สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภูมิ  บุทเสน
2. นายพฤทธิ์  สักขะพงศ์
3. นายหัสวรรษ  สุวรรณราช
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางยุพา  ภาคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณภัสสร  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงณัชชา  เพชรดี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  หนองผือ
4. นางสาวพรปวีณ์  มาหลิน
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  บุญเพ็ง
6. นางสาวพิมพ์สุภา  ด่านเฉลิมวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ
8. นางสาวสุชาดา  อินทร์รักษา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  พรหมทา
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
3. นางสาวรัศมี  มานะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
2. เด็กชายกัณภัทร  ปิ่นวนิชย์กุล
3. เด็กชายณัชพล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
5. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
6. เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
8. เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนนานนท์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
10. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
11. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
3. นายรัตนชัย  สุธงษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์