สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.22 ทอง 23 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  แก่นสาร
 
1. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยาตรา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมจำปา
 
1. นางสาวสมฤดี  เยะ
2. นายธนกร  จันทะนาม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายนรบดี  มาลาวงค์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นางนิธิดา  โชติรัตน์
2. นายธีระวัฒน์  บุญกัญท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวขวัญกนก  เหลากลม
 
1. นางบุสดี  พลอาวุธ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 44 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชิชนก  เชิงหอม
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ลายนารี
 
1. นางสาวมณฑิวา  ไม่แพ้
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  จรรยาเลิศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.25 ทอง 31 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธราดล  คณะราษฎร์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีบุญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 43 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สิถิระบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญศรัทธา
3. นางสาวอารียา  โมกขศักดิ์
 
1. นางดาวเรือง  ส่องแสง
2. นางสมใจ  ขันตี
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  ประสานสี
2. นายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
3. นายไชยพร  โสภา
 
1. นายสุรชัย  สมสนิท
2. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลีลา
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง  เจนจบ
3. เด็กชายเอเชีย  ลัดดา
 
1. นางดาวเรือง  ส่องแสง
2. นายกิตติชัย  อรจุล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวฐิติพร  มีหิริ
3. นางสาววิจิตรา  เติมบุญ
 
1. นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวธนัสดา  มั่นนิยม
2. นายนนทวัฒน์  จุใจล้ำ
3. นางสาวรสสุคนธ์  ไชยสา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  พุทธบุญ
2. นายอภิสิทธิ์  ชำรัมย์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  พลแสน
 
1. นายนายกอร์ปพงษ์  เอื้อทาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 42 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ลุนบุดดา
 
1. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. นางสาวฉัตรวดี  เมืองพิล
 
1. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจุฬารัฐ  ปาระวงษ์
2. เด็กหญิงสิรินำพร  เงินเก่า
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสิริกายา  เงินเก่า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุกวาว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวเกศรินทรา  สมบูรณ์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.83 ทอง 50 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายเจษฎา  บุญหมั่น
 
1. นายธรรมทอง  ศรีวงษา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.56 ทอง 38 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษฎา  เฉลียงวงศ์
2. เด็กชายจิรเดช  สีหล้า
3. เด็กชายพงษ์ศธร  บุญจำเนียร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าบง
5. เด็กชายวรชัย  เจริญสุข
6. เด็กชายวรเมธ  วงศ์ศรี
7. เด็กชายศรายุธ  กุลบุตร
8. เด็กชายอัครวิชญ์  จารุเกษม
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางอรอนงค์  ไกรการ
3. นางดอกรัก  พานตะสี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 51 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงศ์  นามเสนา
 
1. นางสาวขันทอง  วงค์ปัดสา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  สายทอง
2. เด็กหญิงทิพสุดา  คำปน
3. เด็กหญิงภณิศา  ไฝดี
 
1. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
2. นางสาวนิลพรรณ  พรมโสภา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวสายชล  ขันจันทา
2. นางสาวอรจิรา  คุณประชา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พันลำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรชยา  โจมสติ
2. นางสาวกมลพรรณ  คำแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพรวิภา  กำไรงาม
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวมาตา  บุบผาดี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธัญวิชญ์  คงถาวร
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ประสมพลอย
3. เด็กหญิงปวริศา  จรูญแสง
4. เด็กหญิงพรนภา  คติสุข
5. เด็กหญิงอริสสรา  คำตา
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวพัชราภรณ์  โคตรวงศ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  เคนสิน
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.62 ทอง 13 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกานต์ธีรา  พืชทอง
2. นายกิตติพันธ์  ดลโสภณ
3. นางสาวจินตนา  มีแสง
4. นางสาวจิราพร  นันตะวัน
5. นางสาวทิพย์สุดา  บุตรจัททร์
6. นายนัฐกร  จันทะพันธ์
7. นางสาวภัทริกา  แสนสุข
8. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
9. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
10. นางสาวมุซิตา  ชิณวงศ์
11. นางสาวรังรอง  โคตรบุดดี
12. นางสาวรุจีรัตน์  ราชบัวพันธ์
13. นายวัชรพล  แก้วคูณ
14. นางสาวศิริรัตน์  ทานาฤทัย
15. นางสาวสุกัญญา  เหมแดง
16. นางสาวเจนนี่  ดอนเงิน
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
3. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
4. นายวุฒิไกร  จันพวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ยาตรา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง 26 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวณัชดาภรณ์  ถิ่นขาม
2. นายธนวัต  พลิวัลย์
3. นางสาวธิติญา  กงเพ็ชร
4. นางสาววลัยภรณ์  ทองทัพ
5. นางสาววิภาดา  อ่อนเนตร
6. นางสาววิราภรณ์  พิมพ์สุตตะ
7. นางสาววไลลักษณ์  กองพร
8. นางสาวสุภาวดี  ธิตะโพธิ์
9. นางสาวอลิษา  แพงเหง้า
10. นางสาวเจนจิรา  โสภารักษ์
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
3. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 27 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
2. นางสาวพราวนภา  บัวเขียว
3. นางสาวพัชรี  พรมโพธิ์ทิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายปิยราช  บุตดีอ้วน
2. นางสาวพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. นายอำพล  ตาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  มูลสิน
2. นางสาวธิวาภรณ์  อัดแสน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปุระกรณ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงทินมณี  วงศ์ตา
 
1. นางจิราพร  สอวิหก
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายนาวิน  รูปแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทาดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาวี  แคนตะ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ทุนมาก
 
1. นางสาวนุจรี  สุภาษร
2. นางสาวจินตาภา  วามนตรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายณัฐชนน  เจริญรอย
2. นางสาวนวรัตน์  เทพอำนวย
3. นางสาวนุชรินทร  ปราณีวงค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ไท้ทอง
2. นางยุพิน  อัคร์พัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจินณพัชร  สงวนพิมพ์
2. นางสาวชลนิกา  เผ่าสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ต่วนค่ำ
2. นางอนัญญา  ต่วนค่ำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายทัพไท  นนทไสย
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอรรศราณิช  ทีอุทิศ
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวสุภาพร  โคตวงค์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศิริรัตน์  บัดดี
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรัฐพงษ์  นามวิเศษ
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกาญจนา  ศรีษะเกษ
2. นายกิจติพงษ์  กุดเหลา
3. นายกิตติพงษ์  ศิริวารินทร์
4. เด็กชายจรัส  จารุตัน
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ใต้
6. เด็กหญิงจิราภา  อ้วนคำ
7. นางสาวชญาณิศ  อ่อนสิงห์
8. เด็กชายชานนท์  แก่นจันทร์
9. นางสาวชื่นกมล  พรรณการ
10. นางสาวณัฐวิภา  แก้วศรี
11. นายณัฐสิทธิ์  ห่อศรี
12. เด็กชายทรงพล  นิลเกษม
13. เด็กชายธนกร  บุญลา
14. นายธนพล  มัฐผา
15. นายนิฐิพงษ์  บำเพ็ญ
16. นางสาวปนัดดา  หอมหวล
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์วีระขันธ์
18. นางสาวปริยฉัตร  ไตรพรม
19. นายพงศธร  คำหวล
20. นายพดลสิทธิ์  ดังก้อง
21. เด็กชายพานทอง  สาระไทย
22. นายพิพัฒน์พงศกร  นนท์พละ
23. นายพีรภัทร  คงเที่ยง
24. นางสาวภัทรดา  สมอทอง
25. นางสาวภัทรนันท์  ห่วงเพ็ชร
26. นายรังสิมันฎ์  เดสูงเนิน
27. นายวัชระพล  มณีกรรณ์
28. นางสาววิลัยวรรณ  ครองยุติ
29. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
30. นางสาวศตพร  นารักษ์
31. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
32. นางสาวสุกัญญา  คำประวัติ
33. นางสาวสุดารัตน์  ผาลีพัฒน์
34. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิกุล
35. นายสุรเชษฐ์  บุญกอง
36. นายอณิรุทธิ์  สุขโข
37. เด็กชายอนุชิต  เจริญรอย
38. นายอภินันท์  สุดจันทา
39. นางสาวอรญา  ชาดานอก
40. นายโชคทวี  รอบคอบ
 
1. นายบุดดี  วลัยศรี
2. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
3. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
4. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
5. นางสาวธมนวรรณ  ขนทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปริญญา  จันทรา
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปริญญา  จันทรา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายเชิดศักดิ์  สมศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิทยาพร  ณ อุบล
 
1. นางณิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชัญญานุช  กอบแก้ว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีศิริ
2. นายชูศักดิ์  ฉลูศรี
3. นายธีรเดช  แดงชาด
4. นายภัทรวุธ  สุดหล้า
5. นางสาววชรพร  แก่นอากาศ
6. นายศรายุทธ  สองต่อ
7. นางสาวศศิกานต์  สุขจันทร์
8. นางสาวศิรดา  นนท์พละ
9. นายเทพพนม  เขียวแก้ว
10. นางสาวเมธาวรินทร์  บุญฉวี
 
1. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
2. นางสาวสุรัญญา  เลิศพันธ์
3. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวณัฐพร  พลราช
2. นางสาวณิชา  ทาบุดดา
3. นางสาวธัญรดา  ภารพัฒน์
4. นางสาวพฤฒิยา  อสุรินทร์
5. นางสาวมนทิวา  โพนแก่น
6. นางสาวมุกปรินทร์  แสนทวีสุข
7. นางสาวยุภาพร  พันแสน
8. นางสาววรสรา  ทับธานี
9. นางสาวศุภานัน  บุญเรียง
10. นางสาวเกลิดา  เชื้อท้าว
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นางสาวชนาภา  สายเนตร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิชญาดา  บุญวัง
 
1. นางสาวนลินี  ศุภสร
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศุภโคตร
2. เด็กชายพุฒินันท์  ถูกธรรม
3. เด็กหญิงวริษา  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงศรัญญา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หิมมะ
 
1. นางสาวธนทร  ไชยชาว
2. นางสาวนภาวดี  หาญชัย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชษฐสิงห์
2. นายพิริยะพงศ์  ลืออ่อนดี
3. นายมนัสกรณ์  ประเสริฐวงศา
4. นายวศิน  ทองเลิศ
5. นางสาวอภัสรา  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาดา  พรมลาย
2. นางศรัญญ่า  ส่องแสง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวมัณฑนา  ยิ่งยง
2. นางสาววรรณระวี  ลาวรรณา
 
1. นางสาวชนิสรากร  บุษบงก์
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  ศรมณี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย  พันธุวัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
2. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายธีระพล  คลังตระกูล
2. นายเจตนิพิฐ  วงษาเนาว์
3. นายเจษฏากร  วิชัยศรี
 
1. นายกฤตพงศ์  แก้วมีศรี
2. นายภูมิใจ   อินทร์โสม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชนิษฐาค์  ทาวะรมย์
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  พันธุ์พาห์
3. เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง
 
1. นางนันทวัน  สองศร
2. นางสาวยลดา  ดวนใหญ่
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชลดา  โอนทวัด
2. นางสาวนวรัตน์  วงษานันท์
3. นางสาวอริสลา  กุตัน
 
1. นางนันทวัน  สองศร
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ศรีธรรม
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญณัช  อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงหยกมณี  มีหิริ
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นางสาวนลัทพร  ศรีวิเศษ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวปภาดา  มีหิริ
2. นายภราดร  ทาดี
3. นางสาวสุธีมนต์  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นายสิรภพ  ราชตรี
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายดนัย  มีคุณ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายหาญทรัพย์ธาดา  เพ็งนารินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ศรศรี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายกฤตนัน  ศรีภา
2. นายกฤษณพงศ์  กุลเหลืองทอง
3. นางสาวญาณิศา  หมดหลง
4. นายธนวัฒน์  บุษดี
5. นายธีระนันท์  ปัตะพี
6. นายพงษ์ดนัย  กระจิวผา
7. นายวัชรินทร์  บุญส่ง
8. นายอนุพันธ์  สำเริงรัมย์
9. นายอนุสิทธิ์  บัวขาว
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ช่างต่อ
2. นายชาติไทย  จำปาป่า
3. นายธนชิต  ไขแสง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายณัฐพล  วงค์พุฒ
3. นายตะวัน  ฉลองคุณ
4. นายถาวร  ทองคำ
5. นายธนกร  แสงสี
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
3. นายเฉลิมรัฐ  เพิ่มพูล
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์เดช  ชาลี
2. เด็กชายภูธเนศ  ฐานันดร
 
1. นายสุวรรณ  ทองอ่อน
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันดารัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายศรีอุบล  ทองใบ
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายพรรณเชษฐ์  กำเนิดสิงห์
3. เด็กชายอธินัท  ต้นพิกุล
 
1. นายสุวรรณ  ทองอ่อน
2. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
 
70 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายปัญญา  พงษ์เสือ
2. นางสาวอภิสมัย  สุขศรี
3. นางสาวเข็มวิกา  ลีลา
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นายศรายุทธ  โสมอ่อน
 
71 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 10 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
72 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.58 ทอง 18 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
73 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.73 ทอง 9 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เหล็กดี
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
74 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางสาวชลธิชา  เพชราเวช
3. นางสาวนริสรา  ราษีบุษย์
4. นางสาวศศิธร  ไทยกุล
5. นางสาวอัจฉราพร  พูลเพิ่ม
 
1. นายอาทร  โคตมุตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  ทองอ้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เคนมี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทอก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
5. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุญเรือง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเผือก
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุดบอนิจ
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
9. เด็กหญิงสมปราถนา  จันทอก
10. เด็กชายอธิราช  วงเวียน
11. เด็กหญิงโยธกา  วิลัยศรี
12. เด็กชายไฑณวัฒน์  ขำลอย
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายอภิชา  จารุแพทย์
3. นายนนทวัฒน์  พรหมกสิกร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้ำนภานุพงษ์
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   กอบเกื้อ
5. เด็กหญิงกุลจิรา  อ้วนล้ำ
6. เด็กหญิงคุณัญญา  ชูญาติ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไหวดี
8. เด็กหญิงชญานันทร์  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมหา
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชิณกะธรรม
11. เด็กหญิงฐาปนี  ดีบุบผา
12. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีมาฤทธิ์
13. เด็กหญิงดลรพร   ด้วงพิทักษ์
14. เด็กหญิงธนัสวรรณ  สุกลจาป
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชื้ออ่อน
16. เด็กหญิงธิรดา  บุญนำ
17. เด็กชายนันทวัฒน์  ลานศรี
18. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์เทศ
19. เด็กชายนาวา  กิ่งโพธิ์ทอง
20. เด็กชายปฏิภาณ  เคนสุวรรณ
21. เด็กหญิงปณิตา  คำภาเหล็ก
22. เด็กหญิงปรางทิพย์  สายเหง้า
23. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  คำยอด
24. เด็กหญิงปิยดา  วิจิตขะจี
25. เด็กหญิงพรนภา  แสงทอง
26. เด็กหญิงพัชราภา  อินรอด
27. เด็กชายภิญโญ  มูลวงศ์
28. เด็กชายภูริณัฐ  ภูพายาง
29. เด็กชายภูรี  แพงวงศ์
30. เด็กหญิงยุภาพร  ปราบโสม
31. เด็กหญิงวรรณภา  ชาสุรีย์
32. เด็กหญิงวรรณิศา  จำรัสจิตร
33. เด็กหญิงวิจิตรา  เกษหอม
34. เด็กหญิงศศิธร  ภูทองเงิน
35. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริผลา
36. เด็กหญิงหทัยชนก  เกลี้ยงไธสง
37. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมรักษา
38. เด็กหญิงอริญญา  เหล่าบุตรสา
39. เด็กชายอลงกต  วงเวียน
40. เด็กหญิงอัจจิมา  พวงพุฒ
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายกุศล  แสวงนาม
3. นางสาวเกศรินทร์  ทวีกาญจน์
4. นายไพรัตน์   อ่อนสุด
5. นางสร้อยสุดา  แก้วมหา
6. นายรัศมี  แก้วมหา
7. นางนัยนา  อุบลจร
8. นายอนุชิต  ชูช้าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จุใจล้ำ
2. นางสาวกรีนมุกดา  อุ่นดี
3. นางสาวกิตติยา  สุภาษร
4. นางสาวกุลปรียา  ยืนนาน
5. นายจักรพันธ์  โพธิราช
6. นางสาวจิราภรณ์  สีสว่าง
7. นางสาวชลธิชา  รอบรู้
8. นางสาวชลิตา  จูมลี
9. นางสาวชุติกาญจน์  ดันนอก
10. นายณัชพล  อร่ามเรือง
11. นายนันทวัฒน์  ลานศรี
12. นางสาวบุษยมาศ  โกษา
13. นางสาวปวรรณรัตน์  ประทุม
14. นางสาวปิยธิดา  ทองโสภา
15. นายปุญญพัฒน์  มโนรัตน์ภูวดล
16. นายพชรพล  กุลบุตร
17. นางสาวพิชชาภา  สาสนาม
18. นายภราดร  ตะวงษ์
19. นายภูรินท์  วงษ์พานิช
20. นางสาววราภรณ์  ดีบุบผา
21. นางสาววิชญาดา  อุดรประจักษ์
22. นางสาวศศิธร  เงยไธสง
23. นางสาวศิรินพร  ยุตตะกิจ
24. นางสาวศิรินภา  ราชแก้ว
25. นางสาวศิริรัตน์  กองคำ
26. นายสมพล  สายเนตร
27. นางสาวสิรินภา  เสนาช่วย
28. นางสาวสิริรักษ์  พิกุล
29. นางสาวสุดซฎา  ผุดผ่อง
30. นางสาวสุภัทรชา  พิมพาทอง
31. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมสิน
32. นายอนุชิต  มีลา
33. นายอภิรักษ์  วันทา
34. นางสาวอรนภา  ทานาฤทัย
35. นายอัยการ  ปิ่นแก้ว
36. นางสาวเกษดาทิพย์  จูมไชย
37. นายเกษบดินทร์  พีรกุลภัสสร์
38. นายเจษฎา  เทนสันเทียะ
39. นางสาวเมษา  แสงอร่าม
40. นางสาวแก้วใจยา  รักษาศรี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายนนทวัฒน์  พรหมกสิกร
3. นางสาวธนภรณ์  แช่มช้อย
4. นางมาลัย  อาจหาญ
5. นางสาวสุริสา  ภาพันธ์
6. นางสาวสุภัทรา  ภาระไพ
7. นางสาวเจนจิรา  จำปี
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 16 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  สายหม่อน
 
1. นางสกุณา  บุดดาวงษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ประพิมพา
 
1. นายชุติพงศ์  แสงสุกวาว
2. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัชพล  โคตรธรรม
2. นายธนพลชัย  เถาว์โมลา
 
1. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
2. นายชุติพงศ์  แสงสุกวาว
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. นายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
 
83 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โคตรพรม
2. นางสาวนันท์ธิชา  ชาภิพักตร์
3. นางสาวลลิตา  กองศรี
 
1. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
2. นายสมบัติ  พรมโสภา
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 11 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง 8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายยุทธนา  พารุนัย
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.18 ทอง 26 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  คำเณร
2. นางสาวฉัตรลดา  จันทบุตร
3. นางสาวชลดา  คนยัง
4. นางสาวชลธิชา  นันทะญาติ
5. นายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
6. นางสาวณรัญกาณ  เอี่ยมอภิรมย์
7. นายณัฐวุฒิ  ลาภศึก
8. นางสาวธนิดา  จูมชัย
9. นายธวัชชัย  สุวรรณภาพ
10. นางสาวธัญญารัตน์  จันทบุตร
11. นางสาวธาริกา  ระย้าทอง
12. นายธีรพงษ์  คูณคำ
13. นางสาวนิตยา  กันหาญาติ
14. นางสาวนิภาพร  คูณดี
15. นางสาวพรนภา  ใจแก้ว
16. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหล่าบุตรสา
17. นายพิพัฒพงษ์  พรมหมสิงห์
18. นายยุทธนา  พารุนัย
19. นางสาวยุภาวดี  คำหอม
20. นางสาวรัตนาวี  พันธุลาวัณย์
21. นายวชิรวิชญ์  ทิพมนต์
22. นายวุฒิพงษ์  แกะทอง
23. นางสาวศิรินญา  ซอมรัมย์
24. นางสาวสุชญาภัค  ศรีจรัส
25. นายสุทธิพงษ์  พูลเพิ่ม
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เบ้าน้อย
27. นางสาวอลีรักษ์  คูณทาการ
28. นางสาวอารีรัตน์  คำกุณา
29. นางสาวอุไรพร  อมรสิน
30. นายเทพประสิทธิ์  สิทธิหนองคู
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางสาวอันธิกา  นารีบุตร
3. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
4. นางสาวเมธาวี  ขันตี
5. นายสัมมา  สามัตถิยะ
6. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายคุณากร  พิมพ์บุตร
2. นายนิรุจน์  พิศนอก
3. นางสาวปัณชญา  ยุตวัน
4. นางสาวปิยาภรณ์  สิงห์เผ่น
5. นายรัฐพงษ์  สิงห์เผ่น
6. นางสาววันรัตน์  มังคละพลัง
7. นายศรัณย์  จันทร์แรม
8. นางสาวสุกันยา  อุคำ
9. นายอนุชิต  ยุวบุตร
10. นายเกษมสุข  เหมแดง
11. นายเจษฎา  จันดียืน
12. นายเอกรินทร์  สอนไธสง
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
2. นางมงคล  จันทราภรณ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 61 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันฤชา  แพงคำมี
2. เด็กหญิงพวงพยอม  บุญเติม
3. เด็กหญิงรัตนา  ดำบรรพ์
4. เด็กหญิงวรนุช  โอธิฐ์เวช
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สีชื่น
 
1. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
2. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิกา  เทียมเสมอ
2. นางสาวขนิษฐา  วิลาวรรณ
3. นางสาวบัณฑิตา  ปลื้มใจ
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโคตร
5. นางสาวเพ็ญรดี  วงศ์มั่น
 
1. นางสาวคณารักษ์  กาเผือกงาม
2. นายณัฐพล  บัวไขย
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาการ  พุฒโสม
 
1. นางกุลพัชร  พิมพ์พันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกุลสตรี  กลิ่นหอม
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วลอดหล้า
3. นางสาวพรธิตา  ไชยพันโท
4. นางสาวสุวภัทร  ทิบัวพันธ์
5. นางสาวอุมานันท์  วงศ์บัว
 
1. นายธนากร  ไตรษร
2. นายทศพล  สังขวัน
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปารีญา  ฉิมยง
2. เด็กหญิงภัทชรา  กุก่อง
3. เด็กหญิงสินิจทรา  สีหาจักร
4. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทองแสน
5. เด็กหญิงเพชรตะวัน  สวัสดี
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา  ปลายเนตร
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 59 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินธิจักร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีช่วย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ
2. นางนฤมล  สุวรรณกูฎ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ไชยมุณี
2. นางสาวจิรารัตน์  เหล่าออง
3. นางสาวณัฐธิดา  มูลพร้อม
4. นางสาวนิภาพร  ชิณกธรรม
5. นางสาวภาลิณี  รักษาเมือง
6. นางสาวรุ่งฤทัย  เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  วงศ์กัณหา
8. นางสาวสุธาทินี  ทิมทอง
9. นางสาวอุทุมภรณ์  วงค์จำปา
10. นางสาวอุภาภรณ์  สุดชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองไชย
2. นายธวัช  เพชรพันธ์
3. นายอรรศจรรย์  เหล่ามา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุกิจตา  มะลิเลิศ
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอนุชา  แสงแดง
2. นางสาวอุษณีย์  จันทร์สด
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางสาวณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์