สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 26 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ถุระพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  อัปกาญจน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุดหล้า
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สายสมุทร
5. เด็กหญิงอาภรณ์  ทวีพัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวอลิษา  วะสุรีย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธีรเมธ  บุญภา
2. นางสาวศิรินภา  บุญภา
3. นางสาวอภิชญา  สิมเยอร์
4. นางสาวอริญา  บุญลา
5. นางสาวเกวลิน  พรมจำปา
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวอลิษา  วะสุรีย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาศ  แสงพุฒ
 
1. นายวันชัย  ชาวเมืองโขง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 61 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  โนลี
2. นางสาวฐิติยา  เย็นใจ
3. นางสาวน้ำฝน   เกตุไทย
4. นางสาวปริศนา  แก้วเนตร
5. นายพัสกร  บุญลา
6. นางสาวอาภาภรณ์  เรืองสา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  พุทธบุญ
2. นางสาวชมสิริ  ริ้วทอง
3. นายณัฐธรธร  สิทธิ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 29 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงกันติมา  ชมจันทร์
3. เด็กชายกิตติตาชัย  เพชรไพร
4. เด็กหญิงจิรณา  พรมสิงฆ์
5. เด็กหญิงจิรนันท์  เหล่าเมืองกลาง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีวะถาวร
7. เด็กหญิงชมพูนุช  มีธรรม
8. เด็กชายนราวุฒิ  ไชยโอชะ
9. เด็กหญิงนวพรรณ  กสิกิจ
 
1. นางสาวทัศนี  ดำงาม
2. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
3. นายนรามินทร์  เย็นใจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำรัง
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.54 เงิน 47 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูกร
2. เด็กหญิงแพรวา  ยืนยาว
 
1. นายวริทธิ์ธร  สุทธิกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  คำจันทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 37 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐธณิชา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงภัสลักษณ์  ขันทองชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แผงนาวิน
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสาววัลมณี  ภววิจารณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.03 เงิน 45 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวสุทาทิพย์  ต๊ะบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  โปธาคำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรรณาภพ
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรชยา  โจมสติ
2. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกสิกร  หารชนะชัย
2. เด็กหญิงนริศา  แฝงกลิ่น
3. เด็กหญิงนฤมน  พวิวัลย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางจิราพร  สอวิหก
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวทักษิณา  เดชป้องหา
 
1. นายอาทร  จันทร์แรม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวนันทิชา  พึ่งสิงห์
2. นายปนะวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายชิณกร  พวงคต
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  บุญประกอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  โสดาวัน
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  จันทารุณ
 
1. นายอาทร  จันทร์แรม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 50 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกิตติโชค  เหล่าทะนนท์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกิตติพศ  พุดชา
2. เด็กชายผดุงสิทธิ์  สุพรมอินทร์
 
1. นายภูมิใจ   อินทร์โสม
2. นายประกาศิต  ศรีสะอาด
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธิติธร  ว่องไว
2. นางสาวปนัดธิดา  บุญคุณ
3. นางสาวประนอม  สมาวัตร
 
1. นางจิระประภา  กนกวันชัยกุล
2. นางสาวเกศนี  ศรีคราม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.85 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงอรดี  แก้วขาว
2. เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
 
1. นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ์
2. นางวิมลรัตน์  พิพัฒน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.06 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายณทชัย  เจริญชัย
2. นายรัชพล  ประดับศรี
 
1. นางยุวดี  ใจเดี่ยว
2. นายภูริช  หอมหวล
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญารัก  สีมาฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐยศ  เยาวะศรี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงปฎิมาพร  เท่าทอง
5. เด็กหญิงปิยะพร  ฟองลม
6. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สิงห์
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะนา
8. เด็กชายศิริศักดิ์  วงศ์ขึง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร
10. เด็กชายอภิรักษ์  ลือชา
 
1. นายภูมิพัฒน์  เทียมทัศน์
2. นางกิตินันท์  อยู่คง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวทัศนาลัย  เสตพันธ์
2. นางสาววรรณนิภา  ภูงาม
3. นางสาวสิริวลัย  สุขอนันต์
 
1. นางจิรภัทร  แจงธรรม
2. นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
 
1. นางบรรธนา  ศรีสะอาด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิตรลดา  มุสะกะ
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายทัศพล  ดงแดง
2. นางสาวมาทินี  ม่วงคำ
 
1. นายพิชิตชัยชาญ  วรรณบุตร
2. นายภูมิใจ  อินทร์โสม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
2. เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
 
1. นางอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง
2. นายสักขี  ผางพันธ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  เหล่าศรี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองบุญ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิไลวรรณ  ลาธุลี
 
1. นางสุชาดา  ทองอาสน์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  พิลา
2. นางสาวนันทนัช  วามะเกต
3. นางสาวอุรา  ดาชา
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
2. นางเบญจวรรณ  ละครพรม
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 41 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภะวันเทา
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูคะภาค
3. เด็กหญิงพรรณธิดา  ลาพ้น
 
1. นางสาวสุรีพร  โสวรรณี
2. นางสถิตยา  กูลเกื้อ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวชมพูนุช  สีพรม
2. นางสาวพรพิมล  มะริมาตย์
3. นางสาวรัตชนก  อยู่เย็น
 
1. นายประดิษฐ์  สีหลวย
2. นายปัจฉยา  ไชยสุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงสิริโสภา  ออมนพ
 
1. นายปัจฉยา  ไชยพันโท
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายณรงค์  ลายา
2. นายภานุวัฒน์  วงศ์เคน
3. นายรัชตะ  วงศ์เคน
4. นายวัชรพงษ์  มณีจันทร์
5. เด็กชายศุภชัย  อู่สกุล
 
1. นายดิสสทัศน์  วงศ์ปัดสา
2. นายอดิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บู่คำ
 
1. นางสาวณัฐพร  ปัตตัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายระพีพัฒน์  แสงก่ำ
2. นางสาวเจนจิรา  บุญส่ง
3. นางสาวเสาวภา  หงษ์สาหัส
 
1. นางสาววิมล  ทางชอบ
2. นางสาวพยอม  ผลหอม
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.2 เงิน 31 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แจ่มจันทร์
2. นางสาวจิราวรรณ  พันธ์ละหาร
3. เด็กหญิงชัฏชฎาภรณ์  นัยนามาศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคิด
5. นางสาวบัณฑิตา  บัวศรี
6. นางสาวปภัสรา  ถาวร
7. นางสาวรัตติกาล  บุตรสา
8. นางสาววิภาวัลย์  เทศวงศ์
9. นางสาวสุกัญฐมาศ  เกียรติไพศาล
10. นางสาวอัปสร  บริบูรณ์มหาพล
 
1. นายชยุตพงศ์  ศรีสุวงศ์
2. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
3. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ชูญาติ
2. นายวชิราวุธ  นนต์พละ
3. นางสาววิภาดา  เสียงดี
4. นางสาววิลัยลักษณ์  ไขคำ
5. นายสุขประเสริฐ  ตันสิงห์
6. นางสาวสุภัทรา  ศรีบุระ
 
1. นางนวลจันทร์  คำแก้ว
2. นางสาวไพจิตรา  ดาบพิมพ์ศรี
3. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพงศธร  เวียงแก
2. นายพร้อมพล  สาพันธ์
3. นายวงศ์รพี  ประหุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  บุญธรรมมา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เก่งธัญกรณ์
 
1. นางสาวเรวดี  นีระภักษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  สีจันตะ
 
1. นางสาวณัฐชนา  ระวิวงศ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายผิวไผ่  ขวัญหวัญ
2. นายสุทธินันท์  ดวงโมกข์
 
1. นางสาวปัตตา  มีทรัพย์
2. นางสาววันวิสา  แสงวงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 40 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดันนอก
2. นายพชรพล  กุลบุตร
3. นายภูรินท์  วงษ์พานิช
4. นายอัยการ  ปิ่นแก้ว
5. นายเกษบดินทร์  พีรกุลภัสสร์
6. นายเสฏฐพร  บุบผาดี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายพชร  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  บุษรากรณ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 46 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องลดา  บุราพร
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาภเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินสี
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาววัชราภรณ์   เนื้ออ่อน
 
1. นางจันทร์จิรา  สารปรัง
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. นายธนากร  แก้วชิณ
3. นายวรพล   สุดชัย
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นายสุรศักดิ์  พันลำภักดิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 49 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชาภรณ์   คำผุย
2. เด็กชายวัชระพงษ์   พิมพ์กาล
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สอนวิเศษ
 
1. นางชัชชญา  เอกศิริ
2. นายศุภวิชญ์   จันสุตะ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ใยเม้า
2. เด็กชายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย  แสนทวีสุข
2. นางสาวติญาพร  ขันสิงห์
3. นางสาวนริศรา  กุมภาพงษ์
4. นางสาวสกาวรัตน์  ยิ่งยง
5. นางสาวสิริยากรณ์  บุตรสิงห์
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางทิพาพร  ทองแสน
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายพิชาน  มุสิกา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิภาค
3. เด็กชายเอกพล  นันทรักษ์
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นางทิพวรรณ   สมตัว