สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  โคตรชาลี
 
1. นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงศกร  พรมเสน
 
1. นางศรีประไพ  ศิริจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  หล่องบุตรสี
 
1. นายสุชาติ  สีเคนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 47.1 เข้าร่วม 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวปิยะนุช  พละพร
 
1. นางสาวกีรติกา  ขุลีดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุทาวัลย์  ถาวงค์กลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  ขุนหอม
 
1. นางสาวกีรติกา  ขุลีดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงภวิตรา  มาติ
 
1. นางอรนุช  ศรีหริ่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายปิระเยตน์  ธีระธรรม
 
1. นางสาวนพมาศ  ตรีกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายทฤษฎี  แก้ววงษา
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายจักรพล  พร้อมใจ
 
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกานต์ขวัญ  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ลิอินทร์
 
1. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวกัณฑิมา  บาลไทสงค์
 
1. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.71 ทอง 8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกชกร  คำมีทอง
2. เด็กหญิงมนต์นภา  หันตุลา
 
1. นางสาวภัคจิรา  สีสัน
2. นางสาววิภาพร  สุทธิบริบาล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 25 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปภาวรินทร์  สำลีทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธีรนาฎ   กันต์พิทยา
 
1. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. นายมานินพันธุ์  นันทะโคตร
 
1. นางสาวหงษ์นภา  เล่าสุอังกูร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
2. เด็กหญิงปุญญิศา   คำพันธ์
3. เด็กชายเตชินท์   ตงศิริ
 
1. นายสมมาตร   เป้าป่าเถื่อน
2. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภูมิ  บุทเสน
2. นายพฤทธิ์  สักขะพงศ์
3. นายหัสวรรษ  สุวรรณราช
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางยุพา  ภาคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนภัสชฎา  ภูแสงศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยรินทร
3. เด็กชายไพรัตน์  เลพล
 
1. นางอัจฉราพร  สิงห์สิทธิ์
2. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ไชยะหอม
2. นางสาววานิตา  สมเด็จ
3. นางสาวอาธิติยา  ธรรมวงษา
 
1. นางสาวประเพ็ญ  ดอนสมพงษ์
2. นายประมวล  ไชยโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณณธร   ยุบลวัฒน์
2. เด็กหญิงรัฐพร   จัตุชัย
 
1. นางพิสมัย   เจริญรักษ์
2. นางวัชฉวรา   หีบแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวปภาดา   วนไชยสงค์
2. นางสาวรตา   ทัตติยกุล
 
1. นางสุภาพร   จรูญพงษ์
2. นายสุบัญฑิต   ชาบุตรโคตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนิติพัทธ์   เต็งวิเชียร
 
1. นายประครอง  ระติเดช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวสุทธาสิณี   ศรีระษา
 
1. นางนาฏฤดี   คงผดุง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.42 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์สถิต
2. เด็กชายศิวกร  วินทะไชย
 
1. นางปัญญาพร  ภาสอน
2. นายประครอง  ระติเดช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.51 ทอง 28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวสิริพักตร์   สมเสียง
 
1. นางสาวนราพร   อาชนะชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจันทิมา  สมพร
 
1. นางสาวถนอม  ทมถา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 48 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวพิมพ์ชนก  โสมศรี
 
1. นายตฤณ  แก้วเกตุ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสิรินันท์   ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางไกรสร    สีมืด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงณภัทรธมนต์   พิเศษกุล
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   วามะลุน
3. เด็กหญิงสโรชา   ยิ้มสบาย
 
1. นางสาวดารารัตน์   วังโน
2. นางสาวพีรยา   วิวัฒนาช่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.74 เงิน 10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธีรวีร์  ทรงธรรมวัฒน์
2. นายสมเจต  พุทธาสมศรี
3. นายอัครวัฒน์  ลีประเสริฐภร
 
1. นางสาวมารศรี  แสนก่ำ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 19 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤตภาส  มาณะศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สมกำลัง
3. เด็กหญิงศิริกร  จันทร
 
1. นายสุเทพ   แพทย์จันลา
2. นางหทัยรัตน์  ชัยจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวญาทินันทร์  ระวิชัย
2. นายธนากร  ภายไทยสงค์
3. นายเศกฐพงษ์  ทบอาจ
 
1. นายอำพันธ์  วันธงไชย
2. นางสาวสุวรักษ์  สุวรรณไตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 19 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนกร  วิระตา
2. เด็กชายพงศ์ภีระ  ทุมมูล
3. เด็กชายเนมิราช  พานเงิน
 
1. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางสิริภัคร  โคตรเพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 59 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกลวัชร  กุตัน
2. นายวุฒิชัย  ร่วมจิตร
3. นายเจษฎา  ไชยเลิศ
 
1. นางสุภาพร   สิงห์นลินธร
2. นางสาวสิริพร  โสมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สุวรบุตร
2. เด็กหญิงชลยา  หาสุข
3. เด็กหญิงวริศร์นันท์  ขันทอง
 
1. นางอณุสรา  บัวลอย
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวพัชรินทร์  เดชบุญมี
3. นางสาวแสงระวี  สุระเสน
 
1. นางอณุสรา  บัวลอย
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู
2. เด็กชายธนพล  เร่งรัด
 
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
2. นายสราวุฒิ  สุริยา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายปิติภัทร  โคตรเพชร
2. นายอภิชิต  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวพรสุดา  วิบูลย์กุล
2. นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายปราการ  ประกอบศรี
2. เด็กชายมนัสชัย  ทะวะลัย
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางชไมพร  คงเพ็ชร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายพุฒิเมธ  อุทุมภา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รักโคตร
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางชไมพร  คงเพ็ชร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายณรงค์  ขจรเกษ
2. นายภพตะวัน  ลาภา
3. นายสิทธิโชค  วงษ์คำพระ
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดอนมี
2. เด็กหญิงญาณิศา  มาดขาว
3. เด็กหญิงวรนุช  บริบูรณ์ผล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันดาดวง
5. เด็กหญิงสุนิสา  คำภาตัน
 
1. นางปรัศนา  ดรครชุม
2. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวช่อฟ้า  จิตตะโคตร์
2. นางสาวปัณฑิตา  สุทธิสาร
3. นางสาวอารยา  สังข์ทอง
4. นางสาวอุไรวรรณ  จันดีทม
5. นายเชาวรัตน์  ยงยืน
 
1. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
2. นางปรัศนา  ดรครชุม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ผาวิชัย
2. เด็กชายก้องเกียรติ  การสนธิ์
3. เด็กหญิงธัชพรรณ  คำกอดแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร  สีสุนาม
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริพละ
 
1. นางปัทมากร  ปณะราช
2. นายคมสันต์  อาศัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  อรรคศรีวร
2. นายณัฐกิตติ์  สุขสงวน
3. นายวุฒิชัย  บุญสาร
4. นางสาวสสิตา  สว่างภพ
5. นางสาวเพชรนภา  ทิพโสต
 
1. นางพัชรา  สุดชาหา
2. นายชาญชัย  มาลุน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายธรรณธร  ยศสา
2. เด็กหญิงปวารณา  พิศกุล
3. เด็กหญิงปุณณดา  แสงโยจารย์
4. เด็กชายภูธเนศน์  อาวะดี
5. เด็กหญิงรัญชิตา  อัปการัตน์
 
1. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
2. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายคณิศร  ตั้งศิริ
2. นายจตุพร  กุลาดี
3. นายจิรวัฒน์  มหาโยธี
4. นางสาวณัฐณิชา  เฝือแก้ว
5. นายอดิศักดิ์  ปาณิกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา  พิลาจันทร์
2. นางอรวรรณ  นาคคง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวกนกวิลัย  ไตรบุรัมย์
2. นายกฤษดา  สีทอง
3. นางสาวชัญญา  ชุคุวะ
4. นางสาวณัฐพร  สมสิทธิ์
5. นางสาวณัฐริกา  จินาวรณ์
6. นายนนทวัฒน์  พากุล
7. นายนราธิป  มะโนแสง
8. นายนายธนดล  ชะนะบุญ
9. นางสาวปลายฟ้า  นันสมบัติ
10. นายพันธกานต์  ทาสีแสง
11. นางสาวพิยะดา  สมมะณี
12. นางสาวภัณฑิรา  ศรีขา
13. นายภาดล  สุขสบาย
14. นายศักดิ์ชัย  สุนารักษ์
15. นายศิรศักดิ์  จันทร์ชมภู
16. นายศุภวัฒน์  จันทรวิจิตร
17. นางสาวสมบูรณ์  สุนารัตน์
18. นายสุขวิทย์  ไชยณี
19. นางสาวสุนิสา  ช่วยสุข
20. นางสาวอรอุมา  ดวงจันดา
 
1. นางศิริวรรณ  ประวันทา
2. นายธงชัย  บุญพิทักษ์
3. นางสันทนา  อินมะโรง
4. นางจุฑารัตน์  แสนศรี
5. นางดวงมณี  วรรณสุทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1. นางสาวจิตรวรรณ  สมเพ็ง
2. นางสาวจินดาพร  เสวตวงษ์
3. นายจิรายุ  ฟูกัน
4. เด็กชายณัฐภัทร  สายพิณ
5. นายตะวัน  ไชยเลิศ
6. นายธีรพันธ์  เพ็งศิริ
7. เด็กชายธีระภัทร  สุขเสมอ
8. นางสาวนัยฤดี  เพ็งสว่าง
9. นางสาวนิจวิภา  ฑีฆาวงค์
10. นางสาวปรียาณัฐ  ร่วมเกตุ
11. นางสาวพนิดา  คล้ายกับคำ
12. นายพุฒิพงศ์  ศิริดล
13. เด็กชายภัทรดนัย  ทองกาล
14. นายภานุกรณ์  ดรโคตรจันทร์
15. นางสาววรินธร  พันจันทร์ดา
16. นายศิริชัย  แก้วคำลา
17. นายสันติภาพ  บุญจันทร์
18. เด็กชายสุวิจักขณ์  เมสเคน
19. นายอนุพงศ์  โพธิ์ทอง
20. นายเนติพงษ์  ยงยุทธ
 
1. นายจักรพรรดิ์   ศรีกงพาน
2. นางสาวณัฐรดี  ภู่มงคลสุริยา
3. นางวราภรณ์  สารีย์
4. นางอัญชลี  สุขดี
5. นางสาวอรพรรณ  ไชยคุณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายปุณณวิช  เตียวประเสริฐ
 
1. นางวีณา  บุญปัทม์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายพิชัย  พงษ์สุพรรณศรี
 
1. นางพรทิพา  กลางโยธี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงดารินทร์  วิชัยพล
2. เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา  พิลาจันทร์
2. นางอรวรรณ  นาคคง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกิตติศักดิ์  รัตนชัย
2. นางสาววิภาวี  ผลภักดี
 
1. นางอรวรรณ  สำมะโย
2. นายจิตติ  บุญทองดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณภัสสร  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงณัชชา  เพชรดี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  หนองผือ
4. นางสาวพรปวีณ์  มาหลิน
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  บุญเพ็ง
6. นางสาวพิมพ์สุภา  ด่านเฉลิมวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ
8. นางสาวสุชาดา  อินทร์รักษา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  พรหมทา
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
3. นางสาวรัศมี  มานะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65.3 ทองแดง 54 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  คำวันดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงลี
3. เด็กหญิงชุติมา  ชั้นงาม
4. เด็กหญิงญานิกา  สมมิตร
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีศิลป์
6. เด็กหญิงพรไพลิน  พูลทา
7. เด็กหญิงรจนา  แฝกสิน
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรสมศรี
9. เด็กชายอภิธาร  สุวรรณคร
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สาลิโย
 
1. นายกฤษณุ  ไชยเบ้า
2. นางนวพร  คำวงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.8 ทอง 22 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นางสาวณัฐพร  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงธิยดา  ไวว่อง
3. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  ดีมาก
4. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองกูล
5. เด็กหญิงศริญญา  บัวบาล
6. นางสาวสริตา  คมคาย
7. เด็กหญิงสิรีธร  บุฒดีพุฒ
8. เด็กหญิงสุปราณี  ชมภูอาจ
9. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตดี
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สานโพคา
 
1. นางนวลจันทร์  สิงห์ธนู
2. นางพูลศรี  ยาทองไชย
3. นางมะลิวรรณ  พินิจ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  มาตวังแสง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช
 
1. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
2. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวภัคจิรา   ปานา
2. นางสาวอนัญญา   วงษ์จันทร์
 
1. นางสลักจิต   แจ้งจันทร์
2. นางอรวรรณ   เหล็กกล้า
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  พังภักดี
 
1. นางรันรดา  ปากอุตสาห์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 38 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายบุญญาฤทธิ์  ลือเลื่อง
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงราธา   อภิรมย์ยานนท์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   จำปานิล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายภานุวัฒน์  กุลศรี
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายยศภัทร   รัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีเฉลิม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวสุภาพร  สมสี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 51 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวสิริกาญจน์  ลี้ปิติกุลชัย
 
1. นางสาวอชิรญา  เกริกกีรติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กองสะดี
2. เด็กชายอรรสดง  โพธิบุตร
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
2. นางรันรดา  ปากอุตสาห์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  ยศสุนทร
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายชนะชัย  สุวรรณบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพา
3. เด็กชายศิริโชค  สมบูรณ์
 
1. นางรันรดา  ปากอุตสาห์
2. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกิตตินัทร์  เนียมปัชชา
2. นายนรินทร์  ศรีลี
3. นายพีรพงษ์  ไวรุวันโน
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นายธนพล  พรหมราช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายภัทรพล  ทะเวผล
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรเสนา
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชชรินธร  โพธิ์ลอง
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สัสดี
 
1. นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจริยา  อริยธนวัฒน์
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดาทิพย์  ศรีรักษา
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชชรินธร  โพธิ์ลอง
 
1. นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ผลทิพย์
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   บุญเวิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวสกุลรัตน์  สองจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีรังปะ
2. นายธีรศักดิ์  วงศ์คำจันทร์
3. นายธีรเทพ  แต้มกลาง
4. เด็กชายนนท์  มาสพันธ์
5. เด็กชายนิธิพัฒน์   ศิริชุมแสง
6. เด็กชายบุรินทร์  มาสพันธ์
7. นายภวพล  เสมา
8. เด็กชายรัฐพงษ์  ทรงศิลป์
9. นายวศิน  แก้วก่า
10. เด็กชายวิศวะ  หิรัญพงศ์ชัย
11. นายวิศิษฐ์  มูลสาร
12. นางสาวสกุลรัตน์   สองจันทร์
13. เด็กชายสหพัฒน์  ทิพย์โกมล
14. เด็กชายเขมนันท์  มรรคญาณ
15. เด็กชายเขมรัตน์  มรรคญาณ
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
3. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
4. นางสาวอรุณรุ่ง  ศุขเทวา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวกชพร  หน่ายโย
2. เด็กหญิงกิ่งวิภา  ช่วยคำชู
3. นายก่อพงษ์  บุญญาวศ์สวัสดิ์
4. เด็กชายคณพศ  บุตรพิณธ์
5. นางสาวจริยา  ประทุมวัน
6. นายจอมพจน์   ประสาทกมลชัย
7. นายฉัตรชัย  ลุนนิมิตร
8. เด็กชายชนายุทธ   แก้วมณี
9. นางสาวญาณิศา  ตั้งศิริพงศ์ศักดิ์
10. เด็กชายดนุสรณ์  ธานิตเตชพัฒน์
11. นายธนพล   บุญเพ็ญ
12. เด็กชายประจักษ์ศิลป์  พรมมา
13. นายพัชร  เกษร
14. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   บุญเวิน
15. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองวงศา
16. นายวรสรณ์   เพียรชนะ
17. เด็กหญิงวิจิตรตรา  รมสมบุตร
18. นายวีรภัทร  อุ่นเย็น
19. เด็กชายอธิปัตย์   อธิปัตยกุล
20. นายอภิสิทธิ์  สีหะวงศ์
21. เด็กหญิงไปรยา  ภักษาหาร
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
2. นางนิตยา   ฉิมวงศ์
3. นางสาวอรุณรุ่ง  ศุขเทวา
4. นางธาราวดี  สงวนนาม
5. นางสาวยลดา  บุญราศรี
6. นางณัฐรียา  ธานีวรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นายณัฐกร  ปาทา
2. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์วิชัย
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เทียนชัย
4. นางสาวปาลิตา  อ่อนจันทร์
5. นางสาวภัทรวรรณ  ผิวเหลือง
6. เด็กชายวิทยากร  คลังทอง
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  เพชรสีทอง
3. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายชยพล  แพงขวา
2. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
3. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
4. นางสาวพิชญาภา   สุปัญญา
5. นายภคพล  บุญชัย
6. นายศิริพงษ์  ศรีสุขา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายฐิติกร  ปฐมชัย
3. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กชายภูผา  ชาริโย
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 55 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวปาลิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพรหมพร  บุปผาดา
 
1. นางอรนิจ  แผ้วชมภู
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
 
1. นางฐิฏิญาภร   พยัคฆพงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงสุภาวี  ช่วยธานี
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง 12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 48 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายภาณุพงศ์  พลเพชร
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณกัญญา   พาโคตร
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวปวีณรัตน์  พิชิตหิรัญกุล
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 42 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  วิชิตธนาพร
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายปรมินทร์  ภูเงิน
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คุณทรัพย์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
2. เด็กชายกัณภัทร  ปิ่นวนิชย์กุล
3. เด็กชายณัชพล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
5. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
6. เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
8. เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนนานนท์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
10. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
11. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
3. นายรัตนชัย  สุธงษา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกนกพล  น้อยลำ
2. นายกันต์พล  จันทร์แจ้ง
3. นายคงฤทธิ์  พลโยธา
4. นายชินกฤต  เอียการนา
5. นายทัตเทพ  ฤทธิมาร
6. นายนราวิชญ์  โนนอาสา
7. นายปวันรัตน์  นารี
8. นายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
9. นายวิกรม  ลอยสงวน
10. นายเกรียงไกร  ใจชื่น
11. นายโยเซฟ  เจริญสุข
12. นายไตรภูมิ  ตุ้มขาว
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายเอกวัส  เพ็งคำ
3. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
4. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายคุณานนท์  ฤทธิ์ศร
2. นางสาวจิตติวัลล์ภ  แสนลี
3. เด็กชายจิรภัทร  ทองสุกนอก
4. นางสาวจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
5. นางสาวชณนันศิริ  อุปการ
6. นางสาวชนิสรา  ธรรมดี
7. เด็กชายชยพล  แพงขวา
8. นางสาวชลิตา  กองสุวรรณ
9. นายญาธิป  อนันตกาล
10. นายฑีนฤทธิ์  สุวรรณราช
11. นายทัศพล  เกิดบ้านจอก
12. นางสาวธนิดา  โชคชัยภักดี
13. นายธรรดารักษ์  ติเวทัง
14. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
15. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
16. นางสาวนภัสกร  พจน์ไพเราะ
17. นางสาวนรีกานต์  ดีปา
18. เด็กหญิงพรรณวษา  เปล่งเมืองปัก
19. นางสาวพิชญาภา  สุปัญญา
20. นายภคพล  บุญชัย
21. นายภาณุเดช  บุดดา
22. นางสาวมนัสนันท์  ต่างกง
23. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พฤกษาโคตร
24. เด็กหญิงลลิตา  รัตนชัย
25. นางสาววชิรญา  แสงจันทร์
26. เด็กชายศิรวิชญ์  ศรียศ
27. นายศิรวิทย์  สมบูรณ์
28. นายศิริพงษ์   ศรีสุขา
29. นายศิวกร  อุดมชัย
30. เด็กชายศิวกร  สีหรักษ์
31. นายสิริพงศ์  สอนนวล
32. นางสาวสุภัสสรา  พานนนท์
33. นางสาวอภิญญา  ตั้วสมพงษ์
34. นายอภิรักษ์  แสนนาม
35. นางสาวอัญชิสา  อ่อนประเสริฐ
36. นางสาวอุษา  ฐานบำรุง
37. นางสาวเชอร์รี่  สีบานเย็น
38. นางสาวเพรงพร  จันทรบุบผา
39. นายเพ็ญโภคัย  แสนนาม
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
2. นายอัครพล  เดชะพหุล
3. นายทศพร  สุปัญญา
4. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
5. นายฐิติกร  ปฐมชัย
6. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกิตติกา  นันทะแสง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบ้านดู่
3. เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งใจปฏิรูป
4. เด็กชายธนิสร  ผลาผล
5. เด็กหญิงธันยพร  คำศักดิ์
6. เด็กชายวาทิน  หงษีทอง
7. เด็กชายศราวุธ  จุลกองฮ้อ
8. เด็กหญิงสะแกวัลย์  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงอารียา  เหล่าศรีชัย
10. เด็กชายเอกพงษ์  สุวรรณหงษ์
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวณัฐวิตรา  จำปาลี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 35 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวทัศพร  แสนเทพ
2. เด็กชายธนากร  กวนหลวง
3. นางสาวธัญรดา  มั่งมูล
4. นายนราวุฒิ  เมืองศรี
5. เด็กชายภูริทัต  ไชยแสนท้าว
6. นางสาวมณฑณา  เว้นบาป
7. นายยงยุทธ  อุดต้น
8. นางสาวรุ่งธิวัลย์  นรศรีหา
9. นายเจษฎาภรณ์  แดนสิริมา
10. นางสาวเนตรนภา  ยี่จอหอ
 
1. นางอรพิมล   ป้องเรือ
2. นางบุญญิสา  นิวาสะวัต
3. นายสุดเขต  หิรัญรัตน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหล่าแสน
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โถปาคำ
3. เด็กหญิงจุรีภรณ์  รอบไทสง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ทิสา
5. เด็กหญิงชไมพร  กุลดา
6. เด็กชายณรงค์  ทานนท์
7. เด็กหญิงลลิดา  น้อยหลุบเลา
8. เด็กหญิงศุจิพัชร  ทานะ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  จันน้อย
10. เด็กหญิงเพชรลดา  เทียนคำ
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวหัทยา  สุนทรชัย
3. นางสาวอัญญาณี  ณ พัทลุง
4. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  มุกดาม่วง
2. นางสาวจิรารัตน์  หลงพลอยพัต
3. นายณัฐพนธ์  พิลึก
4. นายพิพัฒพล  อินกอง
5. นายมงคล  คณะพันธ์
6. นายวรพล  สมัครการ
7. นายศาสตรา  ทันหาบุรุษ
8. นางสาวศิริยาภรณ์  พรรณภูรักษ์
9. นางสาวสุพิทธิยา  เชื้อมณฑา
10. นายอดิศักดิ์  มหาศักดิ์
11. นางสาวอมรรัตน์  ภูนุภา
12. นางสาวอิสราภรณ์  คำมุกชิก
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวหัทยา  สุนทรชัย
3. นางสาวอัญญาณี  ณ พัทลุง
4. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงปภาวี  อึงสะกาว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กองณรงค์
4. เด็กหญิงพัชโรทัย  ไชยจงมี
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  แก้วมุงคุณ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์รินทอง
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  โพธิกุล
8. เด็กหญิงสุชาวดี  แดงนา
 
1. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
2. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวพรนภา  อรรคะ
4. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อาบสุวรรณ
3. นางสาวจิดาภา  สมสา
4. นางสาวพิชชาพร  ไชยหาวงค์
5. นางสาวสุชานันท์  เมหิ
6. นางสาวสุณัฏฐา  คำภา
7. นางสาวสุธีรัตน์  สุระวิชัย
8. นางสาวอทิติยา  บุญนาวา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  พุทธเสน
2. นางวิยะดา  พีรัตน์
3. นายศราวุฒิ  พ่อป้องขวา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชยาภา   เล้าลือชัย
2. เด็กหญิงญาดา  ลุนนากัน
3. เด็กหญิงดารญา  อุดมบุณยลักษณ์
4. เด็กหญิงปุณยฉัตร   ไพศาลอริยสุข
5. เด็กหญิงพิชชาภา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงภัทธิดา  อังค์วัฒนะ
7. เด็กหญิงมีนารัตน์  สาคมิตร
8. เด็กหญิงมุทิตา   พลเสนา
9. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงค์คำคูณ
10. เด็กหญิงวิภาวี    แก้วก่อง
11. เด็กหญิงวิภาวี    แก้วก่อง
12. เด็กหญิงศศิประภา    สุขสบาย
13. เด็กหญิงสายสวรรค์   อดทน
14. เด็กหญิงอนาวิลา   กลั่นภูมิศรี
15. เด็กหญิงอรวีร์  เกตุโทคูณ
16. เด็กหญิงใจดีน  มาเรีย สปิน่า
 
1. นางศิวพร  ราชพรหมมา
2. นางสาวพรนภา  อรรคะ
3. นายพุทธพงศ์  คุ้มชูศรี
4. นางสาวภาวะดี  เขตนคร
5. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 31 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายกิตติเทพ  ชาวกล้า
2. นางสาวชลธิชา  อันภัย
3. นายชัยยะพล  สองเมือง
4. เด็กชายชินดนัย  สมบูรณ์
5. นางสาวนัภวรรณ   รอดชมภู
6. เด็กหญิงประภัสสร  รอบคอบ
7. นายปริญญา  กองสะดี
8. เด็กชายพงษ์เทพ  งามลุน
9. นางสาวพรธิรา  ไม่เศร้า
10. นายพุฒิพงษ์  นามตะ
11. นายยศพร  บุญไชย
12. นายวัฒนชัย  สืบเพ็ง
13. นางสาวศรินยา  บุญคง
14. นางสาวศศินภา   วิลามาศ
15. นางสาวศุวาาสินี  แก้วดี
16. นางสาวเจนจิรา  นวนเกษา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวนเกษา
2. นางสุรีรัตน์  จำปาทอง
3. นางสาวมาลีรัตน์  อุไร
4. นางสาวรดา  ตู้จันโต
5. นางวิยดา  ลุมภักดิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  คนหาญ
2. เด็กชายธนกร  บุตรอุดม
3. เด็กชายธนวัตน์  สุระคาย
4. นายพีรพันธ์  เมืองนาง
5. นายศุภชัย  โทคะ
 
1. นายณัฏฐ์พิชญ์  สวัสศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.2 ทอง 13 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุจรดา  สุภักดี
2. นายสุภัทร  ครสวรรค์
 
1. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
2. นายอภิชาติ  วิบูลย์กุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐสิทธิ์
 
1. นางสาวดรัลพร  พิมพ์ปัจฉิม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีสกุล
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายกรกฎ  วงษ์น้อย
 
1. นางอัมพนิดา  ผการัตน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐชนน  สมวัชรจิตร
 
1. นายอภิเดช  เขียวน่าน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายณัฏฐ์ฐากร  คุณกิตติยานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 21 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกพร  หัสเดชะ
2. เด็กหญิงขัตติยา  มหาชัย
3. เด็กหญิงชลิตา  เถาว์ทวี
4. นางสาวปณิดา  นาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันดาวงษ์
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ฟอร์เฮด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.66 ทอง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  นมัสโก
2. นางสาวศศิยาภรณ์  สินทร
3. นางสาวสุพรรษา  เสมอสาย
4. นางสาวอาภัสรา  สืบพิมพ์สุนนท์
5. นางสาวอาภัสรา  ภาโสม
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ฟอร์เฮด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญณ์ปวี  ไกรทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวณัชชา  อนันต์เตชะกุล
2. MissLi Jing  yan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชนิภรณ์  ขันธวิชัย
2. นางสาวอพัดชา  บามขุนทด
 
1. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
2. นางสาวรวีวรรณ  ประตังตโต
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.33 เงิน 32 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แพนภูงา
2. เด็กหญิงพิยะดา  พาธุระ
 
1. นางสาวชลลดา  สมคะเณย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวทิพย์รัตน์  แสนล้าน
2. นายธนยศ  แก้วจำลอง
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.16 เงิน 10 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริพรรณ  คำโชติ
2. นางสาวสโรชา  สาเกตุ
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชนกกานต์  คำโนนคอม
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์ชาลี
 
1. นายกิตติภพ  คงจันทร์
2. นายธวีชชัย  กิ่งไทรกลาง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
2. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. MissCheng  Qianli
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชญานันท์  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวอรวรรณ  ภักดีวุฒิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.32 ทอง 9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  สุขสัมผัส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงพระเวช
 
1. นางสาวเพาพงา  ลีลาศ
2. นายกิตติภพ  คงจันทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกภรณ์  โลหิตดี
2. นางสาวนิรมล  สมงาม
3. นางสาวภารตี  สวัสดิ์เอื้อ
4. นางสาวสุชานาถ  คำภูแสน
5. นางสาวอาริยา  ทาสีแสง
 
1. นางสุรภี  นามเสนา
2. MissZheng  Huiyan
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญ์วรา  วรรณขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  สาสัย
3. นายทิวัตถ์  คุณรจิต
4. นางสาววัชรพงษ์  ภาระพงษ์
5. นายอภิชน  สนิทภักดี
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีจินดา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอรอุมา  จันทร์โนนแซง
 
1. นางสาวนิศาชล  บริบูรณ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสมบัติ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.77 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนพร  สุมาลย์
2. เด็กชายศักดิ์มนตรี  คันธี
 
1. นางสาวพรรณงาม  งามชัยภูมิ
2. นางสาวกรชติกา  โพธิ์สำโรง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.24 ทอง 32 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอริสรา  ศรีอ่อน
 
1. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.85 เงิน 54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  มีพวก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์
3. เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม
4. เด็กชายนนทกร  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายปวริศ  พุฒธรรม
6. เด็กชายปัณณธร  สาฆ้อง
7. เด็กชายพีรพันธ์  ชื่นพลี
8. เด็กชายภัทรดนัย  พลวี
 
1. นายชาญศักดิ์  สกุณี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.15 ทอง 52 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายชินวัตร  ชวนละคร
2. นายธนพจน์  สังข์คร
3. นายภัทรพงษ์  ลุนชนะ
4. นายภูชิต  แข็งฤทธิ์
5. นายอนุวัฒน์  สุเสนา
6. นายเมธาวี  ภูมิศรีแก้ว
 
1. นายชาญชัย  เวียนเตียง
2. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
3. นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.6 เงิน 39 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายณัฐพล  สุทธิสุวรรณ
2. นางสาวดวงกมล  ตาบ้านดู่
3. นายนาธัส  เต็มเมธาวิทยาเลิศ
4. นายประกาศิต  อิสณพงศ์
5. นางสาวพรชิตา  สุทธิบริบาล
6. นางสาวพิชญาภัค  ผาจวง
7. นางสาวพิมพ์วิภา  ชำนาญจันทร์
8. นายวิรชัช  แอบอิง
9. นายสุวิจักขณ์  แสงทองถวัลย์
10. นางสาวอัญมณี  ทาราช
 
1. นางสมพร  โยวะบุตร
2. นายวรายุทธ  พลแสง
3. นางสาวกัญญาวีร์  โพธิชัยยา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณหทัย  สุวิเชียร
2. นางสาวนันทิชา  ลำมะนา
3. นางสาวปภาวี  ศรีสม
4. นางสาวรมัณยา  มิทะลา
5. นางสาววรนันดา  ไมตรีสวัสดิ์
 
1. นางอภิรดี  พรหมแสงใส
2. นางพรทิพย์  บาเปีย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.6 เงิน 49 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โนนทิง
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  บาแง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อดทน
 
1. นางนัยนา  หลวงเมือง
2. นางสาวอชิรญา   เกริกกีรติ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวนวรัตน์  ชื่นใจ
2. นางสาวปราณี  ต่ำงาม
3. นายสุรธัช  พันธ์พรม
 
1. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
2. นายฤทธิไกร  ภูโท
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิรดา  อุ่นศิริ
2. เด็กหญิงมุทิตา  บุญเสนาะ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์   ต่วนภูษา
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล   เปี่ยมปิติธนกูร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 53 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอิงฟ้า  เหง้าเทวาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน
2. นายศรายุทธ  ท้าวแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เตนากุล
2. เด็กหญิงวรษา  ลี้สยาม
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิสาร
2. นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ
 
1. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ
2. นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1. นายกวี  ใจภักดี
2. นายอนันธวัช  ตันกุล
 
1. นายวิทยา  มุณีจันทร์
2. นายภควัชร  รัศเสียร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายภูริพรรดิ์  ดีพรหม
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นายวรจักษ์  แสนโคตร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
2. นายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นางวีณา  ภูคานา
2. นางปิยภรณ์  ขุสุวรรณ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาววิชชุนี  ศรีทอง
2. นางสาวเจนนิสา  สิงใส
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายธวัชชัย   มั่งสูงเนิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  วิประทุม
2. เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายเพรียว  พลอาสา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.4 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายปฏิพล  ดำดา
2. เด็กชายโชคชัย  สีชัยปัญหา
 
1. นายพุทธศาสน์  จิตจง
2. นางสาวศิริกมล  ศรีภูมั่น
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
2. นายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
2. นายวิทยา  วงศ์กลาง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายทรัพย์ทวี  งานรุ่งเรือง
2. นายศักดิพัฒน์  มุจรินทร์
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
2. นางวีณา  ภูคานา
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐมน  ชัยเลิศ
2. นางสาวนภัสรา  แป่มจำนัก
3. นางสาวนโรบล  บัวดัง
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นางสาวกัลยาณี  ภานุรักษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวชยุดา  ศรีวงษา
2. นางสาวณพิชญา  คนชุม
3. นางสาวอาทิตายา  ชัยพล
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางบุญญาพร  สาฆ้อง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวธนพร  ใหญ่โสมานัง
2. นางสาวนัจฉรีพร  จันทยุทธ
 
1. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
2. นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายฉัตรภัทร  โพระกัน
2. เด็กชายธนาธิป  เจริญเพ็ง
3. เด็กชายอาทิตย์  วิรุฬปักษี
 
1. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
2. นางธาราวดี  สงวนนาม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรวุฒิ  วงภูทร
2. นายวิสิทธิ์  ผาสุข
3. นายสุรศักดิ์  สุวรรณแสง
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายธัญญ์ชนก  ทวีสุข
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ดวงพรม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรศรี
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นางภัสธรานันท์  ภูริธนาสิษฐ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายภูวเดช  โพธิ์บาย
2. นายศักดินนท์  บัวผัน
3. นายสุรชา  สีลาอาสน์
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นางภัสธรานันท์  ภูริธนาสิษฐ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกิตติมศักดิ์  บัณฑิต
2. นายนลธวัช  นาคสร้อย
3. นายพงศธร  พลเหลา
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คำภาษี
3. เด็กชายรพีภัทร  ประกอบสุข
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายทัศนนท์  น้อยสุวรรณา
2. นายธัญนัฐ  วัณณี
3. นายวงศธร  มหาจักษุุ์
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายเดชา  เสนาเสถียร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดงอุทิศ
2. เด็กชายพิทักษ์  สมลือชา
3. เด็กชายอินทรา  ชีวะจิต
 
1. นายไกรษร  โกมาลย์
2. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายขรรชัย  เกษนัส
2. นายมนตรี  เจนจุลพร
3. นายสิทธิศักดิ์  หูตินนุ
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ผมอินทร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หาระคุณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คำกอง
 
1. นางณภัค  ช่วยแสง
2. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวศิริกัญญา  ผมไผ
2. นางสาวสิริกัญญา  ธาตุไพบูลย์
3. นางสาวเกษราภรณ์  เชิดทอง
 
1. นายสมมาศ   พรหมเจตน์
2. นายสุทิน  สิมงาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงปรารถนา  สีดาผัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เย็นสำราญ
3. เด็กหญิงวนิศา  จันทร์วิชัย
4. เด็กหญิงวริญญา  นามโว
5. เด็กหญิงสุนันทา  คงประเสริฐ
6. เด็กหญิงอรษา  ศรีบรม
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางคันธนีย์  จันทู
3. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 22 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. นางสาวจันทกานต์  วรรณศิลป์
3. นางสาวธิดารัตน์  แสนนางชน
4. นางสาวปรียา  ยลละออ
5. นางสาวปิยฉัตร  ศรีทอง
6. นายมนตรี  บุญปก
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร
3. นางวนาพร  วังคำแหง
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพันธิตรา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยเทพ
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นายสักโก  กงซุย
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายธีรวัฒน์  บุญไสว
2. นางสาวพิยดา  สินเสน
3. นางสาวเมวดี  พิลาพัน
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน
2. เด็กหญิงศิริกร  ดอกรังกูล
3. นายเปรม  บุญทองอ่อน
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายดวงดี  ศรีทา
2. นางสาวอาทิตยา  สายแสน
3. นายเทอดศักดิ์  อาจสาลี
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงญาณิศา   คุณาวงษ์กฤต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   มุกขะกัง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ชาวกล้า
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ศรีธรณ์
2. นางยุคลธร  หัศกรรจ์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายฉัตรชัย  ทองสุข
2. นางสาวภัทธราภรณ์  ชำนาญ
3. นางสาวยุภาวรรณ  ทองเบ้า
 
1. นางสาวลลิตา  พนมเขต
2. นางสาวพิณทิพย์  กิจจงเจริญยิ่ง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง 25 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  สีสอนมณี
2. เด็กหญิงอภิญยลักษณ์  จักสุกัน
3. เด็กหญิงอลิษา  จิตกล้า
 
1. นางนิรมล  บาโลโย
2. นางคันธนีย์  จันทู
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 30 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวจิระประภา  โคตรประจิม
2. นางสาวนฤมล  ศึกษา
3. นางสาวอรัญญา  คนึงทอง
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นางประภัสสร  ประเสริฐสังข์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 44 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชนาพร  กัสโป
2. นางสาวพนิตานันท์  ชื่นอมรพันธ์
3. นางสาวศุภรัตน์  โทนผุย
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวชนัญชิดา   เสวียงวาด
2. นางสาวชรินทร์รัตน์   โคตรสีกุล
3. นางสาวณิชากานต์   รัฐไสย
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิ
 
1. นางลัดดา  ศรีนา
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ  บุญฤทธิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 36 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนิตยา  บุตตะโยธี
2. นางสาวบัวชมพู  แสนเมืองชิน
3. นางสาวเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายบุญยกร  เชียงทอง
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  ลุนอินทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐดา  จำเริญภัก
2. เด็กหญิงประภาพร  ฤาเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนสี
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  ใสสะอาด
 
1. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายพชรพล   บุราณหิต
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติดตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสิทธิชัย  สระกลาง
 
1. นางสาวศิริพร  เศวตวงษ์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายวรวุฒิ  ตุ้มสีคุณ
2. นายอรรถพงศ์  ศิริจันมา
 
1. นางสาวศิริพร  เศวตวงษ์
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 34 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายฐาปณาศักดิ์  ดีทรวง
2. เด็กชายธนาดล  กิคอม
 
1. นางสาวพิชญา  นาไฮ
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายฌานปกรณ์  เฉียบแหลม
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.08 ทอง 44 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายสหรัฐ  สายหมื่นไว
 
1. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.26 ทอง 27 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนดล  ศรีทอง
 
1. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.36 ทอง 32 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายสหรัฐ  เทือกสีบุญ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรีสุพล
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.67 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายภราดร  บัวระภา
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แม่นชัยภูมิ
3. เด็กชายกรภัทร์  สิตวงษ์
4. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้วหนู
6. นางสาวจิดาภา  มูลดามาตร
7. นางสาวชญากัญจน์  มานินชลาทิพย์
8. เด็กหญิงชุติภา  คำวงษ์
9. นางสาวชไมพร   เดิมขุนทด
10. นายฌานปกรณ์  เฉียบแหลม
11. นางสาวญาณิศา  อภิรัตน์วัฒนากูล
12. เด็กหญิงธนนันท์  ชินแสน
13. นายนัฐพล  ใจภักดี
14. นางสาวบุญญาพร  บุญเลิศ
15. เด็กชายปัณณวิชญ์  สาคร
16. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
17. นางสาวภัทรธร  เทียนประเสริฐ
18. เด็กชายภานุวัฒน์  วิสุงเร
19. เด็กชายภานุสรณ์  สิงหะสุริยะ
20. เด็กชายภูมิวิชญ์  ตังคะวัชระ
21. นางสาวศศิกาญจน์  พินิจ
22. นายศิวกร  จันทนา
23. เด็กชายศุภเสกข์  จินเพรชพะเนา
24. นางสาวสุดารัตน์  นันทะสอน
25. นางสาวสุภาพร  เหล่ามา
26. นางสาวเจนนิเฟอร์  เลทเซล
27. นางสาวเนรัณชนา  ลี้พงษ์กุล
28. นางสาวเพ็ญรดี  ชีกว้าง
29. นางสาวโมเอะ  ซาโต้
30. เด็กชายโมไนย  เชื้อประสาท
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
3. นายศักดิ์ชัย  มัตตาโพธิ์
4. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
5. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
6. นางศิวพร  ราชพรหมมา
7. นายอรรคพล  ธิโสภา