สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  เหล่าศรี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพรวิภา  กำไรงาม
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญธรรม
 
1. นางรัทญาพร  ถุระพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายฉลองลาภ  วะนา
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตลอดพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัจฉฤกษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  แก้วสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤษติยา  สายเนตร
 
1. นางพัชรา  กันยะกาญจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวมาตา  บุบผาดี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิไลวรรณ  ลาธุลี
 
1. นางสุชาดา  ทองอาสน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีมาตร
2. เด็กหญิงวาสนา  พันธุ์มงคล
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา  วงศ์สุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุรุษ
2. นางสาวทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นายภูวดล  ไชยชนะ
2. นางชนัดดา  วงศ์สุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจุฬารัฐ  ปาระวงษ์
2. เด็กหญิงสิรินำพร  เงินเก่า
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสิริกายา  เงินเก่า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.03 เงิน 45 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวสุทาทิพย์  ต๊ะบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายอลงกรณ์  ศิรินิวัฒน์
 
1. นายไพรี  พันธ์สุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จากวาปี
 
1. นางอมรา  พันธุ์เพ็ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 54 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณฐกร  จอมหงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วสีทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
 
1. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล
2. นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวทัศนาลัย  เสตพันธ์
2. นางสาววรรณนิภา  ภูงาม
3. นางสาวสิริวลัย  สุขอนันต์
 
1. นางจิรภัทร  แจงธรรม
2. นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  แสนเจริญสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทบุตร
3. เด็กหญิงปริมวสา  ชวดพงษ์
 
1. นางนฤมล  อุดรประจักษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  โพพาทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  จีระบุตร
2. นางสาวปิยะนุช  ปัญญาคล่อง
3. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเมืองใต้
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมพา
2. นายพิเชษฐ  พรหมพา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
2. เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
 
1. นางอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง
2. นายสักขี  ผางพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธัญพิชชา  พาพิจิตร
2. นางสาวศิรประภา  สายพันธุ์
 
1. นางสาวจรินทร์ญาดา  ปัตไตร
2. นางสาวสุภาวดี  พิมพรหมมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
 
1. นางบรรธนา  ศรีสะอาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.85 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงอรดี  แก้วขาว
2. เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
 
1. นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ์
2. นางวิมลรัตน์  พิพัฒน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.22 ทอง 23 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  แก่นสาร
 
1. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เก่งธัญกรณ์
 
1. นางสาวเรวดี  นีระภักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 54 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายภาสกร  พรมพุทธา
 
1. นางณัฐภัทรชญา  ถนอมสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดา   คุณภาที
2. เด็กหญิงสุดาภา   นาชัยดี
3. เด็กหญิงเทียบทอง   หนองแคน
 
1. นางสาวคณินณัช   กลิ่นหอม
2. นางนรียา   อู่แก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวชนานันท์  บุญโสม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รื่นเริง
3. นายวีระยุทธ  สุภาษร
 
1. นางนงค์รักษ์  มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  เหมแดง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 49 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชาภรณ์   คำผุย
2. เด็กชายวัชระพงษ์   พิมพ์กาล
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สอนวิเศษ
 
1. นางชัชชญา  เอกศิริ
2. นายศุภวิชญ์   จันสุตะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  การกล้า
2. นางสาวชลิตา  ถุระพัฒน์
3. นางสาวนิตยา  บุญสุทัศน์
 
1. นางวนิดา  กำแมด
2. นางสาวจิรพันธ์  สมภาวะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายพิชาน  มุสิกา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิภาค
3. เด็กชายเอกพล  นันทรักษ์
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นางทิพวรรณ   สมตัว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายระพีพัฒน์  แสงก่ำ
2. นางสาวเจนจิรา  บุญส่ง
3. นางสาวเสาวภา  หงษ์สาหัส
 
1. นางสาววิมล  ทางชอบ
2. นางสาวพยอม  ผลหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาวี  แคนตะ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ทุนมาก
 
1. นางสาวนุจรี  สุภาษร
2. นางสาวจินตาภา  วามนตรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายณัฐชนน  เจริญรอย
2. นางสาวนวรัตน์  เทพอำนวย
3. นางสาวนุชรินทร  ปราณีวงค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ไท้ทอง
2. นางยุพิน  อัคร์พัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์เดช  ชาลี
2. เด็กชายภูธเนศ  ฐานันดร
 
1. นายสุวรรณ  ทองอ่อน
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันดารัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจินณพัชร  สงวนพิมพ์
2. นางสาวชลนิกา  เผ่าสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ต่วนค่ำ
2. นางอนัญญา  ต่วนค่ำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.85 ทองแดง 61 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันหาไชย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญผล
 
1. นายกฤษณะ  สุขลี
2. นางสาวพยอม  ผลหอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.06 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายณทชัย  เจริญชัย
2. นายรัชพล  ประดับศรี
 
1. นางยุวดี  ใจเดี่ยว
2. นายภูริช  หอมหวล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธนา  แสนชูปา
2. นายธนาวุฒิ  วิชาชาติ
3. นายรัตนกร  บำเพ็ญ
 
1. นางนิภาพร  บุญชิต
2. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 61 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันฤชา  แพงคำมี
2. เด็กหญิงพวงพยอม  บุญเติม
3. เด็กหญิงรัตนา  ดำบรรพ์
4. เด็กหญิงวรนุช  โอธิฐ์เวช
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สีชื่น
 
1. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
2. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกุลสตรี  กลิ่นหอม
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วลอดหล้า
3. นางสาวพรธิตา  ไชยพันโท
4. นางสาวสุวภัทร  ทิบัวพันธ์
5. นางสาวอุมานันท์  วงศ์บัว
 
1. นายธนากร  ไตรษร
2. นายทศพล  สังขวัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปารีญา  ฉิมยง
2. เด็กหญิงภัทชรา  กุก่อง
3. เด็กหญิงสินิจทรา  สีหาจักร
4. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทองแสน
5. เด็กหญิงเพชรตะวัน  สวัสดี
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา  ปลายเนตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิกา  เทียมเสมอ
2. นางสาวขนิษฐา  วิลาวรรณ
3. นางสาวบัณฑิตา  ปลื้มใจ
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโคตร
5. นางสาวเพ็ญรดี  วงศ์มั่น
 
1. นางสาวคณารักษ์  กาเผือกงาม
2. นายณัฐพล  บัวไขย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธัญวิชญ์  คงถาวร
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ประสมพลอย
3. เด็กหญิงปวริศา  จรูญแสง
4. เด็กหญิงพรนภา  คติสุข
5. เด็กหญิงอริสสรา  คำตา
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวพัชราภรณ์  โคตรวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางสาวชลธิชา  เพชราเวช
3. นางสาวนริสรา  ราษีบุษย์
4. นางสาวศศิธร  ไทยกุล
5. นางสาวอัจฉราพร  พูลเพิ่ม
 
1. นายอาทร  โคตมุตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  ทองอ้น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาการ  พุฒโสม
 
1. นางกุลพัชร  พิมพ์พันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายทัพไท  นนทไสย
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 59 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินธิจักร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีช่วย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ
2. นางนฤมล  สุวรรณกูฎ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายดนัย  มีคุณ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายหาญทรัพย์ธาดา  เพ็งนารินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ศรศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ไชยมุณี
2. นางสาวจิรารัตน์  เหล่าออง
3. นางสาวณัฐธิดา  มูลพร้อม
4. นางสาวนิภาพร  ชิณกธรรม
5. นางสาวภาลิณี  รักษาเมือง
6. นางสาวรุ่งฤทัย  เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  วงศ์กัณหา
8. นางสาวสุธาทินี  ทิมทอง
9. นางสาวอุทุมภรณ์  วงค์จำปา
10. นางสาวอุภาภรณ์  สุดชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองไชย
2. นายธวัช  เพชรพันธ์
3. นายอรรศจรรย์  เหล่ามา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.2 เงิน 31 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แจ่มจันทร์
2. นางสาวจิราวรรณ  พันธ์ละหาร
3. เด็กหญิงชัฏชฎาภรณ์  นัยนามาศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคิด
5. นางสาวบัณฑิตา  บัวศรี
6. นางสาวปภัสรา  ถาวร
7. นางสาวรัตติกาล  บุตรสา
8. นางสาววิภาวัลย์  เทศวงศ์
9. นางสาวสุกัญฐมาศ  เกียรติไพศาล
10. นางสาวอัปสร  บริบูรณ์มหาพล
 
1. นายชยุตพงศ์  ศรีสุวงศ์
2. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
3. นายธวัชชัย  จันทสาร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นายกฤตนัน  ศรีภา
2. นายกฤษณพงศ์  กุลเหลืองทอง
3. นางสาวญาณิศา  หมดหลง
4. นายธนวัฒน์  บุษดี
5. นายธีระนันท์  ปัตะพี
6. นายพงษ์ดนัย  กระจิวผา
7. นายวัชรินทร์  บุญส่ง
8. นายอนุพันธ์  สำเริงรัมย์
9. นายอนุสิทธิ์  บัวขาว
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ช่างต่อ
2. นายชาติไทย  จำปาป่า
3. นายธนชิต  ไขแสง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาภเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินสี
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายผิวไผ่  ขวัญหวัญ
2. นายสุทธินันท์  ดวงโมกข์
 
1. นางสาวปัตตา  มีทรัพย์
2. นางสาววันวิสา  แสงวงค์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุกวาว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวอรรศราณิช  ทีอุทิศ
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำรัง
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวสุภาพร  โคตวงค์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงสิริโสภา  ออมนพ
 
1. นายปัจฉยา  ไชยพันโท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวเกศรินทรา  สมบูรณ์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวุฒินันท์  เลือกสรรค์
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศิริรัตน์  บัดดี
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยาตรา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมจำปา
 
1. นางสาวสมฤดี  เยะ
2. นายธนกร  จันทะนาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรัฐพงษ์  นามวิเศษ
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  เคนสิน
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายนพรัตน์  คำตา
2. เด็กชายภูริพัทร  ภาพันธ์
3. เด็กชายสุนทร  เกษกุ
 
1. นายปัจฉยา  ไชยสุวรรณ
2. นายประดิษฐ์  สีหลวย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวชมพูนุช  สีพรม
2. นางสาวพรพิมล  มะริมาตย์
3. นางสาวรัตชนก  อยู่เย็น
 
1. นายประดิษฐ์  สีหลวย
2. นายปัจฉยา  ไชยสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา   บุญศรี
 
1. นายมรุเดช  ธรรมสัตย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาววัชราภรณ์   เนื้ออ่อน
 
1. นางจันทร์จิรา  สารปรัง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวทัตสรวง  บุตรราช
 
1. นายธนกร  จันทะนาม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 40 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดันนอก
2. นายพชรพล  กุลบุตร
3. นายภูรินท์  วงษ์พานิช
4. นายอัยการ  ปิ่นแก้ว
5. นายเกษบดินทร์  พีรกุลภัสสร์
6. นายเสฏฐพร  บุบผาดี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายพชร  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  บุษรากรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกาญจนา  ศรีษะเกษ
2. นายกิจติพงษ์  กุดเหลา
3. นายกิตติพงษ์  ศิริวารินทร์
4. เด็กชายจรัส  จารุตัน
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ใต้
6. เด็กหญิงจิราภา  อ้วนคำ
7. นางสาวชญาณิศ  อ่อนสิงห์
8. เด็กชายชานนท์  แก่นจันทร์
9. นางสาวชื่นกมล  พรรณการ
10. นางสาวณัฐวิภา  แก้วศรี
11. นายณัฐสิทธิ์  ห่อศรี
12. เด็กชายทรงพล  นิลเกษม
13. เด็กชายธนกร  บุญลา
14. นายธนพล  มัฐผา
15. นายนิฐิพงษ์  บำเพ็ญ
16. นางสาวปนัดดา  หอมหวล
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์วีระขันธ์
18. นางสาวปริยฉัตร  ไตรพรม
19. นายพงศธร  คำหวล
20. นายพดลสิทธิ์  ดังก้อง
21. เด็กชายพานทอง  สาระไทย
22. นายพิพัฒน์พงศกร  นนท์พละ
23. นายพีรภัทร  คงเที่ยง
24. นางสาวภัทรดา  สมอทอง
25. นางสาวภัทรนันท์  ห่วงเพ็ชร
26. นายรังสิมันฎ์  เดสูงเนิน
27. นายวัชระพล  มณีกรรณ์
28. นางสาววิลัยวรรณ  ครองยุติ
29. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
30. นางสาวศตพร  นารักษ์
31. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
32. นางสาวสุกัญญา  คำประวัติ
33. นางสาวสุดารัตน์  ผาลีพัฒน์
34. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิกุล
35. นายสุรเชษฐ์  บุญกอง
36. นายอณิรุทธิ์  สุขโข
37. เด็กชายอนุชิต  เจริญรอย
38. นายอภินันท์  สุดจันทา
39. นางสาวอรญา  ชาดานอก
40. นายโชคทวี  รอบคอบ
 
1. นายบุดดี  วลัยศรี
2. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
3. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
4. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
5. นางสาวธมนวรรณ  ขนทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.83 ทอง 50 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายเจษฎา  บุญหมั่น
 
1. นายธรรมทอง  ศรีวงษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปริญญา  จันทรา
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 42 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ลุนบุดดา
 
1. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. นางสาวฉัตรวดี  เมืองพิล
 
1. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายศรีอุบล  ทองใบ
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปริญญา  จันทรา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาศ  แสงพุฒ
 
1. นายวันชัย  ชาวเมืองโขง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 46 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องลดา  บุราพร
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 51 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงศ์  นามเสนา
 
1. นางสาวขันทอง  วงค์ปัดสา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายเชิดศักดิ์  สมศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิทยาพร  ณ อุบล
 
1. นางณิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 50 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกิตติโชค  เหล่าทะนนท์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิตรลดา  มุสะกะ
 
1. นายอดิสรณ์  วิถาระพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชัญญานุช  กอบแก้ว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เคนมี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทอก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
5. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุญเรือง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเผือก
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุดบอนิจ
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
9. เด็กหญิงสมปราถนา  จันทอก
10. เด็กชายอธิราช  วงเวียน
11. เด็กหญิงโยธกา  วิลัยศรี
12. เด็กชายไฑณวัฒน์  ขำลอย
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายอภิชา  จารุแพทย์
3. นายนนทวัฒน์  พรหมกสิกร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายคุณากร  พิมพ์บุตร
2. นายนิรุจน์  พิศนอก
3. นางสาวปัณชญา  ยุตวัน
4. นางสาวปิยาภรณ์  สิงห์เผ่น
5. นายรัฐพงษ์  สิงห์เผ่น
6. นางสาววันรัตน์  มังคละพลัง
7. นายศรัณย์  จันทร์แรม
8. นางสาวสุกันยา  อุคำ
9. นายอนุชิต  ยุวบุตร
10. นายเกษมสุข  เหมแดง
11. นายเจษฎา  จันดียืน
12. นายเอกรินทร์  สอนไธสง
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
2. นางมงคล  จันทราภรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้ำนภานุพงษ์
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   กอบเกื้อ
5. เด็กหญิงกุลจิรา  อ้วนล้ำ
6. เด็กหญิงคุณัญญา  ชูญาติ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไหวดี
8. เด็กหญิงชญานันทร์  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมหา
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชิณกะธรรม
11. เด็กหญิงฐาปนี  ดีบุบผา
12. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีมาฤทธิ์
13. เด็กหญิงดลรพร   ด้วงพิทักษ์
14. เด็กหญิงธนัสวรรณ  สุกลจาป
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชื้ออ่อน
16. เด็กหญิงธิรดา  บุญนำ
17. เด็กชายนันทวัฒน์  ลานศรี
18. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์เทศ
19. เด็กชายนาวา  กิ่งโพธิ์ทอง
20. เด็กชายปฏิภาณ  เคนสุวรรณ
21. เด็กหญิงปณิตา  คำภาเหล็ก
22. เด็กหญิงปรางทิพย์  สายเหง้า
23. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  คำยอด
24. เด็กหญิงปิยดา  วิจิตขะจี
25. เด็กหญิงพรนภา  แสงทอง
26. เด็กหญิงพัชราภา  อินรอด
27. เด็กชายภิญโญ  มูลวงศ์
28. เด็กชายภูริณัฐ  ภูพายาง
29. เด็กชายภูรี  แพงวงศ์
30. เด็กหญิงยุภาพร  ปราบโสม
31. เด็กหญิงวรรณภา  ชาสุรีย์
32. เด็กหญิงวรรณิศา  จำรัสจิตร
33. เด็กหญิงวิจิตรา  เกษหอม
34. เด็กหญิงศศิธร  ภูทองเงิน
35. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริผลา
36. เด็กหญิงหทัยชนก  เกลี้ยงไธสง
37. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมรักษา
38. เด็กหญิงอริญญา  เหล่าบุตรสา
39. เด็กชายอลงกต  วงเวียน
40. เด็กหญิงอัจจิมา  พวงพุฒ
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายกุศล  แสวงนาม
3. นางสาวเกศรินทร์  ทวีกาญจน์
4. นายไพรัตน์   อ่อนสุด
5. นางสร้อยสุดา  แก้วมหา
6. นายรัศมี  แก้วมหา
7. นางนัยนา  อุบลจร
8. นายอนุชิต  ชูช้าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จุใจล้ำ
2. นางสาวกรีนมุกดา  อุ่นดี
3. นางสาวกิตติยา  สุภาษร
4. นางสาวกุลปรียา  ยืนนาน
5. นายจักรพันธ์  โพธิราช
6. นางสาวจิราภรณ์  สีสว่าง
7. นางสาวชลธิชา  รอบรู้
8. นางสาวชลิตา  จูมลี
9. นางสาวชุติกาญจน์  ดันนอก
10. นายณัชพล  อร่ามเรือง
11. นายนันทวัฒน์  ลานศรี
12. นางสาวบุษยมาศ  โกษา
13. นางสาวปวรรณรัตน์  ประทุม
14. นางสาวปิยธิดา  ทองโสภา
15. นายปุญญพัฒน์  มโนรัตน์ภูวดล
16. นายพชรพล  กุลบุตร
17. นางสาวพิชชาภา  สาสนาม
18. นายภราดร  ตะวงษ์
19. นายภูรินท์  วงษ์พานิช
20. นางสาววราภรณ์  ดีบุบผา
21. นางสาววิชญาดา  อุดรประจักษ์
22. นางสาวศศิธร  เงยไธสง
23. นางสาวศิรินพร  ยุตตะกิจ
24. นางสาวศิรินภา  ราชแก้ว
25. นางสาวศิริรัตน์  กองคำ
26. นายสมพล  สายเนตร
27. นางสาวสิรินภา  เสนาช่วย
28. นางสาวสิริรักษ์  พิกุล
29. นางสาวสุดซฎา  ผุดผ่อง
30. นางสาวสุภัทรชา  พิมพาทอง
31. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมสิน
32. นายอนุชิต  มีลา
33. นายอภิรักษ์  วันทา
34. นางสาวอรนภา  ทานาฤทัย
35. นายอัยการ  ปิ่นแก้ว
36. นางสาวเกษดาทิพย์  จูมไชย
37. นายเกษบดินทร์  พีรกุลภัสสร์
38. นายเจษฎา  เทนสันเทียะ
39. นางสาวเมษา  แสงอร่าม
40. นางสาวแก้วใจยา  รักษาศรี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นายนนทวัฒน์  พรหมกสิกร
3. นางสาวธนภรณ์  แช่มช้อย
4. นางมาลัย  อาจหาญ
5. นางสาวสุริสา  ภาพันธ์
6. นางสาวสุภัทรา  ภาระไพ
7. นางสาวเจนจิรา  จำปี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญารัก  สีมาฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐยศ  เยาวะศรี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงปฎิมาพร  เท่าทอง
5. เด็กหญิงปิยะพร  ฟองลม
6. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สิงห์
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะนา
8. เด็กชายศิริศักดิ์  วงศ์ขึง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร
10. เด็กชายอภิรักษ์  ลือชา
 
1. นายภูมิพัฒน์  เทียมทัศน์
2. นางกิตินันท์  อยู่คง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีศิริ
2. นายชูศักดิ์  ฉลูศรี
3. นายธีรเดช  แดงชาด
4. นายภัทรวุธ  สุดหล้า
5. นางสาววชรพร  แก่นอากาศ
6. นายศรายุทธ  สองต่อ
7. นางสาวศศิกานต์  สุขจันทร์
8. นางสาวศิรดา  นนท์พละ
9. นายเทพพนม  เขียวแก้ว
10. นางสาวเมธาวรินทร์  บุญฉวี
 
1. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
2. นางสาวสุรัญญา  เลิศพันธ์
3. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวณัฐาพร  ทองมาก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวงศ์สุวัฒน์
3. เด็กหญิงธนพร  รอดภัย
4. นางสาวนันพัฒน์  คุ้นเคย
5. เด็กหญิงปาริชาด  ศาลารักษ์
6. เด็กหญิงพันธิตา  สร้อยคำ
7. เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมมณี
8. นางสาวอลิตา  บู่คำ
 
1. นางอนุรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวเนาวรัตน์  สำเริง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวณัฐพร  พลราช
2. นางสาวณิชา  ทาบุดดา
3. นางสาวธัญรดา  ภารพัฒน์
4. นางสาวพฤฒิยา  อสุรินทร์
5. นางสาวมนทิวา  โพนแก่น
6. นางสาวมุกปรินทร์  แสนทวีสุข
7. นางสาวยุภาพร  พันแสน
8. นางสาววรสรา  ทับธานี
9. นางสาวศุภานัน  บุญเรียง
10. นางสาวเกลิดา  เชื้อท้าว
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นางสาวชนาภา  สายเนตร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 29 โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงกันติมา  ชมจันทร์
3. เด็กชายกิตติตาชัย  เพชรไพร
4. เด็กหญิงจิรณา  พรมสิงฆ์
5. เด็กหญิงจิรนันท์  เหล่าเมืองกลาง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีวะถาวร
7. เด็กหญิงชมพูนุช  มีธรรม
8. เด็กชายนราวุฒิ  ไชยโอชะ
9. เด็กหญิงนวพรรณ  กสิกิจ
 
1. นางสาวทัศนี  ดำงาม
2. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
3. นายนรามินทร์  เย็นใจ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.62 ทอง 13 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกานต์ธีรา  พืชทอง
2. นายกิตติพันธ์  ดลโสภณ
3. นางสาวจินตนา  มีแสง
4. นางสาวจิราพร  นันตะวัน
5. นางสาวทิพย์สุดา  บุตรจัททร์
6. นายนัฐกร  จันทะพันธ์
7. นางสาวภัทริกา  แสนสุข
8. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
9. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
10. นางสาวมุซิตา  ชิณวงศ์
11. นางสาวรังรอง  โคตรบุดดี
12. นางสาวรุจีรัตน์  ราชบัวพันธ์
13. นายวัชรพล  แก้วคูณ
14. นางสาวศิริรัตน์  ทานาฤทัย
15. นางสาวสุกัญญา  เหมแดง
16. นางสาวเจนนี่  ดอนเงิน
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นางธัณย์จิรา  เปี่ยมเจริญวุฒิ
3. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
4. นายวุฒิไกร  จันพวง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ยาตรา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายณรงค์  ลายา
2. นายภานุวัฒน์  วงศ์เคน
3. นายรัชตะ  วงศ์เคน
4. นายวัชรพงษ์  มณีจันทร์
5. เด็กชายศุภชัย  อู่สกุล
 
1. นายดิสสทัศน์  วงศ์ปัดสา
2. นายอดิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายนรบดี  มาลาวงค์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นางนิธิดา  โชติรัตน์
2. นายธีระวัฒน์  บุญกัญท์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 16 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  สายหม่อน
 
1. นางสกุณา  บุดดาวงษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววิชญาดา  บุญวัง
 
1. นางสาวนลินี  ศุภสร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บู่คำ
 
1. นางสาวณัฐพร  ปัตตัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวขวัญกนก  เหลากลม
 
1. นางบุสดี  พลอาวุธ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  สีจันตะ
 
1. นางสาวณัฐชนา  ระวิวงศ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  นวลดั้ว
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศุภโคตร
2. เด็กชายพุฒินันท์  ถูกธรรม
3. เด็กหญิงวริษา  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงศรัญญา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หิมมะ
 
1. นางสาวธนทร  ไชยชาว
2. นางสาวนภาวดี  หาญชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชษฐสิงห์
2. นายพิริยะพงศ์  ลืออ่อนดี
3. นายมนัสกรณ์  ประเสริฐวงศา
4. นายวศิน  ทองเลิศ
5. นางสาวอภัสรา  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาดา  พรมลาย
2. นางศรัญญ่า  ส่องแสง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 44 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชิชนก  เชิงหอม
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ลายนารี
 
1. นางสาวมณฑิวา  ไม่แพ้
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  จรรยาเลิศ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวมัณฑนา  ยิ่งยง
2. นางสาววรรณระวี  ลาวรรณา
 
1. นางสาวชนิสรากร  บุษบงก์
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  ศรมณี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เปี่ยมพริ้ง
2. เด็กหญิงสกุณณภา  บุญหนัก
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางสาวศิริพร  งอมสงัด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.3 ทองแดง 34 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
2. นางสาวเทพศิรินทร์  ชิณกธรรม
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  วงอุด
2. นางสาวฟาติกานต์  ภู่สว่าง
 
1. นางสาวอาภาพร  ชินดา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายสิทธิโชค  จันอุสาห์
2. นางสาวสุภาพร  พรมบุดดี
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางแว่นแก้ว  ผิวขำ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย  พันธุวัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
2. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย  แสนทวีสุข
2. นางสาวติญาพร  ขันสิงห์
3. นางสาวนริศรา  กุมภาพงษ์
4. นางสาวสกาวรัตน์  ยิ่งยง
5. นางสาวสิริยากรณ์  บุตรสิงห์
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางทิพาพร  ทองแสน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุกิจตา  มะลิเลิศ
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วิภา  อินนุ่มพันธ์
 
1. นางแว่นแก้ว  ผิวขำ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.54 เงิน 47 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูกร
2. เด็กหญิงแพรวา  ยืนยาว
 
1. นายวริทธิ์ธร  สุทธิกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  คำจันทร์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.25 ทอง 31 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธราดล  คณะราษฎร์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีบุญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.56 ทอง 38 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษฎา  เฉลียงวงศ์
2. เด็กชายจิรเดช  สีหล้า
3. เด็กชายพงษ์ศธร  บุญจำเนียร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าบง
5. เด็กชายวรชัย  เจริญสุข
6. เด็กชายวรเมธ  วงศ์ศรี
7. เด็กชายศรายุธ  กุลบุตร
8. เด็กชายอัครวิชญ์  จารุเกษม
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางอรอนงค์  ไกรการ
3. นางดอกรัก  พานตะสี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายณัฐพล  วงค์พุฒ
3. นายตะวัน  ฉลองคุณ
4. นายถาวร  ทองคำ
5. นายธนกร  แสงสี
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
3. นายเฉลิมรัฐ  เพิ่มพูล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง 26 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวณัชดาภรณ์  ถิ่นขาม
2. นายธนวัต  พลิวัลย์
3. นางสาวธิติญา  กงเพ็ชร
4. นางสาววลัยภรณ์  ทองทัพ
5. นางสาววิภาดา  อ่อนเนตร
6. นางสาววิราภรณ์  พิมพ์สุตตะ
7. นางสาววไลลักษณ์  กองพร
8. นางสาวสุภาวดี  ธิตะโพธิ์
9. นางสาวอลิษา  แพงเหง้า
10. นางสาวเจนจิรา  โสภารักษ์
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
3. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 26 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ถุระพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  อัปกาญจน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุดหล้า
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สายสมุทร
5. เด็กหญิงอาภรณ์  ทวีพัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวอลิษา  วะสุรีย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธีรเมธ  บุญภา
2. นางสาวศิรินภา  บุญภา
3. นางสาวอภิชญา  สิมเยอร์
4. นางสาวอริญา  บุญลา
5. นางสาวเกวลิน  พรมจำปา
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวอลิษา  วะสุรีย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 27 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
2. นางสาวพราวนภา  บัวเขียว
3. นางสาวพัชรี  พรมโพธิ์ทิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายปิยราช  บุตดีอ้วน
2. นางสาวพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. นายอำพล  ตาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 37 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐธณิชา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงภัสลักษณ์  ขันทองชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แผงนาวิน
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสาววัลมณี  ภววิจารณ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 43 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สิถิระบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญศรัทธา
3. นางสาวอารียา  โมกขศักดิ์
 
1. นางดาวเรือง  ส่องแสง
2. นางสมใจ  ขันตี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ประพิมพา
 
1. นายชุติพงศ์  แสงสุกวาว
2. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัชพล  โคตรธรรม
2. นายธนพลชัย  เถาว์โมลา
 
1. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
2. นายชุติพงศ์  แสงสุกวาว
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิญาดา  ท่าหาญ
 
1. นายสินสมุทร  ทะยะสุทธิ์
2. นายวันชัย  โคตรสงคราม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายทัศพล  ดงแดง
2. นางสาวมาทินี  ม่วงคำ
 
1. นายพิชิตชัยชาญ  วรรณบุตร
2. นายภูมิใจ  อินทร์โสม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ใยเม้า
2. เด็กชายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติพร  อุ่นหล้า
2. นายศุภชัย  รื่นเริง
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอนุชา  แสงแดง
2. นางสาวอุษณีย์  จันทร์สด
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกิตติพศ  พุดชา
2. เด็กชายผดุงสิทธิ์  สุพรมอินทร์
 
1. นายภูมิใจ   อินทร์โสม
2. นายประกาศิต  ศรีสะอาด
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 59 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายวีระชัย   สีดาสี
2. นายสุวรรณณัฏฐ์   กอบเกื้อ
 
1. นายปิยะพงษ์  โกศัลวิตร
2. นายสาคร  สุจันทรา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. นายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายธีระศักดิ์  คาดหมาย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธนิษฐา  ว่องไว
2. นางสาวอริศรา  เรือนพิมพ์
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุนันทา  ชนะพาห์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 41 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภะวันเทา
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูคะภาค
3. เด็กหญิงพรรณธิดา  ลาพ้น
 
1. นางสาวสุรีพร  โสวรรณี
2. นางสถิตยา  กูลเกื้อ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายธีระพล  คลังตระกูล
2. นายเจตนิพิฐ  วงษาเนาว์
3. นายเจษฏากร  วิชัยศรี
 
1. นายกฤตพงศ์  แก้วมีศรี
2. นายภูมิใจ   อินทร์โสม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวนันทิชา  พึ่งสิงห์
2. นายปนะวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายชิณกร  พวงคต
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  ประสานสี
2. นายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
3. นายไชยพร  โสภา
 
1. นายสุรชัย  สมสนิท
2. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 55 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวธยานี  โจระสา
2. นายธรรมนิตย์    บุญทัน
3. นายโอเว่น  บาลุน
 
1. นายกีรดิต  ไทยสะเทือน
2. นายเอกพันธ์  ลาเลิศ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธเนตร  สุขแดง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โทฮาด
3. เด็กชายลัทธวิทย์  แก้วศรี
 
1. นายภิญโญ  ทองไข
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. นายธนากร  แก้วชิณ
3. นายวรพล   สุดชัย
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นายสุรศักดิ์  พันลำภักดิ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายพรกิตติ์  ชมกลิ่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภัชชาวดี  ปรือทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพงศธร  เวียงแก
2. นายพร้อมพล  สาพันธ์
3. นายวงศ์รพี  ประหุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  บุญธรรมมา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายชุณหฤทธ  ปกกฤตยหริบุญ
2. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
3. เด็กชายสุเมธ  นิติธนไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นางสาวกุลวิสา  ติกุล
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายภวินทร์  ทองหมื่น
2. นายวิชญ์พล  ดอนวิชา
3. นายอานนท์  คงได้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
2. นายกฤษฎา  ทองผุย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลีลา
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง  เจนจบ
3. เด็กชายเอเชีย  ลัดดา
 
1. นางดาวเรือง  ส่องแสง
2. นายกิตติชัย  อรจุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  มูลสิน
2. นางสาวธิวาภรณ์  อัดแสน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปุระกรณ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายพรรณเชษฐ์  กำเนิดสิงห์
3. เด็กชายอธินัท  ต้นพิกุล
 
1. นายสุวรรณ  ทองอ่อน
2. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวฐิติพร  มีหิริ
3. นางสาววิจิตรา  เติมบุญ
 
1. นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ชูญาติ
2. นายวชิราวุธ  นนต์พละ
3. นางสาววิภาดา  เสียงดี
4. นางสาววิลัยลักษณ์  ไขคำ
5. นายสุขประเสริฐ  ตันสิงห์
6. นางสาวสุภัทรา  ศรีบุระ
 
1. นางนวลจันทร์  คำแก้ว
2. นางสาวไพจิตรา  ดาบพิมพ์ศรี
3. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 61 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  โนลี
2. นางสาวฐิติยา  เย็นใจ
3. นางสาวน้ำฝน   เกตุไทย
4. นางสาวปริศนา  แก้วเนตร
5. นายพัสกร  บุญลา
6. นางสาวอาภาภรณ์  เรืองสา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  พุทธบุญ
2. นางสาวชมสิริ  ริ้วทอง
3. นายณัฐธรธร  สิทธิ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  โปธาคำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรรณาภพ
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรชยา  โจมสติ
2. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธิติธร  ว่องไว
2. นางสาวปนัดธิดา  บุญคุณ
3. นางสาวประนอม  สมาวัตร
 
1. นางจิระประภา  กนกวันชัยกุล
2. นางสาวเกศนี  ศรีคราม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวธนัสดา  มั่นนิยม
2. นายนนทวัฒน์  จุใจล้ำ
3. นางสาวรสสุคนธ์  ไชยสา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  พุทธบุญ
2. นายอภิสิทธิ์  ชำรัมย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  พิลา
2. นางสาวนันทนัช  วามะเกต
3. นางสาวอุรา  ดาชา
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
2. นางเบญจวรรณ  ละครพรม
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โคตรพรม
2. นางสาวนันท์ธิชา  ชาภิพักตร์
3. นางสาวลลิตา  กองศรี
 
1. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
2. นายสมบัติ  พรมโสภา
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายปัญญา  พงษ์เสือ
2. นางสาวอภิสมัย  สุขศรี
3. นางสาวเข็มวิกา  ลีลา
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นายศรายุทธ  โสมอ่อน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชนิษฐาค์  ทาวะรมย์
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  พันธุ์พาห์
3. เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง
 
1. นางนันทวัน  สองศร
2. นางสาวยลดา  ดวนใหญ่
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชลดา  โอนทวัด
2. นางสาวนวรัตน์  วงษานันท์
3. นางสาวอริสลา  กุตัน
 
1. นางนันทวัน  สองศร
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ศรีธรรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญณัช  อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงหยกมณี  มีหิริ
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นางสาวนลัทพร  ศรีวิเศษ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวปภาดา  มีหิริ
2. นายภราดร  ทาดี
3. นางสาวสุธีมนต์  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นายสิรภพ  ราชตรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  สายทอง
2. เด็กหญิงทิพสุดา  คำปน
3. เด็กหญิงภณิศา  ไฝดี
 
1. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
2. นางสาวนิลพรรณ  พรมโสภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวสายชล  ขันจันทา
2. นางสาวอรจิรา  คุณประชา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พันลำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรชยา  โจมสติ
2. นางสาวกมลพรรณ  คำแก้ว
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงทินมณี  วงศ์ตา
 
1. นางจิราพร  สอวิหก
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกสิกร  หารชนะชัย
2. เด็กหญิงนริศา  แฝงกลิ่น
3. เด็กหญิงนฤมน  พวิวัลย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางจิราพร  สอวิหก
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  บุญประกอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  จันทารุณ
 
1. นายอาทร  จันทร์แรม
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  พลแสน
 
1. นายนายกอร์ปพงษ์  เอื้อทาน
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  โสดาวัน
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางสาวณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวทักษิณา  เดชป้องหา
 
1. นายอาทร  จันทร์แรม
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายนาวิน  รูปแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทาดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 11 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 10 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.58 ทอง 18 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.73 ทอง 9 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เหล็กดี
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง 8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายยุทธนา  พารุนัย
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.18 ทอง 26 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  คำเณร
2. นางสาวฉัตรลดา  จันทบุตร
3. นางสาวชลดา  คนยัง
4. นางสาวชลธิชา  นันทะญาติ
5. นายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
6. นางสาวณรัญกาณ  เอี่ยมอภิรมย์
7. นายณัฐวุฒิ  ลาภศึก
8. นางสาวธนิดา  จูมชัย
9. นายธวัชชัย  สุวรรณภาพ
10. นางสาวธัญญารัตน์  จันทบุตร
11. นางสาวธาริกา  ระย้าทอง
12. นายธีรพงษ์  คูณคำ
13. นางสาวนิตยา  กันหาญาติ
14. นางสาวนิภาพร  คูณดี
15. นางสาวพรนภา  ใจแก้ว
16. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหล่าบุตรสา
17. นายพิพัฒพงษ์  พรมหมสิงห์
18. นายยุทธนา  พารุนัย
19. นางสาวยุภาวดี  คำหอม
20. นางสาวรัตนาวี  พันธุลาวัณย์
21. นายวชิรวิชญ์  ทิพมนต์
22. นายวุฒิพงษ์  แกะทอง
23. นางสาวศิรินญา  ซอมรัมย์
24. นางสาวสุชญาภัค  ศรีจรัส
25. นายสุทธิพงษ์  พูลเพิ่ม
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เบ้าน้อย
27. นางสาวอลีรักษ์  คูณทาการ
28. นางสาวอารีรัตน์  คำกุณา
29. นางสาวอุไรพร  อมรสิน
30. นายเทพประสิทธิ์  สิทธิหนองคู
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางสาวอันธิกา  นารีบุตร
3. นางเพ็ญศรี  ยุทธชนะ
4. นางสาวเมธาวี  ขันตี
5. นายสัมมา  สามัตถิยะ
6. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์