สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกุล  จารีรักษ์
 
1. นางสาวสุกิจตา  คำสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวปฐมาวดี  บัวใหญ่
 
1. นางปัทมาภรณ์  พิมพบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชติกา   ปูคะภาค
 
1. นางสาวสุธิดา  ดวงจำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิตติมา   จิตธรรม
 
1. นายณัฐพล   วัดภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลิลาวัลย์   ดวงสีดา
 
1. นายอรรถชัย   เมสังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 53 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวแก้วตา   มหาไชย
 
1. นางอนงลักษณ์   วงศ์คำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 22 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโกฏิ
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 31 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวฐาณมาศ  สีแสด
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชุมนวน
 
1. นางสาวสุกิจตา  คำสอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 32 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร   ฐิตะสาร
 
1. นางพรพิศ  เพ็ญจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คัทธวี
2. เด็กหญิงอภิญธิญา   บุญเหลา
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัทร์  สิมานุรักษ์
2. นางสาวปนัดดา  มาลาหอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววรรัตน์   สารี
2. นายเพชรายุทธ   กิ่งสกุล
 
1. นางจตุพร  สาระคำ
2. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร   ทิมาลัน
2. เด็กหญิงดรุณี   นาหมื่น
 
1. นางชนัญธิดา   ยศม้าว
2. นางสาวเกศสุดา   พรหมสิงห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.85 เงิน 39 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นายประสาน  ชัยชนะ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  อาจหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุญญาภา  ดาระวัฒน์
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายปณิธาน  เทพบุดดี
 
1. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 47 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณภัทร  หัสคำ
2. เด็กหญิงปราถนา  กัณหาวัน
3. เด็กชายอดุลเดช  ชินพาส
 
1. นางจีระภา  อาษอาษา
2. นายบุญเลี้ยง  อาษอาษา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 53 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรุจิรดา  วังชนะ
2. นางสาววรฤทัยพร  ดวงชัย
3. นางสาวศิรินทรา  คงทน
 
1. นางจีระภา  อาษอาษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร  จันทร์ดวง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ยุวบุตรพงศ์กิติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพรรณภัคษา  จำปาศรี
 
1. นางสาวปรียาเมธ  สุวรรณที
2. นางสาวดวงสมร  วงค์อาจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธิดาพร  จิตธรรม
2. นางสาวปณิดา  พิศเพ็ง
3. นางสาวสิริยากร  อรรคบุตร
 
1. นางกรณิกา  หัสดี
2. นางสาวสุกัญยา  สีดาน้อย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ก้อนคำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พงศ์พิละ
 
1. นางภัทราพร  กอมณี
2. นางยุรพร  เกษร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  พลาศรี
2. นายเมฆนาม  สวัสดิ์พงษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. นายพีระพงศ์  สอนทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมชัย
 
1. นายไตรภพ  ชูกร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพฤกษา  ทองนุ่ม
 
1. นายไตรภพ  ชูกร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 23 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ยอดคำ
2. เด็กหญิงอาทิมา  ดาราช
 
1. นางสาวไพลิน   ภักดีไทย
2. นายสมชาย  โสภา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.15 ทอง 24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายศักดิ์มงคล  โสดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทรัพย์ศิริ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุวิทย์  ทองอ้วน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นาชัยภูมิ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง 12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวุฒินันท์  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวกิตติภา  ธงอาษา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 56 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กชายนวพล  ทองพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ฐิตะสาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวณัฐธิดา  พรมจารี
2. เด็กหญิงสุริพร  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเนติรัตน์  ทองทับ
 
1. นางสาวรัชนีพร   ชุมสิงห์
2. นางสาวดุจดาว  ช่วยสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนันทกาญจน์  พันตรา
2. นางสาวปพิชญา  มหาไชย
3. นายระพีพัฒน์  ศุภโกศล
 
1. นายสุทัศ  ศรีบุระ
2. สิบเอกกฤษ  ศรีสะอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 49 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชารินดา  เเก่นจันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เเสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  จำปาเทพ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  เเสงงาม
2. นางปินทิรา  นาล้วน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววิลาวัลย์  หอมจำปา
2. นางสาวอรชร  ศรีมุงคุล
3. นางสาวอรนภา  อินทรจำปา
 
1. นางณัฐริณีย์  สาระพัฒน์
2. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยแก้ว
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธนูทอง
3. นางสาวเมริสา  ศรีคุณ
 
1. นายรนกฤต  ยิ่งยง
2. นายชัยณรงค์  บัวจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  เชื้อพรมมา
2. นายสถาพร  พิตะพันธ์
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เเก่นจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  ไกรเพชร
2. นางสาวปิยรัตน์  เเสงงาม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทชนก  ปุกิจ
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ทิพยนาสา
3. นางสาวเพชรดา  พันธุวงค์
 
1. นางสาวเจนจิรา   จันชุลี
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีบุระ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  เหิมหัก
2. นางสาวมะลิวัลย์  มามาก
3. นางสาววิไลลักษณ์  ชมภูประเภท
 
1. นางสาวมาฆศินันจา  ทองมูล
2. นางมาลาพร  พินธุกรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวมน  นามพิมพ์
2. เด็กชายวรวิชญ์  พลบุญ
 
1. นางศรีฟ้า   บุญยัง
2. นางสาวธิดารัตน์  วิลามาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจิรภัทร  กอคูณ
2. นายชุติศรณ์   สุระพล
 
1. นางสาวบุญญาพร  วิลามาศ
2. นางฉวีวรรณ  เมืองซอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.38 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายปรัชญา  นามวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  ไชยนาม
 
1. นางพนารัตน์  ศิโล
2. นายอภิวัฒน์  ศิโล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.34 ทองแดง 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษดา  บุบผาเดช
2. เด็กชายพิมาย   คมะนาย
 
1. นางจิราภรณ์  ภูทอง
2. นายชนาธิปัตย์  เจริญศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงพีรยา  ศิริ
3. เด็กหญิงอลิญา  อาสาธรรม
4. เด็กหญิงอัยลัดดา   มาคะวงค์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โขมะจิตร
 
1. นางบังอร  ปรัสพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  สารเศวก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 52 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวคีญาภัทร  วงสวัสดิ์
2. นางสาวชุติภา  ศรีพูล
3. นางสาวปรียาดา  เวชสาร
4. นางสาวพรทิพย์  ปูคะภาค
5. นางสาวอัญติมา  พวงแก้ว
 
1. นางสายสุดา  โทสิงห์
2. นางสุรีย์พร  แก้วกัญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  รถพรม
2. เด็กหญิงปณิตา  จวงจันทร์
3. เด็กหญิงปวีนา  ภูทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา  สยามล
 
1. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวขวัญชีวา   โคตรอินทร์
2. นางสาวธนาภรณ์  สงสะอาด
3. นางสาวพรวิไล  หนูสะอาด
4. นางสาวพิรดา  จันทเกษ
5. นางสาวเมขลา  แก้วแสง
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  พลราช
2. นางรจนา  ทองโบราณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ท้าวมา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญยงค์
3. เด็กหญิงปาริตา  พรหมศรี
4. เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลคำเหลา
5. เด็กหญิงสุภัสสา  จันพูล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นางาม
2. นายวันชัย  หินผา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวดอกแขม  ปานทองเหลา
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุษบาศรี
3. นายวาทิน  เสมาทอง
4. นายศุภรัตน์  โพธิ์รัตน์
5. นายสิทธิพงษ์  เดชศักดิ์
 
1. นายกตัญญู  สายธนู
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงภัทลี  คำสิงห์
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวมยุรี  วงศ์เย็น
 
1. นางอรัญญา  หรุจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 32 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสพสุข
2. เด็กชายศิยเมษฐ์  บุญพินิจ
 
1. นางรินทร์นภา  ควรชม
2. นางสาวมลิษา  นามบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 61 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวนันทิดา  ภูมิสิงห์
2. นายปยุต  ภูงาม
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
2. นางรจนา  ทองโบราณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจินตนา  ศรีหล้า
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สายทอง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชเสนา
4. นางสาวชุติมา  เนื้ออ่อน
5. นางสาวนภาภรณ์  แสนศรี
6. เด็กหญิงพรลัดดา  ทองวิบูรย์
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  วันโท
8. นางสาววรัญญา  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิตา  สินประเสริฐ
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภาระบุตร
 
1. นางรจนา  ทองโบราณ
2. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
3. นายวันชัย  หินผา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีบุระ
2. นางสาวคัมพีรพรรณ    เทียมทัศ
3. เด็กหญิงจุฑามณี   พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชัญญา  ทุมดวง
5. เด็กหญิงธัญสุดา   เรือนแก้ว
6. เด็กชายธีรนัย    ภูอ่อน
7. เด็กหญิงวรรณภา   สมสุพรรณ
8. เด็กหญิงศิริตุลา    หอมจำปา
9. เด็กหญิงอชิรญา   ศรีสมุทร
10. นายเอกอาทิตย์   หอมจำปา
 
1. นางทิพพาวรรณ   สมหมาย
2. นายนายปรีชา   สีคำแท้
3. นายปรีดา  ศรีสงคราม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  โคตรเมือง
2. เด็กชายประกิจ  ทองทับ
 
1. นางสุดาวัลย์  จันทนุช
2. นางพิสอน  ผดุงพล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา    สิทธิครอง
2. นางสาวรัชณีวรรณ   จรรยากรณ์
 
1. นางทิพพาวรรณ  สมหมาย
2. นายปรีชา   สีคำแท้
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์   พรมลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงศ์คำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 53 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นางสาวรัตญา   ไพจิตร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงศ์คำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญส่ง
 
1. นายอานนต์  วงษ์พินิจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  พรานแม่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทะยา
 
1. นายกฤตพงศ์  กฤตเวทิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรเดช  สุขหอม
 
1. นายกฤตพงศ์  กฤตเวทิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายอนุกูล  กันยามา
 
1. นายกฤษพัฒน์  สุขเลิม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวดรุณี  เยาวขันธ์
 
1. นายกฤษพัฒน์  สุขเลิม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  อภิบาล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พาสุข
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองอ้วน
 
1. นายไกรราช  นะธีสี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวศุภลักษณ์   ชายทอง
 
1. นายปรีชา  บุญยัง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยืนสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  คำสุดแสง
3. เด็กชายเจษฏา  หงษา
 
1. นายกฤตพงศ์  กฤตเวทิน
2. นายอิศรา  วรนาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายปริญญา  สัมพันธวงศ์
2. นายศรัญญู  กิ่งมั่น
3. นายอาทิตย์  คงนิล
 
1. นายกฤตพงศ์  กฤตเวทิน
2. นายกฤตพงศ์  กฤตเวทิน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ป้องทรัพย์
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิง เบญญาภา  อนุสนธิ์
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงรัฐชา  แก้วสุข
 
1. นางสาวชรินทิพย์   โชติรัตน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 50 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกุลกนก   ยลพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   กัลยาวิสุทธิ์
3. เด็กชายธนชัย   พิมพ์ตรา
4. เด็กชายธวัชชัย   เย็นสนาน
5. เด็กชายวายุ  คำหลอม
6. เด็กชายศักดา   ลวงงาม
 
1. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
2. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
3. นางสาวเมวิกา  แย้มยิ้ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 37 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายคะนึงศักดิ์  บุญล้อม
2. นายพีระพงศ์  คำวงษ์
3. นายภานุเดช  เจริญศรี
4. นายภูมินทร์  ภิญโญเทพประทาน
5. นายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์
6. นายอลงกรณ์  บุญเลี้ยง
 
1. นายธรรศ  เหลาทอง
2. นายสุรศักดิ์  ดวงธนู
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 44 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายสมร  ขยันการ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เจียงวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 54 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายอภิชัย  บั้งทอง
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิกา  ขยันการ
 
1. นางสาวภูมิพิชญา  จันทร์ส่อง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ลีสาวงษ์
 
1. นายสุรชาติ   เยาวศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางอนงค์นาฏ  ไข่มุกด์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 33 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวิษณุ  วิริยะพันธ์
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ฐิตะสาร
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวภัทรพร  โสปัญหริ
 
1. นายสุรชาติ    เยาวศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 34 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายรัชพงษ์  พุฒซ้อน
 
1. นางเยาวรัตน์  เจริญจิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายเทียนชัย  เมฆใส
 
1. นางสาววรรณนิษา  หวังลาภ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 57 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสนวงค์
 
1. นางสาววสิฐา   เที่ยงธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 57 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวมัชฌิมา   ยวงประสิทธิ์
 
1. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายวรคุณ  สมเทพ
 
1. นางสาวญาณิศา  ทาทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจิตติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสุรชาติ   เยาวศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 35 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวมัชฌิมา   ยวงประสิทธิ์
 
1. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกุลกนก   ยลพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   กัลยาวิสุทธิ์
3. นายธงชัย   โพธิคาร
4. เด็กชายธนชัย   พิมพ์ตรา
5. เด็กชายธวัชชัย  เย็นสนาน
6. เด็กหญิงนริศรา   เรืองขันธ์
7. นางสาวพัชนิดา   ภูมิสิงห์
8. นางสาวมัชฌิมา  ยวงประสิทธิ์
9. เด็กชายวัชราพล  โกศล
10. นางสาวอภิภาวดี   ทองมา
11. นายอภิสิทธิ์   อ่อนแสง
12. นางสาวอาเรญา    สุดามาตร์
 
1. นายรักยม   รักวงศ์ปรีดี
2. นางสาวนุสรา  นบนอม
3. นายสยาม  อันทระบุตร
4. นางกันยา  เทพบุดดี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง 13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์   เอี่ยมศรี
2. นางสาวณัฐพร   แปลงศรี
3. นายทิวากรณ์   ทิพย์เนตร
4. นายธนากร   นามเวช
5. นายนันทวุฒิ   สวัสดิ์พงษ์
6. นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมูล
7. นายพีระพงษ์   จันทรา
8. นางสาววริศรา   โพธิคาร
9. นายวัชรเกียรติ  แสงเขตต์
10. นางสาวอาลิสา   บุญส่ง
 
1. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
2. นางสาวจินตนา  คูณสุข
3. นายอิศรา  วรนาม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงดวงมาลา  บุญชิต
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังสี
3. เด็กหญิงพลอยมณี  มุ่งห้วยกลาง
4. เด็กหญิงพิยดา  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กหญิงภคนันท์  สมเพราะ
6. เด็กหญิงรำไพ  พันธุกร
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธง
8. เด็กหญิงศศิธร   ทัศศรี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์ธรรม
10. เด็กหญิงสกุณา  แสนทวีสุข
11. เด็กหญิงอรอุมา  สำราญดี
12. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คูณป้อง
 
1. นายธเนศ  สองสีดา
2. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
3. นางสาวจุรีรัตน์  สินพิมพ์
4. นางสาวธัญสุดา  ปัญญาคง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดาภา   ภิลาคุณ
2. นางสาวจินตนา   แสงชมภู
3. เด็กหญิงปุญญาดา   ฝาระมี
4. เด็กหญิงรวิวรรณ   บุญชิด
5. เด็กหญิงรัชนิดา   จาระงับ
6. เด็กหญิงรินญานี   คำภู
7. เด็กหญิงสกุลกานต์   ผลพยุง
8. เด็กหญิงอินทิรา   พินธุรักษ์
 
1. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
2. นางสาวจิราพร  รวมวงศ์
3. นายกฤติธี  มณีกรรณ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 44 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวนัทลี   คูณทวี
2. นางสาวพรพรรณ   กุก่อง
3. นางสาวพัชรี   บัวเขียว
4. นางสาวมณีวรรณ   เวชสาร
5. นางสาวมุกดา   ดวงอินทร์
6. นางสาวมุตา   พงษ์พันธ์
7. นางสาวรมย์ธีรา   ผาก่ำ
8. นางสาววชิรญาณ์นันท์   แก้วสีทอง
9. นางสาวอาทิตยา   ฟ้าฟื้น
10. นางสาวอินทิรา   ชาตะ
 
1. นางสาวนุสรา  นบนอบ
2. นายศุภชัย  หงษ์ศิริ
3. นายสยาม  อันทระบุตร
4. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจิตรทิวัส   พลเยี่ยม
2. นายธงชัย   โพธิคาร
3. นายธนากร   มุระชีวะ
4. นางสาวพัสนี   รัตนมูล
5. นายพีรภัทร   ฉัตรทอง
 
1. นายศุภชัย  หงษ์ศิริ
2. นางสาวมนัสดา  แสงสิงแก้ว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 20 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฌานพร  อันทะคำภู
 
1. นางสาวสุธาสินี  กิ่งสกุล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายอรรถสิทธิ์  เนียมไทยสงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วรบุตร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กหญิงพรพันธ์  เหมือนลา
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ร่มโพธิ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววิสุทธิพิมพ์  จารุพงษ์
 
1. นางสาวจุไรพร  ศรีเข้ม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงอรนาถ   กามาตย์
 
1. นายพิสุทธิ์  บุญสราง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสิริรัตน์   คิรีเขียว
 
1. นายรัชพล  ภักดีไทย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 40 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายการันต์  นามพิมฑ์
2. นายธีรพล  ภูมามอบ
3. นายศักรินทร์  วารินทร์
4. นายสุทัศน์  รางเงิน
5. นายเมธาวี  พลกรณ์
 
1. นางศิรานุช  วิลามาศ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.83 เงิน 56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพินท์สุดา  มาโพธิ์
2. เด็กหญิงวรฌา  เสนจันตะ
 
1. นางสาวสิณี  บัวผัน
2. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณหทัย  พร้อมสุข
2. นายณัฐวุฒิ  ปราณีบุตร
 
1. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
2. นางสาวสิณี  บัวผัน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจรัสทิพย์  กอกษัตริย์
2. เด็กหญิงอมราพร  สิงห์ไชย
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
2. นางสาวทัตชา  อินทรสด
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาววราภรณ์  คำอุต
2. นางสาวเพ็็ญนภา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาววรรณภา  นาจาน
2. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 57 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวกวินรัตน์  โพธิ์ขี
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวปนัดดา  โคตรมงคล
4. นางสาวภาวิณี  ผลาเลิศ
5. นางสาวเพ็ญแข  จันทร์คำ
 
1. นางสุกัญญา  ไขแสง
2. นางพิศเพียงพักตร์  พิมพบุตร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวราตรี  แสงหา
 
1. นางปิยะกาญจณ์  สำเภา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 37.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายธนวัฒน์  กาหลง
 
1. นางสาววรรณภา  นาจาน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.52 เงิน 41 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  คำพูล
2. เด็กชายนภ  สอแสง
 
1. นางสาววรรณนิษา  หวังลาภ
2. Mr.Ceman  Tudlasn
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.51 เงิน 57 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวสายธาร   พลจันทร์
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  กัญญะลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมสูงเนิน
3. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์คาร
4. เด็กชายนัฐพล  ประสพสุข
5. เด็กชายพิชิตชัย  สุริยะ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ยุพโคตร
7. เด็กชายไชยพัฒนะ  โพธิ์ไชย
8. เด็กชายไตรภพ  อัศพิม
 
1. นางฉวีวรรณ  แสงทอง
2. นายปกรณ์  โอษฐิเวช
3. นายอภิวัฒน์  ศิโล
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง 32 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายฐิติศักดิ์  สีชิน
2. นายธีระพจน์  โพธิ์มั่น
3. นายนที  ดอกเด็น
4. นายปรีชา  สุคนธ์
5. นายภากรณ์  สมภูมิ
6. นายอธิพงษ์  ทาก้อน
 
1. นายไมตรี  สมชัย
2. นายแวว  อินทะพรม
3. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 56 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกานดา  ส้มสาย
2. นางสาวจารุวรรณ  ปันทวาย
3. นางสาวชรัญธร  บุญเนตร
4. นายธนพร  ศรีทิม
5. นายธีระเดช  ปะกิระโส
6. นางสาวปริญญา  ชาริโท
7. นางสาวรษา  ลาโภตะมะ
8. นางสาวลลิตา  บุตรบิน
9. นายลิขสิทธิ์  ถนอมดี
10. นางสาวสุภาใจ  ผลรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
2. นายอัมฤทธิ์   ศรีกุลวงศ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวณัฐวดี  นัยพรม
2. นางสาวนรีกานต์  พุ่มจันทร์
3. นางสาวนุธิดา  วงษาชัย
4. นางสาวปนัดดา  วรรณเสน
5. นางสาวปิยะพร  เจริญจรัญ
 
1. นายอัมฤทธิ์   ศรีกุลวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง 21 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพณิชา  สมสวย
2. นางสาววัชมล  สมตน
3. เด็กชายเจษฎายุทธ  สายตา
 
1. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ
2. นางศมนชญา  กุมรีจิตร
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจินตนาพร  จิตเสนาะ
2. นางสาวปนัดดา  ศรีหา
3. นางสาวสิริรัตน์  พรหมประทุม
 
1. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
2. นางสาวอภัสรา  โคตรมงคล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยา   แสงศรี
2. เด็กชายปัณณรุจน์   จิระไพชัยศาล
3. เด็กหญิงเจริเฟอร์    คนดี
 
1. นายตระการเกียรติ   ไชยสัตย์
2. นางพิมพ์พร  ตีกามล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.1 ทอง 49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวพรสวรรค์   สายแวว
2. นางสาวสุทธิดาพร   บำรุงศิลป์
3. นางสาวสโรชา    ดีฉนวน
 
1. นางพิมพ์พร   ตีกามล
2. นางสาววรรณ์ลดา  พรหมทา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฏิภาณ  จันวัน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมาคำ
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินเทียม
2. เด็กชายอนุชา  ถ้ำหิน
 
1. นางสาวสุธิกานต์  อาญาสิทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  กลิ่นบัว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายนพฤทธิ์  เสาร์คำ
2. เด็กชายพรพิษณุ  พุทธรัตน์
 
1. นางจันทิมา  ปัตถาสาย
2. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายทัศพล  จันทร์ส่อง
2. นายศรชัย  คำเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
2. นางสาวดวงใจ  นามกูล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   อุณาวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรานันท์  นนทะใส
 
1. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
2. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  สุขกล่ำ
2. นางสาวธัญญาพร  ชมชื่น
 
1. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
2. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพศ  เจริญลอย
2. นางสาววชิราพร  แวงวรรณ
 
1. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
2. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สอดศรี
2. นางสาวอภิญญา  ต้นสิน
 
1. นางสาวดวงใจ  นามกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุพงศ์  เพ็ญพักตร์
2. เด็กชายเบญจพล  ชบาศรี
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นางจิราภรณ์  ภูทอง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เหล็กกล้า
2. นางสาวยุวภา  ทอดศรี
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวศิริพร  แสนทวีสุข
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  นามเวช
2. นายพิทักษ์  พรมลี
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นายชัยรัตน์  ปรัสพันธ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 52 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงดาราทับทิม  บุญงาม
3. เด็กหญิงอมลิน  ฉัตรสุวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
2. นางสาวดวงใจ  นามกูล
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  พร้อมสุข
2. นางสาวพรชิตา  ศรีบุตร
3. นางสาวสุภัชชา  พรมดาว
 
1. นางสาวสุภวรรณ   ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายรพี  ภูทอง
2. นายอภิพัฒน์   ภูงอก
 
1. นางทัศนี  สุนิพันธ์
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 25 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กหญิงกนกอร  สีหาเวช
2. เด็กชายนวพล  ศรีรักษา
3. เด็กชายอานนท์  นามสมดี
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวธนพร  ธรรมปัตร
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  วงศ์ศรีลา
2. เด็กหญิงพัชรา  สู่บุญ
3. เด็กชายศุภเชฏฐ์   สุชิลา
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. พระครูวิมล  ปัญญาคุณ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นางสาวนันทิดา  นามสมดี
2. นางสาวอัจฉริยาพร  ภูรักษา
3. นายเกรียงไกร  พิลาดวง
 
1. นางสาวณัฐวดี  เฉลิมศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  ว่องไว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  บุญชิต
2. เด็กหญิงพรหมพร  อรอินทร์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สงด้วง
 
1. นางสาวนงนุช  ทองไทย
2. นางสาวกัลยา  สุขหอม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธงชัย  แซ่ตั้น
2. นายพัชรพล  พิมพะกัน
3. นายมงคล  บุญชิด
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  อุดมพืช
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 48 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สมเสนาะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  เงาทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภัทร  เนากูด
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สินชุม
5. เด็กชายราเมธ  คงดี
6. เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนพิมพ์
 
1. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
2. นางจันทิมา  ปัตถาสาย
3. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชุติมา  เรือนเจริญ
2. นางสาวปวีณา  โคกถิ่น
3. นางสาววิไลลักษณ์  ปัตถาลี
4. นายสุทธิพงษ์  นนท์ศิริ
5. นางสาวสุพัตรา  ภูผักแพว
6. นางสาวอรทัย  เหมธร
 
1. นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก
2. นางชัฐฐิณา  ศุภดิษฐ์
3. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาตาวี  มิ่งมูล
2. เด็กหญิงอนุสรา  ปรากฏ
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  พรมโคตร
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
2. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  วันดี
2. นางสาวสุริวัสสา  ทองลึม
3. นางสาวสุวรรณดี  สายบุญ
 
1. นางสุพัณนิดา  ใสดี
2. นายปริญญา  เพชรดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงกนกพร  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงวันใส  ลาโภตะมะ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  กาญจนพัฒน์
 
1. นายณรงค์ยศ  นิยมญาติ
2. นายไกรราช  นะธีสี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  กนกหงษา
2. นางสาวขนิษฐา  อุระทา
3. นางสาววิยดา  มากดี
 
1. นายเกรียงไกร  ยืนมั่น
2. นายเอกรินทร์ บุญพา  พันบท
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 49 โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองทับ
2. นางสาวพิมพ์อุษา  ชุมชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญพร
 
1. นางพรทิพย์    พันธุ์ดี
2. นางสาวบุญญาพร  วิลามาศ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 44 โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกุลนิภา  ประเสริฐสิน
2. นางสาวนุชศรา  เรือนเจริญ
3. นางสาวรัตนากร  ทองทับ
 
1. นางสาวบุญญาพร  วิลามาศ
2. นางพรทิพย์  พันธุ์ดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาววราพร  อำพร
2. นางสาววัชราภรณ์  จรลี
3. นางสาวสุรินธร  อัจฉฤกษ์
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริอร  เสาร์วัง
2. เด็กหญิงศุธิดา  สุนิพันธ์
3. เด็กหญิงอัยรดา  บุญเหลา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนพพร  สียางนอก
2. นางสาวพัชราภรณ์  สระแสง
3. นางสาววิชญาดา  บุญส่ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
151 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภูวดล  จันทร์จริง
 
1. นางสาววาสนา  เจ๊ะโม๊ะ
 
152 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดา  ชบาศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ชบาศรี
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายวายุ  หลักทอง
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายฉัตรชัย  อาสา
 
1. นายสวัสดิชัย  ใสเนตร
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายสุปัน  บุญวัง
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุต  สดสร้อย
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.23 ทอง 15 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวชิรวิชย์  ชาญศรีเจริญ
 
1. นายสวัสดิชัย  ใสเนตร
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 53 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายเมธาสิทธิ์  คำเขียว
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เคนศรี
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เคนศรี
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย