สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิษา  เคนดา
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวพุทธิดา  ชัชวาลย์
 
1. นายทศพล  พิลึกเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 25 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  แก้วขันตรี
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศรัญญา  กุสโล
 
1. นางสาวนันทัชพร  ขจรมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวปารมี  จันทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรนันท์  ใจสามารถ
 
1. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภกร  บุญทองอ่อน
 
1. นางพิชยา  เสนามนตรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  รามหาร
 
1. นางพิชยา  เสนามนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชาดา  ชาหล่อน
 
1. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐจรรยา  ภักดีไสย์
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เหล่าอำนาจ
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมสาร
2. นางสาวหนึ่งธิดา  สุคำภา
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางสาววราภรณ์  ซุยลา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69.56 ทองแดง 57 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วน้อย
2. นางสาวรัตน์ติญาภรณ์  ทรแสน
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
2. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 60 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  หมื่นมี
 
1. นางลำดวน  แสนธรรมมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 37 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอันดามัน  แสนสีสม
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายยศกร  ศรีพันลม
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 36 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลณัฐ   บุญปัน
2. นางสาวปูชิกา  เข็มจันทร์
3. นางสาวอัญชนุตา  แวดไธสง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วาดวงศ์
2. นางกุลฑีรา  จันทร์อุทัยกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 58 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวฐิคำพร  สอนสุภี
2. นางสาวน้ำฝน  สารีแก้ว
3. นางสาวพิมพ์พิไล  ภูดวงดาษ
 
1. นางสาวชุรีรัตน์  คงศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคำ
3. เด็กหญิงศุภกัญญา  เชื้ออุ่น
 
1. นางสาวธนพร  น้อยบุ่งค้า
2. นางสาวหรรษกานต์  หวังชื่น
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญชีวา  หาญลี
2. นางสาวสุธารทิพย์  สูงสันเขตร
3. นางสาวแพรวนภา  เชียรัมย์
 
1. นางพรรณพิลาส  คำสิงห์โสกเชือก
2. นางอัญพัชญ์  เสริมสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หุตาชัย
2. เด็กชายเบญจพล  หนูนิล
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
2. นายกมลศักดิ์  สีลาวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
2. นายอธิสิทธิ์  วรราช
 
1. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
2. นางสาวศิริพร  ดอใจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  รอดแสวง
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาวดี  สามุล
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.17 ทอง 25 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทองโคตร
2. เด็กชายพชร  ศรีอาษา
 
1. นางศิริญญา  กองแก้วจินดา
2. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94.74 ทอง 4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรพล  คำโคตรสูน
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ใส
 
1. นายสุวรรณ  อินทสิทธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง 4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  อิทธิจันทร์
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายสุรพงษ์  คงจันทร์
 
1. นางสาวศิรินทรา  พาเฮือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัสชญา  ลิ้มมีธรรม
2. เด็กหญิงมุกดา  บุญประจันทร์
3. เด็กหญิงวณิชชา  สีสมญา
 
1. นางอรวรรณ  มาลาศรี
2. นางสาวมุทิตา  ตรีเดช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายศรัณย์  โมลา
2. นางสาวอรัญญา  สารวงศ์
3. นายเทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกนกอร  เหลาทอง
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงสุธากร  อาจหาญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
2. นายอาดิชัย  ผุยผาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ   ศรีมงคล
2. นางสาวกัญญากร   อยู่บัว
3. นางสาวธิดารัตน์   สะตะ
 
1. นายโสภณวิชญ์   ผิวจันทร์
2. นายเชาวฤทธิ์   ศรีหาทิพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญวิสุทธิ์  เขียนศรีอ่อน
2. เด็กหญิงจรัญญา  ไชยธงรัตน์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  อดทน
 
1. นางสาววรานันท์  คตธมาตย์
2. นางสาวกนิษฐา  ศรีหริ่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกันต์รพี  จีระพรพันธ์
2. นายณัฐกานต์  ดอกศร
3. นายธนชัย  แก้วสำราญ
 
1. นางสาวสวรรยา  ตาขำ
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 52 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงชนากานต์  เลิศชนะ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ต้นภักดี
 
1. นางสาวละมัย  โชคชัย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยาณี  ภักดี
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรมคุณ
3. นางสาวณัฐชา  คณะชัย
 
1. นายเจษฎา  แข็งฤทธิ์
2. นางสุภาพร  แต่งชัยภูมิ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุ้งมะหาด
2. เด็กหญิงวานิษฐา  แดงจัด
 
1. นางวิมลณัฐ  ดอนปราบ
2. นางกรณ์ญาฏิกิต  วิบูลย์กุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 46 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายนพพล  แก้วกาญจน์
2. นายเอกชัย  จันทร์ไทย
 
1. นายบุญญาฤทธิ์  สิทธิ
2. นางสาวเพ็ญนีติ์  สุริยขันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.83 ทอง 11 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  เค้าโพธิ์
2. เด็กชายโสภณ  แสนแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นางสาวอุมาพร  คำพรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.03 ทอง 7 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  คุยบุตร
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  อิ่มนาง
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นายสายชล  ลือคำหาญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ผึ่งกุศล
2. นางสาวนพมาศ  พรมดี
3. นายเอกพันธ์  ปัทสินธุ์
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวปรียาภัทร  ชัยยอด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เนาแสง
2. เด็กหญิงซาซ่าปารีส  มิทเชล
3. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงภัทรียา  ทองโคตร
5. เด็กชายภูมิรัฐ  เบ้าทุมมา
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางช่อแก้ว  สำราญพรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวนฤมล  แก้วสิมมา
2. นางสาวปิยะวดี  พรมทอง
3. นางสาวพรรณนิศา  บุญทัน
4. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสอาด
5. นางสาวอรอรุณ  ขันทอง
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
2. นายกนกเทพ  แก้วก้อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงจิดาภา  เถื่อนแอ้น
2. เด็กชายนเรนทร  บุญพิลา
3. เด็กชายมกร  คำเพชร
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนกุล
5. เด็กหญิงเพียงภัสสร  หงษ์คำ
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายนันทชัย  โสภาอุทก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกิตติศักดิ์  พันธ์ล่ำโส
2. นางสาวจริยา  ตะโนนทอง
3. นางสาวทัศนีย์วรรณ  คำโมง
4. นางสาวปวีณา  ศิลา
5. นางสาวพงศ์สุภา  วงษ์จวง
 
1. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
2. นายณัฐพล  ดีประเสริฐ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชโรชา  หริ่งแก้ว
2. นางสาวบุษฎี  โพธิลำเนา
3. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งสวัสดิ์
4. นางสาววรัญญา  มหาพรหม
5. นางสาวสุพรรษา  ธรรมวัตร
 
1. นางอรวรรณ  ศึกรักษา
2. นายนพฉัตร  ปาประลิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  มุสิกสุต
2. นางสาวฉัตรวดี  นามบุดดี
3. นายธนวัฒน์  เสาร์ศิริ
4. นางสาววราภรณ์  จันทธิเทศ
5. นางสาวสุพัตรา  มณีกัญย์
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายทองใบ  กุวัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง 30 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกฤติกา  วงค์จันทร์
2. นางสาวกุลธิดา  จิตรผ่อง
3. นางสาวช่อผกา  เจริญวงษ์
4. นางสาวฐิติยา  คำมูล
5. นายธนภัทร  สวัสดิไชย
6. นายธีรพงษ์  ไร่สงวน
7. เด็กชายธีรวัฒน์  รามศิริ
8. นายธีรเทพ  แสงประกาย
9. นางสาวนภัสรา  เตินเตียน
10. นางสาวบุษบง  โล่ห์คำ
11. นายปัญญาพล  สุไชยสิทธิ์
12. เด็กชายระพีพัฒน์  ภูมิศักดิ์
13. เด็กชายวัชรดล  สาริยา
14. นายวายุ  ภูพันนา
15. นายศุภกร  บุตรทา
16. นางสาวสุดารัตน์  กุลแก้ว
17. นางสาวสุภัสสรา  อามาตย์มนตรี
18. นางสาวอนัญญา  สุราษฎร์
19. นางสาวอารยา  อะเวลา
20. นางสาวอารีรัตน์  ประกังเว
 
1. นางปริศนา  สุวิชัย
2. นายปราใส  คุรุวาศรี
3. นางสาวพัชชานันท์  สอนสุภาพ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไกรพล
5. นายจรัญ  ศรีวัฒนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาวลำปาง
2. นายกันทรากร  มหาพรหม
3. นางสาวจิตรัตน์  ละมุล
4. นางสาวจุฑารัตน์  เพช็รนก
5. นายณัฐวุฒิ  จำปาแสง
6. นายณัตพล  บริวาร
7. นายธวัชชัย  กันยามา
8. นายนครินทร์  หงษ์ทอง
9. นายนรศักดิ์  สีสมญา
10. นางสาวนฤมล  โปแอ
11. นายนิฐินันท์  พรมวาสี
12. นายประสิทธิ์  พลยาง
13. นางสาวปัณณิการ์  หลานวงค์
14. นางสาวปาริชาติ  กันยาประดิษฐ์
15. นายวีรพล  ใยอุ่น
16. นางสาวศิริรัตน์  สีธร
17. นายศุภชัย  สีลาน้ำเที่ยง
18. นางสาวอรปรียา  จำวิเศษ
19. นางสาวอรพรรณ  นาจะรวย
20. นางสาวอัจจิมา  เหล่าจูม
 
1. นางสาวสุภาพร  เยาวเสริฐ
2. นางสาวประภาพร  สาระวงค์
3. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากรณ์  อินทร์แปลง
4. นายธนพัช  ศรีวรษา
5. นายวรพจน์  พลพิทักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัญญาพร  กนกหงส์
 
1. นางอมร  นนทะนำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนพล  จันทโบราณ
 
1. นางนาฎจพร  ไชยคำภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง 7 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แพงโนนทอง
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นายอนุวัฒน์  หลักหนองบุ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  นาแก้ว
2. นายพิชิต  แสงจันทร์
 
1. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
2. นางจิติมา  หาระสาร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ธิมาทา
3. เด็กหญิงดรุณี  วิเศษจอมเขา
4. นางสาวนิตยา  จันทีนอก
5. นางสาวน้ำฝน  สุตะพรรณ
6. นางสาวปนัดดา  นิสา
7. เด็กหญิงพรธิตา  สุทธิอาจ
8. นางสาวรัชนีกร  ทองจินดา
9. เด็กหญิงวรินธร  ลางไธสง
10. เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีเหลื่อมงาม
 
1. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนภาพร  นันช่วง
3. นางสาวพิรัญญา  พันธุศิริ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.2 เงิน 52 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มธุรส
2. เด็กหญิงชลิตา  มธุรส
3. นางสาวณัฐชา  สามัญ
4. นางสาวณัฐธิดา  พิกุลน้ำเที่ยง
5. นางสาวทานตะวัน  โพธิ์เงิน
6. นางสาวมณีรัตน์  บรรพโคตร
7. นางสาวสุกัญญา  เนาแสง
8. นายอภิวัฒน์  ปรีเปรม
9. นางสาวอรณีนุช  ธิมะสาร
10. นายเป็นหนึ่ง  บู่คาม
 
1. นายวีรยุทธ  ดวงปทุม
2. นายธีระศักดิ์  ปักษา
3. นายวิทาญ  แดงสีบัว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจุลจักร  คำเหมือน
2. เด็กชายนฤพลธ์  นวลปาน
3. เด็กชายมงคล  ศาลา
4. เด็กชายวรเมธ  เมืองตุณ
5. เด็กชายวิชัย  แข็งขัน
6. เด็กชายศิวกร  สุมงคล
7. เด็กชายสุริยวุธ  สาวิสัย
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมขอนยาง
9. เด็กชายเกรียงไกร  พระชัย
10. เด็กชายเต้ยตะวันต์  แดงนา
 
1. นายธนธร  บุญพรม
2. นายธนพัช  ศรีวรษา
3. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิดาการ  สาวิสัย
2. นายธัญพิสิษฐ์  วังกะฮาด
3. นายธีรภัทร  นามเพชร
4. นายธีรภัทร  ภูดี
5. นายธีรภัทร์  ถาวร
6. นายยศกร  จันทร์ดาแพง
7. นายยุทธพิชัย  ศรีศิลป์
8. เด็กชายรุจิกร  สิทธิเดช
9. เด็กชายวสุพล  สุพรรณตา
10. นายวัชระ  สุวรรณจักร
 
1. นายชโรทัย  เลนีย์
2. นายนาถพงษ์  บุญประจันทร์
3. นายอัครวุฒิ  ศรีวิไล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจตุพักตร์  พลวาปี
2. เด็กชายจีรพงษ์  ภูดี
3. เด็กชายธนกฤษ  ฤทธิบุญ
4. เด็กชายธวัชชัย  สุทธิชัย
5. เด็กชายพนมชัย  คำตา
6. เด็กชายวรายุทธ  โพธิ์ศรี
7. นายวัชระ  สุวรรณจักร
8. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์คำ
9. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหาโคตร
10. นายเทียนชัย  บ้านเป้า
 
1. นายธนธรณ์  บุญพรม
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
3. นายสราวุธ  ผกากาฬ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุตรเต
2. เด็กหญิงดวงกมล  แน่นอุดร
 
1. นายธีระวัฒน์  ลาดบัวขาว
2. นางสาวกัญญา  ทองใบ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 54 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัชชา  ปริณาพล
2. นางสาวศศิกานต์  เตทุ่ง
 
1. นายสุกฤษ  อะวันนา
2. สิบเอกวิโรจน์  คามตะสีลา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สารมะโน
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายศักรินทร์  พาศรี
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายวิริยะ  วงเวียน
 
1. นายวราวุธ  กุลราช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวอรพินท์  ไชยเชษฐ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนศิลา
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  อนันตภักดิ์
 
1. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงดลยา  พิมเขตร
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 47 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวรินลณี  ทวีกัณฑ์
 
1. นางสาวมลิวรรณ  บัวพิศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญประคม
2. เด็กหญิงปนัฐดา  พูดเพราะ
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  มีทรัพย์
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายนิพิฐ  นครศรี
 
1. นายวราวุธ  กุลราช
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 44 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  มณฑาประดิษฐ์
2. เด็กชายอัครวินท์  หินแก้ว
3. เด็กชายอัสนี  ลีปอพาน
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธนกร  ชัยเสือ
2. นางสาวประนิดา  บุญดก
3. นายภานุภาพ  แสงทอง
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
2. นางสาวมลิวรรณ  บัวพิศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 48 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   วัฒนพาณิช
2. เด็กชายณัฐกิตต์   นอสูงเนิน
3. เด็กชายธีรศักดิ์   สง่าทรัพย์
4. เด็กชายภานุวิชญ์   จันทะแสน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีมันตะ
6. เด็กชายสิทธิพล   ประโยตัง
 
1. นายฐนพล    เสนมิม
2. นางสาวกิตติยาภรณ์   จันทคุณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์แสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 59 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สีกา
2. นางสาวดารารัตน์  นามทอง
3. นายภานุพงษ์  มณีวงษ์
4. นายภูริทัต  นาทม
5. นางสาวอภิญญา  ศิริวิชา
6. นางสาวอรอนงค์  คุณเมือง
 
1. นายวัลลา  วงษ์เสียงดัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 54 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปริญญา  เจดีย์
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นายอดิศร  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงอรสินี  สาริยา
 
1. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 53 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  พิลาดี
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 30 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  แก้วแดง
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายเทพมงคล  พลเสนา
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 51 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชุลีพร  พรมทองดี
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  เนาว์แสง
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 47 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายต้นแบบ  สาริยา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 12 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธนายุทธ  ทิงวัน
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงอภัสสร  เอี่ยมเสวก
 
1. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวมาริษา  ยาพันธ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 38 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์   จันทะแสน
 
1. นายฐนพล   เสนมิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธีรวัฒน์  ลาภชน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 50 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นามมูล
 
1. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  พิกุลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายธราธร   เกษดา
2. นายธีร์วรา   เบ้าคำภา
3. นายปิยวัฒน์   มงคลเคหา
4. นายปิยะพล   มีธรรม
5. นายยุทธศาสตร์   วิลาวัลย์
6. นายวิรเดช   บุญเสริม
7. นายวีระยุทธ  บุตรโคตร
8. นายสรวิชญ์  สง่าทรัพย์
9. นายอนุชิต  คำคูณ
10. นายโชคศิริ   ภามี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
2. นายดามภ์   ภานิกรณ์
3. นายกัมปนาท   วิลัยลาน
4. นายอำนาจ   กันนะลา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามจุมจัง
2. เด็กชายฉัตรตะวัน  ตะวงษ์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ดิษฐ์
4. เด็กหญิงดุจสิตา  วิเวก
5. เด็กชายธงพล  สาริยา
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
7. เด็กชายนันทกร  บัวทอง
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ไชยจอกเกี้ย
9. เด็กชายวายุกูล  มั่นคง
10. เด็กชายอภิรักษ์  คำศรี
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายสิทธิโชค  นามวงศ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 10 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  แข็งขัน
2. นางสาวทิพวรรณ  พั้วทอง
3. นายธนากานต์  เจริญสุข
4. นางสาวปนัดดา  รัตนมณฑา
5. นายพงศ์ศิริ  ศรีคำม่วม
6. นางสาวพรรณทิภา  ปางชาติ
7. นางสาวรัตติกานต์  แสนท้าว
8. นายวัฒนา  ทาแก้ว
9. นายศักรินทร์  ศรีมี
10. นายอภิชาติ  พลพุฒ
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
3. นางเพ็ญประภา  พลไชย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทาแก
2. เด็กหญิงฐิตาภร  เตชะแก้ว
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้านวัน
4. เด็กชายพงษศิริ  ศิริวิพัฒน์
5. เด็กชายพัฒนาพล  ลุงวงศ์
6. เด็กหญิงอรญา  โสมาสี
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
3. นางกุลฑีรา  จันทร์อุทัยกุล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 40 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงษ์ศิริ  ศรีวิพัฒน์
2. นางสาวศศิวิมล  ทวินัน
3. นายศุภชัย  สีลาน้ำเที่ยง
4. นางสาวอัญชิสา  พลเขตร์
5. นางสาวอารีรัตน์  ภิญโญวัย
6. นายเพชรภูพาน  สุพรมวัน
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
3. นางกุลฑีรา  จันทร์อุทัยกุล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูคำใบ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาริดา
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาริดา
4. เด็กหญิงจรรยวรรณ  นันทะขันธ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  มะณีแสน
6. เด็กหญิงนุชนาฏ  พวงชัย
7. เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข
8. เด็กหญิงพัณณิตา  กิตติมารักษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  สุนาโท
10. เด็กหญิงศิริญา  ทิพย์ทอง
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
2. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
3. นางเพ็ญประภา  พลไชย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายกฤษฎา  คำพรมมี
2. นางสาวกัลยารัตน์  จิตรประสงค์
3. นางสาวประไพพิมพ์  สีนาค
4. นางสาวพัชรา  ปรางทอง
5. นางสาวภควดี  สาริยา
6. นางสาวมธุรดา  โพดพันธ์
7. นางสาววรรณิสา  สาวิสิทธิ์
8. นางสาวศิริพร  ฉลูทอง
 
1. นายเกศฎา  คำพรม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทาแก
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญมี
3. เด็กชายชุติพนธ์  ทองวรรณ์
4. เด็กหญิงฐิตาภร  เดชะแก้ว
5. เด็กชายณัฐพงษ์  พลทอง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้านวัน
7. เด็กชายพงษศิริ  ศิริวิพัฒน์
8. เด็กชายพัฒนาพล  ลุงวงศ์
9. เด็กหญิงวาสนา  ยอดสง่า
10. เด็กหญิงอรญา  โสมาสี
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  สาจันทร์
2. นางสาวฐิตาภร  เตชะแก้ว
3. นางสาวนฤมล  อินสมบัติ
4. นายปราบปราม  หวายหอม
5. นางสาวพรทิพย์  พูลพันธ์
6. นางสาวภิภาภรณ์  แก้วพล
7. นางสาวศศิวิมล  ทะวินัน
8. นายสราวุธ  พรหมสีหา
9. นางสาวอรญา  โสมาสี
10. นางสาวอรัญญา  นามี
11. นางสาวอารีรัตน์  ภิญโญวัย
12. นายเมธา  บับพาน
13. นายเอกลักษณ์  อุ่นจารย์
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
3. นางกุลฑีรา  จันทร์อุทัยกุล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 59.5 เข้าร่วม 54 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูมิลุน
3. เด็กหญิงนุชจิรา  เศษโม้
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ทองใส
5. เด็กหญิงสุภาวัน  คำพวย
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 48 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาดี
 
1. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริยากร  อุตรักษ์
 
1. นางสาวกนกพร  เสพธรรม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 56 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญโสม  ศรีมาคำ
 
1. นางเสงี่ยม  อินทสิทธิ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 40 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  สีแสง
 
1. นางณัฐพร  เกตุแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายภโวทัย  เดชะ
 
1. นางปัญจีรา  สุวะนาม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชมพูนุช  โพธิจารย์
 
1. นางปาณิสรา  ครบอยู่
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.34 ทอง 46 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เชื้ออุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฆ้องคำ
3. เด็กหญิงประภาพร  กิจการ
4. นายพิทยาธร  เกษมาลา
5. เด็กหญิงรัชฎากร  ไชยเฉลิม
 
1. นางสาวนิตติการ์  เจริญลอย
2. นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 52 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวประกายเพชร  หมื่นมี
2. นางสาววิภาวดี  สมหนองอ้อ
3. นายอดิศร  วันสีแก้ว
4. นางสาวอรพรรณ  เสมอใจ
5. นายเจษฎา  นิคมวรรณ
 
1. นางสาวเกษร  ชัยประทุม
2. นางสาวนาโมง  เรืองทิพย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  ดวงบุญทัน
2. นางสาวเรณุกา  อุ่นเรียง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ลพพันทอง
2. นางสาวปองหทัย  เทียมสุวรรณ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 49 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณหทัย  เบ้าธรรม
2. นางสาวสิรินนาฎ  สืบศิริ
 
1. MissLi  shuyi
2. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.16 เงิน 26 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาครเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  บทมาตร
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  เกิดสนอง
2. นายปรเมศวร์  เสพธรรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 48 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกชกร  พรหมดาว
2. นางสาวสุภารัตน์  มะปะเข
 
1. นายศุภชัย  เพ็งมาตร
2. นางศิรประภา  วิไลปทุม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 37 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกิตติพงษ์  พรมมงคล
2. นายพงศธร  จันปลิว
3. นายพาววินทร์  คำไล้
4. นางสาวมัดทนา  ทำเวียง
5. นายศรัณยู  วรรณชัย
 
1. นายศุภชัย  เพ็งมาตร
2. นางสมพิศ  วรรณสาร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.25 เงิน 48 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวณัฐริกา  บุญแสน
 
1. นายศุภชัย  เพ็งมาตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.01 ทอง 20 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปวีร์  สีดามาตร
2. เด็กชายอินทฤทธิ์  จารีต
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางสาวมณีอมรินทร์  อินแสง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนิติธร  ลายเมฆ
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.15 ทอง 9 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตต์รวี  จีระพรพันธ์
2. เด็กชายต้นตระการ  ชิณวงศ์
3. นายธนวันต์  มีจิตร
4. เด็กชายศุภเชฎฐ์  วิเวก
5. นายสวิตต์  ศรีชำนาญ
6. เด็กชายสุกฤษฎ์  ช่างชัย
7. นายอติคุณ  ทักษิณ
8. เด็กชายอติวิชญ์  อินทร์นอก
 
1. นายสหัสชัย  วศินวัฒนา
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
3. นายอานันท์  ประเสริฐศรี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.9 ทอง 28 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นายทศพล  ดวงหล้าเลิศ
2. นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ไชยา
3. นายยสินทร  พุฒพัน
4. นายรัชตพงษ์  โพธิ์ศรี
5. นายวินัย  คำวงษ์
6. นายเจตรินทร์  ศัตรูพ่าย
 
1. นายพจนัย  ถาวงค์ราม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.6 เงิน 45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกา  บุญมาตร
2. นายธนบดี  นามมุงคุณ
3. นางสาวนันทวัน  ราชจันทร์คำ
4. นายพลพล  ดวงมาลา
5. นายภีรนัยท์  ทับทะมาตร
6. นางสาวมุธิตา  แก้ววิเศษ
7. นางสาวศิริประภา  แก้วชาลี
8. นายศุภโชค  ยิ้มพังเทีียม
9. นายอิศม์เดช  อันอาษา
10. นางสาวเจนฤทัย  ปางชาติ
 
1. นายสาคร  เห็มพรมมา
2. นายปรีชา  ภูพวก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรสา  สะตะ
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงถาวร
3. เด็กชายพันธวัช  เหล่าฝ้าย
4. เด็กหญิงศิริประภา  ดีศรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูแม่น้ำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีพันธบุตร
2. นายชูชาติ  ไสยภาค
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพัชรา  วิสูตรตระการ
2. นายวิทยา  มูลจันทร์
3. นางสาววิมลสิริ  ลอยนอก
4. นางสาวศิริกัญญา  เพียจันทร์
5. นายสิทธิพล  ราชบุตรศรี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาวดรุณี  โกมาร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.8 เงิน 50 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันดาโคตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มใจ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ประชุมชัย
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ประวิสุทธิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปุณยวีร์  ธิมาทา
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ชัยมงคล
3. นางสาวศุภาภรณ์  เมล็ดกุล
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวชลธิชา  บุญสมัคร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง 28 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีระชาติ   นามมาตร
2. เด็กหญิงนุชนาฎ   เฉลียวดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วงษ์หาพิมพ์
 
1. นางสาวรัตนาพร   ประทุม
2. นางสาวนงคราญ   จันทราษี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิชา   ชุมแวงวาปี
2. นายวันชัย   สุรินทร์
3. นางสาวสุพัตรา   ภูแผลงทอง
 
1. นางสาวรัตนาพร   ประทุม
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธะลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิรมพัส
 
1. นางสาวยุภาพรรณ์   สันทา
2. นางสาวปรียาภัทร์   พลคุปต์จิรกวิน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปรเมต  บุญทองแพง
2. เด็กชายสิทธิ์วโรจน์  สีอ่อน
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางนันทิยา  นามวงษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงค์  สุชัยสงค์
2. เด็กหญิงอรทัย  สุดแฟนพิทักษ์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นายฤทธิ์ธาคินณ์  เลื่อมใส
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภัสสร  ไชยสิงห์
2. นางสาวอตินุช  สิงห์สำราญ
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชยพล  ศรีรักษา
2. เด็กชายณัฐพล  จันทจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนราวุฒิ  โยที
2. นายวัชรากร  น้ำใจดี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นายฤทธิ์ธาคินณ์  เลื่อมใส
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  บุญสนัท
2. นางสาวอุไรรัตน์  มุงคำภา
 
1. นางศิลามณี  บุตรศรี
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายบัญญาวิชญ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายปฏิญญา  โม้มวน
 
1. นายพิทักษ์  สวนดี
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 56 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายธนาวุท   พันธ์เดช
2. เด็กชายอนิวัต  ไชยรักษ์
 
1. นายถนอมพงษ์  ภาจำรงค์
2. นางสาวยุภาพรรณ์   สันทา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายศักดิ์ดา  กุลดวงจันทร์
2. นายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นายฤทธิ์ธาคินณ์  เลื่อมใส
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวรุ่งฤดี  ทัพธานี
2. นางสาวสุกฤตา  เรืองเดช
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายชิษณุกร  มาดจินดา
2. เด็กชายณัฐพร  จันทาพิมพ์
3. เด็กชายธนากร  แก้วมาตย์
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายอาดิชัย  ผุยผาย
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 45 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรณ์วิภา  แซ่เลี้ยว
2. นางสาวธิดารัตน์  ศิริทองสุข
3. นางสาวพลอยธัญฌาย์  อิ่มรัตนะ
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายอาดิชัย  ผุยผาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกันตินันท์  ดีมา
2. นายพงศ์พิพัฒน์  พรมโคตร
 
1. นายฤทธิ์ธาคินณ์  เลื่อมใส
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทธิราช
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูพันธ์หงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
 
1. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธนัฐพล  รองจำนงค์
2. นายพิพัฒนชัย  พรหมกัลป์
3. นายภัคปกิจ  เรืองศรี
 
1. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คึมสูง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปารารักษ์
3. เด็กชายสมพงษ์  พะชะ
 
1. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตต์  ชมภูเทศ
2. นางสาวพัชราภรณ์  กองทอง
3. นางสาวสุภาวดี  พะชะ
 
1. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
2. นางสาวสายชล  คงแสนคำ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายชิงชัย  แสงต้น
2. นายพีรทัต  ยงยุท
3. นายอนุชา  ผาดำ
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง 8 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายชนรัฐ  ชฎาวงศ์
2. นายยุทธนา  ชาวดร
3. นายวุฒิพงษ์  หอมพรมมา
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายจิรายุ  เหล่าสิงห์ลา
2. นายณัฐพล  สีมุงคุณ
3. นายพีระทัศน์  เหล่ามูล
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  จันทะโคตร
2. เด็กชายยุทธชัย  วรรณชัย
3. เด็กชายสงกรานต์  ศรีสร้างคอม
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นายธีรภัทร  เสนามูล
2. นายวรวิท  จันทะคุณ
3. นายศุภกิจ  คำผุย
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำภาผุย
2. นายกิตติราช  วิภักดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปรางฉาย  ภูติยา
2. เด็กชายวรากร  บุตรโคตร
3. นางสาวสโรชา  มาบุญ
 
1. นายภากรณ์  ทาทอง
2. นายวงศกร  แก้วเคน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 55 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายดนัย  นามพร้าว
2. นายพิษณุ  แก้วหลอย
3. นางสาวแพรวนภา  มะลีผา
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวพีชญาณ์  ทัศนามล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่เหง้า
2. เด็กหญิงรัชนก  ปฏิตังโข
3. เด็กหญิงลักษมี  มณีอินทร์
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  พิมพ์โคตร
5. เด็กหญิงสุเพียร  คำภูมี
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยน้อย
 
1. นางสาวรติกานต์  ทองใบ
2. นายบุญล้วน  มารศรี
3. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72 เงิน 59 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยสัตย์
2. นางสาวพัชรานันท์  จันทร์ไทย
3. นางสาวพิจิตรา  นาเหนือ
4. นายมังกร  ยอดดี
5. นางสาวอรพรรณ  ชินศรี
6. นางสาวอาภากร  สอลำ
 
1. นายธวัชชัย  ทองอุทัยศรี
2. นายชาญวิทย์  จันทร์เขียว
3. นางราตรี  โสภากุล
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  เรือนปัญจะ
2. เด็กชายชำนาญ  วงษาศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงปฏิมา  ชาญศึก
 
1. นายกมล  บุตรพรหม
2. นางสาวนุจรินทร์  บุตรดี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 39 โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงศ์นอก
2. นางสาวอันนา  สุวรรณคำ
3. นางสาวอัยลดา  คำโคตรสูนย์
 
1. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
2. นางสาวสุชญา  โยธาญาติ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายกชพงศ์  ประทุมพล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะชา
3. เด็กชายศุภรากร  ประจักษ์
 
1. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
2. นางสาวฌานตา  รักน้ำเที่ยง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  ดวงทัพจันทร์
2. นายปรัชญา  สารทอง
3. นางสาวสุนิกร  สีสวาท
 
1. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
2. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงช่อกรรณิการ์  พรหมราช
2. เด็กหญิงวรรณภา  สุเขต
3. เด็กหญิงอัปสรสุรางค์  น้อมระวี
 
1. นางเอมอร  ชันติโก
2. นางสาวนฤมล  ช่างดี
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวรสิกา  เทพเสนา
2. นางสาวศิริภัสสร  ร่องแซง
3. นางสาวสุพรรษา  คำผาย
 
1. นางสาวคณิตตา  โสภา
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยธงรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ประโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กิจพฤก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ต้นมะลิ
 
1. นางฉัฐภรณ์  แว่นศิลา
2. นายประหยัด  ดีแฮ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 46 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวพิกุลทอง  วันจงคำ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  วิริยะพานิชเดโช
3. นางสาววันวิสา  ชาวงษ์
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางสาวสมัย  จันแหล้
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  นาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทูลธรรม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  มะแสงสม
 
1. นางฉัฐภรณ์  แว่นศิลา
2. นายประหยัด  ดีแฮ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาววรัญญา  ศาลา
2. นางสาวอัญมณี  แสงต้น
3. นางสาวเสาวนีย์  บุตรโคตร
 
1. นายวงศกร  แก้วเคน
2. นางจารุวรรณ  กุลชนิ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 48 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  โคตรพัฒน์
2. เด็กชายสุเมธ  มณี
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทาแก
 
1. นายประหยัด  ดีแฮ
2. นายสายชล  ลือคำหาญ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 43 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สุขะ
2. นางสาวภัทราวรินทร์  สีฮาด
3. นายสุเมธ  มณีศรี
 
1. นางฉัฐภรณ์  แว่นศิลา
2. นายประหยัด  ดีแฮ
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ภูมิชัย
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 44 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายอหิงสา  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบุษบาบัณ  บุญแสนแผน
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 77 เงิน 44 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  อุบลชัย
 
1. นายอังคาร  พรรณขาม
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายรณชัย  ขานมา
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษา
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.83 ทอง 18 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายพรมมินทร์  แก้วมาตร
 
1. นายชนะชล  บัวพล
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐอมร  ศรียศจักร
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88 ทอง 36 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  บุญทอง
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน