวบุษราภรณ์  คำโสภา
8. นางสาวพรชิตา  สิงห์สวัสดิ์
9. นางสาวลลิตา  มูลคำเหลา
10. นางสาววิลาวรรรณ  จันดากร
11. นายวุฒิพงษ์  จุลทัศน์
12. นางสาวศิริตาร์  บุญบุตร
13. นายสิงหนาท  ชื่นพิมาย
14. นายสิทธิพันธ์  แก้วสาลี
15. นายอภิวัฒน์  สุขศรี
16. นางสาวอรัชพร  ยอดมาลี
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
3. นางสาวกิตติญา  สืบสิมมา
4. นายกฤษณะพงศ์  ไชยกาล
5. นางสาวเกศินี  วงศ์ชาลี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีมาวัน
2. นางสาวปานหทัย  เสนคำสอน
3. นายศุภวัฒน์  ศรีบุญเรือง
4. นายอภิชาติ  คำสุข
5. นายเมธาวี  แก้วสง่า
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นายสุริยกรศาสตร์  ปริโยทัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฏฐทิชา  จันทสิงห์
 
1. นางจิราพร  สังข์นุ่ม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววริสรา  พรมทา
 
1. นางรจนาพร  รูปแก้ว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 53 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงอิสริยา  แพนลา
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภาคิน  สิงหาสิน
 
1. นางน้อยนัดดา  แก้วสุพรรณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกฤตภัค   แสนเสาร์
 
1. นางพิศมัย  บึงไกร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปวีณา   ตรีภัทรพัฒน์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.66 ทอง 37 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระวิเวท
2. เด็กหญิงนภาพร  สาระปัญญา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำเชิด
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงอินทิพร  สีระคร
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บุญนิ่ม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกรองทอง  คำภาคต
2. นางสาวจินุชนันท์  นาคีรักษ์
3. นายชลวิทย์  กิจธรรม
4. นายยศกร  วงค์พรมมา
5. นายราชันย์  ศรีพลาย
 
1. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
2. นางสาววรรณวิมล  บัวงาม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.34 ทอง 37 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  ดวงภูธร
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์อ่อน
 
1. นางสาวกิ่งพลอย  ฉ่อนเจริญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  กาไชยา
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีมานุรักษ์
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณิศรา  โสภากุ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากรณ์
2. นางสาวชนกพร  สุบินดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวจรรยมณฑน์  คำเชิด
2. นางสาวสุนันธิติญา  แสนสุวรรณ
 
1. นายวรพงศ์   ปรัสพันธ์
2. นางจิระภา  สินธุประสิทธ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจตุพร  ทองมาลี
2. นายวราวุธ  ใจมั่น
 
1. นางจุฑารัตน์   มุขมณี บุญเฉลียว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปิ่นมณี  ศรีสมบุตร
2. นางสาวพิยดา  คำวงศ์
 
1. Mr.Tadashi  Mima
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 26 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวชนาพร  ประสมพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา  แดงวงศ์
3. นางสาวนนทิยา  สิทธิกุล
4. นางสาวพรปริญญา  ดวงจำปา
5. นางสาวสุวนันท์  คำแผ่น
 
1. นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 12 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณภัทร  จิระอมรพงศ์
2. นางสาวปวีณา  นิลคำมี
3. นางสาวอารียา  ปัญญา
4. นางสาวอารียา  บึงจันทร์
5. นางสาวอาวาพร  โสภาสิน
 
1. นายวรพงศ์   ปรัสพันธ์
2. Mr.Shoma  KATO
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.25 ทอง 27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสมฤทัย  ศรีชื่น
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุพิชญา  วิชาราช
 
1. Mr.Tadashi  Mima
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.84 ทองแดง 60 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
2. เด็กชายนวพล  อยู่คง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุษดี
2. นางมณีวิจิตร  พิมพ์สอน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.92 ทอง 13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์คำ
 
1. นายสุริยา  วันหนา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.46 ทอง 39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติเกษม  ศรีพรม
2. นายชัยวัฒน์   แนนดี
3. นายทักษิณาธร   บุดดีวงษ์
4. เด็กชายธนากร  โอชาพันธ์
5. เด็กชายปราณธาดา  ปวะภูโต
6. เด็กชายสรศักดิ์   พุทธพิมพ์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
8. นายเทียบตะวัน   คำเลิศ
 
1. นายยงค์  พรมแก้ว
2. นายเจริญ  สุทธิอาคาร
3. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  แห่งธรรม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.85 ทอง 13 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายฉัตรมงคล  พรมสากล
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพะไกรดี
3. นายนพรัตน์  พรมสากล
4. นายพงษ์เพชร  สารพัฒน์
5. นายวัชรชัย  ศรีทอง
6. นายเอราวรรณ  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายอานุสิน  สีชนะ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
3. นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจิรัฎฐ์   กุรีวรรณ์
2. นางสาวดารินทร์   จำปารัตน์
3. นางสาวปวรรัตน์   นามโคตร
4. นางสาวปิยธิดา   สารีธี
5. นางสาวพรสวรรค์   จึงอภินันท์
6. นางสาวพิราอร   ฐานชินวุฒิโชคนิธิ
7. นายวุฒิพงศ์   จำปา
8. นายอภิชาติ   สระทองจุด
9. นายอำนาจ   แสนทวีสุข
10. นายอิศรา  หงษาวัน
 
1. นางวัลธนีย์   มีโชติ
2. นางปิยะนุช    สืบสม
3. นางสาวทิพรัตน์  บุญเชิญ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงดาวเด่นไพร   ปราณีต
2. เด็กหญิงนิศาชล   สัตยาวัน
3. เด็กชายพลาธิป  ตั้งต่อเกียรติ
4. เด็กชายภานุพงศ์   ส่งเสริม
5. นางสาวเสาวลักษณ์   แซ่แต้
 
1. นางบุษบา   บึงล้อม
2. นางสาววรรณี   เหลืองศรีสุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฑิตฐิตา   ทองปัญญา
2. นางสาวนิโลบล   ทองจัตุ
3. นางสาวศิริรัตน์   เถาว์ทุมมา
4. นางสาวอภิณญา   สีดาโคตร
5. นางสาวเพชรชรี   วงษาศรี
 
1. นางกนิษฐา   ลุนพรหม
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์   ทักษิณกานนท์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคีติกา   โฮ
2. เด็กชายภูตะวัน   จำเริญ
3. เด็กหญิงใบเงิน   ชนะภัย
 
1. นางสาวสุวภัทร   คูณภาค
2. นางสุภาณี  ลาสา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐริกา  พันธะสา
2. นางสาววะรินยุภา  สารีมูล
3. นางสาวเกษวรางณ์  มังคะรินทร์
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นายชนาธิป  บาททอง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 58 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ทาราศรี
2. เด็กชายลิขิต  พันธ์โสรี
3. เด็กหญิงศิรดา  คำสะอาด
 
1. นางสาวกนกอร  บุญประชุม
2. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันท้าว
2. นางสาวนิภาพร  พิลารัตน์
3. นางสาวเพ็ญนภา  วงคำเหลา
 
1. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
2. นางฌามาดา  รัศมีเเข
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวญาณิศา  โทประพัฒน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พิมวงศ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์   บุตราช
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ผลพุฒ
2. เด็กชายสัญชัย  บุริบัน
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ   บุญใหญ่
2. นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนิธิวัฒน์   ลีละมัย
2. เด็กชายภาคิน   บุรัสการ
 
1. นางสุพัตรา   ทองปน
2. นายพัฒนพงษ์   พิมพ์ทอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายณัฐพล  เจริญวงศ์
2. นายราเชนทร์  ขันรักษา
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชินรัตน์   เยือกเย็น
2. เด็กชายยศภัทร   กุลบุญญา
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงกรต  ประสานพิมพ์
2. นายสุรเชษฐ์  สีดี
 
1. นายวลงกรณ์  จันดาษ
2. นายสถาพร  โลมารักษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายศุภกิจ  แก้วมั่น
2. นายเจตพล  ไชยพจน์
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายจารุกิตติ์  กิ่มเกลี้ยง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์เขียว
2. เด็กชายรัฐชานนท์  ปัจฉิมาเอกพล
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายนายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เคนประจง
2. เด็กชายวิศรุต   ด้างถางคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกวิภัฏ   อุดม
2. นายนรวิชญ์   นระแสน
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นายองอาสน์  ศิริเวช
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นายสุทธิราช   ภูโท
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายพัฒนพงษ์   พิมพ์ทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   เดชบุญ
2. เด็กหญิงปริณดา   แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงวริศรา   มากมูล
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกอร   แสงกล้า
2. นายสัทธาทร   สุกใส
3. นางสาวสิริยากร   วงศ์จันทร์
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสุพัตรา   ทองปน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชญานุช  ศรีคำ
2. นางสาวอรอนงค์  วรรณสุข
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นางจงกลนี  อาษาสิงห์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 48 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  บันดาเทา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วังษาลุน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยคง
 
1. นายศุภชัย   จันทร์งาม
2. นางจิตติมา   วัฒราช
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชลสิทธิ์   คำโฮม
2. นางสาวณัฐชญา   จันทร์ภักดี
3. นายวีระพัฒน์   ท่อนจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ทีฆายุพรรค
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฏชนน   ไกรษี
2. เด็กชายศรัณย์วิธ   ปัตพรรณา
3. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์   สีสันต์
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายฉัตรวุธ   มาริกัน
2. นายพสธร   สำราญ
3. นายศุภกรณ์   ศรีบัว
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัญทรพัชญ์   บุญยศ
2. นายรัชพงษ์   จำปารัตน์
3. นายรัชพล   วงศ์คำ
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช   ไกรษี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หยุดชม
2. เด็กหญิงวรินยุพา  สอนอาจ
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัลลังกุล
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
2. นายชัยสงวน  พรมมาโฮม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา  พันธ์งาม
2. นายธนชัย  มีรัตน์
3. นางสาวสาริศา  โสภาพันธ์
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันทวัน  ต้นโนนเชียง
2. นางสาวพราวรวี  นิตยาชิต
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ธิอามาตย์
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางกาญจนา   สกุลพอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐกิตต์  ดาวประสงค์
2. นางสาวอารี  โคตระ
3. นายไชยา  สระเเก้ว
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์เเหล้
2. นายอภิชัย  ชื่นเย็น
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกานต์นภัส  เพ็งพงษ์
2. เด็กหญิงจารุณี  โทตระกูล
3. เด็กชายชัยวัฒน์  กุลวงษ์
4. เด็กหญิงวนิดา  เบ้าเพชร
5. เด็กหญิงอภัสศร  นาคำมูล
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  แพทย์เพียร
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
3. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายฐิตินันทวัช  ทองสิงหา
2. นายบูชิต  จันทร์แก้ว
3. นางสาวพรชนก  เดชทวี
4. นางสาววิภาพร  คงคาพันธ์
5. นายศราวุธ  กุลทะโสม
6. นางสาวอรอนงค์  ผามบน
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางกาญจนา   สกุลพอง
3. นางสิริภัทร  วัดละเอียด
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงมาก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   รื่นรมย์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ครุฑธนสาร
 
1. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
2. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกานดา   จันทร์ผิว
2. นางสาวอรอนงค์  หิปะนัด
3. นางสาวอุรวรา  ศรีจันดี
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางจิราพร  โสระเวช
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อวนอบ
2. เด็กหญิงประภาพร  จันอักษร
3. เด็กหญิงสุนิสา   สุขเจริญ
 
1. นางบุญรักษ์  จันทร์พิมาย
2. นายศักดิ์ชาย  สายเจริญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 55 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิตรานุช  ดอนพล
2. นางสาวสิริโสภา  สุขเกษม
3. นายอนันต์เทพ  โพธิ์โสภา
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวกุลนันท์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราวรรณ  บุรีวงค์
3. นางสาวสุทธิดา  สารีพวง
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางสาวรุจิรฎา  สิงห์ทอง
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายวสิษฐ์พล  วัญญะ
2. นางสาววิภาดา  บรรพชาติ
3. นางสาวสิริยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางจิราพร  โสระเวช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มากดี
3. เด็กหญิงอุดมทิพย์  ขุวงษา
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางศิริมา  ่ร่วมสุข
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณหทัย  คุณภาที
2. นางสาวปนิตา  บุญพงษา
3. นางสาวอรทัย  บานแย้ม
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสิริภัทร   วัดละเอียด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์   มาคำรอด
2. นางสาวชนัญชิดา  บุญเอื้อ
3. นางสาวอแล็ก   เสนธาตุ
 
1. นางโสภิตนภา   กาญจนรักษ์
2. นายนรุทธิ์   สิมาวัน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 71 เงิน 57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  วิลา
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีภักดี
3. นางสาวพจมาลย์  จันทวี
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
2. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิตตานุรักษ์   เครือแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  คำบุญมา
3. เด็กหญิงสุจิรา  คำโฮม
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปพิชญา  คุลธิ
2. นางสาวพราวรุ่ง  กุลแก้ว
3. นางสาวอุไรพร  ขันทอง
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมดี
 
1. นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  กุจะพันธ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ภูมิพัฒน์
3. เด็กชายอภิรักษ์  พิมพ์ขาว
 
1. นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา
2. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงนกพร  จันธะวัฒน์
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายกิตติศักดิ์  ลายทอง
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ต้นวงษา
 
1. นางสุนันทา  สุภาพ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 44 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  มาลาสาย
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.16 ทอง 26 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชไมพร  สายสิงห์
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนกร   โอษฐิเวช
 
1. นายสมรชัย   สุวรรณพงศ์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 79 เงิน 41 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายธีระเดช  ช่วยโพธิ์กลาง
 
1. นางสุนันทา  สุภาพ
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70.08 เงิน 47 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีจำนงค์
2. เด็กชายจักรภัทร  สะระ
3. นายจินไตร  สายแจ้
4. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทวี
5. เด็กชายชัยพฤกษ์  มาลาสาย
6. เด็กชายชัยโชค  กอแก้ว
7. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมดี
8. นายธนวััฒน์  นักคำพันธ์
9. เด็กหญิงนันธิดา  ทิมัจฉา
10. นางสาวน้ำทิพย์  พิมพ์วงษ์
11. นางสาวบุษกร  อัตวานิช
12. เด็กหญิงบุษราคัม  ชะคำรอด
13. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พัชรานุ
14. นางสาวพรทิพย์  พิญพงศ์
15. เด็กหญิงพรพรรณ  พิญพงศ์
16. นายภาคภูมิ  ศรีบ้านบาก
17. เด็กชายภานุวัฒน์  นามมาลี
18. นางสาวมัทนี  หวนทวนลม
19. เด็กชายวรภพ  โทจันทร์
20. นายวัชรพล  ประสิทธิ์เวช
21. เด็กชายวันชนะ  ทาเคลือบ
22. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์สุรีย์
23. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรเนตร
24. เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
25. เด็กชายวีรภัทร  โลมากาล
26. เด็กหญิงศิรินทรา  แผนเมือง
27. นายสุทธิพงษ์  ดาลาด
28. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
29. เด็กหญิงอารญา  ผึ่งมา
30. นายเอกสิทธิ์  ทาประจิต
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
2. นางเลิศลักษณ์   พูลเสมา
3. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
4. นายพิษณุ  พูลเสมา
5. นายทิวากร  ธรรมมา
6. นางสาวพชิรา  บุญปัญญา
7. นางสาววันวิสา  ปัญญาสิงห์