สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัจฉฤกษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  แก้วสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤษติยา  สายเนตร
 
1. นางพัชรา  กันยะกาญจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุรุษ
2. นางสาวทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นายภูวดล  ไชยชนะ
2. นางชนัดดา  วงศ์สุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายอลงกรณ์  ศิรินิวัฒน์
 
1. นายไพรี  พันธ์สุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จากวาปี
 
1. นางอมรา  พันธุ์เพ็ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 54 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายภาสกร  พรมพุทธา
 
1. นางณัฐภัทรชญา  ถนอมสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดา   คุณภาที
2. เด็กหญิงสุดาภา   นาชัยดี
3. เด็กหญิงเทียบทอง   หนองแคน
 
1. นางสาวคณินณัช   กลิ่นหอม
2. นางนรียา   อู่แก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวชนานันท์  บุญโสม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รื่นเริง
3. นายวีระยุทธ  สุภาษร
 
1. นางนงค์รักษ์  มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  เหมแดง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธนา  แสนชูปา
2. นายธนาวุฒิ  วิชาชาติ
3. นายรัตนกร  บำเพ็ญ
 
1. นางนิภาพร  บุญชิต
2. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วิภา  อินนุ่มพันธ์
 
1. นางแว่นแก้ว  ผิวขำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 59 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายวีระชัย   สีดาสี
2. นายสุวรรณณัฏฐ์   กอบเกื้อ
 
1. นายปิยะพงษ์  โกศัลวิตร
2. นายสาคร  สุจันทรา