สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  การกล้า
2. นางสาวชลิตา  ถุระพัฒน์
3. นางสาวนิตยา  บุญสุทัศน์
 
1. นางวนิดา  กำแมด
2. นางสาวจิรพันธ์  สมภาวะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวทัตสรวง  บุตรราช
 
1. นายธนกร  จันทะนาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิญาดา  ท่าหาญ
 
1. นายสินสมุทร  ทะยะสุทธิ์
2. นายวันชัย  โคตรสงคราม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  จีระบุตร
2. นางสาวปิยะนุช  ปัญญาคล่อง
3. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเมืองใต้
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมพา
2. นายพิเชษฐ  พรหมพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญธรรม
 
1. นางรัทญาพร  ถุระพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายฉลองลาภ  วะนา
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตลอดพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธัญพิชชา  พาพิจิตร
2. นางสาวศิรประภา  สายพันธุ์
 
1. นางสาวจรินทร์ญาดา  ปัตไตร
2. นางสาวสุภาวดี  พิมพรหมมา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวุฒินันท์  เลือกสรรค์
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวณัฐาพร  ทองมาก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวงศ์สุวัฒน์
3. เด็กหญิงธนพร  รอดภัย
4. นางสาวนันพัฒน์  คุ้นเคย
5. เด็กหญิงปาริชาด  ศาลารักษ์
6. เด็กหญิงพันธิตา  สร้อยคำ
7. เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมมณี
8. นางสาวอลิตา  บู่คำ
 
1. นางอนุรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวเนาวรัตน์  สำเริง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธนิษฐา  ว่องไว
2. นางสาวอริศรา  เรือนพิมพ์
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุนันทา  ชนะพาห์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.85 ทองแดง 61 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันหาไชย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญผล
 
1. นายกฤษณะ  สุขลี
2. นางสาวพยอม  ผลหอม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายนพรัตน์  คำตา
2. เด็กชายภูริพัทร  ภาพันธ์
3. เด็กชายสุนทร  เกษกุ
 
1. นายปัจฉยา  ไชยสุวรรณ
2. นายประดิษฐ์  สีหลวย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  แสนเจริญสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทบุตร
3. เด็กหญิงปริมวสา  ชวดพงษ์
 
1. นางนฤมล  อุดรประจักษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  โพพาทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  วงอุด
2. นางสาวฟาติกานต์  ภู่สว่าง
 
1. นางสาวอาภาพร  ชินดา
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายพรกิตติ์  ชมกลิ่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภัชชาวดี  ปรือทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายชุณหฤทธ  ปกกฤตยหริบุญ
2. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
3. เด็กชายสุเมธ  นิติธนไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นางสาวกุลวิสา  ติกุล
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายภวินทร์  ทองหมื่น
2. นายวิชญ์พล  ดอนวิชา
3. นายอานนท์  คงได้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นายกฤษฎา  ทองผุย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีมาตร
2. เด็กหญิงวาสนา  พันธุ์มงคล
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา  วงศ์สุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา   บุญศรี
 
1. นายมรุเดช  ธรรมสัตย์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 55 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวธยานี  โจระสา
2. นายธรรมนิตย์    บุญทัน
3. นายโอเว่น  บาลุน
 
1. นายกีรดิต  ไทยสะเทือน
2. นายเอกพันธ์  ลาเลิศ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 54 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณฐกร  จอมหงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วสีทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
 
1. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล
2. นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  นวลดั้ว
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เปี่ยมพริ้ง
2. เด็กหญิงสกุณณภา  บุญหนัก
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางสาวศิริพร  งอมสงัด
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.3 ทองแดง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
2. นางสาวเทพศิรินทร์  ชิณกธรรม
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติพร  อุ่นหล้า
2. นายศุภชัย  รื่นเริง
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธเนตร  สุขแดง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โทฮาด
3. เด็กชายลัทธวิทย์  แก้วศรี
 
1. นายภิญโญ  ทองไข
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ