สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สารีราช
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายวิสุทธิมัคค์  หมื่นเรือคำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์   วงษาพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   พระชัย
 
1. นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวอภิญญา  ศรีสาระ
 
1. นางสาวลักขณา  คลังแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชนสรณ์  ต่ายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรงค์  สอดเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววิไลลักษณ์  พรมเลิศ
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 37 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  กองทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวรพีพร  ศักดิ์อุดมกุล
 
1. นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.1 ทอง 18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงงามวดี  อิติบุตตา
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 12 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกานดา  ตันชมพู
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววชิราวรรณ  สีเทพ
2. นางสาวสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.69 เงิน 44 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บำรุงศักดิ์
2. เด็กหญิงศุวมาส  เเสงหิรัญ
 
1. นางสุภารัตน์   จันทะวัน
2. นายวิษณุ  ทองหล่อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.42 เงิน 44 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายศิริโชค   ศิริวิชา
 
1. นางสาวกฤตยาณี   สีสลวย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปวิชญา  บุตรสาระ
 
1. นางสาวทวีพร  ปทุมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศิรินทิพย์  พิมสุข
 
1. นางจิตรามาศ  คำดีบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยา  เรืองอร่าม
2. เด็กชายนราดร  อุ่นพรมมี
3. เด็กหญิงปวีณา  พรมภักดิ์
 
1. นางสุดารัตน์  อริยะศิริวงศ์
2. นางสาวประภัสรา  ดงจารย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจริยาภรณ์  โคตรสมบัติ
2. นางสาวภัทรวดี  มีเลข
3. นายศุภชัย  กิติอาษา
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ธินาธุวงษ์
2. เด็กหญิงนุชิตา  เดื่อนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เตโช
 
1. นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว
2. นางวรรณภา  ต่อติด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวผไทมาศ  หลานวงษ์
2. นางสาวสุธามณี  หมั่นมี
3. นางสาวสุวรรณี  สิงห์ขรอาด
 
1. นายอุดม  วิเศษวิสัย
2. นายสมควร  มั่งมี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  สอนสำโรง
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุญ
 
1. นางนีรนุช  มะยุระยอด
2. นางวิรัชยา  บุตรสาร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายศตวรรษ  แก้วกระจ่าง
2. นายสุชาติ  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
2. นางสาวเสาวณี  ทินรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.52 เงิน 44 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อำนวยการ
2. เด็กชายธราดล  สุขสำราญ
 
1. นายพัฒนาการ  ศรเสนา
2. นางสาวฉัตรียา  ปัจจวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.93 เงิน 45 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  สุรินทะ
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 35 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายสิรวิชญ์   สิงทิศ
 
1. นางสาวเหมือนไหม   ชัยสวัสดิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล่ามาลา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ศรีสุจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนารักษ์  พานุรักษ์
2. เด็กหญิงนิธินาถ  ฉันดี
3. เด็กหญิงนิรันดร์ฎา  โทอุธทา
 
1. นางจินตนา  โนนวงศ์
2. นางประภาขวัญ  บุญพิมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.92 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนครินทร์  กับบุญ
2. นางสาวนธิชา  วังโพธิ์
3. นางสาวรัตนพร  ศรีสุจิตร
 
1. นางสาวจิราภา  ศิลาคม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  คำเชียง
2. เด็กชายตะวัน  ฉาน
3. เด็กหญิงปุณยนุช  สีสุตะ
 
1. นางอรัญญา  บริจาค
2. นางสาวสุดารัตน์  เอนกนันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภูรดา  คำมงคล
2. นางสาวสุมินตรา  ทองเจริญ
3. นางสาวอริยาภา  พานุรักษ์
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.1 ทอง 14 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณิรัชชา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ป้อมผาลา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ผายชำนาญ
 
1. นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธิ์
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนพล  ภูผาดวง
2. นางสาวปาลิตา  คัทธะรินทร์
3. นายมนต์รัก  ศรีบุญไทย
 
1. นางพรรณี  หอมทอง
2. นางสาวอริสา  ไชยภูมิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 59 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพงศธร  สูฝน
2. เด็กหญิงพรประภา  พิมพ์พันธ์
3. เด็กหญิงภัคธีมา  หมื่นคำแปง
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นางไพลิน  ประเสริฐศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์   บุญคำ
2. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญยา
3. นางสาวชนิดา   สารพันลำ
 
1. นายพิทักษ์   เหล่าเจริญ
2. นางณัฏยา   คลังชำนาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จอมทิพย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุกามิน
 
1. นางสาวธนิยา  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวศุภรดา  สอนสุภาพ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.61 เงิน 30 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชนก  สุชัยคิด
2. เด็กชายวีรพล  วรรณละภา
 
1. นายพลวัฒน์  สาจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.94 เงิน 17 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  ไชยธรรมา
 
1. นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิวา  ละครพล
2. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  คำพินันท์
3. เด็กหญิงปณิตา  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาพชน
5. เด็กหญิงอภิญญา  คำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
2. นางณธิดา  แสนภูวา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จิตสำราญ
2. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์แห่ว
3. นางสาวชิดชนก  แสงสุข
4. นางสาวนรินธร   แท่นหิน
5. นางสาวลินดา  บุญเกิด
 
1. นางณธิดา  แสนภูวา
2. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน   แสนสอาด
2. นางสาวปริยดา   โบสถ์ดอน
3. เด็กหญิงสุนิชา   กอแก้ว
4. เด็กชายอัฏวราวุฒิ   ไชยะนาน
5. เด็กชายอาณัฐ   บุญคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์   เสถียรภัทรนันท์
2. นายอนุชา    หาสอดส่อง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกัณทร์นี  ยอดวงศ์
2. นางสาวนุชจิรา   ไสยศาสตร์
3. นางสาวมณีรัตน์   แตงโยธา
4. นางสาววรวรรณ   โพศรีกุล
5. นายวัชรพล  ศาลางาม
 
1. นางสาวศุภภา   สุวรรณวงษ์
2. นางสาวสงเมือง   ตังทนาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญผล
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สว่าง
3. นายนพกร  ตูมโคตร
4. เด็กชายอินทัช  กิจพิทักษ์
5. นางสาวเกษสุดา  โชคเจริญ
 
1. นายฐาปกรณ์  กองแก้ว
2. นางสาวปวีณา  วนะภูติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชรินทร์ธร  ชำนิยา
2. นางสาววัลวิษา  ผาสุข
3. นายวีระพล  กัณหารา
4. นายสหภาพ  วุฒิอุทัย
5. นายอาทัวร์  บิกเคิร์ท
 
1. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
2. นายธนากร  จันดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สมคำดัด
 
1. นางสาวดลพร   เพ็ญไพบูลย์เสถียร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  พรมหันต์
2. เด็กชายภราดร  วงพงคำ
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
2. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปาณชัย  ศรีจำปา
2. นางสาวศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.25 ทอง 8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
4. นางสาวพรมยุรินทร์  โยธะวงศ์
5. นางสาวพรสวรรค์  สอนเสนา
6. เด็กหญิงยัสมิน  เบิซ
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง
8. เด็กหญิงสุจิรา  พุฒเขียว
9. นางสาวสุนิตา  โยธาคุณ
10. นางสาวอารีรัตน์  พรสุวรรณ์
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางนงเยาว์  อันทรง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.9 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายธิชานนท์  หรวงษ์
2. นายธีรพัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายนครินทร์  สาแก้ว
4. นายภราดร  กลีบเมฆ
5. นางสาวภานุมาศ  อารีรักษ์
6. นางสาวลัดดาพรรณ  บัวหอม
7. นางสาววรวรรณ  จันทา
8. นายวีระยุทธ  สวนบุญ
9. นางสาวสาวิตรี  บัวบาน
10. นายอัครพล  ชาดี
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายภูริวัฒน์  ชัยอาคม
3. นายกิตติณัฎฐ์  ตั้งอารีอรุณ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทศกร   สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  กองธรรม
 
1. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย
2. นายอภิชาติ  ยาเงิน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  คิอินธิ
2. นางสาวธนภรณ์  ชากัน
 
1. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
2. นายพรรณ  บุทเสน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชัยเนตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เนื่องไชยศ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชัยยันต์  กามาพร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 58 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิวัฒน์วงตระกูล
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธนวรรณ  ปริปุณณะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิตยา  เสนานิกรณ์
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศุภลักษณ์  คงแหลม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรวรรณ   รอดอุดม
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกรรธิกา  ศรีสาวัน
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อันทะไชย
2. เด็กหญิงลักษณา  ปะกาสาตัง
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธ์ุ
2. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงฤทธื์
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  กอนรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 50 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พฤคณา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พันเดช
3. เด็กชายสหรัฐ  ก้อมอ่อน
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
2. นางสาวกัตติกา  พันพรม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายธีรภัทร  มาตรังศรี
2. นายนาวิน  วิทยา
3. นายอัครพนธ์  งามสันเทียะ
 
1. นายธนากร  นาคโคตร
2. นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาลดา  ศรีโคตร
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนันท์  พิมพา
2. นางสาวกรรณิกา  ฟองระย้า
3. เด็กหญิงกาลดา  ศรีโคตร
4. นางสาวจงธิกาญจ์  หงษ์ตัน
5. นางสาวจิรนุช  กุชัว
6. นางสาวจิรนุช  กุชัว
7. นางสาวชฎาภา  ชัยเพชร
8. นางสาวชัชฎาภรณ์  ช่างคำ
9. นางสาวธัญญา  ผาสุราษฎร์
10. นางสาวนพรัตน์  เจริญชัย
11. นางสาวนันทนา  รุ่งแจ้ง
12. นางสาวประกายแก้ว  ภูมิสิงห์
13. นางสาวปริศนาพร  ทองพานิชย์
14. นางสาวพิมพิไล  พันธ์เพ็ง
15. นายภูวดล  ไทยสา
16. นางสาวมนัสวีร์  โพธิ์สิงห์
17. นางสาวอมราพร  อินทรประสิทธิ์
18. นางสาวอรรถราวดี  ลีเจ้ยวะระ
19. เด็กชายอาทิตย์  โจมรัมย์
20. เด็กหญิงเอมอร  เกษแก้ว
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
3. นายสุริชัย  โพธิ์ศรี
4. นางปรารณี  จันทะแจ่ม
5. นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ์
6. นายศุภกิต  ถิ่นทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขอนเต็ง
2. เด็กชายชนสรณ์  วุฒิสาร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองจันทร์
4. เด็กชายถิรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
5. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
6. เด็กชายอริณชัย  สีกวนชา
 
1. นายธวัชชัย  จำปามูล
2. นายศตวรรษ  จันทะคุณ
3. นายกฤษดากร  นิลเกษ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 40 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายขุนธิเดช  ชูศรีโสม
2. นายณัฐพงษ์  วรจักร์
3. นางสาวธนัญญา  ไทยสา
4. เด็กชายพีรพงษ์  เศษจารี
5. นายสุริยา  สุมงคล
6. นายเอกลักษณ์  ภูพิพัฒน์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
2. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  นามโคตร
2. เด็กชายจักรรินทร์  พลศรี
3. นางสาวชนิดาภา  วีระพันธ์
4. นางสาวฐิติรัตน์  ประธรรมยะเต
5. เด็กหญิงณัฐมน  สาระนา
6. เด็กชายธนาคาร  ชำนาญยิ่ง
7. เด็กชายธาดา  สีหามาตย์
8. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เงิน
9. นางสาวนริศรา  ภูงามเขียว
10. นางสาวนิศาลักษณ์  เจริญสุข
11. นางสาวนุชนาถ  นาหัวนิน
12. เด็กหญิงน้ำหวาน  วงษาสืบ
13. นางสาวปณิดา   อ่อนสุวรรณ
14. เด็กหญิงปณิตา  โสพลพงษ์
15. นางสาวปภัสสร  อุตรา
16. เด็กชายประกาศิต   ปุระเทพ
17. เด็กหญิงปริยา  โตบุญมี
18. เด็กชายปรเมษฐ์  กองสุข
19. นางสาวผกาวรรณ  ทองตัน
20. นางสาวพรพรรณ  ทองนะ
21. เด็กชายพลกฤษ์  ดอกบัว
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สุดชา
23. เด็กชายพันธการต์  พาจำปา
24. เด็กชายภัทรพล  ศรีสามารถ
25. เด็กหญิงภัทราวดี  เสมอใจ
26. เด็กชายยุทธศักดิ์  นามหนวด
27. เด็กชายรัชชานนท์  โสดาวิชิต
28. นางสาวรัชนีกร  ระดาฤทธิ์
29. เด็กหญิงรัตนากร  ตันสุ
30. เด็กชายฤทธิไกร  นาคทัส
31. เด็กชายวรรธนะ  โยธาทิพย์
32. เด็กชายศาสตร์ตรา  แถวโพธิ์
33. นางสาวศิริพร  ศิริสมบัติ
34. เด็กหญิงสรินประภา  ชายสา
35. นางสาวอภิญญา  ทองนะ
36. เด็กหญิงอัญชลี  มิเถาวัลย์
37. นายอาทิตย์  วงเวียน
38. นางสาวอิศรีย์  มาตรา
39. เด็กชายเจษฎา  ดอนเมือง
40. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาคทัส
 
1. นางสุชาดา  ศิริกัญญา
2. นายอุดมพร   ศรีหาตา
3. นางสาววาสนา  ศรียอด
4. นางสาววารุณี  นิลมาตร
5. นางสุนภา  อุปทุม
6. นางสาวพัชรี  สอนโก่ย
7. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
8. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 19 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  วรรณศิริ
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเทอดไท  ทารด
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เหลาเเสง
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 39 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  แกมใบ
 
1. นายนันท์สุภา   ชนะพจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยอกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 19 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 48 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยอกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปณิตตา   ติหะปัญโย
 
1. นางสาวปรีชญา   ไชยคุณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 50 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนัญญา  ไทยสา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 55 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนิรุธ  ภูผาสูง
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 23 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ยลวิลาศ
 
1. นายสุภกริษฐ์  แก้วรอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุพโต
2. เด็กชายกฤษนัย  อสุรินทร์
3. เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ
5. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ
6. เด็กหญิงรวิสรา  หงษ์ษา
7. เด็กหญิงวริศรา  นวลออน
8. เด็กหญิงศิริณธร  เหลาทอง
9. นางสาวอภิภาวดี  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงอรรัมภา  จันทหงษ์
11. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
12. นางสาวเมทิกา  มณีเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ   ชัยรินทร์
2. นายชัยธวัช  โฆสิต
3. นายชีวะ   สมบัติบุญสวน
4. นายธนกาญจน์  ศรีสร้างคอม
5. นางสาวพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
6. นางสาวพีรยา  สายบัวเพ็ชร
7. นายวิศรุต   เครือเพียกุล
8. นางสาวศุภิสรา  เอกวงค์ษา
9. นางสาวสุดารัตน์  แสนชัยยา
10. นางสาวอารียา   ถิ่นมะนาว
11. นางสาวเปรมศิริ   ประทุมวัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรพรม
2. เด็กหญิงทัศพร  งามละออ
3. เด็กชายธนากร  รินทอง
4. เด็กชายธีรโชติ  สำราญใจ
5. เด็กชายธเนศ  มีอำนาจ
6. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
7. เด็กหญิงภัชราพร  คำบอน
8. เด็กชายวิโรจน์  สอนไชย
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุดารส
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นางสาวจิดาภา  แสนไชยยา
3. นายณัฐพงษ์   พิมพากุล
4. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
5. นายธนวุฒิ  บัวคอม
6. นายธนากร  สีชมพู
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
9. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาววัชลาวลี  ยอดมงคล
2. นางสาววิญาดา  โคตรตาล
3. นางสาวสุกัญญา  พรมสีหา
4. นางสาวสุภาภรณ์  เอติปา
5. นางสาวอรดา  ศรีพนม
6. นางสาวโยธิกา  ศรีวงษา
 
1. นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา
2. นายวิชชากร  บัวป่า
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สาริยา
2. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
3. เด็กหญิงนุสรา  อนงค์ชัย
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงพรรษกร  อ้นนิตร
6. เด็กหญิงมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์
7. เด็กหญิงวิลัยวรรณ์  พิมพเสน
8. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วรอด
9. เด็กหญิงสุนันญา  แววไธสง
10. เด็กหญิงอาริศา  ภูจารึก
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง 9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชพร  บูชากุล
2. นางสาววชิรชา  ทองตาม
3. นางสาววิยะดา  มารศรี
4. นางสาวศศิธร  บูรณะกิตติ
5. นางสาวศุลีพร  เขยไชย
6. นางสาวสุนันทา  วันนะศร
7. นางสาวหงส์นภา  ไชยมล
8. นางสาวอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐถา  หมีคำ
2. เด็กหญิงธราทิพย์  ตรีเดช
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โสละมัด
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  กำแพงพล
5. เด็กหญิงนฤมล  โอ้อุ้ย
6. เด็กหญิงปฐพร  หอระดี
7. เด็กหญิงปนัดดา  จันมณี
8. เด็กหญิงประภาวรรณ  ขันธบุตร
9. เด็กหญิงภคพร  พาพันธ์
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  อุ้ยปัดฌาวงค์
11. เด็กหญิงยอดฤดี  สิงห์ขอนอาจ
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ไชยราษรี
13. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  เพ็งพิทักษ์
14. เด็กหญิงสิริกัญญา  เอสเวคมาร์
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินาคำ
16. เด็กหญิงอนงค์พร  อุ้ยปัดฌาวงค์
 
1. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
2. นายอิทธิพร  บำรุงภักดี
3. นายกิตติชัย  บุตรโคตร
4. นางสาวฐิติชญา  วรรณวัลย์
5. นายเกียรติศักดิ์  บุพศิริ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจินตนา  บัวชุม
2. นายชราธิป  ทวาภพ
3. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
4. นางสาวธนวรรณ  สิงทิศ
5. นายนรินทร์  บุตรสมบัติ
6. นางสาวนริศรา  ชอบธรรม
7. นายปฏิเวช  พิกุลทอง
8. นางสาวประกายแก้ว  หลวงหลาก
9. นางสาวพิมภสร  พรรณา
10. นายภานุ  โยวาศรี
11. นายรัฐธรรมนูญ  เผ่าคง
12. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
13. นางสาวอัญธิญา  หว้านเครือ
14. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
15. นายเจษฎา  ดาลม
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายจักรพรรดิ์  สวยสะอาด
2. นายชินวัตร  อุปวงค์ษา
3. นายมงคลชัย  ทองสุมาตร
4. นายวิชยุตม์  สารกุล
5. นายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   กระทู่นันต์
 
1. นางนริศรา  นิลแสงศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศศิธร  บูชากุล
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 60 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  หอมสมบัติ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สีหาภูธร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววริศรา  กรมนันทร
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกีรติ  ตะมะนัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.99 เงิน 57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคงกระพัน  ลือชา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทิพราช
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพ์พันธ์
4. เด็กหญิงปีณาวรรณ  เสมอสมัย
5. เด็กหญิงพุธนิภา  ทองประเทือง
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจุฑามาศ  พระโพธิ์
2. นายชาญกฤต  นามวงค์
3. นางสาวปณิธาน  แก้วก่า
4. นางสาววจี  พาที
5. นางสาวสิริมาศ  อาจหาญ
 
1. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
2. นางภิญญาพัชญ์  ชัยกิจธนพัฒน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว
2. เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. MissGou   Mengying
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 49 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์   สวัสดิ์เมือง
2. นางสาววรรณภา   สารีราช
 
1. นางสาววราภรณ์   สีตะบุตร
2. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.33 เงิน 32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  กลางนอก
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  วีระศักดิกุล
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Shogo   Teramoto
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  อามาตรมนตรี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. Miss Jia  Ming
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนันทิชา   เสนาสนะ
2. นางสาวอารยา  ราชบุรี
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Shogo   Teramoto
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจักรกฤษณ์  ทองอินทร์
2. นายตะวัน  ศรีสร้างคอม
3. นายบริพรรดิ์  มาพร
4. นางสาววิพร  อนงค์ชัย
5. นายวีระพล  ยามมา
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. Miss Gou   Mengying
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.3 เงิน 13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววรินธร  มะตาล
2. นางสาววลัยพร  ขันธชัย
3. นางสาวศุภธิดา  วงละคร
4. นางสาวสุทธิรัตน์  ผายชำนาญ
5. นางสาวอัจฉริยา  สืบศรี
 
1. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธิ์
2. นางสาวจันทนา  กลมาศ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.23 เงิน 38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดแก้วพิสัย
2. เด็กหญิงอัญญานี  ไชยคำ
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
2. นายนิติคุณ  พลแสน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.71 เงิน 49 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวอุลัยวรรณ  บุญเวิน
 
1. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.48 ทอง 14 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร์   ปานเหลือ
2. เด็กชายชัชวาล  พลทะรักษา
3. เด็กชายดนุพล   จันทะโร
4. เด็กชายธนากร    โพธิจร
5. เด็กชายปฏิภาณ  อินทร์ม่วงไทย
6. เด็กชายพีลพล  ประชาราช
7. เด็กชายวรสิทธื์  พูนกลาง
8. เด็กชายอนุพงษ์    คำบุญ
 
1. นายนิติเวทย์    จิตรวิขาม
2. นายประเสริฐ   โลหิต
3. นายธนวัฒน์  พรมเมือง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.55 ทอง 10 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกชนิภา  จัสมิน วาเนมนดิ
2. นายจิตรประชา  ดงราษี
3. นายณัฐกานต์  พรมเผ่า
4. นายทัตเทพ  เวทะแว่น
5. นางสาววิราพรรณ  พิณโฮง
6. นายอัษฎาวุธ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
3. นายส่วน  ทองประเทือง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.8 ทอง 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญนภา  เหลือประสพ
2. นางสาวชลทิชา  เหล่าไทย
3. นายชานนท์  อินทปัทม์
4. นายปฏิพัทธ์  แพงแสน
5. นางสาวพัชชา  สองจันทร์
6. นายวัฒนชัย  แก้วพิมพา
7. นางสาววีระยา  นามสุโน
8. นายสุรวัจน์  ลาวัดพรหม
9. นางสาวสุวิชญา  สุนันทนาม
10. นางสาวเกษมณี  กางนอก
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายปฏิพัทธ์  บูชากุล
3. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันหล่น
2. เด็กหญิงภณิดา  สระโสม
3. เด็กหญิงวรรนภา  ศิลาคม
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาญรบ
5. เด็กหญิงอารียา  วัจรินทร์
 
1. นางพิกุล  กรมวังก้อน
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนิษฐา  นพเก้า
2. นางสาวณุญามาศ  จันทชำนิ
3. นางสาวรัตติกาล  โคตรพันธ์
4. นายวัชรชัย  พรนิติพล
5. นางสาวอภิญญา  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางสาวอะธิดา  แสงอรุณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงธีราพร  กรพันธ์
2. เด็กหญิงปรินทร  สุกทน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผุริจันทร์
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพรรณวษา  มุงคุณ
2. นางสาวรพีพร  มณุรีย์
3. นางสาวสวรรยา  อัครชาติ
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นายสำเริง  ระกานอก
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.75 เงิน 41 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โยธิกุล
2. เด็กหญิงปัทมา  สีใส
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  พรมศรี
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์  วงศ์ชาญศรี
2. นางสาวประกาย  เครือเนตร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรพันธ์  เกตุโท
2. นายสหรัฐ  ซองสาร
 
1. นายสุริชัย  โพธิ์ศรี
2. นางสุวลักษณ์  สังข์ชัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปิยาพรรณ  ลาชะเลา
2. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นางกัญญา  โยธิกุล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธัญพงศ์  กุลชาติ
2. เด็กชายปวิตร  วรรณหัด
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายฤกษ์ชัย  โพธิ์ศรี
2. นายเกษมสิทธิ์  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นายปริญญา  กล้าหาญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  ขันรัฐบาล
2. เด็กชายวายุ  ก่องขันธ์
 
1. นายดนัย  เฉิดฉาย
2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายนนทนันท์  นายกชน
2. นายอภิสิทธิ์  ผลชอบ
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกฤษณา  อุยะพิตัง
2. นายพุฒิธิพงษ์  สอนสำโรง
 
1. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
2. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งนภา  บุญไชยดุ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปียจำปา
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวกฤตยา  พรมเขจร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 50 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎิน  อุยะพิตัง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ผาสุข
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวนันท์นภัส  แซ่ตั๊น
2. นายภานุเดช  อ้อมกอกุล
 
1. นายสันติ  นันทจันทร์
2. นางสาวนัฐติยา  เย็นละออง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนรินทิพย์  ศรศิริ
2. นายอิสราพงษ์  เมืองทา
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาววารุณี  นิลมาตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายสิริชัย  เคณาภูมิ
2. นายเอกพจน์  สอนเครือ
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางเทียนทอง  แสงกล้า
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายขวัญ  เพชรมณีจันทร์
2. เด็กชายชนาธิป  ไพคำนาม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีบุญแสง
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายดนย์  อาจอำนวย
2. นายอภิวัฒน์  สังข์เมือง
3. นายเอกลักษณ์  ชัยภา
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวกมลชนก  ชากุทน
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพีรภัทร  สยมชัย
2. เด็กชายอนพัช  บุญสูง
3. เด็กชายเพรชรัตน์  ฮุเจ
 
1. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
2. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนกร  แก้วมณี
2. นางสาวภูวนิดา  บุญคำ
3. นางสาวสุดารัตน์  โคตะบุญมี
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลิตา  ชัยจันทร์
2. เด็กชายชินกฤต  จตุเทน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใส
 
1. นายวีรวิทย์  ทันแล้ว
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวุฒิ  ชาภิรมย์
2. นายธราเทพ  อินทร์นอก
3. นายวัฒนนันท์  สีสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วคำสอน
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธราดล  สุวรรณคำภู
2. เด็กหญิงมุกตาภา  ภูนุภา
3. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยชนะ
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกริชชนะ  ลาภไธสง
2. นายธีรนาท  ประดับจิตร
3. นายฤทธิพร  วันทอง
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 55 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายศุภัชชัย  ทักศรี
2. เด็กชายอนุชา  แสนประสิทธิ์
3. เด็กชายอรรถชาติ  นันบุญ
 
1. นายอาทิตย์  สุขันชา
2. นายเดชา  กุลฉะวะ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  โตสงคราม
2. นายธีรโชติ  โลกธาตุ
3. นายพิทักษ์ภูมิ  คงกระพัฒน์
 
1. นายนวพล  เอนไชย
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาดา   รอดอุุดม
2. เด็กหญิงตัณติรัตร์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงทยิดา  สิงห์ภูกัน
 
1. นางอัชรา  สุวรรณรอด
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายพิชิตชัย  ทองอาสา
2. นางสาววิญาดา  ศรีสมสุข
3. นางสาวสุภิดา  จันทร์เหลือง
 
1. นางอัชรา  สุวรรณรอด
2. นางสาววาสนา  ธนูนิล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 39 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  สมคุณ
2. เด็กหญิงธันญาพร  ปีนาโพธิ์
3. เด็กหญิงนพัสสร  สุวัตถุดี
4. เด็กชายประสิทธิ์  นามวงศ์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุ้งทอง
6. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์คำ
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นายบรรพต  รู้เจนทร์
3. นางสาวชลธิชา  ชื่อนิรันดร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 57 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  เวธิตะ
2. นางสาวณัฐริกา  เทพธานี
3. นางสาวพรนภา  ไวยวรณ์
4. นางสาวพัชริดา  เดชพลมาตย์
5. นางสาวพิมพ์พร  เมฆมนต์
6. นางสาวศิริลักษณ์  ทุมรี
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางอัญชลี  โคดเมือง
3. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กับบุญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  อายุยืน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอิศรานันต์  ฐานะสุ
2. นายสำราญ  สมทิพย์
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 52 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยะวรรณ  โองขากาศ
2. นางสาววิมล  ชาวยศ
3. นางสาวอาริญา  ถากันหา
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุดดีคำ
2. นางอัญชลี  โคดเมือง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชลธี  ศิริสมบัติ
2. เด็กชายสุธิมนต์  สิมสา
3. เด็กชายเจษฎา  สีดาแจ่ม
 
1. นายนิรุต  บุญชาญ
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจักรินทร์  เวชิตะ
2. นายจิรวัฒน์  เทศศรีเมือง
3. นายอนุชา  จันทะชาติ
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์
2. เด็กชายภูมิรพี  สิงสถิตย์
3. เด็กหญิงลลิตา  กรมทำมา
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายฉัตรมงคล  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  ผิวไธสง
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง 43 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพิชาดา  แสนเสนยา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อนนท์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 46 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  วรรณกุล
2. นางสาวภัสรา  มะกุล
3. นางสาวศุภการ  โต๊ะขุขันธ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  กงพา
2. นางสาวรุจิรา    นาคหงษ์
3. นางสาวสุพัตตรา  ปะตังวะสา
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
2. นางสาวปิยนุช    คำพูล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนีรชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หลวงสมบัติ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชีพจำเป็น
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นางแววตา  นาคประสิทธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา    บูชากุล
2. นางสาวพรพรรณ    ตามพันธ์
3. นางสาวสุวนันท์    หาญสงคราม
 
1. นายปกรณ์ทรรศน์    ศรีโยวัย
2. นางสุภาพร   เฮสสลีย์
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา   ชื่นใจ
 
1. นางสาวกมลชนก   เลผาย
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  พันธลี
2. เด็กหญิงรินลดา  ดิสมินทร์
3. เด็กหญิงศรัญญา  น้ำใส
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
2. นางสมฤดี  สิมงาม
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับวิเศษณ์
2. เด็กชายปฎิพล  อุตะมะ
 
1. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงดวงพร  พลวงค์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเจษฎา  นามมูล
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.5 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.03 ทอง 33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  วิจันทร์แก้ว
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายเจษฎา  ดาลม
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  หงษ์ตัน
2. นางสาวจินตนา  บัวชุม
3. นายชราธิป  ทวาภพ
4. นายชลธี  ทิพมณี
5. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
6. เด็กหญิงถนอมพร  สำราญใจ
7. เด็กหญิงทัศพร  งามละออ
8. นางสาวธนวรรณ  สิงทิศ
9. นายธนวัฒน์  หอมหวล
10. นางสาวนริศรา  ชอบธรรม
11. นายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
12. นางสาวประกายแก้ว  หลวงหลาก
13. นายปริเยศ  จรดิฐ
14. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
15. นางสาวพิมพสร  พรรณา
16. เด็กหญิงภัสชราภรณ์  คำบอน
17. นายภานุ  โยวาศรี
18. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญยัง
19. นางสาวรัตนา  ดีลุนไชย
20. นายรุ่งโรจน์  ปาทะวงศ์
21. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
22. เด็กชายสัญญา  ชนะหาญ
23. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
24. เด็กหญิงอภิญญา  สุดารส
25. นางสาวอัญธิญา  หว้านเครือ
26. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
27. นายอิสรา  ศรีจันทร์
28. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
29. นายเจษฎา  ดาลม
30. นายเดชวิฑูร  มูลคร
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
2. นายบัญชา  ทองสา
3. นายวสันต์  วอแพง
4. นายเจริญ  ไชยแสง
5. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
6. นางผานิตย์  ปงสนิท
7. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง