สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกิตติกา  นันทะแสง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบ้านดู่
3. เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งใจปฏิรูป
4. เด็กชายธนิสร  ผลาผล
5. เด็กหญิงธันยพร  คำศักดิ์
6. เด็กชายวาทิน  หงษีทอง
7. เด็กชายศราวุธ  จุลกองฮ้อ
8. เด็กหญิงสะแกวัลย์  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงอารียา  เหล่าศรีชัย
10. เด็กชายเอกพงษ์  สุวรรณหงษ์
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวณัฐวิตรา  จำปาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจันทิมา  สมพร
 
1. นางสาวถนอม  ทมถา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณกัญญา   พาโคตร
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  คนหาญ
2. เด็กชายธนกร  บุตรอุดม
3. เด็กชายธนวัตน์  สุระคาย
4. นายพีรพันธ์  เมืองนาง
5. นายศุภชัย  โทคะ
 
1. นายณัฏฐ์พิชญ์  สวัสศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิสาร
2. นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ
 
1. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ
2. นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  ลุนอินทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายพชรพล   บุราณหิต
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 19 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนกร  วิระตา
2. เด็กชายพงศ์ภีระ  ทุมมูล
3. เด็กชายเนมิราช  พานเงิน
 
1. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางสิริภัคร  โคตรเพชร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสมบัติ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายปิติภัทร  โคตรเพชร
2. นายอภิชิต  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวพรสุดา  วิบูลย์กุล
2. นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายทฤษฎี  แก้ววงษา
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.6 เงิน 39 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายณัฐพล  สุทธิสุวรรณ
2. นางสาวดวงกมล  ตาบ้านดู่
3. นายนาธัส  เต็มเมธาวิทยาเลิศ
4. นายประกาศิต  อิสณพงศ์
5. นางสาวพรชิตา  สุทธิบริบาล
6. นางสาวพิชญาภัค  ผาจวง
7. นางสาวพิมพ์วิภา  ชำนาญจันทร์
8. นายวิรชัช  แอบอิง
9. นายสุวิจักขณ์  แสงทองถวัลย์
10. นางสาวอัญมณี  ทาราช
 
1. นางสมพร  โยวะบุตร
2. นายวรายุทธ  พลแสง
3. นางสาวกัญญาวีร์  โพธิชัยยา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 42 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวทิพย์รัตน์  แสนล้าน
2. นายธนยศ  แก้วจำลอง
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงปภาวี  อึงสะกาว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กองณรงค์
4. เด็กหญิงพัชโรทัย  ไชยจงมี
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  แก้วมุงคุณ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์รินทอง
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  โพธิกุล
8. เด็กหญิงสุชาวดี  แดงนา
 
1. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
2. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวพรนภา  อรรคะ
4. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณณธร   ยุบลวัฒน์
2. เด็กหญิงรัฐพร   จัตุชัย
 
1. นางพิสมัย   เจริญรักษ์
2. นางวัชฉวรา   หีบแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงราธา   อภิรมย์ยานนท์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   จำปานิล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรเสนา
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 55 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1. นายกวี  ใจภักดี
2. นายอนันธวัช  ตันกุล
 
1. นายวิทยา  มุณีจันทร์
2. นายภควัชร  รัศเสียร
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายทัศนนท์  น้อยสุวรรณา
2. นายธัญนัฐ  วัณณี
3. นายวงศธร  มหาจักษุุ์
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายเดชา  เสนาเสถียร
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐมน  ชัยเลิศ
2. นางสาวนภัสรา  แป่มจำนัก
3. นางสาวนโรบล  บัวดัง
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นางสาวกัลยาณี  ภานุรักษ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายดวงดี  ศรีทา
2. นางสาวอาทิตยา  สายแสน
3. นายเทอดศักดิ์  อาจสาลี
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.74 เงิน 10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธีรวีร์  ทรงธรรมวัฒน์
2. นายสมเจต  พุทธาสมศรี
3. นายอัครวัฒน์  ลีประเสริฐภร
 
1. นางสาวมารศรี  แสนก่ำ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายยศภัทร   รัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีเฉลิม
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายธัญญ์ชนก  ทวีสุข
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ดวงพรม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรศรี
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นางภัสธรานันท์  ภูริธนาสิษฐ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.85 เงิน 54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  มีพวก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์
3. เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม
4. เด็กชายนนทกร  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายปวริศ  พุฒธรรม
6. เด็กชายปัณณธร  สาฆ้อง
7. เด็กชายพีรพันธ์  ชื่นพลี
8. เด็กชายภัทรดนัย  พลวี
 
1. นายชาญศักดิ์  สกุณี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 31 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายกิตติเทพ  ชาวกล้า
2. นางสาวชลธิชา  อันภัย
3. นายชัยยะพล  สองเมือง
4. เด็กชายชินดนัย  สมบูรณ์
5. นางสาวนัภวรรณ   รอดชมภู
6. เด็กหญิงประภัสสร  รอบคอบ
7. นายปริญญา  กองสะดี
8. เด็กชายพงษ์เทพ  งามลุน
9. นางสาวพรธิรา  ไม่เศร้า
10. นายพุฒิพงษ์  นามตะ
11. นายยศพร  บุญไชย
12. นายวัฒนชัย  สืบเพ็ง
13. นางสาวศรินยา  บุญคง
14. นางสาวศศินภา   วิลามาศ
15. นางสาวศุวาาสินี  แก้วดี
16. นางสาวเจนจิรา  นวนเกษา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวนเกษา
2. นางสุรีรัตน์  จำปาทอง
3. นางสาวมาลีรัตน์  อุไร
4. นางสาวรดา  ตู้จันโต
5. นางวิยดา  ลุมภักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู
2. เด็กชายธนพล  เร่งรัด
 
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
2. นายสราวุฒิ  สุริยา
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวภัคจิรา   ปานา
2. นางสาวอนัญญา   วงษ์จันทร์
 
1. นางสลักจิต   แจ้งจันทร์
2. นางอรวรรณ   เหล็กกล้า
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวชยุดา  ศรีวงษา
2. นางสาวณพิชญา  คนชุม
3. นางสาวอาทิตายา  ชัยพล
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางบุญญาพร  สาฆ้อง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.6 เงิน 49 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โนนทิง
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  บาแง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อดทน
 
1. นางนัยนา  หลวงเมือง
2. นางสาวอชิรญา   เกริกกีรติ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.4 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายปฏิพล  ดำดา
2. เด็กชายโชคชัย  สีชัยปัญหา
 
1. นายพุทธศาสน์  จิตจง
2. นางสาวศิริกมล  ศรีภูมั่น
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีสกุล
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.16 เงิน 10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริพรรณ  คำโชติ
2. นางสาวสโรชา  สาเกตุ
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ไชยะหอม
2. นางสาววานิตา  สมเด็จ
3. นางสาวอาธิติยา  ธรรมวงษา
 
1. นางสาวประเพ็ญ  ดอนสมพงษ์
2. นายประมวล  ไชยโคตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ผลทิพย์
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 34 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายฐาปณาศักดิ์  ดีทรวง
2. เด็กชายธนาดล  กิคอม
 
1. นางสาวพิชญา  นาไฮ
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  หล่องบุตรสี
 
1. นายสุชาติ  สีเคนา
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  ใสสะอาด
 
1. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชญานันท์  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวอรวรรณ  ภักดีวุฒิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวกัณฑิมา  บาลไทสงค์
 
1. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.33 เงิน 32 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แพนภูงา
2. เด็กหญิงพิยะดา  พาธุระ
 
1. นางสาวชลลดา  สมคะเณย์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายจักรพล  พร้อมใจ
 
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 59 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกลวัชร  กุตัน
2. นายวุฒิชัย  ร่วมจิตร
3. นายเจษฎา  ไชยเลิศ
 
1. นางสุภาพร   สิงห์นลินธร
2. นางสาวสิริพร  โสมา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 53 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอิงฟ้า  เหง้าเทวาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน
2. นายศรายุทธ  ท้าวแก้ว
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายภูริพรรดิ์  ดีพรหม
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นายวรจักษ์  แสนโคตร
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  วิประทุม
2. เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายเพรียว  พลอาสา