สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย  พันธุวัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
2. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายณัฐพล  วงค์พุฒ
3. นายตะวัน  ฉลองคุณ
4. นายถาวร  ทองคำ
5. นายธนกร  แสงสี
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
3. นายเฉลิมรัฐ  เพิ่มพูล