สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  โคตรชาลี
 
1. นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 47.1 เข้าร่วม 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวปิยะนุช  พละพร
 
1. นางสาวกีรติกา  ขุลีดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุทาวัลย์  ถาวงค์กลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  ขุนหอม
 
1. นางสาวกีรติกา  ขุลีดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกานต์ขวัญ  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ลิอินทร์
 
1. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. นายมานินพันธุ์  นันทะโคตร
 
1. นางสาวหงษ์นภา  เล่าสุอังกูร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายณรงค์  ขจรเกษ
2. นายภพตะวัน  ลาภา
3. นายสิทธิโชค  วงษ์คำพระ
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์