สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสิรินันท์   ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางไกรสร    สีมืด
 
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายวรวุฒิ  ตุ้มสีคุณ
2. นายอรรถพงศ์  ศิริจันมา
 
1. นางสาวศิริพร  เศวตวงษ์
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงณภัทรธมนต์   พิเศษกุล
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   วามะลุน
3. เด็กหญิงสโรชา   ยิ้มสบาย
 
1. นางสาวดารารัตน์   วังโน
2. นางสาวพีรยา   วิวัฒนาช่าง
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คำภาษี
3. เด็กชายรพีภัทร  ประกอบสุข
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดาทิพย์  ศรีรักษา
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สัสดี
 
1. นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจริยา  อริยธนวัฒน์
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวสกุลรัตน์  สองจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  มาตวังแสง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช
 
1. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
2. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกนกพล  น้อยลำ
2. นายกันต์พล  จันทร์แจ้ง
3. นายคงฤทธิ์  พลโยธา
4. นายชินกฤต  เอียการนา
5. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
6. นายนราวิชญ์  โนนอาสา
7. นายปวันรัตน์  นารี
8. นายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
9. นายวิกรม  ลอยสงวน
10. นายเกรียงไกร  ใจชื่น
11. นายโยเซฟ  เจริญสุข
12. นายไตรภูมิ  ตุ้มขาว
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายเอกวัส  เพ็งคำ
3. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
4. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนภัสชฎา  ภูแสงศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยรินทร
3. เด็กชายไพรัตน์  เลพล
 
1. นางอัจฉราพร  สิงห์สิทธิ์
2. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณหทัย  สุวิเชียร
2. นางสาวนันทิชา  ลำมะนา
3. นางสาวปภาวี  ศรีสม
4. นางสาวรมัณยา  มิทะลา
5. นางสาววรนันดา  ไมตรีสวัสดิ์
 
1. นางอภิรดี  พรหมแสงใส
2. นางพรทิพย์  บาเปีย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   บุญเวิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกิตติมศักดิ์  บัณฑิต
2. นายนลธวัช  นาคสร้อย
3. นายพงศธร  พลเหลา
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายพุฒิเมธ  อุทุมภา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รักโคตร
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางชไมพร  คงเพ็ชร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวนวรัตน์  ชื่นใจ
2. นางสาวปราณี  ต่ำงาม
3. นายสุรธัช  พันธ์พรม
 
1. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
2. นายฤทธิไกร  ภูโท
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนิติพัทธ์   เต็งวิเชียร
 
1. นายประครอง  ระติเดช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 48 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวพิมพ์ชนก  โสมศรี
 
1. นายตฤณ  แก้วเกตุ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 51 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายฉัตรภัทร  โพระกัน
2. เด็กชายธนาธิป  เจริญเพ็ง
3. เด็กชายอาทิตย์  วิรุฬปักษี
 
1. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
2. นางธาราวดี  สงวนนาม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65.3 ทองแดง 54 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  คำวันดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงลี
3. เด็กหญิงชุติมา  ชั้นงาม
4. เด็กหญิงญานิกา  สมมิตร
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีศิลป์
6. เด็กหญิงพรไพลิน  พูลทา
7. เด็กหญิงรจนา  แฝกสิน
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรสมศรี
9. เด็กชายอภิธาร  สุวรรณคร
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สาลิโย
 
1. นายกฤษณุ  ไชยเบ้า
2. นางนวพร  คำวงศ์