สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพรพิมล   คำเเสน
 
1. นางสาวพาณิภัค   ชนเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ดวงตา
 
1. นางอภิชยา  เขตผดุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงวีราภรณ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวสุดาภรณ์  จันทร์อ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายเจษฎา  จรุงพันธ์
 
1. นางสาวนิยากร  จำปี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวยิ่งวรุณ  ภูผิวขำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมเชียงพัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  ประทุมมา
 
1. นางวงเดือน  โคตะวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สิมพา
 
1. นางสาวทองเพชร  นันทะศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุชานันท์  มีจังหาร
 
1. นายณัฐกร  พูนศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายเทพเทวา  เนื่องชมภู
 
1. นางพัชนุช   เครือเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวมณีวรรณ  สอนสกุล
 
1. นางวรารัตน์  จิตต์ผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสินทรา  เกษโสภา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  โสพุฒอ่อน
 
1. นางสุภาพ  โสพุฒอ่อน
2. นางสาวจันทิมา  ชายกวด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวพิมพ์มาดา  มะโนศิลป์
2. นางสาวไพลิน  สูุโพธิ์เเสน
 
1. นายสิทธิชัย  ปุราเต
2. นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 35 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาววิมลศิริ  สุริยะจันทร์
2. นางสาวสุภาพร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
2. นางสุภาณี  สุวรรณภักดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.68 เงิน 31 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวอริศรา  อุ้ยปะโค
 
1. นางเพลินพิศ  วิเศษศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 50 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  จิตสว่าง
 
1. นางวรนุช  แพะขุนทศ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนิติ  อุ่มสัมฤทธิ์
 
1. นางกงพิไล  อมรินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 40 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาทันรีบ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หงษาคำ
3. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วคำกอง
 
1. นายเดชา  แสนโยธา
2. นายชวลิต  โสภิณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 41 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพันธ์เทพ  ปัสวาท
2. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ละคร
3. นางสาวเมทินี  ขันทอง
 
1. นายประยงค์  ศรีโทมี
2. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตะนัยรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมโคตร
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ต่างมงคล
 
1. นางสาวอาริสา  ยศจำรัส
2. นางสาววรรณภา  นันทะจักร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นาคม
2. นางสาวพัณณิตา  แวมประชา
3. นายภัทรพงษ์  ภูวาดเขียน
 
1. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
2. นายไชยวัฒน์  พรมพัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต  วงศ์โท
2. เด็กชายอมเรศ  วรรณกุล
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นางสาวสุภลักษณ์  ชัยจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายคมสัน  สิทธิโชติ
2. นายวีรศักดิ์  วุฒิสาร
 
1. นายอนุชา  โคตะวงษ์
2. นายอนุชิต  ทองคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตะมณี
 
1. นายภานุพงษ์  วิยะบุญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายชยวรรค  พจนิตย์
 
1. นางชัชตะวัน  สีเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.86 ทองแดง 61 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาวินี  ด้นดั้น
2. เด็กชายภูคาวินทร์  ภูนาโพธิ์
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70.97 เงิน 55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  ศรีพอ
 
1. นายอนุชิต  ทองคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรพร  สีดาช่วย
 
1. นางสาวปรัศนีย์  ไพศาล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววิชุดา  แซ่เจา
 
1. นายพงศกร  โซ่พิมาย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 39 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปานิเสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปาริชาติ   สุจริต
2. เด็กหญิงศนิตา   กรีเทพ
3. เด็กหญิงอารียา   เสืองามเอี่ยม
 
1. นางยุรีมาศ   เครื่องพาที
2. นายธนวรรษน์   เหง้าดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญครอง
2. นางสาวณัฐมล  กุลกั้ง
3. นายไวยวิทย์  รอบรู้
 
1. นางสาวรัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวธิชานันท์  บุตรวิเศษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  อริยะวงษ์
2. นายจิรศักดิ์  ภูมิวัน
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ไชยราช
2. นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกมลชนก  ชินบุตร
2. นางสาววนิดา  ไพสิริภาส
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีอาษา
 
1. นางจิตรดา   จันทะรัตน์
2. นางสาวอภิญญา  ศรีหาโคตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงตติญากรณ์   มูลสาร
2. เด็กหญิงมาคันทิยา   พุทธโคตร
3. เด็กชายศุภชัย  แสงจอหอ
 
1. นายพลวัฒน์  จันเทพา
2. นายชัยณรงค์   ทาบุดดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายฐิตินันท์  คณะวาปี
2. นายสหัสวรรษ  ไชยวัน
3. นายอดิศักดิ์  มีนาพา
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 46 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวศิริลักษณ์  ละม่อมสาย
2. นางสาวสริดา  รัตราช
3. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางสาวอภิญญา  เมฆสุวรรณ
2. นางสุปรียา  กัตตะโร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสภิณ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ธนทรัพย์
3. นางสาววิภารัตน์  แกบสิงห์
 
1. นายคมกริช  พิมพ์รัตน์
2. นางพัทธ์ฑีรา  ภักดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวปวริศา  โสระศรี
2. นางสาวสตรีรัตน์  จันทบุตร
 
1. นายยุทธภพ  ศรีกงพาน
2. นายสุริยา  หนูดา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 27 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  โสภาคำ
2. นางสาวอวิภาวดี  แดนวงษ์ล้อม
 
1. นายยุทธภพ  ศรีกงพาน
2. นายวีรพงษ์  วงษ์รักสันติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79.15 เงิน 20 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายสืบทรัพย์  สำหรับสุข
2. เด็กชายอนุวัติ   ศรีจุมพล
 
1. นายสงัด  จันดี
2. นางสาวอินทิรา  เครือเนตร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.44 ทองแดง 41 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายปรมินทร์   มโนมัย
2. เด็กหญิงภารวี   จุติเดชะขจร
 
1. นายสงัด  จันดี
2. นางสาวปรานี  ศรีทอนสุทธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายนวพล  วิชัยชม
2. นายวรพงศ์  ไชยแก้ว
3. นายศราวุธ  พิมพ์ศรี
 
1. นางจรรยา  ชินฝั่น
2. นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองแพง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไกรหาญ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  วันหอม
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรอินทร์
 
1. นางสาวภัทรวดี  ทัพสมบัติ
2. นางสาวส้มโอ  ตาลวิลาด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 59 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวชิวาภร  พรมบุตร
2. นางสาวชีวาพร  พรมบุตร
3. นางสาวพัชณัชดา  ทิพเสถียร
4. นางสาววรพร  อัคราช
5. นางสาวอติพร  คำไฮ
 
1. นางลัดดา  ชานนตรี
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันสอนจักร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  เทศนอก
4. เด็กหญิงนิติพร  ดอนบ้านเขียว
5. เด็กหญิงแพรววนิต  บัวเหลือง
 
1. นางสาวกุลชา  ระบาเลิศ
2. นางสาวมุธิตา  บุญสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  นันทะชัย
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  เกษโสภา
3. นางสาวพรวดี  จันทร์งาม
4. นายยุทธพงษ์  แสนลุน
5. นางสาวอรอุมา  มีศรี
 
1. นายประเดิมชัย  โสพุฒอ่อน
2. นายเกรียงไกร  นรินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กชายปณิธิ  ศรีเครือดง
2. เด็กชายพรมนัส  มุริกา
3. เด็กชายศิวกร  สำราญเนตร
4. เด็กชายศิวดล  พัฒมี
5. เด็กหญิงสุธิสา  อักษรดี
 
1. นายสุนทร  แวงวรรณ์
2. นางสาวสุพรรณี  แสงจำปี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนิพาดา  หอมสิน
2. นายวัชรพล  ชานันโท
3. นางสาววารุณี  ปีสิทธิ์
4. นางสาวอนัญลักษณ์  พิลาวัลย์
5. นางสาวอรพรรณ  โอชารส
 
1. นายเสน่ห์  อุ่นสิม
2. นายเกรียงไกร  นรินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายทนุธรรม  แพงวาปี
 
1. นางศิริญญา  แข็งแรง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  หินะสุทธิ์
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 32 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ไกรหาร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ผ่านชมภู
 
1. นางวรังคณา  คำถา
2. นางสาวมัลลิกา  นิกรกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  สายเสมา
2. นายศุภกร  โฮ่หนู
 
1. นางวรังคณา  คำถา
2. นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  รัตน์วิเศษ
2. นางสาวฐิติรัตน์  เพิ่งมาก
3. นางสาวทวินันท์  ดุงกรุง
4. นางสาวบวรลักษณ์  ผ่านชมภู
5. นางสาวพรยุพา  บุตรอินทร์
6. นางสาววรัญญา  วรรณกุล
7. นางสาวศศิธร  บุตรอินทร์
8. นางสาวสลินทิพย์  ภูโอบ
9. นางสาวสุภาวิตา  พรหมกุล
10. เด็กหญิงอังคราวรรณ  ก้องเวหา
 
1. นายธิติเดช  ชมภูราช
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.2 เงิน 48 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวธัญรดา  สนทาธร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภูขาว
3. นางสาวพิมพกานต์  หารลำยอง
4. นางสาวพิมลวรรณ  โสภาคำ
5. นางสาวศิรินภา  ทวาศิริ
6. นางสาวศุภาลนันท์  ไกรหาญ
7. นางสาวอรอนงค์  จันทะแพน
8. เด็กหญิงอังควิภา  ไชยดี
9. นางสาวเกศกนก  ศรีผิวผาก
10. นางสาวโสภาวรรณ  จันทเมธิ
 
1. นายประหยัด  อินแปง
2. นายสุทัศน์  พลรักษา
3. นางสาวสมฤทัย   ทองคำ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.6 ทอง 33 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กชายกนต์ธร  หินทอง
2. เด็กหญิงฐิรยา  สิทธิสวนจิก
3. เด็กชายธีรพล  ขาวขันธ์
4. เด็กหญิงวราลี  อุ่นสำโรง
5. เด็กหญิงศิริยุภา  โประวะ
6. เด็กชายสถิระ  สิทธิเชียงพิณ
7. เด็กชายสยาม  คุยบุตร
8. เด็กชายเทวกุล  กาลวิบูลย์
 
1. นายมานพ  พงษ์สวัสดิ์
2. นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
3. นายณัฐวุฒิ  ผ่านชมภู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  คณะวาปี
2. เด็กชายณัฐพล  มะเดื่อป่า
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวงษ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มงาม
5. เด็กชายธีรภัทร  ศรีกานิตย์
6. เด็กชายปริญญา  พันทองคำ
7. เด็กชายพลากร  ตนุชนม์
8. เด็กชายพีรพล  รอดแพง
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีคำหาญ
10. เด็กชายวรายุทธ  จันทะศรี
 
1. นายบุดดา  คุณาวัฒน์
2. นายอิทธิพงษ์  ยิ้มเจริญ
3. นายพุทธิรัตน์  ศรีทรัพย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  สีพิมสอ
2. นางสาวสุดารัตน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายสุบัน  พืชผล
2. นางจุฑาภรณ์  รัศเสียร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นายพงศธร  หูตาชัย
2. นายอรรถพล  ขุนศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายศิริพงษ์  ดาตะเห
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  ตินะโส
 
1. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 54 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นางสาวการะเกด  มูลลี
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 58 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองรอด
 
1. นายศุภนันท์  ไมยะปัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนะโม  เพ็ชรจันทร์โท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวศิริกัลยา  สนิท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวทัตพิชา  กางมัน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชิงชัย  สุจริต
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวขนิษฐา  แก่นเขียว
2. นางสาวณัฐสุดา  ดวงใจ
 
1. นายศรีสวัสดิ์  วงศ์สีดา
2. นายสุริยะ  สีหาทับ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ปรารภ
 
1. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐณิดา  จ่าบุญ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิตา  อุ้ยปัชฌาวงศ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โคตรวงศ์
3. เด็กชายเด่นดนัย  กองหล้า
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายครรชิต  ยางกลาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  อินทร์อุดม
2. นายมงคล  อสุรินทร์
3. นางสาวระวีวรรณ  เฟื่องสีไหม
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายครรชิต  ยางกลาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงสโรชา  ครองยุทธ์
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงประภารุ่ง  ปัดถาวะโร
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพงษ์พล  ยืนสุข
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  แหมไธสงค์
2. เด็กชายธนากร  วิเชียรพันธ์
3. เด็กชายนิติพงษ์  ประวันเตา
4. เด็กชายพงศ์พล  ยืนสุข
5. เด็กชายวุฒิภัทร  สุนทร
6. เด็กชายสราวุธ  ริสดี
 
1. นายสุเมธ  ศรีบรรพต
2. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดี
2. นายณภัทร  สันโดษ
3. นายธีระวัฒน์  แสงห้าว
4. นายอนุพงศ์  ทศศรีลา
5. นายอภิรักษ์  วงษาจันทร์
6. นายอภิวัฒน์  เหลาทอง
 
1. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
2. นายอำนาจ  นามโส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 35 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สายสมคุณ
3. นางสาวกาญจนา  ปีเสือ
4. นายจักรกฤษณ์  ทุมวงศ์
5. นางสาวจารุวรรณ  ปัดถาวะโร
6. นางสาวจิรนันท์  แสนตะรัตน์
7. เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยนิล
8. นายจิระพงศ์  พันธ์ศิริ
9. นางสาวฉัตรสน  ทองคำ
10. นายณัฐวุฒ  คุยบุตร
11. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมอ้ม
12. นายบรรพต  สีส่อง
13. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์เดิม
14. เด็กชายปริญญา  สิทธิโชติ
15. เด็กชายปรเมศร์  อินทร์ภูวงศ์
16. เด็กหญิงพรธีรา  นันทสุธา
17. นางสาวพรรมณี  อุนารัตน์
18. นายพลภัทร  ปัดถาวะโร
19. นายพีรภัทร  ชินภาพ
20. เด็กชายพีรวัส  ขวาโยธา
21. นางสาวภัทรธิดา  พรมโคตร
22. เด็กชายวรฉัตร  หลักคำ
23. เด็กหญิงวริศรา  โฉมหน่าย
24. นางสาววันวิสา  เมืองศรีมาตย์
25. นางสาววิชุดา  บุราณเดช
26. นายวิทวัส  บุราโส
27. นางสาวสรวงสุดา  ทานนพิม
28. เด็กชายสิทธิพล  ไชยกวงชา
29. นายสิทธิศักดิ์  ชินภักดี
30. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  คุยบุตร
31. นายสุรพล  ภูวงษ์ไกร
32. นายอภิวัฒน์  พิมพา
33. นางสาวอมรรัตน์  ศรีชมเชย
34. นายอวิรุทธ์  บุตรอินทร์
35. เด็กชายเจษฎา  ใจทน
36. นายเดชตระกานต์  อุทัยเต
37. นางสาวเนตรนภา  ไกรหาญ
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
2. นางสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
3. นายวิสูตร  คำฤาชัย
4. นายคุปต์  ยะถิ่น
5. นายสุริยันต์  หลานวงศ์
6. นางสาวกฤตพร  แก้วเขียว
7. นายยุทธภพ  ศรีกงพาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 56 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายเจษฎา  สาลีแก้ว
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  พระลี
 
1. นางสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  วระวิสันต์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายธนภูมิ  ภักดีราช
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 47 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายอภิลักษณ์  จันทะคัด
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  หวังสเเละ
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 50 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชสะอาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 15 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพงษ์พล  ยืนสุข
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 48 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธรรมศักดิ์  โคตุละ
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  บำรุงทรัพย์
 
1. นางสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 57 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  ราชวงษา
 
1. นายสมเกียรติ  ไชยรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายภานุพงศ์  พรหมทา
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพัชรี  โพธิกลาง
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวพนิดา  ดีสินธ์
 
1. นายอนาวิล  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์เดิม
2. เด็กชายปภังกร  ภักดีสุวรรณ
3. เด็กชายปริญญา  สิทธิโชติ
4. เด็กชายปรีชา  บุญวิเชียร
5. เด็กชายปรเมศร์  อินทร์ภูวงศ์
6. เด็กชายพีรวัส  ขวาโยธา
7. เด็กหญิงวริศรา  โฉมหน่าย
8. เด็กชายสิทธิชัย  พิมเสน
9. เด็กชายสิทธิพล  ไชยกวงชา
 
1. นายคุปต์  ยะถิ่น
2. นายชนินทร์  เกษจ้อย
3. นายวิสูตร  คำฤาชัย
4. นางสุุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกฤติน  วงษ์ป้อม
2. นายณัฐวุฒิ  ปราบมะเริง
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยวัฒน์
4. นายธรรมธร  กล้าหาญ
5. นายนราวิชญ์  นาเมืองรักษ์
6. นายนิรัติศัย  วงษ์บัว
7. นางสาวบุษกร  นครศรี
8. นายสมาธิ  กลิ่นศรีสุข
9. นายสรศักดิ์  พิมพากุล
10. นายเตชินท์  วงษ์ป้อม
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
2. นายธวัชชัย  พันธ์กาฬสินธุ์
3. นายอนุรักษ์  พลศรีสม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายกฤษฎา   ทัพรัตน์
2. นายคชานนท์  กาละบุตร
3. นายคณาสิน  เซียววงษ์
4. นางสาวคิตภัทร์  ภูเก้าแก้ว
5. นางสาวจุฑามาศ  ภารพงษ์
6. นายชนะชน  เทพภูเวียง
7. นายทรงพล  ดวงมะณี
8. นางสาวทอฝัน  สอนสติ
9. นางสาวทิพย์วรรณ  เดขุนทด
10. นายธนพนธ์  โคตรทม
11. นายธนวัฒน์  เนาวะดี
12. นายธันวา  สรวงศิริ
13. นายธีระวัฒน์  นาสมชัย
14. นายนิยม  แผ่นทอง
15. นางสาวผกามาศ  โคตรพรมศรี
16. นางสาวพลอยนภา  ธรรมลี
17. นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์แก้ว
18. นางสาวภัทรวดี  ดวงพยอม
19. นางสาวระพีพรรณ  ขันดี
20. นางสาวรัตติกา  จันทะเพชร
21. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงวงษา
22. นางสาววิภารัตน์  กบิลพัสดุ์
23. นายศรายุทธ  มิสาโท
24. นายศิวา  ตางจงราช
25. นางสาวสายรุ้ง  โรจน์ศรี
26. นางสาวสุวัจนา  อุทะกัง
27. นายอดิศักดิ์   วิชัยดิษฐ์
28. นายอนันตชัย  สีเฉลียว
29. นายอรรถพล  เนตรภักดี
30. นางสาวอังคณา  บุญพิลา
31. นายอิสรภาพ  พลเสนา
32. นายอโนชา  ทิพย์เครือ
33. นายเศรษพล  หาดจันทร์
34. นายโชคชัย  ศรเสนา
 
1. นายอรรณพ  จันทร์แสง
2. นายวายุ  ยานสุวรรณ์
3. นายจิรนันท์  คูณขอนยาง
4. นายกำธร  หนูทอง
5. นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย์
6. นางมะลิวัลย์  โสภาเลิศ
7. นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี
8. นายอดิศักดิ์  กรีเทพ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.6 เงิน 37 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไตรฆ้อง
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญเอื้อ
3. เด็กชายนทีกานต์  ดงพอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงหงษา
5. เด็กชายปราโมทย์  บุพตา
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤทธิมหา
7. เด็กชายภูธเนศ  นาบุญ
8. เด็กชายภูริภัทร  สิทธิโชติ
9. เด็กชายวรวัฒน์   ดิทะ
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  สถิตวิริยะกุล
 
1. นายกิตติชัย  ปีณะสา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวธิดานันท์  พาลอิ่มมะเริง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 25 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีธรรมบุญ
2. นายณัฐวุฒิ  อุบลครุฑ
3. นางสาวนพมาศ  เกวียนนอก
4. นางสาวปิยธิดา  นามแก้ว
5. นายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
6. นางสาวลดามณี  ธนะรักษ์
7. นางสาววรนารี  โภคาพานิชย์
8. นายสหสวรรษ  สารยศ
9. นายอนิรุทธ์  อินทร์อุดม
10. นายอรรถพร  อินอุดม
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นายกิตติชัย  ปีณะสา
3. นางสาวปรารถนา  ทวาศรี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายณัฐวุฒิ  อุบลครุฑ
2. นางสาวนพมาศ  เกวียนนอก
3. นางสาวผกามาศ  โภคาพานิชย์
4. นางสาวพิมพ์นารา  ลุนสะแกวงษ์
5. นายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
6. นางสาววรนารี  ชาลีสมบัติ
7. นายสหสวรรษ  สารยศ
8. นางสาวสิริยากร  ผ่องแผ้ว
9. นางสาวหัทยา  พะละสำลี
10. นายอนิรุทธ์  อินทร์อุดม
11. นายอภินันท์  รอดพันธ์
12. นายอรรถพร  อินอุดม
 
1. นายกิตติชัย  ปีณะสา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวธิดานันท์  พาลอิ่มมะเริง
4. นางสาวปรารถนา  ทวาศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 21 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไตรฆ้อง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตสพล
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทรงศิลป์
4. เด็กหญิงธัญนิศา  จันทร์ชาลี
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงหงษา
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  อนุสุริยา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภู่สุก
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤทธิมหา
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  สถิตวิริยากุล
10. เด็กหญิงสโรชา  บุญริทร์
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรงศิลป์
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเย็น
 
1. นายกิตติชัย  ปีณะสา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวธิดานันท์  พาลอิ่มมะเริง
4. นางสาวปรารถนา  ทวาศรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตย์  พรมสาลี
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีธรรมบุญ
3. นางสาวชโลทร  ศรีวงษ์แย้
4. นางสาวนพมาศ  เกวียนนอก
5. นางสาวปิยธิดา  นามแก้ว
6. นางสาวผกามาศ  โภคาพานิชย์
7. นางสาวพิมพ์นารา  ลุนสะแกวงษ์
8. นางสาวลดามณี  ธนะรักษ์
9. นางสาววรนารี  ชาลีสมบัติ
10. นางสาววินิตตา  สัตยาวัน
11. นางสาวสิริยากร  ผ่องแผ้ว
12. นางสาวหัทยา  พะละสำลี
 
1. นายกิตติชัย  ปีณะสา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวธิดานันท์  พาลอิ่มมะเริง
4. นางสาวปรารถนา  ทวาศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัญโสภา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะเขต
4. เด็กหญิงณัฐพร  คุณาปฐม
5. เด็กหญิงธันยชนก  อุทุมทอง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงนันทิมา  ปาทา
8. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยอยู่
9. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มยวน
10. เด็กหญิงพิยดา  ไมยกิจ
11. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วิเศษมี
12. เด็กหญิงมริศรา  แม่นชัยภูมิ
13. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชำนิ
15. เด็กหญิงแพรชมพู  พลรักษา
16. เด็กหญิงโสภิตนภา  ว่องไว
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
3. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
4. นางสาวภัตรา  สิงขร
5. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
2. นางสาวกิติยา  ปานเทศ
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายจิรศักดิ์  ศรีวิรัตน์
5. นายชัชวาล  แก้วทา
6. นายณัฐพล  วารินทร์อินทร์
7. นายณันทวัฒน์  แย้วยวน
8. นายธนวัฒน์  ไมยะปัน
9. นายธนากร  ทาปลัด
10. นายธีรภัทร  ภูคองตา
11. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
12. นายพายัพ  กรอกรวม
13. นายสหรัฐ  ศรีเที่ยง
14. นายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
15. นายสุทธินัย  ข้อลา
16. นายอนุชา  คาดีวี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
3. นางสาวเจริญขวัญ  รัตนะวงษา
4. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
5. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.25 เงิน 16 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  จะนารัตน์
2. นายพิเชษฐ์ชัย  บุญอภัย
3. นายมาทวี  บุญศรีเลิศ
4. นายอภิวัตน์  ใสศรัทธา
5. นายเดชสิทธิ์  ลุนโสภา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์  จิรวัฒนานันต์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 50 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงหทัยชนก  วงศ์จอม
 
1. นางสาวเด่นจันทร์  อิ่มชมชื่น
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 53 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายรัฐพล  เครือเนตร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รักภักดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขันเลื่อน
 
1. นางสาวปาริชาต  เวียงแก้ว
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาววานิสา   สารสิน
 
1. นางรัชนก   แก้วปัญญา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุวรรณพร  พลชัย
 
1. นางสาวอัญมณี  ศรีบุญเรือง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน 28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  ศรีอำรุง
 
1. นางสาวเด่นจันทร์  อิ่มชมชื่น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.01 ทอง 48 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ตระการจันทร์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เสนไสย์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์วาปี
4. เด็กหญิงสาวิตรี  จารุวงศ์ไพบูลย์
5. เด็กชายอรรถพล  แสนแสง
 
1. นางสาวธรรมิกา  นครชัย
2. นางสาววันเพ็ญ  รักภักดี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.99 เงิน 59 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวธนัชชา  นามมูลน้อย
2. นายธรรพ์ณธร  นาดี
3. นายปวเรศน์  อุบลครุฑ
4. นางสาวสุขัญญา  คงแก้ว
5. นางสาวแพรพลอย  มงคลแสน
 
1. นางสาวสารชา  มณีกุล
2. นางทองทัศ  นานาค
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.34 ทอง 30 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงนิชฌา  กาลวิบูลย์
2. เด็กหญิงเมทิณี  ภูนิโรจน์
 
1. นางสาวปราณี  โคตรโสภา
2. นางสาวพวงพันธ์  โสมณวัตร์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชิณวัตร   วรรณคำ
2. นางสาวณรินธร   เคนศิริ
 
1. นางสาวจิราพร   ภูทำมา
2. นางสาวธัญญรัตน์   แก้วพินิจ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 47 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาววันวิสา   นาคม
2. นางสาวอัญชริกา   สังฆ์พันธ์
 
1. นางสาวจิราพร   ภูทำมา
2. MissMinghui  Wang
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 43 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกฤษณะ   สาคร
2. นายนันทวัฒน์   ระบาเลิศ
3. นายบุพกิจ   ริ้วกระโทก
4. นายพงค์ดนัย    จันทร์จิตร
5. นายเจตน์จิตรกร   สุขโน
 
1. นางสาวจิราพร   ภูทำมา
2. นางสาวธัญญรัตน์   แก้วพินิจ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 51 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศศิวรรณ  อาสาสนา
 
1. นางสาวปรวีร์  ชัยปะปา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.91 ทอง 19 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชญานิษฐ์  โยธาวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ถำวาปี
 
1. นางสาวนฤทัย  พ้องเสียง
2. นางสาวประเทือง  หลานวงค์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.42 ทอง 29 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวสุธิตรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัญชนีย์  วงศ์วาน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.45 ทอง 34 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายทรงพล  ภักดีพันดอน
2. นายธีรพล  เสนา
3. นายธีระภัทร์  ทิวะโต
4. นายธีวรงษ์  คงแก้ว
5. นายพงศกร  มะโนรมย์
6. นายยุทธนา  น้อยน้ำคำ
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นายประยูร  จุลม่วง
3. นางสาวจรรยาวัฒน์  ศรีใส
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.2 เงิน 42 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกุลิสรา   เทียบชิง
2. นางสาวจุฑามณี   นามณีชม
3. นางสาวชลณิชา    พลนามอินทร์
4. นางสาวณัฐกานต์   ชัยชมภู
5. นายปฏิภัทร์   ไชยคุณ
6. นายพีวัชร์   นานอก
7. นางสาวรุจิรา   ประทุมศรี
8. นางสาววิจิตรา   พร้อมเพียง
9. นางสาวศศิธร   วงศ์นันทา
10. นายอธิบดินทร์เดชา   เบิกบานดี
 
1. นายฉลาด    สิทธิคุณ
2. นายพิทักษ์    พันธุวาปี
3. นายรัฐพงศ์   วิชัยวงศ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรพล
2. เด็กหญิงธัญชนก   ดวงดี
3. เด็กหญิงปทิตตา  มาลุน
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์   โพธิจักร
5. เด็กหญิงอัจฉรา   จำพร
 
1. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
2. นางสาวอโนทัย  ไกรยราช
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวพัชรีภรณ์   สารีพันดอน
2. นางสาววปณิดา   ประโม
3. นายศวิษฐ์   ดีทองหลาง
4. นางสาวศิรภัสสร  สิมมาจันทร์
5. นางสาวสุมิตรา   บุบผาสังข์
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์   คูหานา
2. นางสาวกัลยรัตน์  บุญสอด
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.8 เงิน 44 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงภัสรารินทร์  ชัยจุมพล
3. เด็กชายศิวรักษ์  นิโรจน์
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
2. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  สาคร
2. นางสาวรัชนีกร  ภาวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  ภาวงค์
 
1. นางสาวปัญชลิกา  ไชยเชษฐ์
2. นางตรีประดับ  บุญสาร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 52 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สิทธิพร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิกจักร
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  นะวะศรี
 
1. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
2. นางสาวนิตยา  ละอองศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.9 เงิน 51 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  หลักคำ
2. นางสาววารุณี  ศิริปกะ
3. นางสาวเฉิดโฉม  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
2. นางสาวประพาภรณ์  อำนาจเจริญ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์จำนงค์
2. เด็กชายนุติโชติ  มูลติกะ
 
1. นายอภิชิต  สิทธิโชติ 
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงชิดชนก  ถานโอภาส
2. เด็กหญิงนลินญา  ชื่องาม
 
1. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
2. นางสาวธีริศรา  ศรีมูลเขียว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริสา   สืบแสน
2. เด็กหญิงสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวชฎารัตน์   พลเดช
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย    ศรีวงษ์ราช
2. นายศุภวัฒน์   หมื่นเดช
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายบารมี  ธรรมะลา
2. เด็กชายโอชิษฐ์  ไชยหาวงศ์
 
1. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ขมวดทรัพย์
2. นางสาวมณฑิตา  สรวงศิริ
 
1. นายอภิชิต  สิทธิโชติ 
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ    ผาตะนันท์
2. นายอภิสิทธิ์   สืบแสน
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ขันตีกุล
2. เด็กหญิงจิรัชญา   แสงอินทร์คุ้ม
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.6 เงิน 45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายราชวรินทร์  อำมาตย์ทัศน์
2. เด็กชายเจตริน  ร่มวาปี 
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นางวาสนา  เกษโสภา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทุย
2. นายศุภณัฐ  ศรีมูลตรี
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางสุวรรณา  โกชารักษ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เหลือผล
2. นายอเนชา  แก้วศิริ
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัยย์  บุญณะสิทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 20 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  ลัดทิพย์
2. เด็กชายพิชาภพ  ฮามคำฮัก
3. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ชาญศรี
 
1. นายไวกูณฐ์  ชูมา
2. นางสาวพรรณิภา  สุกะสุริยะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 54 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  ประภาสะโนบล
2. นายปภาวิน  เหลาลาภะ
3. นายอัมรินทร์  ธรรมรงค์ศรี
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพศ   เกษจันทร์
2. นายนครินทร์  ก้อนอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวโรดม  สุขใจ
2. นางสาวสุพัตรา  เนตรเสนา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 40 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  วงละคร
2. นายธีรศักดิ์  ต้นกันยา
3. นายปัญญากร  คำมงคล
 
1. นางปรุงจิตร  สุคำภา
2. นางสาวดาราภรณ์  นันทราช
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 48 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายธนากร  วัดแสงศรี
2. นายพีรพล  นนทคำจันทร์
3. นายภูธเนศ  อ้อมนอก
 
1. นางสุดาทิพย์  สิริบุตรวงศ์
2. นายธีระพงศ์  มูลคำศรี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีกงพาน
2. เด็กชายวีรสุ  สนิทชน
3. นายสัณห์ศิษฎ์  สนธิวารี
 
1. นายกษิตินาถ  อุ่นทานนท์
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายทิวากร  ทุทุมมา
2. นายมเหศวร  เหง้าพรหมมินทร์
3. นายอภิสิทธิ์  ถนอมสัจจกุล
 
1. นายุสุภาพ  สุริอาจ
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ลาษี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พุทธไธสงค์
3. เด็กชายวีรภาพ  นารี
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 40 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดง
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
3. นายอมรเทพ  เล่งฮวด
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายกษิตินาถ  อุ่นทานนท์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายกัมพล  ชนะมินทร์
2. นายธีระศักดิ์  วงศ์กัณหา
3. นายเทวิน  จันทรเสนา
 
1. นายวัยวิทย์  โพธิ์มูล
2. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวินท์  บุระ
2. เด็กชายกุมภา  มาตโยธี
3. เด็กชายจารุชาติ  พวงพรรณทอง
 
1. นายสุวิทย์  แดงพวง
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายนครินทร์  แบบบาง
2. นายพงศกร  เหล่าโยธี
3. นายภานุพัฒน์  บุตรตุุ
 
1. นายธนากร  พิมพ์สิม
2. นายนันทะวุฒิ  ปะนะทัง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สีเมืองล้ำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ดีสะเกษ
3. เด็กหญิงนันทิดา   นารักษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา   วิบูลย์สิน
2. นายสังคม    วิบูลย์สิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา  รามพัตร
2. นางสาวปัญจพร  จันซ้าย
3. นางสาวภาวินี  วิชัยศรี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชาย สุทธิพงษ์  ชุมโทโล่
2. เด็กหญิงกนกภรณ์  จันทรทิพย์
3. เด็กหญิงกุสุมา   วังคีรี
4. เด็กหญิงประภาพร   บัณฑิตกุล
5. เด็กหญิงเมทาวดี   ปวงสุข
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   นารี
 
1. นางวัลย์ลดา   นาแพงรัตน์
2. นางสาววารินทร์  อ่ำบางยุง
3. นายสหรัฐ  บัณฑิตกุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 22 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  แพงวาปี
2. นายณัฐวุฒิ  วงษางาม
3. นางสาวธัญสุดา  คำถวิล
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  นนทภักดี
5. นายมินทดา  พิมพ์สอน
6. นางสาวม่านไหม  เกษโสภา
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางสาวพิศมัย  บะคะพันธุ์
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีจุมพล
2. นางสาวสุนิสา  โคตรสีกุล
3. นางสาวอภิวรรณ  ทะนะ
 
1. นางนงเยาว์  พงษ์วุฒินันท์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีลากัลย์
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวฐาปนี  ลัมยศ
2. นางสาวประกายรัตน์  นนทะศรี
3. นางสาววิภาภรณ์  ทะลิเพ็ง
 
1. นางนงเยาว์  พงษ์วุฒินันท์
2. นางพนาวัลย์  คำศรีทวีวัฒน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ร้อยคำลือ
2. เด็กหญิงปรียา  โนนตะเถร
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เอกตาแสง
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัฒโน
2. นางสาวชลาลัย  ไชยประโคม
3. นางสาวอนงค์นาถ  ปาปะโม
 
1. นางพีรดา  แสงสงคราม
2. นางพรรณพฤกษา  ชัยดินี
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงตะวันนา  พรมบัวคู
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์รินยอง
3. เด็กหญิงลินลณี  ประวันนา
 
1. นางวรรณา  พระไตรราช
2. นางรัตติพร  บรรณาลัย
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เหมือดขุนทด
2. นางสาวนันทณา  จันทาสี
3. นางสาวปภัสรา  ภูผาเด็น
 
1. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
2. นางอมรรัตน์  พิมพ์สิม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง 25 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เศรษฐวงศ์
2. เด็กหญิงสรัญญา  แก้วชิน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  แก้วศิริ
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นางสาวจุฑาพร  ชมพุธ
2. นางสาวปริกา   โคกสูงชัยโย
3. นายสายันต์  โชติมลทิน
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  อ่อนทุ่ม
3. เด็กหญิงพนิดา  ถาวรวรรณ์
 
1. นางปัญญรัชต์  ปัตถาวะโร
2. นางอรุณี  ปัญญาตระกูล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวประไพรัตน์  โคตะมี
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะมี
3. นางสาวศิรินยา  กองสีหา
 
1. นางเกศกนก  อินแปง
2. นายกฤษณะ  อิ่มเจือ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงฤตาภรณ์  เพ็งคง
2. เด็กหญิงวรางคณา  กุลมุ้ง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บูชาอินทร์ 
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 48 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  วรรณขาว
2. นางสาวสุภัสสรา  สายทอง
3. นางสาวเปรมกมล  วงษ์รินยอง
 
1. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงลี
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐากร  อินทร์เลี้ยง
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายสมพร  สีทำบุญ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  หารพรม
3. เด็กหญิงอนุธิดา  คิดถาง
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
2. นายสมเกียรติ  จันทะคร
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวจินตนา  สมพาน
2. นางสาววิภา  พรมโยธา
3. นางสาวสุชานาถ  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยา  ยงยืน
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่ตรี
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปานทอง
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชริดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายกัณฑ์ตะ  แสงคำ
 
1. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 12 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายกัตติพล  บุญหลาย
2. นายเรืองชัย  สุโพธิ์
 
1. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
2. นางศิริพร  สุขเกษม
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 9 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายจิรพนธ์   จรูญวรรณ
2. นายเกรียงไกร  ผักไหม
 
1. นายพูลสินธ์  ไชยโคตร
2. นางสาวอัญชิสา  แก้ววิเศษ
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายวทัญญู  นครชัย
 
1. นายจิรนันท์  คูณขอนยาง
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.03 ทอง 8 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายสิทธิ์ติโชค  สุนทองห้าว
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายสราวุธ  ริสดี
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.1 ทอง 44 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  หงคำดี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.67 ทอง 5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายภูมิอนันต์  พันธ์ภูวงศ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.65 ทอง 13 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยา  ชัยเดช
2. นายกุลธวัช  ทับสมบัติ
3. นางสาวขวัญฤทัย   ดอกไม้ขาว
4. นางสาวจุฑารัตน์  สาสีทา
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยงยุทธ
6. นายชนะชัย  ใบนี้
7. นายชัยวัฒน์  บุตตะหึงษ์
8. นายณัฐพงษ์  ทำสีหา
9. นายธนธรณ์  ปาระศรี
10. นายธนพล  พรหมรักษ์
11. เด็กชายธนวัฒน์  ทุมเที่ยง
12. นายธีรพันธุ์  แดงน้อย
13. เด็กหญิงพัชรา  จงขุนทอง
14. นางสาวพิทยาภรณ์  มาตย์วิเศษ
15. นายภูมิอนันต์  พันธ์ภูวงศ์
16. นายรัฐพงษ์  ชุมอภัย
17. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สงเสนา
18. นายวทัญญู  นครชัย
19. นายวรัญญู  จ้ำกระโทก
20. เด็กชายวัชราพงศ์  โพธิ์ชาติ
21. นางสาววัชราภรณ์  ทวีวุฒิ
22. นายวายุภัทร์  กมลละคร
23. เด็กหญิงวาสนา  กาจู๊ด
24. เด็กหญิงศศิวรรณ  อวนอ่อน
25. เด็กหญิงศิรินาถ  ดอนอ่อนเบ้า
26. นายสิทธิ์ติโชค  สุนทองห้าว
27. นางสาวสุชาดา  เพชรนอก
28. นายอนุสรณ์  ดรดีเลิศ
29. นายอภิสิทธิ์  กุลนิตย์
30. นายโชคทวี  ชัยเกตุ
 
1. นายกำธร  หนูทอง
2. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
3. นางนิภาพร  หลักคำ
4. นางสาวปิยธิดา  พลซา
5. นางสุวรรณี  จิตธรรมมา
6. นางสาวปิ่นทิพย์  พิมพา
7. นางสาวมลนภา  อัฐนาค