สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  แสนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจิรภิญญา   คงเจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 20 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก  กลมสัมฤทธิ์
 
1. นางนงค์เยา  ทองจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปารมี  ดวงท้าวเสศ
 
1. นายวรวุฒิ  ค่อมสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชื่นกมล  พลพันธ์ขาง
 
1. นายนฤชัย  นาคลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 57 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชณารัตน์  สีลา
 
1. นางสุมาลี  เทพดุสิต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 17 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจสอาด
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสร้อยฟ้า   สารดี
 
1. นายรวมชัย  ศิริโอฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 40.1 เข้าร่วม 58 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงอติมา  กล้าหาญ
 
1. นางมินตรา  โดเวอร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.7 ทอง 9 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกิริยา  กาญจนะ
 
1. นางสาวกิ่งกมล  วัจนสุนทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธีรตา  นามแสง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาแก้ว
 
1. นายนฤชัย  นาคลา
2. นางยุพิน  ป้านภูมิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายตะวันฉาย  ศรีชัยมูล
2. นางสาววณิฎา  ผาริโน
 
1. นางนงค์เยา  ทองจันทร์
2. นางพรทิพย์   กุนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.52 ทอง 13 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โคตะมี
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ละดาดาษ
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางพาณี  แสนลคร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.1 ทอง 26 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายฐานันดร  ศรีคะฮาด
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชนภัทร   บุปผามาลัย
 
1. นางวราภรณ์  สุวรรณไตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายเอกรัตน์  จันทะคาม
 
1. นางรุ่งรัตน์  ศรีวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐลดา  ขันทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุตราภัทร  เบ้าเฟื้อย
 
1. นางสาวนวลละออง  พรมกล้า
2. นางสาวพัชรินทร์  ดาน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 44 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุลญารัตน์  จักสวนวัว
2. นางสาวยุภาพร  กวนเชียง
3. นางสาวอริษา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวทัศน์วรรณ  รุคเชด
2. นางสาวนิตยา  ไชยเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรรณรักษ์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  เหี้ยมเหิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ประวิโน
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
2. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลธร  ขุนน้อย
2. นางสาวธันยุรีย์   แพงคำ
3. นางสาวพรชิตา   ขุนน้อย
 
1. นางศิริมา  ละดาดาษ
2. นายเชิดศักดิ์  รัตนประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  ธงศรี
2. นายณุติพงษ์  แจนโกนดี
 
1. นายสุริโย  แก้วเกิดมี
2. นายประภาส  หาที
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจิรวัฒน์  เบ้าทองจันทร์
2. นายชยณัฐ  อันทะสี
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
2. นายสังวาลย์  โบราณกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายนิคม  สิงห์ทอง
 
1. นายฉัตรชัย  จำปี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายสุทธิลักษณ์   อ่อนชาติ
 
1. นางเตือนใจ   หาญสีนาถ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 59 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หาวิรส
2. เด็กชายปรินทร   พิลาพรม
 
1. นางบังอร  ตันสุหัช
2. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.54 เงิน 49 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายกรกฏ  ชุ่มมณี
 
1. จ.ส.อ.ชิโนทัย  บุญรอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสนศิริ
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริมา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  ย่านกลาง
 
1. นางสาวณัฎฐณัชชา   กวยทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวภัทรภร  ราชละคร
 
1. นางสาวรังสิมาวดี  คำน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกรงชัย
3. เด็กหญิงศิริญญา  เดชโม
 
1. นางธนกร  พรหมพล
2. นายกิตติวุทธิ์   เสนาชุม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.84 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกุลบุตร  โกนตะสิงห์
2. นางสาวอาทิตยา  ประเสริฐพงษ์
3. นางสาวเสาวรส  มือมิน
 
1. นายวีนัส  วงศ์กรม
2. นางนิรัญญา  จันทจร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร   ดงชมภู
2. เด็กหญิงวรัทยา  ม้ามงคล
3. เด็กหญิงอริศรา  สรศักดา
 
1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
2. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เผอิญอ่อน
2. นายภัทรพงศ์  แข็งแรง
3. นางสาวอาฐิติญา  มณีโชติ
 
1. นางอรุณ  พลนามอินทร์
2. นางยุภาพิศ  ชูหนู
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 52 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สงวนนาม
2. เด็กหญิงปัญญดา  เมืองนิล
3. เด็กหญิงรัชดาพรรณ  คำไสย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรมวัง
2. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  คำศรีระภาพ
2. นางสาวชลธิดา  ชนะสะแบง
3. นายสุริยา  นาไชยเวช
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นางกัลยาณี  จำปาหาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.1 ทอง 25 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  นันทานี
2. เด็กชายราเมศวร์  วิจารณรงค์
3. เด็กหญิงสุธินี  สิทธิศรี
 
1. นางสาวจารุณี  แสงจันทร์
2. นางสาวนันทิญา  สนิมค้ำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.9 ทอง 21 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายฤชากร  จันสุภีร์
2. นางสาววิภารัตน์  เพชรโก
3. นางสาวเมทินี  อ่างคำ
 
1. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
2. นางสาวจริญญา   บาบุญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิชญาวัณฎ์  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริวิลักษณ์  วันวงศ์
 
1. นายวิทยา  อินสุวอ
2. นายสมปอง  ชัยเลิศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนพล  เหมะชัย
2. นายพงศกร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวพิชาภัค  ชำนาญมนต์
2. นางรุ่งอรุณ  โสภากุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.18 เงิน 37 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  แพอ่อน
2. เด็กชายนรสีห์  ขันทอง
 
1. นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา
2. นายพิทยา  เสมาสถิตย์พันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.79 ทองแดง 51 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชัยกิติ์  ทับธานี
2. เด็กชายธนพล  ประมะฆัง
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจีรพัฒน์  บุดดีคำ
2. นายยุทธชัย  บริบาล
3. นายวรวุฒิ  ทองพูน
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกันตา  ชุมนุม
2. นางสาวณัฐธิดา   ไวยพัฒน์
3. นางสาวนรินทิพย์  แสงมนตรี
4. นางสาวภัคนันท์  ปานปรีดา
5. นางสาวอาภัสรา  นาแถมเพ็ชร์
 
1. นางสาวจันทรา  เฮืองโฮม
2. นางสาวแพรวพรรณ  มูลแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  แคนมืด
2. นางสาววัลลิกา  แสงลี
3. นางสาวสรณ์สิริ  เข็มอูบ
4. นางสาวสุภัสสร  โสภากุล
5. นางสาวอภิชญา  โสรัตน์
 
1. นางสาวรัตน์ดาวัลย์  ตาลเจิม
2. นางเยาวะนา  ดีตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  อังคะปาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ไสโยธา
3. เด็กหญิงปนิดา  สุระมรรคา
4. เด็กหญิงสหัสสพร  ศรีชัยมูล
5. เด็กหญิงอริสา  จันทรประเทือง
 
1. นางบุณยาภรณ์   พิมพ์ดวงสี
2. นางสุกิต   โสภิณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทสุข
2. นางสาวปพิชญา  หาญสีนาจ
3. นางสาวภวิกา  เรียบร้อย
4. นางสาวมนัสนันท์  บุญสิทธิ์
5. นางสาววราภรณ์  ผันผ่อน
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสาวฐิติพร  เบ็ญจจินดา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  อ่อนตะวงค์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีทับทิม
3. เด็กหญิงชญานี  ชุติชัยกาญจน์
4. เด็กชายศรายุทธ  สุพรรณ
5. เด็กชายเศรษฐสรร  รุ่งเรืองเสรีชัย
 
1. นายธีรเชษฐ์  จันทา
2. นางสาวเมทินี  จันทา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แสงสุข
2. นางสาวพรณิภา   เดิมทำรัมย์
3. นายพลพศุตม์  จราฤทธิ์
4. นายศราวุฒิ  สังสีวี
5. นางสาวสิริลักษณ์  ชัยสุนทร
 
1. นายพงศ์นพนันท์  พงษ์สุพรรณ์
2. นายพิรวัฒน์  เชื้อบุญวัฒน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.75 ทอง 20 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนธัช  ราตรีวงค์
2. นายจิตรกร  ทองเภา
3. นายจีระศักดิ์  บุดดีคำ
4. นางสาวณัฐชา  แก้วภูบาล
5. นางสาวณัฐนิชา  นนทลักษณ์
6. นายดนุพงษ์  โนนทิง
7. นายธีรพัฒน์  ภักดีสีทอน
8. นางสาวนลินทิพย์  อินทะแสง
9. นายนันทวัฒน์  อ่างแก้ว
10. นายนันทะวัฒน์  พิลาวงศ์
11. นางสาวบุษบา  ธรรมสงค์
12. นางสาวปณิดา  คำศรีระภาพ
13. นายพงศธร  นิคร
14. นางสาวพิมตะวัน  ไชยยารักษ์
15. นางสาวภัทรสุดา  จันทร์อุตร
16. นางสาววันสว่าง  ฤทธิ์ไชยสงค์
17. นางสาววิชุดา  ยมทา
18. นางสาวสุชัญญา  สมบูรณ์
19. นางสาวสุพัตรา  ยศกุล
20. นายอนนท์  ขันทะพล
 
1. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา
2. นายโกวิท  ชูปัญญา
3. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
4. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
5. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณพฤกษ์
 
1. นางสาวมัณทนา   ผาใต้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายสิริมงคล  แสงสา
 
1. นางปุณรดา  มัฆนาโส
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 48 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีมณี
2. เด็กหญิงวรภร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวจิรวรรณ  แสนพินิจ
2. นางวัลรัตน์  แก้วมาก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชาตินันทน์
2. นางสาวปิยะธิดา  ขันชารี
 
1. นางวัลรัตน์  แก้วมาก
2. นางสาวจิรวรรณ  แสนพินิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลลดา  อามาตย์พล
2. นางสาวชลิตา  ศรีนิล
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บอกบุญ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดิษฐเจริญ
5. นางสาวศศินา  ศรีบุโฮม
6. เด็กหญิงศิรินภา  เส็งนา
7. เด็กหญิงอพินญา  ไชยบุบผา
8. เด็กหญิงอภิษฏา  พรหมวิเศษ
9. เด็กหญิงอัญชิสา  สิงสาธร
10. นางสาวเนาวรัตน์  เสนานุช
 
1. นางสาวพนิชดา  ธิมะเณย์
2. นางสาวปริตา  ่ระรื่นรมย์
3. นางสาวลินดา  บุษบง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ประเสริฐสังข์
2. นายจิราวัฒิ  ผาจันดา
3. นางสาวญาดา  จันทรขันตี
4. เด็กหญิงนภัสสร  สมอ่อน
5. นางสาวปุณยวีร์  พินิจมนตรี
6. นางสาววรารัตน์  ลุนนารี
7. นายวิศวะ  พลถนอม
8. นางสาวสุธีมา  ศรีทะวงค์
9. นางสาวอริศรา  แสนสุด
10. เด็กหญิงอริสา  ศรีรักษา
 
1. นายอัครพล  น้อยอุ่น
2. นายสุรพงษ์  ซาตา
3. นายปานเพชร  พรมพิมพ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.8 ทอง 31 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อังคะพนมไพร
2. เด็กชายทักษิณ  บุดดีคำ
3. เด็กชายธนพร  กวนเชียงเหนือ
4. เด็กชายธีระเดช  ทองโคตร
5. เด็กชายพิริยากร  สุวรรณทอง
6. เด็กชายยุทธกร   ซอนอินทร์
7. เด็กชายวิภัทร  ชินเกตุ
8. เด็กชายศักรินทร์  ศรีคำหาญ
9. เด็กชายเมฆิน  บุดดีคำ
 
1. นายจักรพงษ์  สร้อยจันดา
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
3. นายศักดา  สุทธิประภา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  น้อยอามาตย์
2. เด็กชายธนธรณ์  สละ
3. เด็กชายธิชานนท์  วงเวียง
4. เด็กชายธีรไนย  ศรีภักดี
5. เด็กชายปฏิมากร  เปาวะนา
6. เด็กชายปรเมษฐ์  ทัยธานี
7. เด็กชายยุทธิภพ  บุตรโยธี
8. เด็กชายวัฒนภัทร  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายวายุ  ศักดิ์พุทธ
10. เด็กชายสุธิมนต์  อินหนู
 
1. นางสาวพรรวินท์   ทศภา
2. นางสุดคนึง  ดาศรี
3. นายสง่า  ดาศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤตยชญ์  ศรีสร้อยพร้าว
2. นายธนพล  สุวรรณ
3. นายธนวัฒน์  ลาพิมล
4. นายนครินทร์  โคตรนรินทร์
5. นายพรหมพิชิต  คำศรี
6. นายพาณิชกรณ์  บุญญะวาศรี
7. นายภราดร  ศรีภูธร
8. นายศุภกิจ  อินภูวงษ์
9. นายสิริชัย  โสภา
10. นายอภิสิทธิ์  ริบุญมี
 
1. นายเสฎฐสิษฐ์  สมบูรณ์
2. นางพิสมัย  วงศ์คำจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเสริม
2. เด็กหญิงอรนิภา  ราชโส
 
1. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
2. นายชาญวิทย์  ศรีหทัยกุล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เหล่าพรม
2. นางสาวชนิตา  เสนากูล
 
1. นายประเวทย์  ตู้จันโต
2. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ทองทศ
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนายธนกฤต  โพนสูง
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสรานุวัฒน์  ดีที่สุด
 
1. นายสุรศักดิ์  สารสิงห์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญมา
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอรรถวุฒิ  จันทะขัน
 
1. นายสุรศักดิ์  สารสิงห์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวนันทินา  เที่ยงอวน
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บริสาร
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอาทิตย์  ฉิมงาม
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  บุญเทพงษ์
2. นายพงษ์ธวัช  สีโสดา
 
1. นายจารุวิทย์  อนุพัฒน์
2. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอนุตา  สิงสาธร
 
1. นายโอภาส  บุญมา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกิตติกร  รสโสดา
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 27 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ติลาโพธิ์
2. เด็กชายอธิกร  อนันตา
3. เด็กชายอนุพร  เพิ่มพร
 
1. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
2. นายฉลอง  ป้องสีดา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิศากร  สอนโคกกลาง
2. นางสาวปนัดดา  สุโพคำ
3. นางสาวสิริวิมล  พันธุพรม
 
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิดา  แก่นจักร
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีสุขา
2. เด็กชายชัชวาลย์  สุขวาปี
3. เด็กชายนครินทร์  จิตใส
4. เด็กหญิงพุทธชาติ  ศรีสะอาด
5. เด็กชายอดุลวิทย์  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. นายมนัสวีร์  เอกวงษา
3. นายอธิพงษ์  ศรีปัญญา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายจักรี  หารชุมเศษ
2. นายจิตรกร  ตุธรรม
3. นายจีระภัทร  พาชาตรี
4. นายธนพล  ลือเรื่อง
5. นายธนภูมิ  โสมา
6. นายศุธากร  ทาเภา
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
2. นายกิตติศักดิ์  นาถมทอง
3. นางสาวนพวรรณ  สามล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สงวนนาม
2. นายก้องเกียรติ  นวลชัยดี
3. นายจักรินทร์  หอมกระชาย
4. เด็กชายจิรวัฒน์  คำเเพงตา
5. เด็กหญิงญาดา  บุบผาเวส
6. เด็กหญิงดวงพร  วงษ์อนันต์
7. นายธนพล  ปิตาทะสังข์
8. นายธนพล  ธรรมวงษ์ศา
9. เด็กชายธนพล  พันธ์ภักดี
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทสร้อย
11. นางสาวนงเยาว์  ฝีปากเพราะ
12. นางสาวนุชจรี  บุรี
13. นางสาวปนัดดา  พุดกุดเรือ
14. เด็กหญิงพิยดา  โยธินทะ
15. เด็กชายพีรภัทร  ทุมพะลา
16. นายภานุพงศ์  ทุนทรัพย์
17. นางสาวรักษิณา  คุริมา
18. นางสาววัชราภรณื  ภูมิเพ็ง
19. นายวีรชิต  ปีหมอก
20. นายศรัณย์  อัคคะฮาด
21. เด็กหญิงสมัทฌา  ทองสี
22. นายสิทธิชัย  สุขหล้า
23. นายสุรศักดิ์  แสงบุญ
24. นายอรรถพันธ์  เสียวสุข
25. นายอัศวิน  พึ่งปรางค์
26. เด็กชายเตวิช  น้อยเสนา
27. เด็กชายเพชรน้ำเอก  คะหนู
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
2. นายทิพากร  จันทร์งาม
3. นายคฑากร  อุ่นใจ
4. นายกฤตภัค   โคตรหานาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกนกพร  ยอดจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  กำยาน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ชมจันทร์
4. นางสาวชนนิกานต์  ขานเพราะ
5. เด็กชายชนาธิป  อินทะสร้อย
6. นางสาวชุลีพร  พรมดอนกลอย
7. นายณัฐพงษ์  จักรทอง
8. นายณัฐพล  ดวงดี
9. นายณัฐภากร  สาอุด
10. นายณัฐวัฒน์  สุขเกษม
11. นายธนบดี  ลาพิมล
12. นายธนพล  จันทะบัวลา
13. นายปริพล  ขวาแซ้น
14. นายปวเรศ  เครือเนตร
15. นายพงศกร  แก้วเรียง
16. นายพงษ์พิสิฐ  มุขกัง
17. นางสาวพนิดา  พรมเสาร์
18. นายพีรพล  สอนสา
19. นายภาราดร  สลับแก้ว
20. เด็กชายภูวดล  ถำวาปี
21. นางสาวมัลลิกา  เสน่ห์ดี
22. เด็กชายศิวัฒน์   อินทะสร้อย
23. เด็กชายศุภชัย  ลีชัยมูล
24. นางสาวสุธาธินี  พงษ์ไทย
25. นายอนุพงษ์  จันทะเสน
26. เด็กหญิงอริสรา  อินทะสร้อย
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบเอกมนัสวีร์  เอกวงษา
3. นายอธิพงษ์  หัศกรรจ์
4. นายปฎิภาณ  จำปาจันทร์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พื้นชมภู
6. นางสาวศิริพร  ลาพิมล
7. นางวรรณภา  จันทร์อ่อน
8. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.17 ทอง 47 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายพุทธินันท์  ทองก้อนเบ้า
 
1. นายนิกร  คำแสนกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 46 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ธรรมรักษา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาพร  ภูเลื่อนลม
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 24 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวลลิตา  ขันสอาด
 
1. นางสาวพิสุทธนี  หอมหวล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 47 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ละโป้
 
1. นายประเสริฐ  นำชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 27 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ธรรมรักษา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 43 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วเกิดมี
 
1. นางวัชราภรณ์  อุ่นวิเศษ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 51 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายพลวัต  สีดาดาน
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 56 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอนิรุจน์  พรหมภิภักดิ์
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงพิสมัย  จันทร์สวย
 
1. นายศตวรรษ  มณีรุ่งรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 52 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  บุบผาลา
 
1. นายปราการ  เวียนเตียง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 46 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายสดุดี  ชาวเหนือ
 
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษดา  บุญเกิด
 
1. นายทิพากร  จันทร์งาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 37 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาวี  โสดาคำแสน
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ศรีหาใต้
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์  ธาตุทำเล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พละแสน
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เหล่าชัย
5. เด็กหญิงณพัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรสาวะ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทา
8. เด็กหญิงพรไพลิน  สังข์แสงใส
9. เด็กชายศุภสัณห์  สวัสดิ์สิริเดช
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กชายอภิเชษฐ์  พังพี
12. เด็กหญิงแขไข  สุโยธา
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
2. นายสมชัย  สุวรรณไตร
3. นายอภิชาติ  ศรีปาน
4. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงกณิกา  บุตรมาตร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำพะโว
3. เด็กหญิงจิณห์สุภา  จันทะราช
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยแสง
5. เด็กหญิงจุลเกศ  เทือกโฮม
6. เด็กหญิงชลธิชา  กองน้อย
7. เด็กหญิงชลนิภา  นามมูลสิน
8. เด็กหญิงธณิตา  เดือนกอง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  แวววงค์
10. เด็กหญิงพัชรินธร  เคหาไสย
11. เด็กหญิงพิชยา  สงสีดา
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  ละพาสกุล
13. เด็กหญิงภัทรวดี  โสดาวาปี
14. เด็กหญิงมณีวรรณ  หอมนาน
15. เด็กหญิงยุพิน  กุลวงษ์
16. เด็กหญิงลลิตา  หมื่นหาวงษ์
17. เด็กหญิงวราภรณ์  โฮมแพน
18. เด็กหญิงวิภาวดี  ขยัน
19. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลสมบัติ
20. เด็กหญิงศศิธร  คงเกิด
21. เด็กหญิงสุนิศา  อาร้อน
22. เด็กหญิงสุพิชยา  แก้วอาษา
23. เด็กหญิงอริศรา  ถนอมแสนดี
24. เด็กหญิงอรุณมาศ  พรมกุดตุ้ม
25. เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมโอก
26. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาแก้ว
 
1. นายนฤชัย  นาคลา
2. นายจิตรกร  อาชะนะ
3. นายกิตติศักดิ์  นาถมทอง
4. นายฉัตรชัย  จำปี
5. นางสาวกรรณิการ์  ศรีพรหมมุนี
6. นางสาวนพวรรณ  สามล
7. นางยุพิน  ป้านภูมิ
8. นางสาวปิยวรรณ  พระภิเภก
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 38 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิรภาภรณ์  จำปาทอง
2. เด็กชายชนสรณ์  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงชุติมา  พรมสอน
4. เด็กชายณัฐวุุฒิ  บำมิลา
5. เด็กหญิงตฤษณา  ทรงถิ่น
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประชุมชัน
7. เด็กหญิงนัทธยากร  อินทะสร้อย
8. เด็กชายภานุพงศ์  จันทะแจ่ม
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บอกบุญ
10. เด็กชายสิรวิชญ์  โตสูงเนิน
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นางสาวกิตติยา   พิมพรภิรมย์
3. นางสาวผกาวรรณ  คำคูณ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  ดวงดุ
2. นางสาวชลธิชา   มีคุณ
3. นางสาวนงลักษณ์  หุ่นพลู
4. นายพลากุล  ด่านระหาร
5. นางสาวพิจิตรา  พรมมาคุณ
6. นางสาวภานุมาศ  โพนสูง
7. นายวุฒิชัย  โสภณนี
8. นายอดิศร  มะโนรา
9. นางสาวอัจฉริยา  มาลาวรรณ
10. นายเมธีกร  สุริยา
 
1. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
2. นางสาวอรญา  ไชยบุปผา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวคณิศร  แก้วศักดี
2. เด็กหญิงธฤพร  คำพิกุล
3. เด็กหญิงพลอยชยา  แพงบุดดี
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลมเกลียว
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โทหา
6. นางสาวสุภาวดี  แพงบุตรดี
7. เด็กหญิงอนันตญา  จันทะแพง
8. เด็กหญิงอรทัย  ชัยแสงสวด
9. เด็กหญิงอริศรา  นามสูงเนิน
10. เด็กหญิงเบญจพร  แก้วดี
 
1. นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
3. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวฐิติชญา  ลุนทะลา
2. นางสาวธาริกา  ไชยหาญ
3. นางสาวนวลฉวี   ปัญญาหลง
4. นางสาวบุญญาพร  โลสิงห์
5. นายภูริพัฒน์  ผิงบาง
6. นางสาวสุนิตา  ยอดยิ่ง
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นายวุฒิชัย  พวงพิลา
3. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
4. นายชัยธวัช  ทัพธานี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวซารีน่า  สะระดล
2. นางสาวธัญรดา  เทนสุนา
3. นางสาวนริศรา  พิแสง
4. นางสาวประภัสสร  เต็มตาวงษ์
5. นางสาวพรรธรัตน์  ผาริโน
6. นางสาวภทรพรรณ  พงษ์สะพัง
7. นางสาววรวรรณ  คำออน
8. นางสาวอาทิมา  นารถสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวประภาพร  โพธิรัตน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิดา  แก่นจักร
2. นางสาวณิชามาศ  คำเรือน
3. นางสาวนวลฉวี  ปัญญาหลง
4. นางสาวบุญญาพร  โลสิงห์
5. นางสาวปภาวริน  เดชโยธา
6. นางสาวปิยวดี  แสนยางนอก
7. เด็กหญิงพันณิตา  สุทธิวรรณา
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
9. นางสาววิภวานี  จำปารอด
10. นางสาวสุนิตา  ยอดยิ่ง
11. นางสาวสุวพิชญ์  หาระคุณ
12. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นายวุฒิชัย  พวงพิลา
3. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
4. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.25 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนพงษ์  แช่มช้อย
2. นายนิติวัตร์  กันยายุทธ
3. นายมงคล  วิชานนท์
4. เด็กชายสุพรรณ  บุญเมือง
5. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา  เทพขาม
2. นางอรัญญา   ภักดีอำนาจ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.66 เงิน 53 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงพิลา
 
1. นายสินาด  นิลพัฒน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายเนตินายก์   แต้มกลางวิเชียร
 
1. นางสาวสุนทรีย์  เพชรกิ่ง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 35 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายวาคิม  สุตัน
 
1. MissMaria Regina  Maylas Panes
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 61 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  ชากำนัน
 
1. นางสาวกัญญา  ชูพรหมวงศ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ฑริกา   ศรีปัญญา
 
1. นางพัชรินทร์   คำบับภา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวนภัสลักษณ์   กั้งจำปา
 
1. นางบุญญรัตน์  บุญชุ่ม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 60 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   บัวละคุณ
2. เด็กชายณัฏฐ์ณรงค์   พรมเรืองเดช
3. เด็กชายภูริพัฒน์   ทองแป้น
4. เด็กชายวรเชษฐ์   ทัพสุริย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีมงคล
 
1. นายกฤษณธร  เกตุภูวงษ์
2. นางสาวละมุน  สุทคาน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 42 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวทรรศนีย์   ทุมกิจจะ
2. นางสาวปิยาภัสร์   ต้นโพธิ์
3. นายภูมิพัฒน์   ปัจจุฐาเน
4. นางสาวมัณฑนา   ศรีพนา
5. นางสาววรรณพร   แน่นอุดร
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   ลักษณะจันทร์
2. นางปิยะดา  สละ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชจำปี
2. เด็กชายปฏิภาน  บุญหลัง
 
1. นายปัญญาพงษ์  โพธิ
2. MissZhao   Cuifeng
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 51 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนริศรา  น้อยเสนา
2. นางสาววิลาสินี  เงื่อนกลาง
 
1. นางกัญณภัทร  เกษกุ
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ศิริสมบูรณ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   รักษาเมือง
2. เด็กชายสุธินันท์   ดีจะมาลา
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
2. นางชวนพิศ  พุฒนกุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาววณิสรา   คำมี
2. นางสาวศศิปภา   อ้อมนอก
 
1. นางสาวฑิตยา   บุญศักดิ์
2. MissLi   Fan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  แสนพันธ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีชัยยศ
3. นายพีรณัฐ  พงศ์ไทย
4. นางสาวสุวนันต์  ประหยัด
5. นางสาวเนทิตา  ชาประดิษฐ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โพธิกุล
2. นางสาวสุทธิดา  นาสมฝัน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจิดาภา   รักษ์เสมอวงศ์
2. นางสาวลลณี   ไชยสิงห์
3. นางสาวศิริวรรณ   ราชคำ
4. นางสาวศิริโสภา   ไชยสิทธิ์
5. นางสาวแพรวพรรณ   หลวงเพชร
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
2. นางชวนพิศ  พุฒนกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.25 เงิน 47 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิสาย
 
1. นางเจษรินทร์  วัจนสุนทร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92.74 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ปัญจะรักษ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมกระชาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์
2. นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.87 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  มีแวว
 
1. นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง 21 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชานนท์  วิเศษทอง
2. นายณัฐพล  ดงแสนแก้ว
3. นายธนากร  นาสุริวงษ์
4. นายธนโชติ  แสนศรีระ
5. นายนัฐชนน   จะโนรัตน์
6. นายภัทรเกียรติ  อินทรบุตร
7. นายศราวุธ  งามตรง
8. นายศิลากร  จุมพลหล้า
 
1. นายชุมพล   นาแถมเพชร
2. นางลักษณา   นาแถมเพชร
3. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.15 ทอง 36 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายคงคา  วงศ์ประทุม
2. นายปฏิภาณ  บุรีเพีย
3. นายรณชิต  สิริบุตร
4. นายรถิก  เสระพล
5. นายสุภชิต  สมจิตร
6. นายเลิศมงคล  อุตรธรณ์
 
1. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
2. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
3. นายสมปอง  ชัยเลิศ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  แสนอุบล
2. นางสาวกันตพร  สุดาทิพย์
3. นางสาวกัลยา  อาร้อน
4. นางสาวธนัชชา  ละศรีจันทร์
5. นางสาวพรรณพัชร  วันทองสุข
6. นางสาวพัชราริญชย์  นาดี
7. นางสาวภรรณ์วษา  นนทะศรี
8. นายวชิระ  พูนสุวรรณ
9. นางสาวสุธาสินีย์  จันทรเสนา
10. นางสาวอาทิตยา  รอดผล
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  วิบูลโชติหิรัญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วิวิจไชย
3. นายมนตรี  แคนมืด
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฎฐริกา  ราชารี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสมรส
3. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีไชยมูล
4. เด็กหญิงวาสนา  ภูหัดสวน
5. เด็กหญิงสุนิดา  มาลาวาส
 
1. นางสาวโฉมสุดา  ยงยืน
2. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวติยาภรณ์   เทียบที
2. นางสาวนันทกานต์  สุภวาลย์
3. นางสาวนิชาภา  พาซื่อ
4. นางสาวอัสวทิพย์  อูบคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  วรจักร
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  อุดมะชะ
2. เด็กหญิงอดิศา  แก้ววันนา
3. เด็กหญิงโชติกา  พิลาแสน
 
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนฤมล  โคตรนุกุล
2. นายสิทธิพงษ์  พิมแสนศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  จันดา
 
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน 45 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายวัศพล  แข็งแรง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ใต้
 
1. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์คำจันทร์
2. นางมนัญชยา  วงษ์พุฒ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 43 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ผาใส
2. นางสาวจริยา  พันแสน
3. นางสาวจุฑารัตน์  แข็งแรง
 
1. นายทิวากร  รอดขันเมือง
2. นางสาวสายสุนีย์  วงศ์คำจันทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงสุขิตา  ขุนอาจ
2. เด็กหญิงเจ๊สสิก้า  ลัพตั๊น
 
1. นายคุณากร  พังน้อย
2. นางสาวสาริณี  ช่างแคน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ขันตีคำ
2. นางสาวรพีพรรณ  อินธิราช
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คงสิมา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกมลรัตน์  ผาริโน
2. นางสาวศศิประภา  พุ่มทัพทิม
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายบวร  คำโพธิ์
2. นายสถาพร  มูลเจริญ
 
1. นางจุุฑาทิพย์  โพธิ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  แก่นนาคำ
2. เด็กชายวัชรมงคล  พลแสนจันทร์
 
1. นางสาวรวงทอง  นนทะชัย
2. นายมานิตย์  พระวิเศษ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณัฐโรจ  แสงจันทร์
2. นายวรวัฒน์  ลุนชัยภา
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปพิชญา  โฮมชัย
2. นายอิศเรศ  ตรีวุธ
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวมนฤทัย  นามศรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนาวิทย์  เหลาพรหม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก่นพันธ์
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวมนฤทัย  นามศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  น่านอูบ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บอกบุญ
 
1. นางสาวยุวดี  พรมโคตร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนวัฒน์  ใสโยธา
2. นายศตวรรษ  สิงห์หอม
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณัฐกิต  พรมโนภาส
2. นายสุทัศน์  สายสิม
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นายนพดล  แก้ววิเศษ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงบุศรา  รีทาศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำพิฑุรย์
3. เด็กหญิงไข่มุก  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสินทรัพย์
2. นางสาวนาถลดา  คงดี
3. นายปฏิภาณ  สุโข
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายภูวรินทร์  พรมโคตร
2. นายอรรถกรณ์  แก้วปราณี
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นายทวีศักดิ์  สารีโท
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 35 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายจักริน  ชิยางคบุตร
2. เด็กชายปวริศร์  มนตรีนอก
3. เด็กชายเอกชัย  อาร้อน
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายกฤษฎา  ชนะสะแบง
2. นายสหภาพ  ปัญญะ
3. นายไกรวุฒิ  เดือนกอง
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชิณกฤษ  โทนะหงษา
2. เด็กชายธีรภาพ  พิมพ์แสง
3. เด็กชายภควัตร  วิเศษชัย
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93 ทอง 8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายคมสันต์  คำศรีรภาพ
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุราณศรี
3. นายสุทักษ์  สมไสยา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงปาริตา  นามบุญสี
2. เด็กหญิงพัชราภา  กะโยดม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหล่าราช
 
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายเศรษฐา  โพธิ์ศรี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง 18 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรมประราบ
2. นางสาวบุษบง  จันทร์โหล่น
3. นางสาวอรัญญา  ลีทัพไทย
 
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายเศรษฐา  โพธิ์ศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวฐนิชา  ชาวน่าน
2. นางสาวอรอุมา  นางาม
3. นางสาวเจนจิรา  จันทะแสน
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นายทวี  หลงน้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายชัชวาลย์  บัวโฮมบุลา
2. นายณัฐพล  โอดลออ
3. นายอนุวัฒน์  บุตรพรหม
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นายทวี  หลงน้อย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 50 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวทิพวัน  แห่ภูมิ
2. เด็กหญิงนิธิวดี  คงกลาง
3. เด็กหญิงปวีณา  เจนคง
 
1. นายกมล  ไสโยธา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายจักรวาล  จำเริญ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใจเที่ยง
3. นางสาวสุดารัตน์  อินภูวงษ์
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
2. นางสาวลำไพร  พูลพุทธา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงปานตะวัน  นาอิสาน
4. เด็กหญิงพิชญา  สำหรับสุข
5. เด็กหญิงวิภาวดี  รังแสน
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศรีสุขา
 
1. นางวาธินี  พาสีราช
2. นางสาวภควรรณ  สอนสุภาพ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวดารุณี  ศรีบัว
2. นางสาวพิมลภา  พลชารี
3. นายภัทราวุธ  คำเมืองแพน
4. นางสาววรรณิดา  ชาวกล้า
5. นายวีรภัทร  พิลาพรม
6. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. นายทวีศักดิ์  สารีโท
3. ว่าที่พันตรีอัครเดช  อัปมาตย์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจารุนิภา  เกษมงคล
2. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณวิชณีย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  พรมเสาร์
 
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 47 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  ทาให้งาม
2. นางสาวสุธาทิพย์  นันทะศรี
3. นางสาวอินทิรา  ศรีนานาม
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ละดาดาษ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ราชบุรี
3. เด็กหญิงสโรชา  ภู่ตระกูล
 
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกชกร  ทบวัน
2. นางสาวจีรนันท์  ณรงค์ฤทธิ์
3. นางสาววรนุช  โคตะมี
 
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกชกร  อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงปณิตา  ทามะฤทธิ์
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าราช
 
1. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
2. นางสาวภัทราวดี  คำภาษี
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ทองใบ
2. นางสาวปาริฉัตร  สิมสีดา
3. นายอภิชาติ  ภูจอมผา
 
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง 4 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  พาสันจร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทหา
3. เด็กชายมงคล  ชัยสงค์
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวลักษณา  คำบอนพิทักษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 32 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑาธิป  ประจำเมือง
2. นางสาวเจริญขวัญ  ปะติตัง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มุกดา
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  กองสู
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปณัฐชา  ผงจันทร์
2. เด็กหญิงมาริษา  ภาวหาญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อังคบุตร
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวสิริลักษณ์  พรมเลิศ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปิยนุช  อิ่มวงศ์
2. นางสาววรัญญา  วงษ์สิงห์
3. นางสาวสุภาวรรณ  ร่มศรี
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางสาวผกาพรรณ  พรมดวงศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุมามาลย์
2. เด็กหญิงวิมล  สียางนอก
3. นายเจษฎา  ช่องวารินทร์
 
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุพัตรา  ภูผินผา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 52 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสาวทน
2. นางสาวชลธิชา  แก่นนาคำ
3. นางสาวเบญจมาศ  โพธิผล
 
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุพรรณี  เกตุลาด
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุกกิริยา
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ประยูรชาญ
 
1. นางสาวอัมมิกา  เพลิดพร้าว
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีชัย
 
1. นางชลธิชา  สร้อยธนู
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนุจรีย์  ิอาจเอี่ยม
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  ฟูมบุญ
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยอุบล
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ภูดวงดาษ
 
1. นางพัชรินทร์  ปัดชาสี
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  แสนสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งอนันต์  บุญช่วย
 
1. นางวราภรณ์  นิลพัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายปาณรวัฐ  แสนวันดี
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวทิติยา  กิ่งสีเสียด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.41 ทอง 35 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนรินทร์  บุรพันธ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 30 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจต่าง
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.36 ทอง 43 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายพงษ์พิทักษ์  จันทาเทพ
 
1. นายนฤชัย  สารสิน
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.67 ทอง 21 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตางจงราช
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.3 ทอง 18 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชมภูพาน
2. นายก้องกิดากร  บุราณรมณ์
3. นายคีตะภัทร์  ชื่นชีวิญ
4. นายจักรพล  กมลคราม
5. นางสาวฐิติชญา  ลุนทะลา
6. เด็กหญิงณิชามาศ  คำเรือน
7. นางสาวทิติยา  กิ่งสีเสียด
8. เด็กชายธนาธร  พลชารี
9. เด็กชายธรรมนูญ  นรสาร
10. นางสาวธาริกา  ไชยหาญ
11. นางสาวนวลฉวี   ปัญญาหลง
12. นางสาวบุญญาพร  โลสิงห์
13. นางสาวปภาวริน  เดชโยธา
14. เด็กชายปวริศ  ราชสีเมือง
15. นางสาวปิยวดี  แสนยางนอก
16. เด็กชายพลพล  ใต้ชมพู
17. เด็กหญิงพันณิตา  สุทธิวรรณา
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
19. นายภูมินทร์  มุกดากิจ
20. เด็กชายภูริ  มุกดากิจ
21. นายภูริพัฒน์  ผิงบาง
22. เด็กชายภูวนาท  อินอำคา
23. นายภูวิวัฒน์  แก้วพรรณา
24. นางสาววิภวานี  จำปารอด
25. นางสาวสุนิตา  ยอดยิ่ง
26. นางสาวสุวพิชญ์  หาระคุณ
27. เด็กชายอธิชาติ  พรมโกฏิ์
28. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
29. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
30. เด็กหญิงเกวลิน  ยศยิ่ง
 
1. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
2. นายวุฒิชัย  พวงพิลา
3. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
4. นายนาวิน  มุกดากิจ
5. นายสง่า  ดาศรี
6. นายณัฐวุฒิ  ตาทิพย์
7. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์