สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทร์พันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  คำดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวจุไรวรรณ  โวหาร
 
1. นายพรชัย  จริยวรานุกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58.1 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แวววงศ์
 
1. นางสุชิรา  ชุมนุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปรายฟ้า  อุทัย
 
1. นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกันตพิชญ์  พรมสุ
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สายแวว
 
1. นางสาวพรสวรรค์   คำบุญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมฆ้อง
 
1. นางสาวรมณ  ฉายจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวสุพนิดา   ติ่งทอง
 
1. นางนิศารัตน์   ปทุมมาศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.9 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางพัฒนา  กนกวรรณากร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายณัฐพล   อาจเอี่ยม
 
1. นายธนันดร   ใกล้ฝน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
2. เด็กหญิงปวีณารัตน์  บุญทรง
 
1. นางละไม  มณีพิมพ์
2. นางสาวมธุรส  มานะพิมพ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปิยะรัตน์  ปิยะกานต์สกุล
2. นางสาวปุญญธิดา  บัวกอง
 
1. นางรัศมี  ชมภูศรี
2. นางสาวคุนัญญา  นามรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.99 ทอง 29 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงชนกพร  สายสมาน
2. เด็กชายภูริ  สายสมาน
 
1. นางอุษณีษ์  วรรณชัยมงคล
2. นางสาววิภาดา  สุยะลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชนิดา  คลังตระกูล
 
1. นายประจวบ  บัวพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
3. เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
 
1. นางนารีรัตน์  สมคะเน
2. นายพัฒนพงศ์   สมคะเน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกฤชชัย  จันทุมา
2. นายคมสิทธิ์  ดาโรจน์
3. นายพรพิพัฒน์  พงษ์ศิริ
 
1. นายนิยม  พงษ์ผา
2. นางสาวพัชริดา  วีระพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงนัทวรรณ  ศรีสาร
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทองโคตร
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พันธ์โสรี
 
1. นายจักรพล  สร้อยสิงห์
2. นายณัฐพล  แสวงหา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 51 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  บุญศิริ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  เยื่อใย
3. นางสาวไพจิตรา  นนทการ
 
1. นายจักรพล  สร้อยสิงห์
2. นายณัฐพล  แสวงหา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีคาม
2. เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
 
1. นายจตุพล  ชื่นตา
2. นางปรารถนา  ชื่นตา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวภานุชญา  ปิติธรรมภณ
2. นายวิชญะ  โชติรสนิรมิต
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธุ์
2. นายจิรยุทธ  จันทร์หอม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงษ์ศธร  อุ่นเจริญ
 
1. นางกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นายสุพัฒน์  เทพทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.88 ทอง 9 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ
 
1. นายสุกฤษฎิ์  ทองปัน
2. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68.47 ทองแดง 58 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธีรภัทร   ส่งเสริม
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญรมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 47 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์
 
1. นางทิพนาถ  ธรรมชอบ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71 เงิน 44 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาววราภรณ์  ลอยนวล
 
1. นางทองพูล  ท้าวเงิน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
 
1. นายสุรชัย  บุญเรือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
2. นางสาวศุภนิตา   ฉัตรดำรงสกุล
3. เด็กหญิงอรณิชา   สุขพลับพลา
 
1. นางสุภาพร   ดวงศรี
2. นางนุชนาถ   ศรีงาน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุษกร   ไชยษา
2. นายพงศ์พล    พรหมดวง
3. นางสาวเมธาพร   สิทธิประเสริฐ
 
1. นางปริศนา   สดสร้อย
2. นางสาวช่อผกา  เตียวสุวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกชกร   ไชยสังวล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นิติศักดิ์
3. เด็กชายณัฐนนท์   สมเสนาะ
 
1. นางนิรมล   ช่วยบุญญะ
2. นางบุปผา  วงษ์ทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญช่วน
2. นายพิพัฒน์  อุ่นจิตต์
3. นางสาวอวภาส์  บุญเพ็ง
 
1. นางดาวัลย์  สุโพธิ์
2. นางวารุณี  คมใสย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายณธพล  พูลผล
2. เด็กชายยศปกรณ์  เรืองแสน
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สาลี
 
1. นางชุติมา  นวลออง
2. นางสาวจิตราพร  ไกยสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวธีรนุช   ข่าขันมะลี
2. นายธีระภัทร   สิตะวัน
3. นางสาวสุธิดา  วงษ์สุนทร
 
1. นางสุพรรณี  ขันเงิน
2. นางสาวจรัญญา  บัวใหญ่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงนัทดาพร  แก้วสุพรรณ
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญเย็น
3. เด็กชายรณภูมิ  นันทะวงษ์
 
1. นางสุรัสวดี  กลิ่นลั่นทม
2. นายพีรสิทธ์  คำวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปาณิศรา   สีมาฤทธิ์
2. นางสาวพจมาน   ฝาวัง
3. นางสาวศุภาพิชญิ์   ไฉยากุล
 
1. นางดาราภรณ์   ดวงจันทร์
2. นายณฐปภพ   วอทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจารุวิทย์   แสนทวีสุข
2. เด็กชายเพชรเหล็ก   อินจำปา
 
1. นางสาวยุพาพรรณ    วรรณสาย
2. นางสาวประภัสสร   มาคำผุย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเสริม
2. นางสาวกาญจนา  บุญเสริม
 
1. นางกัตติกา  ปานะ
2. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์สุข
2. เด็กชายศรายุทธ  วันทา
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.38 ทองแดง 42 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. นายชวนินทร์  บุญประสิทธิ์
2. นายปริวัฒน์  วงษ์สุข
3. นายระพีพัฒน์  อนันต์
 
1. นายชัชวาล   สารวัน
2. นายไพศาล  ปวงสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริเขต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงบุตร
3. เด็กหญิงนิรมัย  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ส่งเสริม
5. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ทองชุม
 
1. นางปณิตา  ทางทอง
2. นางสุมินตรา  สิงหา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวประภาศิริ  ดอกแก้ว
2. นางสาวพิมพ์รดา  เกษมสุข
3. นางสาวศิริวรรณ  ทองสวัสดิ์
4. นางสาวหนึ่งนารี  พุฒพิมพ์
5. นางสาวอรปรียา   จันสมุทร
 
1. นางประภาศรี  วิเวก
2. นางสาวเบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิยดา  ควรการ
3. เด็กหญิงภัทติมา  โอภาพ
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  สมสนิท
5. เด็กหญิงเกดแก้ว   มุธรรม
 
1. นางสุภาพร  คำนึง
2. นางนุบาล   จริยวรานุกูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  อินนา
2. นายวิศิษฐ์  ศิลาเมือง
3. นางสาวอภิญญา  พิเคราะห์
4. นางสาวอลิสา  คำหมอก
5. นางสาวเบญจวรรณ  ระดาบุตร
 
1. นายปัญญพนต์  ค้ำชู
2. นายนิติกร  นำพา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขาวอรุณ
2. นางสาวนฤมล  รัตพันธ์
3. นายปุณณวิช  สมกำพี้
4. นายพันธกานต์  เสตพันธ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ดาวแก้ว
 
1. นายสุรชัย  อมรวงศ์
2. นายกิตติพงษ์  ประชุมแดง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.75 ทอง 11 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยสา
2. นางสาวกมลวัลย์  จันทป
3. นายคุณากร  อินนอก
4. เด็กชายจิตริน  ศรีคูณ
5. นายจิรพัฒน์  แด่กระสินธ์
6. นายฐิติวัสส์  ทองอ่อน
7. นางสาวณัฐธิณีย์  สายชาลี
8. นายณัฐสิทธิ์  แพงทรัพย์
9. นางสาวธัญญรัตน์  อินพล
10. นางสาวธิดาฟ้า  กำลังงาม
11. นายนิรุช  พุ่มพิกุล
12. นางสาวประภาวดี  พันธ์ขาว
13. นางสาวพรพิไล  วิญคราม
14. นายรัชชานนท์  คตะวงษ์
15. นางสาววรรณพร  หมายเกื้อ
16. นางสาวสุภัชชา  ชุมเสน
17. นางสาวสุภัชสร  พันธ์โชติ
18. นายอธิป  น้อยพลาย
19. นางสาวอัมภิรา  สมจิต
20. นายเกรียงไกร  ผุสิงห์
 
1. นายอมร  ปลื้มหอม
2. นายนิตินัย  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวณัติกาญน์  นามรัตน์
4. นายศมา  ชินชัย
5. นางสาวอรุณรัตน์  อ่างแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวกนิษฐา  บุญตั้ง
2. นายกฤตยชญ์  รักพรม
3. นายชัยสิทธิ์  โขมนาม
4. นายตะวัน  ศรีใสคำ
5. นายธีระภัทร  แก้วกอ
6. นายนฤพล  จันทร์งาม
7. นางสาวนวลตอง  ทะนงใจ
8. นางสาวพิมพิกา  แก้วทูล
9. นายภัทรดนัย  ใยอุ่น
10. นายภูวดล  จอมติ้บ
11. นางสาวรุจิรา  คำเพราะ
12. นางสาววนิดา  โพธิศรี
13. นายศราวุฒิ  อัตถาชน
14. นางสาวสุจิตตรา  แก้วชิน
15. นายสุวินัย  มาคะวงศ์
16. นางสาวอภิญญาภรณ์  เบิกบาน
17. นายอัษฎาวุธ  สุโพธิ์
18. นายเกรียงไกร  สายพันธ์
19. นางสาวเจนจิราชัย  โททัย
20. นายไกรวุฒิ  ลือชัยนาม
 
1. นางสาววิราศินี  ชายทวีป
2. นางมัญเชฏฐิกา  คำเติม
3. นางสาวทัศนีย์ภรณ์  งามพรม
4. นางสาวทิพวรรณ  ชาลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  โทนทัย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เสนาพรหม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพาขวัญ  เจริญชาญประเสริฐ
 
1. นายอุทัย  บุญขจร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 34 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้ออุ่น
 
1. นางคนึงนิจ  ประครอง
2. นางดรุณี  บุญพึ่ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชาญชัย  ไหลประเสริฐ
2. นางสาวธนิดา  วิริยะอุตสาหะ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  สบายใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 22 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  วอทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วอทอง
3. นางสาวธัญลักษณ์  แสงบุตร
4. เด็กหญิงธัญสรณ์  พันลำ
5. เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา
6. นางสาวปภาวดี  ครองยุติ
7. เด็กหญิงปัฐมาวดี  พื้นผา
8. เด็กหญิงวรัญญา  บุญสืบ
9. นางสาววริศรา  ตั้งมั่น
10. เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางนุชณีภรณ์  วงษ์กลม
2. นางวารี  หลักกำแพง
3. นางสาวประภาศรี  วัดสำโรง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนสมเด็จ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ยะวาปี
2. นางสาวนภัส  ผายพิมพ์
3. เด็กหญิงปัญญาพร   มงคลมะไฟ
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์   มุสิกวัน
5. นางสาวสุพรรษา   ทะบุระกรณ์
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  รันคำภา
7. เด็กหญิงอรดี   อัคลา
8. เด็กหญิงอรดี   พลนาแสน
9. เด็กหญิงอรพินท์   วงค์ปัญญา
10. เด็กหญิงอาทิตยา   กินดุก
 
1. นางสาวจามจุรี  สาระภาพ
2. นางสาวไพจิตร  อุตทาหาร
3. นางสาวสร้อยสุดา  นรดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายชวภณ  คะตะวงษ์
2. นายชินวัตร  รัตนกุล
3. นายนครินทร์  โมลานิล
4. นายนนทวัฒน์  พาสุข
5. นายนิธิกร  บุญมีมาก
6. นายพีรพงษ์  บุญหนา
7. นายสยัมภู  นามยุดา
8. นายสุวิทย์  ทวีพร
9. นายอภิสิทธิ์  ท่อนจันทร์
10. นายเกียรติศักดิ์  เสนามาตร
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางกัตติกา  ปานะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤษธี  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายกิตติภัทร์   สายรัตน์
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  นาคำมูล
4. เด็กชายณัฐพล  ทองแรง
5. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ละคร
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีรักษา
7. เด็กชายภพศรัณย์  พานศรี
8. เด็กชายภาณุเดช  สาครรัตน์
9. เด็กชายวัชชิระ   นะวะนิตย์
10. เด็กชายอธิเทพ  นุ่มนวล
 
1. นางสุนทรี  กีฬา
2. นางเจิดจรรย์  ศรีสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา   ประมูล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรหม
2. นายทอแสง  บุญสนิท
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นายพงศธร  กูร์ณา
5. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
6. นายภคินทร์  ขวัญยืน
7. นายภีระพัฒน์  สิทธิจินดา
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายเมธี  แสวงวงศ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงปราณวรรณ  สดชื่น
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงรักษ์
 
1. นางประไพ  วงศ์วาน
2. นายอรงกต  ย่ำยวน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายปารณัท  จันทร์คำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์สีทา
 
1. นายประจักษ์  นนทะภา
2. นายสนิท  สาระทิศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงเมษิตา  บุญช่วย
 
1. นางสาวนริศรา  วิมาร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 41 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายวรกฤษ   พลศักดิ์
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ผ่านพินิตย์
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สายกนก
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนวมลล์  บุญจูง
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวสุพิชญา  ปราศรัย
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 55 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฌัชชา  โฉมเฉลา
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวอารียา  จันทร์ประชู
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงมธุพร  วิเศษแก้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สายแวว
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายรณกฤต  อ่อนเจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  เผ่าภูรี
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายเจษฎากร   อาสาสุข
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 53 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วรรณวงค์
2. เด็กชายวิศวะ  พ่วงขำ
3. เด็กชายศุภโชค  ประดิษฐ์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นายธีรกานต์  วงษ์คำ
2. นายนันทพัทธ์  ดาสาย
3. นายสุทธินันท์  วันวงษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  จิมีสิก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายศุภกิตต์  เมษาดี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวรางคณา  ร่มโพธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
4. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
5. นางสาวปวริศา  สามารถ
6. นายศุภกิตต์  เมษาดี
7. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ   เรืองบุตร
3. นายธาราริน   มีทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายคุรุศึกษา  ภาระการ
3. นายจักรพันธ์  ทองคู่
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนหลา
5. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
6. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
7. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. นางสาวภัทรวิมล  พลราษฎร์
9. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
10. นายศุภกิตต์  เมษาดี
11. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
12. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายคุรุศึกษา  ภารการ
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มนสีสุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  กาญจนลักษณ์
4. เด็กหญิงจิระนันท์   แว่นแคว้น
5. เด็กหญิงชุตินันท์  เสือเคน
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดอกบัว
7. เด็กชายธนายุทธ  ประทุม
8. เด็กหญิงนิรชา  พลเขตร
9. เด็กชายพงศกร  สบายใจ
10. เด็กหญิงภัทรสุดา  สานเสนาะ
11. เด็กหญิงวนันทญา  เข็มเพ็ชร
12. เด็กหญิงศศิธร  ทองรอง
13. เด็กหญิงสุพิชชา  กุตรัตน์
14. เด็กหญิงสุภัควี  ก่ำศรี
15. เด็กหญิงสุภาพร  ทวีสุข
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินเฟย
17. นายอดิศร   กองสุข
18. เด็กหญิงอังคณา  โชติสวัสดิ์
19. เด็กหญิงอารยา  ก๋าวี
20. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  แก้วสุพรรณ์
21. เด็กหญิงเปรมกมล  บังศรี
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายกฤษฏา  หล่าบรรเทา
3. นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข
4. นางสาวพรนภา  สารบูรณ์
5. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  โพธิ์ศรี
6. นางอภิรดา  บุญวานิตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 10 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงช่อผกา  อรุณศรี
2. เด็กชายธาดา  บุญพาทำ
3. เด็กชายนวัตกรณ์  กัลยามาตร์
4. เด็กชายพงศกร  สมหา
5. เด็กชายวิชยุตม์  ตระการไทย
6. เด็กหญิงศศิกานต์  แข่งขัน
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
3. นายคีตศิลป์  บุญเติม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาวุฒิ  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
3. นายปพนพัชน์  น้าวิไลเจริญ
4. นายพทัญญู  สุทธิวิรัตน์
5. นายภูมินทร์  สุรินโยธา
6. นายภูวนาท  หยาดทอง
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.83 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์  คำโสภา
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ใสแสง
 
1. นายนันทวุฒิ   ลีลาศสง่างาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 22 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นางสาวปณิตา  บุญพิมพ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตชาติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายวิริทธิ์พล  วงศ์วาน
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 21 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายภรัณยู  จันทร์ทิพย์
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 43 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายกมลศิษฐ์    พรรณพงษกรณ์
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายชยารพ  บุญชิด
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงพัทธีรา   แย้มบางยาง
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวชัชชญา    ดวงแก้ว
 
1. นายนันทวุฒิ   ลีลาศสง่างาม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรวิชญ์  มาทมาร
2. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
3. เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา
4. เด็กชายนวมินทร์  ลัทธิรมย์
5. เด็กชายนิธิโชติ  ไชยภักดิ์
6. เด็กหญิงปถมาภรณ์  ร่่มรื่น
7. เด็กชายปภังกร  ประวันณะกี
8. เด็กชายพีรดนย์  สุดหา
9. เด็กชายภชนท  ลีลาศสง่างาม
10. เด็กหญิงริณวรรณ   พานเงิน
11. เด็กชายศิวกร  คูณทอง
12. เด็กชายอชิระ  ขนันเนือง
 
1. นายประดิษฐ์   แสงใส
2. นายวีระวัฒน์   ผกานนท์
3. นางนวมนต์ณ์  มากมี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 39 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสลับ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่อใย
3. เด็กชายกุญชร  ทวีวรรณ
4. เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุศรีสังข์
6. เด็กชายธีรพงศ์  ถามุลเลศ
7. เด็กหญิงวนิดา  โพธิเกตุ
8. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญเพ็ง
9. เด็กชายศิริโชค  วรรณสุข
10. เด็กชายสุริยา  ธานี
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
3. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 47 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สายแก้ว
2. นางสาวฐาปนี  บุญทัน
3. นายณภัทร  บัวศรี
4. นางสาวบุษรินทร์  สายคำ
5. นางสาววราภรณ์  เขียวขำ
6. นายศรัณย์  อ้วนเสมอ
7. นายศิริชัย  ผลาผล
8. นายสิทธิชัย  พันธ์ศิริ
9. นายสิทธิศักดิ์  ใสแสง
10. นางสาวเสาวรีย์  วายทุกข์
 
1. นายอภัยมณี   แก้วคำวงศ์
2. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
3. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงญาดา  การะจักษ์
2. เด็กชายณัฎวัตร  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสุภาพ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
7. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
9. เด็กหญิงเจติญา   สุวรรณกูฎ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธ์  ครองยุทธ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชลธิชา  วรตันติ
2. นางสาวดลพร  ผิวผัน
3. นางสาวปานฟ้า  คำแหง
4. นางสาวพัทธนันท์  บูรณะกิจ
5. นางสาวพิมพ์ชนก  บุระมาศ
6. นายพีระพัฒน์  สายสะอาด
7. นางสาวภัทรทิราภรณ์  อุ่นหล้า
8. นางสาวรุ่งนภา  ธานี
9. นางสาววรรณิษา  ทับถนน
10. นางสาวศิริวรรณ  คูณอนันต์
11. นางสาวอภิชญา  สมศรี
12. นางสาวเกวลิน  เชื้อกุนะ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธ์  ครองยุทธ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  สมชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  นิกพิมพ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสมัย
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์โสภา
5. เด็กหญิงวรรณิภา  วงอานุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  ปัดดี
 
1. นายนสิต  ชนรินทร์
2. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
3. นางอุบล  พันธ์แก้ว
4. นางสาวพัชรีวรรณ  จารักษ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
3. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
4. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
5. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
6. นางสาวสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
7. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
8. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางสาวศิริประภา  มุธุสิทธิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
3. นางสาวจิตภินันท์  พีระเศษรฐวุฒิ
4. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
5. นางสาวณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
7. นางสาวพชรมัย  แสงงาม
8. นางสาวพันธ์วิรา  ทุมมา
9. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
10. นางสาววิวาห์  บุญศรี
11. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
12. นางสาวสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
13. นางสาวเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
14. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
15. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางสาวศิริประภา  มุธุสิทธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.5 เงิน 26 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณ
2. เด็กชายนรินทร  บุญกระจาย
3. นายราเชนทร์  สิทธิพรม
4. นายอธิกาน  สิมพันธ์
5. นายอภิชาติ  คุณมี
 
1. นางปรียานันท์  เขจรสาย
2. นายครรชิต  ศิวิไลซ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.5 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายปวเรศ  บุราไกร
2. นายพีรพล  ปานโทน
 
1. นายอาคม  วงศ์วัน
2. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธฺ์  ปุรินัย
 
1. นางอรุณรัตน์   วรรณสถิตย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวภัสวัลย์  ทองเทพ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ธานี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายอฐิษฐ์  โชติทิฆัมพร
 
1. นางพรทิวา  บุษยเหม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุญยรัตน์  ทองผุย
 
1. นางสุนทรี   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายปัญจพล  ปรึกไทสง
 
1. นางนฤมล  บัวแย้ม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายนราวิชญ์  จิตหาญ
 
1. นางจุฬีลักษณ์  จิตหาญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกรกนก  เกษเจริญคุณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  อึ้งศรีพิพัฒ
3. เด็กหญิงพรชิตา  สายแวว
4. นางสาวสิรินดา  อุทธสิงห์
5. เด็กชายสีหราช  ขุมทอง
 
1. นางวรวรรณ  คุ้มบุญ
2. นางจิตติมา  แท่งคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณกมล  ชมเมือง
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจเย็น
3. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์วรรณ
4. นางสาวพัชริดา  ทองนุ่ม
5. นางสาวเกตุวรางค์  ทองพุ
 
1. นางนงเยาว์  มณีศิลป์
2. นายชยุตม์  โล่ห์คำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงรดา  ตั้งมิตรประชา
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อรุณยะเดช
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
2. นางสาวอติภา  มาลาสาย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวพิชญ์สินี   สมกำพี้
2. นางสาวภัชราภา   แพงพรมมา
 
1. นางสาวณัฐณิช  อังควณิช
2. MissKong  Ruonan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเรืองสิน
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ปานวุฒิ
 
1. นางสาววรรษมน   ศรีทานันท์
2. MissTomoko  Tsuri
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.3 ทอง 7 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวดลยา  สุวรรณวร
2. นายประณัย  นามแสน
 
1. นายธันยพัฒน์  ยศราวาศ
2. นางสาวสุภรา  สุขวรรณ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชลธิชา  สอนแสง
2. นางสาวณฐพรสิริ  มณฑา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชนิดา  พันธ์โสภา
2. นางสาวภัทรียา  โทนุการ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษละคร
2. นางธัญลภัส  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพรชนก  ธนสรรวนิช
2. นางสาวอภิญญา  ทิพย์วารีเลิศ
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
2. นายเซี่ยง  หมิงเอ๋า
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชนาภา  สมหลักชัย
2. นายปฤษฎา  เพชรศรี
 
1. นายบัณฑิต  สกนธวัฒน์
2. MissTomoko  Tsuri
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.99 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรพงศ์  คำเพราะ
2. นางสาวนาตาชา  นันตา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณิชาภัทร  สุระวงศ์
2. นางสาวธนัญญา  สินทองน้อย
3. นางสาวปรีญามาศ  จันทะคัด
4. นางสาวพลอยพรรณ  นรศรี
5. นางสาวสิริกัญญา  โมลานิล
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
2. นายเซี่ยง  หมิงเอ๋า
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายณัฐชนนท์   เสาเวียง
2. นางสาววลัญชรัตน์   โลแก้ว
3. นางสาวววาณิสตา   เฉลิมพงษ์
4. นายศุภชัย   บุญลี
5. นายเกียรติภูมิ  แสงสุวรรณ
 
1. MissTomoko  Tsuri
2. นางณัฐวดี   วรสุข
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.3 ทอง 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณวพล  ดวงดี
2. นางสาวนันท์นภัส  เครือสีดา
3. นายพันธวิศ  เย็นแย้ม
4. นางสาวพาขวัญ  ตรงกรณ์
5. นางสาวพิชญา  ธานุรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง 15 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวก้านกิ่งแก้ว  เซียวสกุล
 
1. Missliu  li Hong
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกฤติยาณี  แสงไชย
 
1. นายวรกันต์  สาเมฆ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.13 เงิน 46 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายเมฆา  สุวรรณ์
2. เด็กชายเมธี  โชติสน
 
1. นางสาวพัชรพิมล  บุญรมย์
2. นางทิวานันท์  ก้อนทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.35 เงิน 54 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายเมธี  รัตนพิทักษ์สุข
 
1. นางสาวสิริวิมล  นื่มนวล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.22 ทอง 22 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  แสนยากร
2. เด็กชายพีระยุทธ  โวลา
3. เด็กชายภานุ  สมบัติ
4. เด็กชายยอดชาย  ทองเขียว
5. เด็กชายลักษณวงศ์  ชัยเขต
6. เด็กชายศุภโชค  พิณทอง
7. เด็กชายศุรวุทธ  ตาติจันทร์
8. เด็กชายโกมินทร์  แสนกล้า
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
3. นายจิโรจ  คำแฝง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.45 ทอง 50 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นายชนะพล  มุ่งหมาย
2. นายพีระพัฒน์  คำภา
3. นายภัทรบดินทร์  แก่นเกษม
4. นายภาคินัย  วันเพ็ญ
5. นายภูวนาถ  สารรักษ์
6. นายอัมรินทร์  ครองยุติ
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
3. นายจิโรจ  คำแฝง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองแก้ว
2. นางสาวธฤตวัน  โสทะรักษ์
3. นางสาวธัญญา  แอนโก
4. นายนิติศาสตร์  เรืองศรี
5. นางสาวพนิตา  มาลา
6. นายวิทวัส  เงาเพชร
7. นางสาวอรอินทร์  ผ่องแผ้ว
8. นายอาจณรงค์  เพิ่มพูล
9. นางสาวเก็จมณี  ขุนรักษ์
10. นางสาวเก็จแก้ว  ขุนรักษ์
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นางศิริกานดา  วงษ์สามารถ
3. นางธนวัน  สายเนตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เชื้อชม
2. เด็กหญิงชนากานต์  พินิจงาม
3. เด็กหญิงฐิิติรัตน์  สุภัตราภรรณ์
4. เด็กหญิงวรัญชนก  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงศตกมลวรรณ  โรจนโชติกุล
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางธนาภรณ์  ศิริกุล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นางสาวจิตชญานันท์  กอทอง
2. นายนพรัตน์  ชูแก้ว
3. นางสาวนิโลบล  จันทะเกษ
4. นางสาวมัทยา  ขุมทอง
5. นางสาวไพรินทร์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอุบล  แดงชาติ
2. นางเพ็ญวิไล  จำปาหอม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงบุญหลาย  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอลิษา  คุณประเสริฐ
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวประภาพรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวพิมประภา  คำพันธ์
3. นางสาวพิศสมัย  สายแวว
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.25 ทอง 10 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงปณิธาน  บุญทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  แดนพันธ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผลเพียร
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.3 ทอง 12 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวกานดารัตน์  จอมหงษ์
2. นางสาววาสนา  พิมพ์หล่อ
3. นางสาวสุดารัตน์  จีนวงศ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หินสูงเนิน
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ศรีพงษ์
 
1. นายโชคชัย  ชุมนุม
2. นางสาวนฤชล  เหรัญกิจ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนรินทิรา   รักสินทร์
2. เด็กชายปรีชา  ธานี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   มนัส
2. นายอ๊อดสวอน   ริ้วทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายปรเมศวร์  ฟุ้งยอดดีสี
2. เด็กชายวิชญนนท์  ชาวชายชม
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายทัตพงษ์  พรมวงษ์
2. นายวรพล  รังษี
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพรนภัส  บุตราช
2. เด็กชายยุทธการณ์  สีหาโมกข์
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช   รักพงศ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวเพชรนภา  แก้วศุข
2. นายเศรษฐโชค  ผ่ายเผย
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นายนิธิกร  ประสาทศรี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายศิวกร  สีหาบุตร
2. นายเทพอุทิศ  สาระไทย
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กชายบุณกฤติ   นะวะพิศ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   รุจรัฐเศรษฐ์
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายวีระยุทธ   เดชพันธ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.4 เงิน 46 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคง
2. เด็กหญิงปทุมวดี  ดรุกาญจน์พฤฒิ
 
1. นางสาวพรอุมา  จิตตัง
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายกานต์  แก้วพรหม
2. นายภานุพงศ์  คืดนอก
 
1. นายสุวิทย์  วิลัยแก้ว
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายสิทธิกร  อิ่มโค่น
2. นายอลงกรณ์  พลราช
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามมั่น
2. เด็กหญิงณรินพัฒน์  กิตติ์เดชคณาพงษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  หาญชนะ
 
1. นายธเนศ  สีตะริสุ
2. นายราวี  รอบโลก
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวศุภธิดา  คำไชย์
2. นายสิทธิศักดิ์  อุดมศรี
3. นายสุภวัฒน์  รูปคม
 
1. นายอ๊อดสวอน   ริ้วทอง
2. นางสาวสุมนพิชญ์  พลศรี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวปาจรีย์  เลหะวาณิชย์
2. นางสาวอภิชญา  ศักดิ์สิงห์
 
1. นางสาวปิยนุช   รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายตติพันธ์  คืนดี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วันหนา
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ
 
1. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
2. นายเสมอ  สร้อยคำ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 21 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. นายณัฐพงษ์  เจริญวงศ์
2. นายสุริโย  ขวัญเงิน
3. นายเศรษฐพงษ์  ทาคำสุข
 
1. นายกรกต  วรรณวงศ์
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายจตุพร  วันทอง
2. เด็กชายปกรณ์  ละออเอี่ยม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม
 
1. นายธเนศ  สีตะริสุ
2. นายภัทรดนัย  พลสูงเนิน
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  บุญทน
2. นายธีระพันธ์  การะเกษ
3. นางสาวศรันยา  ยลพันธ์
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
2. นางสาวปิ่่่นเพชร  ชาปะวัง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจริญชัย
2. เด็กชายกิติภัทร  เคนผาจิตร
3. เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง
 
1. นายทองคำ  มากมี
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายชัยชนะ  สีทองทุม
2. นายอัชฌา  พันธุมา
3. นายเทพมงคล  ประพฤติตาม
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นางสาวฐิตารีย์  ศรีจันทร์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  สัตนันท์
2. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูวพันธ์กุล
3. เด็กชายอัครพล  เทียมทัด
 
1. นายทองคำ  มากมี
2. นายราวี  รอบโลก
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกิตติภัทร  ฉันทานุมัติ
2. นายพัสกร  ทางทอง
3. นายเอกราช  วงศ์ชาลี
 
1. นายปิยพัทธดนย์   พันธ์สุวรรณ
2. นายนิธิกร  ประสาทศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กชายณฤทธิ์ชัย  สิทธิปกรณ์
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  จันทร์เขต
3. เด็กชายพงษ์ประพรรณ  แก้วดวง
 
1. นายสมศักดิ์   สินธ์ุงาม
2. นางลักษมี  สินธ์ุงาม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวขวัญธิดา  พางาม
2. นางสาวทักษพร  นภาเพชร
3. นายเจษฎา  กองศรี
 
1. นายสมศักดิ์   สินธ์ุงาม
2. นางลักษมี  สินธ์ุงาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงบุณยานุช  หมื่นแสน
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายชลาวุธ  แก่นการ
2. นายธีรภัทร  อุตภู
3. นายอนนท์  ชัดกระโทก
 
1. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
2. นายนันทะ  โสภามี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 12 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  พรมลี
2. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
3. เด็กชายวีรศักดิ์  สมหวัง
4. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์วัน
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  คุณสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุริยา  อินเอี่ยม
 
1. นางสาวธนิดา  รัตนวงษ์
2. นางสาวอรณิชชา  นวลจันทร์
3. นางสาวสายสุนีย์  คูเลิศ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวช่อผกา  จันทป
2. นายนันทวัตน์  แถมศิริ
3. นางสาวพรณภา  สุขแสน
4. นางสาววราภรณ์  เชื้อแก้ว
5. นางสาวเกศวริน  อุดมทรัพย์
6. นางสาวเบ็ญจวรรณ  จอมหงษ์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
3. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงปพิชญา  คูณทอง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงสิริยากร  ดีการกล
 
1. นางขจีรัตน์  นนทะภา
2. นางสาวปนิดา  สนิทนวล
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายฐาณฑรณ์  บุดดีวงษ์
2. นายติณภพ  มารวิชัย
3. นางสาวปัณฑิตา  ภิญโญ
 
1. นางขจีรัตน์  นนทะภา
2. นายราวี  รอบโลก
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนกร  ปานวิลัย
2. นายภูมิพัฒน์  นิลาศน์
3. เด็กชายศุภชัย  จูมพระบุตร
 
1. นายอรรณพ  ตัญญู
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา  รักษาวงศ์
2. นางสาวมนัสพร  บังจันทร์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เชื้อสะอาด
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาวนลิสาข์  แหวนวงษ์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวอมรวศรี  มาริสา
2. นางสาวอุรัสยา  ขจิตธา
3. นางสาวเมธาพร  คิดอ่าน
 
1. นางสาววาริณี  ไชยโอชะ
2. นางสาววไลภรณ์  แก่นอ้วน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  จุมเกตุ
2. นางสาวปิยะฉัตร  สีทาบุตร
3. นางสาวพัชราภรณ์  วรรณภูมิ
 
1. นายชำนาญ  สายทิพย์
2. นางสาววาริณี  ไชยโอชะ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวใหญ่
2. เด็กหญิงธีรดา  ใจใส
3. เด็กหญิงศรัณยา   ศรีจันทร์ดี
 
1. นางจิตรลัดดา   ลาน้ำคำ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวณัฐนิช  จิตต์เสนาะ
2. นางสาวมัทนา  อัมพร
3. นางสาวอรรถวดี  โมฬีชาติ
 
1. นางสุปราณี  เจริญศรี
2. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงดอกรัก  นาชัยโย
3. เด็กหญิงบุณญาพร  สารรักษ์
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ทองดี
2. นางสาวธัญสุดา  ทาตะวัตร
3. นางสาวสุชาดา  สายชาลี
 
1. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
2. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กชายกิตติคมน์  พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  สุวลักษณ์
3. เด็กชายอรรถพล  โคตรคำ
 
1. นายสมศักดิ์   สินธ์ุงาม
2. นางลักษมี  สินธ์ุงาม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 48 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวจิราวรรณ  ทิพย์ภัตรจร
2. นางสาวฉันทกานติ์  ความสวัสดิ์
3. นายพัชรพล  อินธิเดช
 
1. นางรัชนี   ดวงสินธุ์
2. นางรัชนี   ศรีจักร์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  ทิมา
 
1. นางชัญญา  บังศรี
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิจชนะชัย  บุญประสาร
2. เด็กหญิงธนัสถา  ประสานพวง
3. เด็กชายโชคคำพันธ์  คำโสภา
 
1. นางชัญญา  บังศรี
2. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 1. เด็กชายสายันห์  บุญมาก
 
1. นายทวีวัฒน์  สายสุด
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   ประเสริฐ
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  ทิมา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  รุ่งแสง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางสมใจ  สุวรรณเศษ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายธานิล  อบสุข
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ   จันสมัคร
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายชนะชัย  บุญสิงห์
2. นายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางไพรินทร์  กุลบุตร
2. นายวิชญ์ภาส  สังกะเพศ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป   ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายดนุพล  แก้วกอ
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ   จารัตน์
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายเตชิต  ไกรลาศ
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.63 ทอง 11 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายรัฐวุฒิ  ผึ้งทอง
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ   จารัตน์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.67 ทอง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 25 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสุธี  สิงห์เปี้ย
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.25 ทอง 14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกฤตพร  วงค์แก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญหยาด
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทอง
4. นางสาวจิตรประภัสสร   วงศ์กุลโชติ
5. นางสาวชลธิชา    แสวงสุข
6. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
7. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
8. นายณัฏฐกิตติ์   ไชยวัฒน์
9. เด็กชายณัฐฐชา  วงศ์พัชรเมธี
10. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสวัสดิ์
11. นายทินกร  เฉลียวธรรม
12. เด็กชายธนภูมิ   สุรพัฒน์
13. นายธนาธิป   ทองมงคล
14. เด็กหญิงนิตยา  ราชสีห์
15. นางสาวปพัชญา   วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย์
17. นางสาวพัทธมน   แหวนมุข
18. เด็กชายภคภูมิ  ศรีเมือง
19. นางสาวรัตนสุดา   บำรุงราษฎร์
20. เด็กหญิงวริศรา  เจ๊ะโด
21. เด็กชายวสันต์  บุญสงค์
22. เด็กหญิงศิริกัลยา   เวชกามา
23. นางสาวศุภิสรา  เคยพุดซา
24. นายสิรภพ   พรมดอน
25. เด็กหญิงสุชัญญา  สานนท์
26. นายสุธี  สิงห์เบี้ย
27. นางสาวหทัยรัตน์   บุญจุล
28. นางสาวเครือฟ้า  บุญพา
29. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทันศิริสุนทร
30. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นางศิริรัตน์  อำลอย
3. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
4. นายกิตติพงษ์  สิงห์มุ้ย