สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  กำมันตะคุณ
 
1. นางมะยุรี  กองไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง
 
1. นางสาวนภาพร  ได้พึ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 28 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุชญา  สุพรม
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอุษณีย์  อังคุระษี
 
1. นางพรทิพย์  ฝ่ายบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 52 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิริญญาธร  บุญหลง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนกร  สายสมุทร
 
1. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวรรวิษา  เที่ยงทอง
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 35 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโกฎิ
 
1. นางกิตติมาพร  วุฒวัณณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 40.7 เข้าร่วม 57 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นางลองศิลป์  ต้องสู้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 44 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธีรภัทร  สำเภานนท์
 
1. นางสมจิตร  แก้วมีศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐนิตา  ไกรสำโรง
2. เด็กหญิงสุจิตรา   อ่อนชาติ
 
1. นางสาวนุชวนา  สตารัตน์
2. นางเทวี  ลันดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 21 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งนภา  รื่นเริง
2. นายอภิศักดิ์  บุญมาลี
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.72 เงิน 42 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สุยะทา
2. เด็กหญิงวิสาร์กร  ชาญบรรยง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
2. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93.26 ทอง 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสัพพัญญู  บุญมาลี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวณัฐวรา  หมุนคำ
 
1. นายกิตติ  ขันอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ   บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบุณรดา  โคตรอาษา
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันเทวา
3. เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
2. นายพิชิต  คติอุดมพร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 46 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวธนวรรณ  ดวงพระเพ็ง
2. นางสาวสิริพิชญ์  ดวงทิพย์มา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสือสา
 
1. นายธีระพล  สินเติม
2. นางสาวศิรินาฏ  อินทร์ขาว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พิมทา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อรรคดี
3. เด็กหญิงโชติรส  สวัสดี
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
2. นายสมพร  คุ้มครอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวนกจริยา  พรมสร้อย
2. นางสาวปิยาภรณ์  พิกุล
3. นางสาวสุดาวรรณ  กิ่งสกุล
 
1. นางสาวนวลนภา  พระพรหม
2. นายสรัล  วันทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจามจุรี  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นายวันชัย  พรมกสิกร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายจักรพงศ์  อินลี
2. นายวีรวัฒน์  จำปานนท์
 
1. นายนัยจิตร  ไพโสภา
2. นางสบาไพ  คำเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
 
1. นางชมพูนุช  เกื้อทาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 57 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  นารีนุช
2. เด็กหญิงรุจิณันย์  ละศรีจันทร์
 
1. นางสิริพร  วงศ์ว่องไว
2. นางประไพศรี  โล่ห์คำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.55 เงิน 38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเนติพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
 
1. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  รักษาศรี
 
1. นางสาวจันทณี  ชัยสิทธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 57 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวอรปรีญา  สารสมัคร
 
1. นางสาวณัฐนารี  มุทาพร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรภัทร  สายเจียง
 
1. นายกิตติ  ขันอ่อน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   แสนสุข
 
1. นายปัณณทัต  หมื่นหล้า
2. นางสาวมินตรา  โคตรมิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนวมินทร์  ราศรี
2. นายวธัญญู  นิลมาลี
3. นายศิวกร  กอบุญช่วย
 
1. นางนิภาพร   ทินโนรส
2. นางสาวพรศิวลักษณ์  วิริยะกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบสิน
2. เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ
3. เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี
 
1. นางสาวเกศณี  วิจิพงษ์
2. นางสุปราณี  มณีใสย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวผ่องอำพัน  ทรัพย์อุดมผล
2. นายศุภสรณ์  สายหยุด
3. นางสาวเนตรดาว  วงศ์สุข
 
1. นางสาวจินตหรา  อ่อนโยน
2. นางสาวนันทนา  สำเภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายพีรภพ  ทองเลิศ
2. เด็กหญิงสิรินวลักษณ์  ยืนทน
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  คำมนตรี
 
1. นางสมัญญา  ลัทธิวรรณ
2. นางสาวสุภาพร  โมกขศักดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีลา
2. นายณัฐชนน  พรมรัตน์
3. นางสาวพรรณธิภา  ฆะปัญญา
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 55 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชาววัง
3. เด็กหญิงศลิษา  สิ่งสิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ไพเราะ
2. นางสาวจิราพร  เพชรแกมแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 35 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลธิดา  นารีวงศ์
2. นางสาวพีรพิชญ์  โจระสา
3. นางสาวอรวิภา  สารธิมา
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำแดง
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีวะรมย์
 
1. นายพิทยาธร  อาภรศรี
2. นายวิภูชัย  คำแดง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 47 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐกุล  นิยมสุข
2. นายศตพร  ปุรินันท์
 
1. นางสุนันทา  ทองพุ่ม
2. นางจิตสัมพันธ์  ศิลาลัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.61 ทองแดง 59 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายณัชนนท์  นิ้วทอง
2. นายวีระชัย  แพงพา
 
1. นางจิตรา  กิ่งสกุล
2. นางนิดทิญา  พิมพ์ตรา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.01 ทองแดง 47 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายยศกร  ยาตะลี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยญวณ
 
1. สิบเอกเอกราช   วรรณโสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ลภัส  พลเทพ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นาย อภิษะ  นาสูง
2. นายธนพล   สมสินทร์
3. นายสากล  ทัศบุตร
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
2. นายธนากฤต  โคตรอาษา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กาเผือก
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญประสพ
4. เด็กหญิงสุภนิดา  บุ้งจันทร์
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางปุณญทิพย์  รักภูเสนโพธิ์กุล
2. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราพร  เชิญไชย
2. นางสาวชนัฎงาม  ใจเด็ด
3. นางสาวณัฏฐสินี  ศรีลาแก้ว
4. นางสาวนุชวรา  จันทร์สวาท
5. นางสาวภาวินี  อังคุระษี
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์
2. เด็กชายชนาธิป  พันธะศรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  กุลพรม
4. เด็กชายธีรเทพ  ถามะพันธ์
5. เด็กหญิงวิลัยลักษ์  นามทอง
 
1. นางปวีณา  จินดาแต้สกุล
2. นางสาววันทนีย์  ทองเหลือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทริรา  ยุวพรม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีมงคล
3. นางสาวพัณณิตา  เจริญรัตน์
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  เดชเสน
5. นางสาวอัจฉริยาพร  ฤาชัย
 
1. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพัทธดนย์  โพธิชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผิวทอง
3. เด็กหญิงศจีนรา  ขันเงิน
4. เด็กหญิงศศิธร  ทำนุ
5. เด็กหญิงอิศยาพร  ลาภา
 
1. นายยงยุทธ  ไชยชนะ
2. นางสมฤทัย  ลาภทวี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวชลมาศ  สุนา
2. นายธวัชชัย  ฉัตรทัน
3. นางสาวพัชราพร  พุทธรักษา
4. นางสาวรุ่งนภา  มหาสาร
5. นายอรุณสวัสดิ์  ประชุมเหล็ก
 
1. นางดาริณี  มีสิงห์
2. นายชานนท์  มีสิงห์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายคุณากร  พันชารี
2. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
3. เด็กชายตรัยรัฐ  วะยะลุน
4. นางสาวติรพรทิพา   ขันตี
5. นายนันทวุฒิ  บุตรทศ
6. นางสาวปฏิมา  นามวงศ์
7. เด็กหญิงปณิตา  พรหมกสิกร
8. นายพงศธร  สุวรรณโค
9. นายวรวุฒิ  รักไทย
10. นายวัฒนา  ปัญญาดี
11. นายศรัณย์  อ้นพวง
12. นางสาวสาวิณี  พุทธรัตน์
13. เด็กหญิงสุมิตตา  สาโสม
14. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
15. นายอมฤต  บุญหาญ
16. นายอานุภาพ   อ่อนสกุล
17. นางสาวอารยา  บุญสูง
18. นายเจษฏากร  พิมพารัตน์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางสาวเกสร  ลาภสาร
3. นางเยาวภา  แพงดี
4. นายสังวาลย์   สิมมะลี
5. นางสาวภัทรวดี  วัณฎ์สุรกานต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เขมะวงศ์
2. นายทีปกร  ไชยโย
3. นางสาวนวพรรณ  นามสุขี
4. นางสาวนิพารัตน์  ไชยสุวรรณ
5. นายพงศ์พล  สองคร
6. นายพลพล  อินพวง
7. นายพันธนากร  โสมอินทร์
8. นายภูวดล  บุญยะมูล
9. นายมานิต  นามวงษ์
10. นายวีรชิต  มุทุจิตต์
11. นางสาววีรดา  เปรมทา
12. นายศุภชัย  ไชยโย
13. นายสันติราช  จันทะวรรณ์
14. นายสุกฤษฏ์  พรมรัตน์
15. นางสาวสุมณฑา  เข็มสุข
16. นายอดิศักดิ์  แก้วมณี
17. นางสาวอรปรียา  แสงฉลวย
18. นายอาทิตย์  ภูสีดิน
19. นางสาวแสงทับทิม  แสนเรือง
20. นายไววิทย์  สายรัตน์
 
1. นางพรรณธิรา  ได้พึ่ง
2. นายประทีป  เจริญขึ้น
3. นางนิ่มนวล  ขันเงิน
4. นางสาวกัญญา  ต้นโพธิ์
5. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กองอ้น
 
1. นางจำปา  ประทุมถิ่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 41 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โสมอินทร์
2. เด็กชายพัทธนันท์  หมู่เพ็ชร
 
1. นางเพ็ญศรี  ปัสสา
2. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายสรวิชญ์  เบ้าทอง
2. นางสาวสิริพิมล  ยางป้อม
 
1. นางวิลาวัลย์   ชัยปัญญา
2. นางนิตยา  บัวทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.25 ทอง 55 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิมุฒิ
2. นางสาวฐิติพร  ทองประเสริฐ
3. นางสาวนิตยา  สันตะวงศ์
4. เด็กหญิงพชรพรรณ  การะมาตร
5. เด็กหญิงพณณกร  นาคอ่อน
6. นางสาวพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
7. เด็กหญิงลลิตา  เพ็งพา
8. นางสาววิราวรรณ  ธานี
9. เด็กหญิงสิรินทรา  เอกคณิต
10. เด็กหญิงสุภาวิตา  แก่นชมพู
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  สุจันทา
3. นางเพ็ญศรี  ผาริวงค์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.5 เงิน 29 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  สาภา
2. นางสาวณัชชาภรณ์  ชารีพันธ์
3. นางสาวทิพย์ธิวาพร  คำมีแก่น
4. นางสาวธนัชชา  พันธราช
5. เด็กหญิงพัชราภา  ชารีพันธ์
6. นางสาววรรณิภา  จันสุตะ
7. เด็กหญิงวิรันยา   สุขสะอาด
8. นางสาวอภิชญา   ก้อนสิน
9. นางสาวเอมอร  เกทิพย์
10. นางสาวแสนดี  สายบุตร
 
1. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
2. นางสาวรัชฎาพร    มณเฑียร
3. นายภาคินัย  ชาววาปี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง 35 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันคำ
2. เด็กหญิงกัณญิกา  โมคะรัตน์
3. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ลุสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐยา  เฉลิมศิล
5. เด็กหญิงภัคจิรา  โกสัตถา
6. เด็กหญิงวนัชพร  อนุมอญ
7. เด็กหญิงสุทธดา  นาแพง
8. เด็กหญิงเกศรา  รุจิตร์
 
1. นายวานิช  กุมภิโร
2. นายวิทวัติ  บั้งทอง
3. นางภัทดาพร  แสวงบุญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสงคราม
2. นางสาวฐิติมา  เงินหมื่น
3. นางสาวนิศาชล  วรรณโสภา
4. นางสาวประภัสสร  สีวะสา
5. นางสาวพุทธรักษา  แสนสุข
6. นางสาวศุภาวรรณ  จงรักษ์
7. นางสาวสุนิสา  วงค์เทพ
8. นางสาวสุพัตรา  สายทวี
9. นางสาวอนุชชนา  ดาทา
10. นางสาวอัมรินทร์  หงษ์คำ
 
1. นายนิติวุฒิ  สุจริต
2. นายพรประสิทธิ์  โสวันนา
3. นายอรรถพล  สุขทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สิงหา
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ขันบุ
 
1. นางประจบ  รัตนศรี
2. นายอรรถพล  สุขทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายปฏิภาณ  บุญธรรมมา
2. นางสาวอพัชชา  ชัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสิรินดา  สีโส
2. นางนวลละออง  สุดาศักดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวฉัตรกมล  บุญโย
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 23 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
 
1. นางสาวสุมานนท์  พลบุบผา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ลาภรัตน์
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ละคร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 49 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  บุญเคล้า
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  โทบุดดี
2. เด็กหญิงวนัดดา  แสนทอง
 
1. นางสาววันวิสา  ภาระวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสัณหณัฐ  โล่ห์คำ
 
1. นายเทวราช  สาระคำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวสุรินธร  สุดใจ
 
1. นางสาวอรไทย  บรรลุ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกันตินันท์  กมลสาร
2. เด็กชายบัณฑิต  กาฬจันทร์
3. เด็กชายรัฐปกรณ์  อรอรรถ
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายทัตพงศ์  ไชยสัตย์
2. นางสาวพิชชาพร  ทาชุมพร
3. นายภานุสรณ์  ทองคำพงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชำนิ
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์   จันทร์แดง
 
1. นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวปัทมวรรณ  แก้วคำ
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สินพงษ์
 
1. นายสมพาน  เรียงขวัญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นางสาวธันยชนก  เจริญผล
 
1. นางขวัญตา  คำทา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายรัตนพล  สายมั่น
 
1. นายพิทยาธร  อาภรศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจริญศรี  พิมอินทร์
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กหญิงอรทัย  สายทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  รูปแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวสุปรียา   จันทร์แดง
 
1. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กีกอง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 35 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนรากร  เหมือนเหลา
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจักรพรรดิ์   ศรีวะวงค์
2. นายณัฐธานนท์   บุญถูก
3. นายภูชิสส์  กิมยงค์
4. นายอนุวัฒน์   มูลจิตร
5. นายอัจฉริยะ  แผ่นทอง
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นายนคร  วุฒิเสลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชินวัตร  บุญอนันท์
2. นายบารมี  ศรีธัญรัตน์
3. นายวรโชติ  มีลา
4. นายศตวรรษ  คำตัน
5. นายศุภกร  บุญเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
2. นายวินัย  ใจเอื้อ
3. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มังคกาล
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สมคะเณย์
3. นางสาวกุลธิดา  รูปแก้ว
4. เด็กหญิงจันทมณี  ปางเดิม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  จรรยาเลิศ
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มั่นเมือง
7. นางสาวนวพร  มูลมีรัตน์
8. นายนัยน์ชนก  มุขเชิด
9. เด็กหญิงปนัสนันท์  บุตรแสน
10. นายปรเมศวร์  โสภา
11. นางสาวพิยะดา  สีดา
12. นายพุทธิชาต  เมาแรต
13. นายภัคธร  มุขเชิด
14. เด็กหญิงภัทรดา  ปาลา
15. นางสาวมนัสนันท์  อุดมพันธ์
16. เด็กหญิงมัญฐชา  วรรณโสภา
17. นายยุทธนา  ปาคำ
18. เด็กหญิงวรดา  บุญจีม
19. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
20. นางสาววีรยา  สาระรัตน์
21. นายศักดินนท์  ลาชมภู
22. เด็กหญิงสิรินธร  แผ่นทอง
23. นางสาวสุภัสสรา  ช่างดำ
24. นายอาชวิน  นวลอินทร์
25. นายอานนท์  พรมสิทธิ์
26. นายเกียรติสกุล  สุดา
27. นายเจษฎา  โสระเวช
 
1. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
2. นายวินิจ  พันธ์อยู่
3. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
4. นางชลิตตา  วงศ์คำชาว
5. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
6. นางสาวเกศรินทร์  ปะวะกุล
7. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
8. นางสาวอรไท  บัวละพา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 54 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโชค  กล่อมใจ
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 59 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอัครพล  นามบุญเรือง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  มงคล
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  ตุละวรรณ์
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 58 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  มงคล
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 23 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูชิสส์  กิมยงค์
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 15 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวญาณิศา  กะมุทา
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 29 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  ตุละวรรณ์
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอลงกรณ์  นราไชย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 16 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกมลพิชญ์   วัชการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์   วัชการ
3. นางสาวจินตหรา   ภู่เกสร
4. นายธนะพงศ์   วงศ์นาม
5. นายธีรชัย   พึ่งภพ
6. นายนนทวัฒน์   มุสิกา
7. นายนาราธิป   ทัดเทียม
8. นางสาวนิพาภรณ์   มหิวรรณ
9. นายสมศักดิ์   วิลัยรัตน์
10. นางสาวอาภัสรา   บุญแท้
11. นางสาวอุไรภรณ์   โล่ห์ชัย
12. นางสาวแพรวา   ศรีปราชญ์
 
1. นายทินกร   จิณะแสน
2. นายกิตติพันธ์   ไกรนรา
3. นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ
4. นายสราวุธ  นาบอน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายจักรพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนมี
3. เด็กหญิงจีระพร  ดำบรรพ์
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  ดีรัมย์
5. เด็กชายชาคริสต์  บุญจั้ง
6. เด็กหญิงชินรัตน์  แพงจ่าย
7. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ทิพย์  หวังผล
8. เด็กชายตะวัน  สุวมาตร
9. เด็กหญิงนภัสสร  หวังผล
10. เด็กชายนันทวุฒิ  เดชโฮม
11. เด็กหญิงนันทิตา  โพธิ์พา
12. เด็กชายนาวิน  ไกยรัตน์
13. เด็กหญิงปณิดา  ทองสำริต
14. เด็กหญิงพรชิตา  พวงพันธ์
15. เด็กชายพอสชินัน  จันทะวงศ์
16. เด็กชายพีรพล  กุลวงษ์
17. เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นคง
18. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญโสม
19. เด็กหญิงมณัญชยา  ภูตะเวช
20. เด็กหญิงมิ่งกมล  ดอกคำ
21. เด็กหญิงวรรณิดา  ทานะขันธ์
22. เด็กชายศรายุธ  สายโท
23. เด็กหญิงศศินิภา  ปานุเวช
24. เด็กชายสิทธินนท์  ศาลางาม
25. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองมนต์
26. เด็กหญิงสิลินทิพย์  ศรีสุข
27. เด็กชายสุริยา  มวยเก่ง
28. เด็กหญิงอารยา   ชาญสูงเนิน
29. นางสาวเกศกนก  พนาสันต์
30. เด็กชายเขตณรงค์  วงศ์กัลยา
31. เด็กชายเจริญทรัพย์  ผิวเผือก
32. เด็กชายโชคดี  กุลวงศ์
 
1. นายอภิรัฐ  บุญปลูก
2. นางสาวจินตมณี  ทองบ่อ
3. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  พูลคลองตัน
4. นายไกรวุฒิ  ศรีสุข
5. นายรังสันต์  สร้อยสุข
6. นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์
7. นายประดิษฐ์  พันยา
8. นางวาริณี  สีดา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 48 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติภณ   ศรีโสภณ
2. เด็กหญิงจิตรลดา   รุ่งบรรเทา
3. เด็กหญิงจินดา   แก้วกลม
4. เด็กชายฐิติกร   สมพบ
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   บุตรศรี
6. เด็กชายณัฐพล   เสอี่ยมอาจ
7. เด็กหญิงศศิภรณ์   ทัดปากน้ำ
8. นายศักดิ์ชัย   ผาสุก
9. เด็กหญิงสุชัญญา   จารุขันธ์
10. เด็กหญิงเอมวรา   มูลแก้ว
 
1. นางอภิชญา   วงศ์ชาลี
2. นางสาวอรวรา   อนุดำ
3. นางสาวรินรดา   อินทรัตน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 39 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกิตติพล  จารุจิตร
2. นายคงเดช  ป้อมหิน
3. นางสาวชุติภา  กว้างขวาง
4. นางสาวณัฐนรี  แก้วสอนดี
5. นายธนากร  เพียยา
6. นายนนธวัช  โคตรอาษา
7. นายนันทวุฒิ  พงษ์ศรียา
8. นางสาวประกายดาว  วามะลุน
9. นางสาวปรียาพร  โหมดไทย
10. นางสาวสุพัตรา  ยืนสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  คงทอง
2. นางสาวอาภา  บุตดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงประกายดาว   โคนาบาล
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ลาทา
3. เด็กหญิงวนิดา   พวงพันธ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา   หล้าบุดดา
5. เด็กหญิงสุรัชญา  มิตรชอบ
6. เด็กหญิงอลิชา  ทองหนุน
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
2. นางสาวอรวรา  อนุดำ
3. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ทองกอบสม
2. นายณัฐภูมิ  สุรวิทย์
3. นายธีรภัทร  สุจารี
4. นางสาวพลอยงาม  โคตรอ่อน
5. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
6. นายรักชาติ  ทับพวง
7. นางสาววรรณวิษา  มาโยธา
8. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ไทรย์
9. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วแฝด
10. นางสาวอาทิตย์ติญา  มหาวงค์
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  โทนุการ
3. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
4. นายอ๊าต  ชนะบุญ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์
2. เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
5. เด็กหญิงลลิตา  หลาบนอก
6. เด็กหญิงวรัญญา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงศศิมา  คงทนศิวะกุล
8. เด็กหญิงอัญชลี  สภิวงศ์
 
1. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
2. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
3. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
4. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 21 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ทองกอบสม
2. นางสาวดารารัตน์  โพธิ์ไทร
3. นายธีรภัทร  สุจารี
4. นางสาวพลอยงาม  โคตรอ่อน
5. นางสาวฟองสมุทร  คำมะวง
6. นางสาวฟารีดา  บาเร็ม
7. นายรักชาติ  ทับพวง
8. นางสาววรรณวิษา  มาโยธา
9. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วแฝด
10. นางสาวอาทิติยา  มหาวงค์
 
1. นายตฤณ  กลัดวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  โทนุการ
3. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
4. นางสาวปริญวรรณ  สุนทรักษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญภัค  อุทริยา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์สุทธะ
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมศักดิ์
5. เด็กชายชัยวัช  สาระจันทร์
6. เด็กชายดลตระการ  ทองบ่อ
7. เด็กหญิงทิชา  บุญพา
8. เด็กหญิงนฤมล  แก้วมงคล
9. เด็กหญิงปวีณา  พลธานี
10. เด็กหญิงรัชนี  ภูมี
11. เด็กหญิงศิรินธาร   แดงประเสริฐ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  ดอนพุดชา
13. เด็กหญิงสุภัสสร  คำพันธ์
14. เด็กหญิงสุวิภา  สุขดี
15. เด็กหญิงหฤทัย  แผนพนา
16. เด็กหญิงอริสา  แพงสุข
 
1. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
2. นางวิรัชชดา  นาดี
3. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
4. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
5. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 40 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกัลยาณี   กองหาโคตร
2. นางสาวกัลย์สุดา   ใจแก้ว
3. นางสาวชนิภรณ์   โพธิชัย
4. นางสาวฐิตาภรณ์   หมื่นศรีเมือง
5. นายณัฐวุฒิ   ทำความชอบ
6. นางสาวทิพภากร   ป้องเพชร
7. นายธเนศ  ทำนุ
8. นางสาวปณัฐดา   โขงรัตน์
9. นางสาวปิยะวัลย์   สารราษฎร์
10. นางสาวสุดารัตน์   มุทาพร
11. นางสาวสุวนันท์   ถานันดร
12. นางสาวอลิตา  ท้าวมา
13. นางสาวเกศรา  ธานี
14. นางสาวเบญจลักษณ์   สีสุวงศ์
15. นางสาวเปรมฤดี  คำยอด
16. นางสาวเพชรมณี   กอมณี
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
2. นางสาวอรวรา  อนุดำ
3. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์
4. นางสาวยุวธิดา   วรรณทาป
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. เด็กชายทักทัย  จันทะโสม
2. เด็กชายทัศพล  ถาวร
3. นายวีรวัฒน์  วรรณุลัย
4. นายวีระพงษ์  นิยมธรรม
5. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พันธุ์สุข
 
1. นางสิริลักษณ์  โสพลสุข
2. นางสาวพรปวีณ์  สะอาด
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.3 ทอง 22 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาวจิราพร  สุนทร
2. นายสุริยา  ทุมมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุดาชม
2. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.66 ทอง 7 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
 
1. นางบุญญรัตน์  มุทุกันต์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายซีม่อน  เล้นซ์
 
1. นายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 31 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงแจ็สมิน ชินณะโชติ  เบลเค้น
 
1. นางสาวอุมาพร  ปกครอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 58 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวภัทราภรณ์  มั่นเมือง
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
 
1. นายสงบ  กาณารักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวเมลิสสา หยกเชง  โห้
 
1. นายอัครเดช  ถนอมชาติ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 40 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนธฤต  คูณคณะ
2. เด็กหญิงปานระพี  ประทุมถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  กันยวิมล
4. เด็กชายเหมราช  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงไอโกะ  อิชิทซึโบ
 
1. นางวิไลลักษ์  แก้วโสภา
2. Mr.Fidel  Ronante
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 53 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายปฏิภาณ  บุตรนา
2. นายภูวนารถ  ฝ่าฝน
3. นางสาวสิริกร  นิลนามะ
4. นางสาวสุธัญญา  อัคฮาด
5. นางสาวอริณ  เชื้อพันธ์
 
1. Mr.Jacky  Pecqueur
2. นางพัชรีญา  วงศ์กมลาไสย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 57 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาถ  นิลภา
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวนาถอนงค์  พรมภา
2. นางทรรศนีย์   เกตุถนอม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวยุวดี  พันธการ
2. นายอภิเดช   ชาวหนองแคน
 
1. นางสาวชณัฏฐิยา  ชมภูพื้น
2. นางพิรญาณ์  ประทุมศาลา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.6 เงิน 27 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววาสนา  ดีพร้อม
2. นายสมยศ  คุณพูล
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญนิกา  บรรเทา
2. นางสาวสินใจ  สาธิมา
 
1. นางสาวปวริศา  พันธ์พิบูลย์
2. นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 29 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  คนไทย
2. นางสาวทิพาดา  สุรำไพ
3. นางสาวธนันญา  แซ่หลี
4. นางสาวยุวดี  โสภาพ
5. นางสาวรัตติกาญจน์  กาญจนศรี
 
1. นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  พัดฉิม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชนะชาติ  อังคุระษี
2. นายชลวิทย์  ชาเสน
3. นายธนพงษ์  สมขลัง
4. นางสาวมุฑิตา  มากดี
5. นางสาวสุกัญญา  หอมเมือง
 
1. นางสาววิไล  อินทมาตร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวอารีญา  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวอัจฉราภร  รักหนู
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวรพล  อุ่นวงค์
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72.82 เงิน 54 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนลา
 
1. นางกัญญา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวมนัสยา  ทิพจรุญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.16 ทองแดง 61 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายชลชาติ  ตระการกสิกิจ
 
1. นางนงลักษณ์  กาณารักษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.3 ทอง 47 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  จอมใจ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ภูหลักด่าน
3. เด็กชายทศพร  นามบุดดี
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทางนที
5. เด็กชายพิชิตชัย  บุตรทศ
6. เด็กชายภาติยะ  รสผักแว่น
7. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนศรี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ไทกูล
 
1. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
2. นายเทวัญ  เกษมนิมิตรพร
3. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 38 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายจตุรงค์  ลาภไชย
2. นายณัฐวุฒิ  อินไชยา
3. นายธนดล  ทานะสิทธิ
4. นายวุฒิพงษ์  แต้มทา
5. นายสิริราชทรงพล  ตาทอง
6. นายเกษริน  คนคง
 
1. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
2. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
3. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 48 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  พรมสิงห์
2. นายชัยวัฒน์  สอนศรี
3. นางสาวรัตนลักษณ์  ฤทธิ์จีน
4. นางสาววารีรัตน์  อรุณพงษ์
5. นางสาวศิริพิชญ์  สุภาคนธ์
6. นายสถาพร  ไชยหล่อ
7. นางสาวสุวนันท์  สีทอง
8. นางสาวสู่ขวัญ  พิมสาร
9. นายอนุวัฒน์  จำปาจันทร์
10. นางสาวเบญจพร  ศรีตัดสูง
 
1. นายทศวิทย์  เส้นเศษ
2. นายมีชัย  สุทธิชื่น
3. นางทองมา  หมายงาม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  จันทวงศ์ศา
2. นางสาวปณิตา  อินทร์สด
3. นางสาวภารดี  เสนารินทร์
4. นางสาวศิลาพร  ความดี
5. นางสาวอังค์ศุฏา  สุกหวาน
 
1. นางวาสนา  ไกรแก้ว
2. นายสหรัช  สำเนียง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจณิตา  นามทอง
2. นางสาวจุฑามณี  บริรักษ์
3. นางสาวสิราวรรณ  โพธิจันทร์
4. นางสาวอรุณฉาย  บุญทศ
5. นายไมตรี  บุญสุข
 
1. นายดำรงค์  บุญปัญญารักษ์
2. นางทัศนีย์  ภาแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพณิชนาภรณ์  ใจรัตน์
2. เด็กหญิงสรินยา  จันทริมา
3. เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
2. นางญาดา  มิรัตนไพร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวคุณากร  กลิ่นส่ง
2. นางสาวนงค์นุช  ทองพรม
3. นางสาวรัตน์ติกาล  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
2. นางนิภารัตน์  ลาภภิญโญ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงนิธิพร  แสนโพธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ดวงโสภา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   พันดี
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นางสมปอง  จันทะหงษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  แสนลา
2. นางสาววราภรณ์  ภูครองหิน
3. นางสาวศิรประภา  อุปรีจันน้อย
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
2. นางสมปอง  จันทะหงษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิติกร  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  ชินอ่อน
 
1. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายทัตเทพ  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงนัทชา  วงศ์พิมพ์
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายศตวรรษ  ดวงแก้ว
2. นายสราวุฒิ  จันทรเสนา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ
2. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายชลธี  วริสาร
2. เด็กชายธนชาติ  ธนงศักดิ์
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชญานิน  มารัตน์
2. นางสาวนัฐชา  บุญธิมา
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวจตุพร  สุภสร
2. นายสหัสวรรษ  ทองทวี
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  พรมโคตร
2. เด็กชายเอกรัตน์  อินทะมาตย์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงนัจฐภร  บัวหอม
2. นางสาวแพรวพรรณ  สมวรรณ
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวณัฎธ์วริน   ตั้งชนะชัยกุล
2. นางสาวอริศรา   ปาวะรีย์
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ภูตะอินทร์
2. นายอนุวัฒน์  ปัสสาพันธ์
 
1. นายพูลประเสริฐ  ทองโพธิ์ศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พงษ์สินสุภานน
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพัฒนไพศาล
3. เด็กชายรัชศักดิ์  แสนอุบล
 
1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวนุสบา  บุญวิไล
2. นางสาวบุษกร  ศรีโคตร
3. นายพิชญพงษ์  บัวทอง
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางวราภรณ์  แสงบุญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนนันท์  จันทร์งาม
2. นางสาวปรางทิพย์  มีมา
 
1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
2. นางสาวจิระพร  จันทะคาม
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  จิตรจำลอง
2. เด็กชายธนพัทธ์  สาระบุตร
3. เด็กชายพีรณัฐ   ยืนสุข
 
1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล   จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์   เเก้วโท
3. นายไตรภพ   สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกณวรรธน์   สมดี
2. เด็กชายคณินบดี   ใจแน่น
3. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
 
1. นายเอกวิทย์  ดวงแก้ว
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนพล  คำจันทร์
2. นายสุพจน์  เหมพิทักษ์
3. นายเจตริน  เหล็กงาม
 
1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกฤตนัย   ปัญญามูล
2. นายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
3. นายวรเดช   ญาติเจริญ
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฏา  ศิริโภค
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิราวรรณ   พูลเพิ่ม
2. นางสาววรฤทัย   ชมภูเพชร
3. นายอนุชา   เปรี่ยมนอง
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฏา  ศิริโภค
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายชาญเดช   วิเศษวงษา
2. นางสาวธนภรณ์   ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอารี   หลานท้าว
 
1. นางควรคิด   อัปกาญจน์
2. นางสาวยุดาวัลย์  ลุกลาม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล   จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์   เเก้วโท
3. นายไตรภพ   สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โสดี
2. เด็กชายศุภณัฐ  คามใส
3. เด็กชายอนุชา  ทุมชาติ
 
1. นายไกรสร  คำชีลอง
2. นายบรรจบ  บุพชาติ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เมืองโพนงาม
2. นายสุริยา  โทริพันธ์
3. นายเอกพจน์  ทองเจียว
 
1. นางนงนุช  สินราช
2. นางสาวพรปรียา  อมรวงศ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา  วิชาโคตร
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เนตรพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิตา  สายทอง
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ทิพย์ประไพ
2. นางสาวฌัชฎารัตน์  วิเชียรชัย
3. นางสาวยลลดา  หวังผล
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายกฤตเมธ  พิลาทอง
2. นายวัฒนา  พิลา
3. นายสุขสันต์  สีงาม
4. นางสาวสุภาพร  แสงแก้ว
5. นายสุเมธ  ลีพรม
6. นางสาวอัญธิกา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางศรีสุดา  มาอุ้ย
3. นางสาวปุญญิสา  ทางนที
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 32 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  โลหะชาติ
2. นายทินกร  สุดเสน
3. นางสาวภัทรวดี  ปานุเวช
4. นายมนัสชัย  โสมอินทร์
5. นางสาววาลิดา  ชาญกล้า
6. นางสาวสุภาวดี  สายสุด
 
1. นายธนวัฒน์  โยคณิตย์
2. นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย
3. นางสาวปุญญิสา  ทางนที
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายสุธาวี  ศิริยา
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  โคตรสขึง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทับแสง
 
1. นางขนิษฐา  ลาคำสาย
2. นางปณพร  พรมหล่อ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
2. นางสาวนิรมล  มุทาพร
3. นางสาววรินทร  พิลาทอง
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายทัมมพัชร์  คู่แก้ว
2. นายปิยะพงษ์  อินทะจันทร์
3. นายมินธาดา  ลาภามาตย์
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปัญญาทอง
2. นายบันเทา  บุญมี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนเสนางคนิคม 1. นางสาวชลธิดา  อักษรพิมพ์
2. นายณฐกร  ทองเฟื่อง
3. นางสาวสุพัตรา  นามวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ต้นโพธิ์
2. นายสีสมบัติ  สีมาเมือง
3. เด็กหญิงสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวขวัญฤทัย   ศิลป์ชาติ
2. นายจัตุพล  สุวอ
3. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บับพาน
2. เด็กหญิงพัชรพร  มีธรรม
3. เด็กชายสิทธิพล  พุททัยสงค์
 
1. นางพิทย์ระมัย  วรสาร
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 41 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นางสาวจันทมณี  สุพรรณ
2. นางสาวฐิติมา  เถาว์โมลา
3. นางสาวสุวรรณี  ไชยเลิศ
 
1. นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง
2. นางศรีสุดา  มาอุ้ย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  วงจันทา
2. เด็กชายชยานันต์  สุวรรณผา
3. เด็กชายภูมิศักดิ์  เพ็ญเนตร
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นายธีรยุทธ  ขันธุรา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวขวัญภิรมย์  วังสการ
2. นางสาวณัฐริกา  แก้วคำไสย์
3. นางสาวพัชนี  ไชยเวช
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นายธีรยุทธ  ขันธุรา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตะนุมาตย์
2. เด็กหญิงธิดาดาว  ตะนุมาตย์
3. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์จันทา
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์
2. นางจารุณี  สุขภาค
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ช่วยมิตร
2. นายต่อพงษ์  แสงพิมพ์
3. นายธีรเมธ  กมลฤกษ์
 
1. นายสมประสงค์  สีสัญ
2. นายสัญธิชัย  สาระคำ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายไพโรจน์  หาวงศ์
 
1. นางสาวอุไรพร  ศรีทอง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้มตัว
 
1. นางอมรรัตน์  รัตนศรี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายพีรพงษ์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  ภารสมบูรณ์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  เหล่าจันทร์
2. เด็กชายธรรมทัศน์  พันตนนท์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์
2. นางสาวเกนิษา  ปล้องทอง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวดวงดารา  ตราทอง
2. นายธนายุต  กองตา
3. นายนัฐพงษ์  วิชาชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
2. นางสุดา  สุวะศรี
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กชายธีรัตน์  ลาพิมพิ์
 
1. นางอารี  ทรงกรด
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายมิ่งเมือง  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ชมเชย
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  พูลคลองตัน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยาคำ
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวอารียา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายภูมินทร์  เมืองราชา
 
1. นายเหิร  โล่ห์คำ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. นายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายนริศ  มั่งมี
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 11 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววราภรณ์   ราชชมภู
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.75 ทอง 32 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายภูผา    กิ่งแก้ว
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.93 ทอง 17 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   วันทาพรม
 
1. นางสาวปฏิมาพร   พูลศิริ
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  สาระบุตร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.33 ทอง 10 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป   จันดา
 
1. นางสาวโสริยา   พูลศิริ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง 39 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายวิทยา  หันกิรัง
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 73.05 เงิน 35 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤษดนัย   หวังผล
2. นางสาวกัญยาณี   สายสิงห์
3. เด็กชายจิรัฐติกาล   สายสิงห์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา    กินาวงค์
5. เด็กชายชนาธิป   จันดา
6. นางสาวณัฐธิดา   นภรัตน์ไพบูลย์
7. นายณัฐพงศ์   สระจันทร์
8. นางสาวธิดา   โคตรอาษา
9. เด็กหญิงนวตา   สารจิตต์
10. นายนายนครินทร์   วินโย
11. เด็กหญิงปัญญาพร   ศรีจันทร์
12. นายพลพรรธน์  ดีบุบผา
13. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ทันจิตร
14. นายภูผา   กิ่งแก้ว
15. นางสาวมณีแสงดาว   ค้อมสิงห์
16. เด็กชายรัฐศาสตร์   วันทาพรม
17. เด็กหญิงลลิตา   หลาบนอก
18. เด็กหญิงวรัญญา   พรมจันทร์
19. นางสาวศศิประภา   ธารีภูมิ
20. เด็กหญิงศศิมา   คงทนศิวะกุล
21. เด็กชายศุภกฤษ  สารราษฎร์
22. เด็กชายศุภโชค   สาระพิชญ์
23. นายอภิวัฒน์   จันทะกาญจน์
24. นางสาวอริสา  ก้อนทอง
25. นางสาวอัจฉริยา   คตชลน
26. เด็กหญิงอัญชลี   สุภิวงค์
27. เด็กชายเจษฎา   ขวัญจ่า
28. นายเทพทัต   พรหมภูศิลาคม
29. เด็กชายเมธิชัย   แสงนวล
30. เด็กชายเอกรินทร์   แก่นของ
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
2. นางสาวปฏิมาพร    พูลศิริ
3. นางสาวโสริยา  พูลศิริ
4. นายสุจิตรา  ฤๅชัย
5. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์