สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิกา  มูลพลึก
2. นางสาวกุนลณัฐ  สีลานนท์
3. นางสาวชลธิชา  ศรีภูธร
4. นางสาวฐิติรัตน์  ประกาศพร
5. นางสาวณัฐณิชา  โสจันทร์
6. นางสาวทิพวรรณ  บุญช่วย
7. นายธนกฤต  แสงสุข
8. นายธนวัฒน์  ไชยโก
9. นายธวัชชัย   พลสำโรง
10. นายธวัฒน์ชัย  คำอ้อ
11. นางสาวธัญญภรณ์  โสนะชัย
12. นางสาวธิดารัตน์  เศวตวงษ์
13. นางสาวนิรมล  ศรีภูธร
14. นางสาวนิลาวัลย์  กงวงษ์
15. นางสาวนิศารัตน์  อุประถา
16. นายนุตา  อินทรประสิทธิ์
17. นางสาวปริมสุดา  ยุพานิชย์
18. นางสาวปิ่นรัตน์  เปลี่ยนทัด
19. นางสาวพรรณภัสษา  ม่วงสนิท
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
21. นางสาวพิพรรษพร  รอดประเสริฐ
22. นางสาวพิมลพรรณ์  ดอนพุทธา
23. นางสาวมะลิวรรณ  พัดเพ็ง
24. นางสาวรัชนีกรณ์   มะโนสุข
25. นางสาววรรณนิสา  คำคูเมือง
26. นายวรศาสตร์  ศรีวิชา
27. นางสาววิภาพร  ดอนอาจเอน
28. นางสาววิภาวี  เคลือวัลย์
29. นางสาววิยดา  แวดสา
30. นางสาวศิริกัลยา  ขุนบุรี
31. นางสาวศิริรัตน์วดี  สุภาเรือง
32. นางสาวสาวิตรี  บัวธนะ
33. นางสาวสุทธิดา  จำปาบุรี
34. นางสาวสุนันทา  สุชัยโย
35. นางสาวสุพรรณิการ์   ศรีอรพิมพ์
36. นายอภิสิทธิ์  หร่องบุตรศรี
37. นางสาวอริสา  ภูทองชนะ
38. นายอิทธิพล  จอมประกายรัตน์
39. นางสาวอุบลวรรณ  ฝ่าผล
40. นายเมธิชัย  คำมา
 
1. นายอภิชา  วงศ์นาม
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
3. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
4. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
5. นายสวัสดิ์  ชาญอุปการณ์
6. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
7. นางเพียงใจ  แพะทอง
8. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตินัย  ประกอบพานิช
2. เด็กหญิงปรินทิพย์  จันทะลี
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
2. Miss Shiqiong  Wu
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญไพโรจน์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัช  ศิริสลุง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภาหวัน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จักรนารายณ์
4. เด็กหญิงสุดาพร  อาจหาญ
5. เด็กหญิงสุนันทา  วัดวาปี
6. เด็กหญิงสุภาดา  นาคอก
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีทองแท้
8. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษา
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
4. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์ธิรา  อินทองสุข
 
1. นายสวรรค์  วิบูลย์กุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวบุณยาพร  สีดาห้าว
2. นางสาวแคทลียา  เนียงอาชา
 
1. นางสาวปทุมพร  จันทรักษ์
2. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดวงชาญ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กองบัวใหญ่
3. เด็กหญิงกฤติมา  ยอดค้ำ
4. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองอ่อน
5. เด็กชายกิตติทศ  พิมพ์โคตร
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยนา
7. เด็กหญิงจิรนันท์  ชัยรส
8. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วะโรง
9. เด็กหญิงชาริญา  ดอนซุยแป
10. เด็กหญิงณัฐฐวรรณ  พรมพิทักษ์
11. เด็กหญิงธนพร  บาลวิมล
12. เด็กหญิงธิดาเทพ  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  กุดแสน
14. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วกัญญา
15. เด็กหญิงปุณณดา  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงพกาวรรณ  พุดเพาะ
17. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชาอุ่น
18. เด็กหญิงภัทรสุดา  พลทา
19. เด็กหญิงมนัสญา  รัตนรัตน์
20. เด็กหญิงยลรดี  นามวิชิต
21. เด็กหญิงลลนา  สมมั่น
22. เด็กหญิงลลิตา  เจ็กภู่
23. เด็กหญิงวรรณภา  โสภาศรี
24. เด็กหญิงวรรธิดา  ศรีสัย
25. เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมคุณ
26. เด็กหญิงวันวิสา  รัตนสมบัติ
27. เด็กหญิงวิราภรณ์  ดวงสาพล
28. เด็กชายวิวัฒน์  โพธิ์นิล
29. เด็กชายศิรวิทย์  หลาบคำ
30. เด็กหญิงศุจินธรา  สุปัญญา
31. เด็กหญิงสวรินทร์  ศรีหะ
32. เด็กชายสหรัฐ  ปลูกสกุล
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์เหล่างิ้ว
34. เด็กหญิงสุพรรณงาม  กิ่งนอก
35. เด็กหญิงอดิศา  บุญจิตร
36. เด็กชายอัษฎาวุธ   จันทร์โนนแซง
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักวิโร่น
38. เด็กหญิงเกสรา  บุรวัฒน์
39. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  อ่อนละมุล
40. เด็กหญิงเนตรชนก  สุปัญญา
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายอภิชา  วงศ์นาม
3. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
4. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
5. นายสวัสดิ์  ชาญอุปการณ์
6. นายณรงค์  ชาวดร
7. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
8. นางเพียงใจ  แพะทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจริญญา  ภูมิสายดร
2. นางสาวอธิษฐาน  ทองชาติ
 
1. นางสาวทรรศิกา  ฤทธิวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอฏิยา  วอศิริ
 
1. นางสาวทรรศิกา  ฤทธิวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาววิยะดา  ชัยราช
2. นางสาวสโรชา  เพราะภูมิ
 
1. นางสาวรพีพร  พลดงนอก
2. นางสาวจันทพร  ปัญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัชริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรรณ  ศิริบุตร
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ผดุงสันต์
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรยวรรษ  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายสรศักดิ์  สมชัย
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปณต  ในทอง
 
1. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  สายโสภา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุวรรณจรูญ
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันธ์ก่ำ
4. เด็กหญิงสวรส  สารักษ์
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทา
 
1. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงจันทร์
2. นางสาววันวิสา  บุตรมาร
 
1. นายอารุญ  คุณมี
2. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองอ่อน
2. เด็กชายศรวัส  เสาร์ศิริ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  หัสโก
2. เด็กชายธนา  นารินรักษ์
3. เด็กชายพิชิตชัย  เพ็ชรสังคูณ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นายธนากร  พงษ์ปัน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.81 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพร้อมพร  สาริกา
2. นายวัชรพล  โพธิ์หล้า
 
1. นายปิยะพงศ์  ที่ภักดี
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายจุลจักร  ถมมา
2. นายณัฐวุฒิ  โตไทสงค์
3. นายตะวัน  สดชื่น
4. เด็กชายธัญวัช  ภูสีดิน
5. เด็กชายธีรพล  สรรพ์สมบัติ
6. เด็กชายธีระเดช  เวียงจันทร์
7. เด็กชายนพกร  กันหาชัย
8. เด็กชายภราดร  พลทัสสะ
9. นายภูมิภัทร  สอนอ้น
10. เด็กชายภูริภัทร์  บัวนาค
11. นายภูวดล   ภูมิโคก
12. เด็กชายภูวนาท  พลทา
13. เด็กชายฤทธิชัย  วงศ์สาย
14. นายสิทธิพล  สีพุทธา
15. เด็กชายสิริวัฒน์  สงค์รัตน์
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์บ้านหว้า
 
1. นายเปรมชัย   เยาวโภชน์
2. นายวรภพ  สุขสุทธิ์
3. นายจีรพันธ์  ชุมพล
4. นายอภิรักษ์   ชารีตุ้ม
5. นายกฤษณะ  สกุณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.9 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงทรงพร  ฝายกลาง
2. เด็กชายวรัตถ์  ชัยแสง
 
1. นายสุระชัย  คำภิหนู
2. นางวริทยา  เรียนทัพ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจิตยา  ศรีพันธบุตร
2. นายประวิทย์  สอนอร
3. นางสาวพิจิตรา  ละลี
4. นายวิทวัส  ผาบสิมมา
5. นายสมพงษ์  สุวรรณ
6. นางสาวสุจิตตรา  สารผล
7. นางสาวสุดารัตน์  สีดาราช
8. นายสุรสิทธิ์  ชิวมล
9. นางสาวอรพรรณ  ผ่านเมือง
10. นายเกริกศักดิ์  ศรีหาบัญฑิต
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นายธีระพงษ์  ศรีภูธร
3. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัฒน์   นันทะแสง
2. นางสาวธนัฏดา   วงษ์ทองดี
3. นางสาวพิกุล   ฉัตรเงิน
4. นายวิษณุ   คะรุรัมย์
5. นางสาวอัมรินทร์   บุดดาบุตร
 
1. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
2. นายชัยยุทธ  เดชสีหา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. นางสาววิภารัตน์  ภาวะโคตร
3. นายศรันย์  ชูกลิ่น
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  จันทร์ยุทา
2. เด็กหญิงกันติชา  ชัยบุตร
3. นายจุฬา  สิงห์ดา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะภูมิ
5. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กาอุปมง
6. นายนิติศาสตร์  สาโถน
7. เด็กชายปริญญา  โคกสีอำนวย
8. นางสาววนัสนันท์  แพงวาปี
9. นางสาวสิรินยา  เลพล
10. เด็กหญิงอชิรญา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นายมาธิว  ละออ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภร  แก้วพวง
2. นายเจษฎาพร  พรมดวงดี
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นายปรายมนัส  สีดาเขียว
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติผาภรณ์  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภาหวัน
3. เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนวงศ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จักรนารายณ์
5. เด็กหญิงพรรณิกา  ภูเงิน
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ประดับวงศ์
7. เด็กหญิงสุดาพร  อาจหาญ
8. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษา
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
3. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
4. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ปัตฐภี
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้ววงษ์
 
1. นางนงนุช  อะโนวัน
2. นางสาวสุชาดา  อินทร์เจริญ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.25 ทอง 8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลพรรณ  นุชิต
2. นางสาวชัชฎาภรณ์   แสนบัวคำ
3. นางสาวปรียาพร  ชัยนาม
4. นางสาวปุษยาดา  โล่ห์คำ
5. นางสาวภัทรภร  บุญส่ง
6. เด็กหญิงวนัชพร  ขันขวา
7. นางสาววนิดา  ไชยเบ้า
8. นางสาววรนุช  หนูท้าว
9. นางสาวสุภัค  คีรีวงศ์
10. เด็กหญิงอริศรา  คำสมหมาย
 
1. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรภัทร  ชื่นสกุล
2. นายศิรัส  อุราแก้ว
 
1. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
2. นายพงศธร  กลางหล้า
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  จอมทอง
2. นางสาวพัชราวรรณ  ศรีเทพ
3. นางสาวพิชญาดา  เทียมทอง
4. นางสาวมนัสนันท์  อสุรินทร์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  สายคำภา
 
1. นางสุจินดา  นามบำรุง
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนภัษส์กมณ  นิตย์ด่านกลางกุน
2. นางสาวศิรินทร  บุญรินทร์
3. นางสาวโสภิดา   พลภิรโชติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
2. นางสาวเอมมิกา  จันทะดวง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสะอาด
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีหอม
2. นางจิดาภา  บุดดีคำ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.65 ทอง 9 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายชินวัตร  ศรีหนองเม็ก
2. นายทนงศักดิ์  นุชชัยภูมื
3. นายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
4. นายวรวัตร  แสงทอง
5. นายอาคม  คำกุนะ
6. นายเทิดศักดิ์  บุราณปู่
 
1. นายฐิติพงษ์  บุญประคม
2. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
3. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ชัย
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีเสน่หา
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  สายสอน
4. เด็กหญิงชาลิสา  สอนเต็ม
5. เด็กชายฐาปกรณ์  กุมลา
6. เด็กหญิงปัทมา  ปัดนาพันธ์
7. เด็กชายพนม  เต็มชัยสงค์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยสมุทร์
9. เด็กหญิงอัญชิสา  อุขุนทด
10. เด็กชายเทพพิทักษ์  ไทยอ่อน
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นางมนัสนันท์  ศรีภูธร
3. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
39 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  หันตุลา
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  หมื่นภักดี
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  สีหาราช
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมะโน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนุช  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงเกศวรินทร์  จันทร์ไทย
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขานเกตุ
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นางสาววราภรณ์  วันทองสุข
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวทัศนีย์  ผิวงาม
2. นางสาววรรณนิภา  สิงห์น้อย
3. นางสาวอรนภา  นนธิสอน
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรววารี  ศรีกัน
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกันตนัย  เพ็ญศรีใส
2. นายชาญชัย  สาขามุละ
3. นายวรชาติ  ศรีภูธร
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นายนฤดล  พนมคำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ๋ผล
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจุรีพร  นนมุต
2. นายชินวัตร  นาถมทอง
3. นายฑิชากร  เตชัย
4. นายณัฐนันท์  ปานด้วง
5. นางสาวนฤมณ  พรมสุวรรณ
6. นางสาวนิรมล  วงษ์หนองแล้ง
7. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
8. นายภูวดล  อรรควิทยานุกุล
9. นางสาวอานามิกา  ทิพย์เนตร
10. นายเจษฎาบดี  กากเพชร
 
1. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
2. นางสาวชญาดา  งามชมภู
3. นางสาวศรินยา  พรมทองดี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยสุระ
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชัยบูรณ์  นามนิชม
2. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
3. นางสาวฐิติยา   ต๊ะแก้ว
4. นางสาวนันธิดา  หนึ่งคำมี
5. นางสาวพิราวรรณ  ท้าวมิตร
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก่นชัย
7. เด็กชายศุภชัย  กลางฮวด
8. นางสาวอินธิรา  เหล่ามูล
9. นางสาวเกศกนกวรรณ  ป้องปิด
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
2. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
3. นายมงคล  กิ่งของ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์  เชื้อหนองขุ่น
2. นายธนากร  สายสังข์
3. นางสาวนิราวัลย์  บำรุงภักดี
4. นายวรุทธ์  บุญประคม
5. นายวัชรินทร์  อากานิส
6. นางสาววาสนา  ชาญณรงค์
7. นางสาวศรินตา  พนาโพธิ์
8. นางสาวศิริพร  ภูหัวเพ็ก
9. นางสาวสิริยากร  รณเรืองฤทธิ์
10. นางสาวอาริสา  เอี่ยมนูญ
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวอริศรา  คำนา
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57.9 เข้าร่วม 13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  ดอนละคร
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงสุพิชยา  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิกา  พรหมสวัสดี
2. นางสาวธิดา  รักษา
3. นายปฏิพล  นิดขลิบ
4. นางสาวปภัสรา  โพธิ์วิรัตน์
5. นางสาวสุภานาฏ  เหล่าพิลัย
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติกาล  ไพลวัลย์
2. เด็กชายวรโชติ  นวลสำลี
3. เด็กหญิงหัทยา  ภูแหวน
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ธนวัชรสันติ
2. เด็กหญิงพีรญาณ์  ศรีสอนมณี
3. เด็กชายพุธิเมฆ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรัชฎา  อุประ
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ประพงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  มิ่งพรหมสกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  ละโคตร
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  กกสันเทียะ
4. เด็กชายพีรณัฐ  พรหมโคตร
5. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
6. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
7. เด็กชายวรวิช  สุขภูวงค์
8. นายวีรพัฒน์  พลร่ม
9. เด็กชายศุภรัตน์  พันธุ์ลำภู
10. นางสาวสินีนาถ  สิงห์สุข
11. เด็กชายอิศม์เดช  แสงพิจิตร
12. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
3. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
4. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง 15 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วเอี่ยม
2. นายคุณากร  หารพรม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณบล
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิมพ์เพ็ง
5. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วมะณี
6. นางสาวธนพร  สุขถาวร
7. นายบัญชา  สอนละ
8. นายประดิษฐ์  พาพวย
9. นายยุทธศาสตร์  ห่มขวา
10. เด็กหญิงศศิธร  แสนผล
11. นางสาวศิริพร  เก่งชัญกิจ
12. เด็กชายสืบสิริ  ศิริโอด
13. นางสาวสุทธิดา  สีสงนาง
14. นางสาวสุภาวดี  น้อยห้างหว้า
15. นางสาวสุมาลัย  ศรีสด
16. นายอดิสรณ์  จันทร์หล่ม
17. นายอนนต์  สุวรรณบล
18. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ้มทอง
19. นางสาวอรัญญา  ลิบหลี่
20. นายอัชฌานันท์  บุญหลาย
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
3. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
4. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
5. นางอุทุมพร  คูณเมือง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรินทร  อุปรวัฒน์
 
1. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวบุณยาพร  เคนคำ
2. นางสาวสุภาพร  หลงนุชาติ
3. นางสาวอภิญญารัตน์  บุตรดี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 15 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวอัษฎาพร  สายคูณ
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริสา  กำลังทวี
 
1. นางนฤมล  บุราณเดช
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  อาจหาญ
2. นางสาวธัญชนิต  ฉลวยศรี
3. นางสาวนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
4. นายปฐวี  สอนเสนา
5. นางสาวประภัสรา  ผางเวศ
6. นางสาวมานิกา  นางสมวงษ์
7. นายวีระศักดิ์  ศรีกอง
8. นางสาวสุปราณี  บุญเหลือ
9. นางสาวอินทิรา  เสนาวัน
10. นางสาวแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
4. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอณิฌา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายชนเมธ  สุวรรนพงษ์
2. นางสาวถิรดา  ชาวชุมนุม
3. นายธนากรณ์  ปุริตานัง
4. นายนนทกานต์  ศรีพันนา
5. นายเศรษฐพงษ์  นิรงค์บุตร
6. นายโกเมน  วงษ์แก้ว
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
3. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนากรณ์  ปุริตานัง
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. นางสาวสุพิณญา  คำหงสา
3. นายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองผิว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลศิกัญญา  เถื่อนมูลแสน
2. เด็กหญิงปรียากุล  จุปะมัตตัง
3. เด็กหญิงศาสนีย์  บุญมาตุ้ม
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นามเทศ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายวีรพัฒน์  พลร่ม
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนุตรา  ช่วยเงิน
2. นางสาววนิดา  ประเสริฐสังข์
3. นายสุวัชรินทร์  แก้วบุญเรือง
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
 
72 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.34 ทอง 20 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  มิ่งพรหมสกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนพรัตน์  ดวงมีวัน
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนิตา  ชินนะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพันธบุตร
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวจิราธิณี  ภาคศิริ
3. นางสาวจุรีพร  นนมุต
4. นางสาวชวัลรัตน์  ศรีอินทร์น้อย
5. นางสาวดวงตะวัน  วงศ์ก่อ
6. นางสาวทับทิม  ทิศเสถียร
7. นางสาวปนัสญา  ฝายกลาง
8. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
9. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สุวรรณ์
10. เด็กหญิงอชิรญา  สิงห์ดา
11. นางสาวอลิน  ชินศรี
12. นางสาวอานามิกา  ทิตย์เนตร
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นายมาธิว  ละออ
4. นางสาวศรินยา   พรมทองดี
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวรชตวรรณ  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายภาสวัฒน์  แสงป้อง
 
1. นางนภัทร  พิบูลย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญฤกษ์
2. เด็กชายภัทรธร  ศรีภูธร
3. เด็กชายอาทิตย์  สอนเฒ่า
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวทักษพร  เหลาเสน
2. นางสาวพรธิตา  มาตโค้ง
3. นางสาวมทินา  จิเบลโล
4. นางสาวสุธาสินี  ยศต๊ะ
5. นางสาวอักษรารักษ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
2. นายจิรภัทร  แสนใจวุฒิ
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  แสนนา
2. เด็กชายธนกฤต  ผาอ่อน
3. เด็กหญิงปิลันธกานต์  พลอยอ่ำศรี
 
1. นางทิวารัชต์  ภูมิพานิชย์
2. นางสาวปาริสา  ชอบตรง
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 25 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ไชยยะ
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เอียว
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  มีบุตรสา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  น้อยสังวาล
2. นายนราทร  ผุยภูเวียง
3. นางสาวสุนิษา  ใจห่วง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนภัทร  หลวงพล
2. นายพรภูมิทร์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมานะ  โดดชัย
2. นายพงศธร  กลางหล้า
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวตรีสุคนธ์   บุญเกาะ
2. นางสาวนริศรา   ศรีวาที
 
1. นายธีระวัฒน์  หัสโก
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 29 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 29 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายธีปพนธ์  จตุพรโภคา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายวิทวัส  ผาวิชัย
2. นายศักดิ์ดา  พรหมพิมพ์กุล
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 31 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายนทีกานต์  ยอดทัพ
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 31 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริมประพัฒน์  มนตรี
 
1. นางสาวชลิดา  สมชารี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์สุ
2. เด็กหญิงอารียา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัดทาน
 
1. นายพนิช  สิริธนพงศ์
2. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง 31 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายธวัฒน์ชัย  คำอ้อ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญภัทรา   มูลมะณี
 
1. นางสาวรุจิตรา   ทองสา
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายกันตพณ  เพ็ญภูเขียว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวยุวภา  กระแสเทพ
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  พัดโสดา
 
1. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษฎากร  น้ำแก่ง
 
1. นายอนิรุทธ์  วงษ์จันทร์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พรมชนะ
2. เด็กหญิงพิยดา  โคณบาล
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมสีบาย
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร   ผิวสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิวาการ  ห้าวหาญ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เอนกนวล
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวดสม
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจารุกิตต์  นวลกา
2. นายเอกราช  ชัยสงค์
 
1. นางสาวสุภาพร  เขตปัญญา
2. นางสาวจารุวรรณ  พหลทัพ
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 34 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายศุภรัตน์  พันธุ์ลำภู
 
1. นายวีีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คำมูล
3. เด็กหญิงณัฐญาจิต  บุญช่วย
4. เด็กหญิงณัฐธิลักษณ์  รัตนะ
5. นายวรดร  จูมทอง
 
1. นายวุฒินันท์  วิเศษนันท์
2. นางสาวพัชรภรณ์  นะเวรัมย์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววนิชชา  ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยลดา  พิมพ์วัน
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูบุญคง
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  บัวจรัส
2. นางสาวณัฐสุดา  ผาแดง
3. นางสาวนพรัตน์  ห้วยใหญ่
4. นางสาวปนัดดา  สาวิสิทธิ์
5. นางสาววาริสสรา  ปาจรียานนท์
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางสาวอรัญดา  แสนละมุล
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรเพชร
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายสัคพล  พาลกุล
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 36 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวมุกลดา  โนจิตร
 
1. นางสาวกุมาริกา  ยางวิเศษ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายกิตติ  ลีแก้ว
2. นางสาวชลลดา  ประเสริฐ์สัง
3. นางสาวปรัศณียภรณ์  สุปัญญา
4. นายภานุวิทย์  ยาตาล
5. นางสาวศุทธิณี  ศรีสอาด
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
3. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมุทิตา  แสงชัย
 
1. นางสาวหทัยชนก  คำสุโพธิ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอริญชยา  ภูกองชนะ
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพันธบุตร
2. เด็กชายปิยวัช  อังควิศิษฐพันธ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพันธบุตร
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นายวชิระ  ขุริมนต์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจิตนภา  หอมทรัพย์
2. นายจิตรกร  พรมมาลา
3. นางสาวชนิดา  เพ็งกระโจม
4. นางสาวบัณฑิต  กองจร
5. นางสาวประกาย  เกตุสระ
6. นางสาวผุสพร  ทองคำภา
7. นางสาวพรรณพร  หาญพรม
8. นางสาวพัชรพร  จันชาดา
9. นางสาวภัทธิรา  ศรีสุระ
10. นางสาวศิริวรรณ์  ยางศรี
11. นายสหรัฐ  ขันโฮม
12. นางสาวสาริณี  บุญหล้า
13. นางสาวอรณี  แสนจันทร์สี
14. นางสาวอุมาพร  หารชัยพา
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
2. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.4 เงิน 38 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุชัยราช
2. เด็กหญิงสุปรียา  คงดี
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อันแสน
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมตู้
2. เด็กชายชนะชัย  เสนาลา
3. เด็กชายธนบดินทร์  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กชายปกรณ์  พลเขตร์
5. เด็กหญิงวรนุช  แจ้งอรุณ
 
1. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงคำรัก
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายภูมินทร์  คำสิงห์
2. นางสาวมัธนันท์  อยู่ชู
3. นางสาวสงกรานต์  จักรพิมพ์
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
2. นายจักรพันธ์  เจ็กภูเขียว
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายบุญยรัฐ   หัสโก
2. นายรวีวัฒน์  ฉลาดแย้ม
3. นางสาวเกษร  จันทีเทศ
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางสาวดุษฎี  ทรทึก
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธีรา  ยามดี
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 40 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมาตา  วงษ์ชารี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองล้น
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  นามตะ
2. นายพีรพัฒน์  พลสิมมา
3. นางสาวรัตนาวดี  ปรุงคำมา
4. นายศุภชัย  หาญมาก
5. นายอนุกูล  ณะรักมาก
 
1. นายธานินทร์  วงษ์สีหา
2. นางสาวพัชรภรณ์  นะเวรัมย์
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 41 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายอัษฎาวุษ  หาญเชิงชัย
 
1. นายคณวัชร์  ประทุมชัย
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 41 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 41 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวยุวนันท์  ธิรา
 
1. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
 
127 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
2. นายกฤษดา  สุราช
3. นางสาวรุ่งนภา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นางสาวชนันยา  บุตรรอด
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวอทิติยา  บุญมี
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพิทวัส  แสนวิลัย
2. นางสาวอรณิชา  บุญกว้าง
3. นายเขมชาติ  เชิญทิพย์
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
130 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 42 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐพงศ์  เที่ยงตรงกิจ
2. นายนที  น้อยเพ็ง
3. นางสาวนารีรัตน์  สาน้อย
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ราชจันดา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 43 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรมณี  หอมสมบัติ
2. นางสาวฐิติธนา  ศรีกันหา
3. นางสาวณัฐมล  โพสาสิม
4. นายศุภชัย  บัวเก่า
5. นายอธิชาติ  นิลดวงดี
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
2. Miss shiqiong  wu
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์นอก
 
1. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 43 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  บุตรโคตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  โคตรขันติ
2. นางสาวทิพย์ปราการ  มารมย์
3. นายนัฐวุฒิ  อยู่เย็น
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวสุพัตรา  น้อยโสภา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐมล  มาสุข
2. เด็กหญิงนิสา  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายอธิพงศ์  บุญศรี
2. นายสมคิด  จันทะวงค์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 44 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายชุติพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวอรยา  บัวระพา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางนฤมล  บุราณเดช
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 44 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธรรม
 
1. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนิธิ  กาญจนาธนสกล
 
1. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
140 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แปงจิตร์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  จันเส
3. เด็กชายสิรชัย  จันทร์เขียว
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 45 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายฐานิต  พงษ์พัง
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศรีแสนพิลา
3. เด็กชายณพัชศกรณ์  สุบินเกษมศิริ
4. เด็กหญิงวิภาพร  แดนหงษี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทรโนนแซง
6. เด็กชายเกริกศักดิ์  พันธวงษ์
 
1. นายสวัสดิ์  ชาญอุปการณ์
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
3. นายอภิชา  วงศ์นาม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 45 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายณัชพล  แทนอาษา
2. เด็กหญิงปุณณดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นายปัญญา  จันทู
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยกร  ดวงราช
2. นางสาวนันทพร  กองปราบ
3. นางสาวรัชฎาพร  ขานยา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  โวเบ้า
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินเมือง
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิตา  แข็งของ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.89 เงิน 45 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวประภาวดี  สร้อยสีทา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  วิสุงเร
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.28 เงิน 46 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประดับเพชร
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณหมั่น
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 46 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.34 ทอง 46 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญรตา  โพธิ์ศรา
2. เด็กชายจิรกฤต  แก้วใสย
3. เด็กหญิงนันท์นภา  ชงเชื้อ
4. เด็กหญิงพิจิตตรา  พิมพ์โคตร
5. เด็กหญิงศศิวิมล  คนซื่อ
 
1. นางสาวพัชรี  บัวละคร
2. นางอรพิณ  ศรีสุวรรณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 47 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัคธีมา  คำคลี่
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ประกอบแสง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ดอนปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.75 ทองแดง 47 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  บัวจันทร์
2. นายธเนศ  อุดทังไข
3. นายบริรักษ์  ศิริปี
4. นายปริญญา  หาญศรี
5. นายอดิศักดิ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 48 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐชา  มาทวี
2. นายภานุวัฒน์  อุประถา
3. นางสาวสุนิสา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ทรงพุฒิ
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฝายจะโปะ
2. เด็กชายพีรภัทร  อภิพัฒน์เดชากุล
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผาบจันสิงห์
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางสาวดุษฎี  ทรทึก
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 49 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ลีรัตน์
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  นาสาลี
2. นางสาวนริศรา  จันทร
 
1. นายศักดา  ชาทองยศ
2. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 49 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  ไชยผง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ดามะนาว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 49 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กำยำ
2. เด็กหญิงปาลิตา  นันทกุล
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำศรี
4. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  ศรีภาเฮียง
5. เด็กชายอนุรักษ์  ฐานะ
6. เด็กหญิงอริษา  ชัยกาศ
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
3. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกีรติกา   พิภักดี
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยเบ้า
3. นางสาววีรภัทรา  โนนทิง
 
1. นายธีระวัฒน์  หัสโก
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิดา  เหมือนศรีชัย
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวคชาภรณ์  จุ้ยอ่างทอง
2. นางสาวปทุมวดี  โยวะ
3. นางสาวพรรณภัสษา  เพียเพ็ง
 
1. นางนิภาพร  พันธุวร
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  พลท้าว
2. นายปรัชชานนท์  ยุพานิชย์
3. นายอนิวัฒน์  โสภาศรี
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
2. นางสุรีย์วรรณ  ปัชชาเขียว
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวบุณยาพร  ศรีภูธร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  ใครหิน
2. เด็กหญิงปภาวดี  คุณบัวลา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมหล้า
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ทึงด้วง
2. นายพยุพล  ราชบัวศรี
3. นายสุทธิวัตร   ศิลาเกตุ
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 51 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวปิยดา  ไพรเขต
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 52 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงประกายพร  โอษฐสัตย์
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  จันทะแจ่ม
2. นายพัชนนท์  เรพล
 
1. นายภวนันท์ชัย  สวัสดิ์สละ
2. นายทองม้วน  แก้วก่า
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.71 เงิน 52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  นะธี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียงคำ
3. เด็กชายธนพร  แดงก่ำ
4. เด็กชายธันวา  แก้ววงษา
5. เด็กชายธีรพล  ชินภักดี
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เทศสนั่น
7. เด็กชายสุกฤษณ์  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายอิศวพงษ์  ไชยสงคราม
 
1. นายเกรียงไกร  บุญลือ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. นายณรงค์ศักดิ์  มูลบุตร
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  สกุลดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พาพานทอง
 
1. นางสาวพยอม  วังพา
2. นายธนพงษ์  เจริญไว
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายทักษิณ  ชมภูเขียว
2. นางสาวธันย์ชนก  คำโมง
3. นางสาววรางคณา  วงษ์นาม
 
1. นายนิเวศน์  ชารี
2. นายวัชระ  ลีแวง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 54 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จะตุเทน
2. เด็กหญิงยุพา  ตุ่นเฮ้า
3. เด็กหญิงสุนิษา  ชนะประโคน
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.51 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายภูริภัทร   สินเสน
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  สิงห์ดา
 
1. นายไพโรจน์  สุริยขันธ์
2. นายสุริยันต์  สายสิงห์
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวคนึงนิจ  ศรีสุทำ
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีษะ
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางสาวพรทิวา  คำหารพล
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 55 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายพีรวิชญ์  หยาดไธสง
2. นางสาวอรษา  บุดสีทัด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64.8 ทองแดง 55 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายจารุพัฒน์  มอญขาม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสม
3. นายจิรศักดิ์  ยิ่งยอด
4. เด็กชายชาคริต  ตะวงศ์ษา
5. นายณัฐวุฒิ  กุมละคร
6. เด็กชายธีนพัฒน์  ท้าวพา
7. เด็กชายพฤฒินันท์  นรสาร
8. นายพีระพัฒน์  สิมดี
9. เด็กชายสรสิริ  เมฆวัน
10. เด็กชายสิทธินนท์  ไชชลาแสง
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  นวลบุญมา
3. นายนฤมล  เชื้อสาวถี
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 56 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายชโนทัย  มูลไธสง
 
1. นางสาวเปาวลีรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 56 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  พันธ์ก้อม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนวงาม
 
1. นายวิษณุ   มุ่งงาม
2. นายณัฐกิต  นนมุต
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวดาวศิริ  กองพิลา
2. นางสาวปนัดดา  มูลประภา
3. นางสาววารุณี  ยางศรี
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 58 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายชนะพงศ์   เวียงลอ
2. นายสถาพร  ดอนตะโกน
3. นายเทพสุริย์วงค์  สมใจ
 
1. นายพลกฤษณ์  พิมพ์สุด
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 58 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวอรฤทัย  ศรีขุนโชติ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ