สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเสริม
 
1. นางสาวศิริพร  เถือกคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นางสาวทัศนา  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวภักดิ์วดี  รักษาบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54.9 เข้าร่วม 51 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  นครเขต
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 6 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามวงษา
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  วระบุตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตั้งรัตนไพศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 53 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนัญตญา  สุโพธิ์
 
1. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศรมณี  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41.9 เข้าร่วม 51 โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ขวัญทองห้าว
 
1. นางสาวสุเมตตา  ศรีหาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกฤษกร  เปลือยศรี
2. เด็กหญิงวิมณทิพย์  สมคม
 
1. นางปิยะฉัตร  ขาวนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.18 ทอง 26 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  นนทสาร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทะถิน
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
2. นายทศพล  ยานหงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.96 ทอง 30 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลาธาร  หงษา
 
1. นางจาตุพร  เลพล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียภัทร์   กราบไกรแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   นาราษฏร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 22 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอารีรัตน์  เหล่าหนาด
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 47 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายจตุรวิตต์  นาคศรี
2. เด็กหญิงชิชาภร  วิริยะภาพ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมวงศา
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นายสันติ  แซงบุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายปรเมศวร์  ผงอ้วน
2. นายภูวดล  บุตรสี
3. นายสุวรรณหงษ์  ผิวเหลือง
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โสดา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ประทุมทิพย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จันที
 
1. นายสันติ  แซงบุญเรือง
2. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายธนธรณ์  อ่อนทอง
2. นายธวัชชัย  แดงนา
3. นายธีระพงษ์  วงษ์เสนา
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เมืองโคตร
2. เด็กชายจุฑาภัทร  ชาธรรม
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  บุนนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวฑิฆัมพร  แสนคำคิด
2. นางสาวสุพนิดา  แก้วอินตา
 
1. นายธนากร  สีขาว
2. นางขนิษฐา  ศรีบุญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกิตติพศ  พ่อค้าไทย
 
1. นางปนัดดา  เนินนิล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายสุชานนท์  แสงสีอ่อน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.19 เงิน 50 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายทิตภูมิ  หาริกุล
2. เด็กชายภัทรพล  โสภา
 
1. นายณัฐพล  พนันชัย
2. นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91.23 ทอง 6 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหปัญญา
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิษา  สีดามาตย์
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณรงค์ชัย  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวธิติสุดา  แก้วหาญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายวรากร  ปัญญารส
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา
3. เด็กหญิงพริมา  เปี่ยมการุญรัตน์
 
1. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
2. นางวันเพ็ญ  คำผิว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน 6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชาวิน  คงประสงค์ศิริ
2. นายทีปดนัย  สมวงษ์
3. นางสาวธนวรรณ  ตั้งสุวรรณชัย
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ
2. นางสาวมัสยา  คำใบ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 54 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ
 
1. นางสาวพวงชมพู  อยู่งาน
2. นางสาววนิสา  ภูอืด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพรพิมล   วงโยธา
2. นางสาวพิชญาภรณ์  บุญมี
3. นางสาวไทยสิริ  ปัญญกุล
 
1. นายวสันต์   พินิจมนตรี
2. นายอภิวัฒน์​  โกสิลา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 50 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กชายจิิตรทิวัส  เดชะกุล
2. เด็กหญิงปวีณา   โยทาธร
3. เด็กชายรัชนาท  ลีละบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  เชื้อคำเพ็ง
2. นายอชิรวัตติ์  ตั้งสมบัติสันติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  ผิวเหลือง
2. นายบรบดี  ศรีลาโท
3. นายไชยวัฒน์  พานแก้วชูวงศ์
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางเขมจิรา  ประทุมชาติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 57 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวิริยาพร  จันทะราช
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ยวนยี
3. เด็กหญิงไปรยา  รอดจุ้ย
 
1. นางนิตยา  ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวสะใบคำ  ทองอุบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.9 เงิน 37 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวจิระพรรณ  ทองสะโคม
2. นายณัฐพล  สมแก้ว
3. นางสาวสุชานาถ  นิลนามะ
 
1. นางสาวดรุณี  ทับโสดา
2. นางสาวอมรรัตน์  ประวิเศษ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นันทะ
2. เด็กชายเอกธวัช  หอมแพงไว้
 
1. นางอภิญญา  โยวะ
2. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายจักรภัทร  ผักไหม
2. นางสาวสุธาสิณี  กระทู้นันท์
 
1. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา
2. นางอภิญญา  โยวะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.88 เงิน 24 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงศ์  สะเทิงรัมย์
2. เด็กชายสุชาติ  อ่วยยือ
 
1. นายกฤษฎา  แก่นท้าว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 43 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธีรพัฒน์   สีทะบาล
2. เด็กชายระพีวิทย์  ศรีเชียงขวาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  บุญวงศ์
2. นายสิทธิโชค  ประเสริฐศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายกษิดิศ  จิตติมงคล
2. นายกิตติคุณ  ผางโคกสูง
3. นายอาทิตย์  เวียงคำ
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  วันยาปะเตา
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พุฒละ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิริแสง
4. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เลืองยวี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เทียนทิพย์
 
1. นายกรกฏ  ธรรมโหร
2. นางสาวนิลาวัลย์  บุญประคม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนพานพร้าว 1. นางสาวจุติพร  ใจขาน
2. นางสาวนิ่มนวล  คณะติ
3. นางสาวปรียา  พลผา
4. นางสาวพัชรีพร  เพลียรักษ์
5. นางสาวอาทิตยา  ยานสุวรรณ
 
1. นายวิษณุ  รักษาพล
2. นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  หมื่นสา
2. เด็กหญิงธันยบูรณ์  วานิชย์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยมหา
4. เด็กหญิงเมริษา  หารสาร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นายสุทธิศักดิ์  พรมดวงศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พฤติพิรัตน์
2. นางสาวขวัญชนก  ด้วงลา
3. นางสาวญรินดา  บัญดิษฐ์
4. นางสาววิกานดา  พูลเพิ่ม
5. นางสาวแพรวา  พรมดี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทำนานอก
2. นางสาวนิระออง  แก้วจันดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  โลกานินทร์
2. นางสาวณัฐรียา  โยชัยมงคล
3. นางสาวสุภนิตย์  แสงเพ็ชร
4. นางสาวส่องจันทร์  เสมบาง
5. นางสาวแพรวชิตา  วิเศษสุนทร
 
1. นางสาวอริสา  โคตรชมภู
2. นายณฤทธิ์   สนั่นเอื้อ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.5 ทอง 36 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิรนันท์  กะสี
2. นางสาวจิราภรณ์  นครภักดี
3. นางสาวชลิดา  พันธุกลาง
4. นางสาวณัฐนรี  ศรีไชย
5. นายนราธิป  พรหมมา
6. นางสาวนันทพร  แผงผล
7. นายนาวิน  อินเสมียน
8. นางสาวบัณฑิติยา  วงสุวรรณ
9. นายประกาศิต  ชาวผาตั้ง
10. นางสาวปั้นหยา  โพธิ์สมบูรณ์
11. นายภานุวัฒน์  คุณความดี
12. นายภาวิน  ชาปากดี
13. นายภูมินทร์  ภูมิเพ็ง
14. นายมอส  วรจิตร
15. นางสาวรัชนีกร  วังคำ
16. นายวชิราวิทย์  โปตเวชน์
17. นางสาวอนงค์นาฏ  เรือนจอหอ
18. นายอภิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม
19. นางสาวอริสา  ปราบยุทธ
20. นางสาวเจนริสา  โพธิแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โคตรชมภู
2. นางสาวนิศารัตน์  โคตรักษา
3. นายพิษณุ  สาระจันทร์
4. นายสุทธิรัตน์  ตันเขียว
5. นางรัชนี  กุลสิทธาวิเวท
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพงษ์  พาเสน่ห์
2. นายจิรเดช  จงสิริเดช
3. นางสาวชลณี  ชัยศรี
4. นายฐานทัพ  แดนขนบ
5. นายทัศไนย  น้อยยะ
6. นายธัชพล  น้อยโสภา
7. นายธีรศักดิ์  กำเนิดสิงห์
8. นางสาวนฤมล  บุญสาย
9. นางสาวผ้าทอ  ผงพิลา
10. นายพงค์สกร  นินทระ
11. นางสาวพชรกชกร  ชาวชายโขง
12. นายภัทรพล  ร้อยแก้ว
13. นางสาววิราวรรณ  วงสุวรรณ
14. นางสาวศศิกานต์  กาจู
15. นายสุคณิศร์  สายนนท์
16. นางสาวสุชาดา  มั่งมูล
17. นายอภิศักดิ์  คงแก้ว
18. นางสาวเจริญขวัญ  ป้องคำไหล
19. นายเทิดพงศ์  มณีรัตน์
20. นายไพโรจน์  วงศ์ธรรม
 
1. นายคำนึง  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวมัทนา  บัวเงิน
3. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
4. นางสาวกรรณิการ์  ระวิโรจน์
5. นายสถาพร  เข็มพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคตะปัญญา
 
1. นางศุภารมย์  นกอยู่
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายยสินทร  มีกูล
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 46 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่
2. เด็กหญิงสุชาฏา  คำใบ
 
1. นางวิมลจันทร์  ปานขาว
2. นางอนันท์  ศรีโคตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายพร้อมศักดิ์  พุทธจง
2. นางสาวสิริอร  วิมาร
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เครือเกาะ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  บัวคำเกิด
3. เด็กหญิงวรนุช  เพชรฤาชา
4. เด็กหญิงวรัญญา  สันทัดการ
5. นางสาวสุจิตา  เหล่าม่วง
6. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมสิทธิ์
7. เด็กหญิงอนันตยา  แจ่มใสดี
8. นางสาวอัจฉรา  สิงห์กลาง
9. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์อ่อน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  โสภาใต้
 
1. นายปริญญา  แก้วหาญ
2. นายกุญชร  นำสงค์
3. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.7 ทอง 4 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกฤษกร  พุทธา
2. นายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
3. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรมวังก้อน
5. เด็กหญิงมานิตา  ทวีสุข
6. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรสาลี
7. เด็กหญิงสุมิตรา  สืบมงคล
8. เด็กชายอนุวัฒน์  พิมภักดิ์
9. เด็กหญิงอาวีนัฐ  แก้วรอด
10. เด็กหญิงเมธาพร  แฝดกลาง
 
1. นายสรไกร  พรูแล่นเร็ว
2. นายนิคม  เคหฐาน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.8 เงิน 39 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ทหารกลาง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณมุง
3. นางสาวณัชสุดา  โสมนัส
4. เด็กหญิงตุลยา  แสงอำภา
5. นายธีรพล  โชคโสด
6. นายพงษ์นิมิต  งิ้วโสม
7. นางสาววิภารัตน์  ขวาของ
8. นางสาวสิริพร  พงษ์ภักดี
9. นางสาวสุชานันท์  คงสม
 
1. นายทวีศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์
3. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายคมปกรณ์  อัคราช
2. เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนารัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุทธิประภา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 58 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลดา  หงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ธรา
 
1. นางภาณิดา  ศรีเชียงสา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงพิมญาดา  วงค์พันธ์
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาววนิดา  วัฒนาสุข
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอาทร  พาหลง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชญานี  เพชรรัตน์
 
1. นายพลากร  โสภากา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอลิชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกชกร   กองสินแก้ว
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นิโรจน์
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายทุติพล  เคนสีลา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  มีนาดิส
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  อุดามาร
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
2. นางปนิดา  นามนุษย์ศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชลี  พรมภี
 
1. นายอรรถพล  สาระวงค์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวเพชรมณี  โมกข์ไธสง
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  เกษหอม
2. เด็กชายสมปราชญ์  คำของ
3. เด็กหญิงอริยา  แสนรินทร์
 
1. นายอรรถพล  สาระวงค์
2. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง 10 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจรรยา  แดงบุญเรือง
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิริจันทร์
3. นางสาวปราณปรียา  สนิทศิริวิวัฒน์
 
1. นายอนุชา  ยางขันธ์
2. นายวีรยุทธ  เกษร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันทาคีรี
 
1. นายไกรยุทธ  พั้วสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวกัญยารัตน์  สระทองกุล
 
1. นายไกรยุทธ  พั้วสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 52 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายจิรทีปต์  อวิรุทธ์ชีวิน
2. เด็กชายณัฐฐกฤษ  ธีระพาพงษ์
3. เด็กหญิงนาเดีย  ปาเกท
4. เด็กชายพงษ์วิษณุ  กิจติราช
5. เด็กชายภัทรภณ  เปลี่ยนมณี
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 8 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายชัยพัฒน์  วงค์สง่า
2. นายธนชาด  อินทา
3. นายพุฒิเมธ  ลิธรรมมา
4. นายวัชรากร  วังก้อน
5. นายวันชนะ  อ่อนเค
6. นางสาวสุกัญญา  ประวรรณ์
 
1. นายภักดี  วงษาเนาว์
2. นายวรวุฒิ  ใจดี
3. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสำราญ
2. นางสาวกาญจนา  ทิพชัย
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา   จันทะพิมพ์
4. นายขจร  คุณจันทร์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มูลคำสุข
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำสุข
7. เด็กชายชยพล  ศรีสุรัตน์
8. นางสาวชยาภรณ์  ผิวเหลือง
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยเทศ
10. นายณัฐกิตต์  สีหาปัญญา
11. นายดลลัชนัย  แสนกระจาย
12. นายธนาธิป  เตชะ
13. นางสาวธีรดา  ราชโยธี
14. นายนราธิป  โคตรชมภู
15. เด็กชายปฏิมากร  ผดุงเวียง
16. นายปภาวิชญ์  เจริญสุข
17. นางสาวพรทิพย์  ไชยเดช
18. นางสาวพัชรี  วงศ์พุดศรี
19. เด็กชายภูวนัย  โคตรมณี
20. นายวรทัต  บัวหลวง
21. นางสาววรนุช  บัณหาราช
22. นางสาววรรณภา  แก่นสุวรรณ
23. เด็กหญิงวริศรา  เชียงคำ
24. นางสาววาสนา  พรมเทศ
25. นางสาววิชชญา  ธรรมวงศ์
26. เด็กชายวีรวัฒน์  เขตภักดิ์
27. เด็กชายศรวัสย์  แสนพัมธุ์
28. เด็กหญิงศศิกานต์   สมศรี
29. นางสาวศศิธร  ตระการไทย
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ประเสริฐ
31. เด็กหญิงสุจิตรา  โยคิน
32. เด็กชายอนวัฒน์  เวินน้อย
33. นายอรรถพล  พรมชัย
34. นางสาวออมทรัพย์  ศิริเทียน
35. นายอาณาเขต  แพงพุทธ
36. เด็กหญิงอาภาศิริ  สกุลคุณภัทร
37. เด็กหญิงเจนจิรา  วงอ่อน
38. นางสาวไพลิน  สาลี
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
2. นายวรวุฒิ  ใจดี
3. นายภักดี  วงษาเนาว์
4. นายณัฐิกร  สุวัฒนะ
5. นายธนพล  ศิริภา
6. นางสาวยลดา  ลือชัย
7. นางสาววิมลรัตน์  บุญยืน
8. นายธนกฤต  ก้อนต๊ะเสน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายเลิศสุบิน  เหลือขัน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดีพี้
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 59 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอริษา  บุตรวงค์
 
1. นายสมพล  ทัดเทียม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 27 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 49 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายพลาดล  พลเนตร
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวธรพร  รอดจุ้ย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดีพี้
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 37 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายปวริศน์  พงษ์ทองเงิน
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายนฤเบศ  วันทาพงษ์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวปิยากร  ตติยวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมุกดา  อันภักดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 30 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายพงษ์พันธ์  ธาตุไพบูรณ์
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพฤกษา  แจ่มกลิ่น
 
1. นายกานต์  จอดนอก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤต  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ภานุรัตน์
3. เด็กชายจิรพัส  ลี้ตระกูลนำชัย
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี
5. เด็กหญิงชมพูนุท  เวชประสิทธิ์
6. เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีคำ
7. เด็กชายณรงพล  ชาภา
8. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทนะชาติ
9. เด็กชายธนสรณ์  พิพัฒนพูนพล
10. เด็กชายพิทะวัส  ประโกทะสังข์
11. เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์
12. เด็กหญิงวราพร  คล่องยุทธ
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นายพลากร  โสภากา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายจักราช  ชัยยันต์
2. นายจิตเสน  จันทมาลี
3. นายจุลจักร  จิตติรัตน์
4. นายดุริยะ  เที่ยงมา
5. นายธนดล  เหลืองตระกูล
6. นายธาราวุฒิ  วงศ์ประกรณ์กุล
7. นายนวมินทร์  เวชประสิทธิ์
8. นางสาวปาติมา   เดชสุทธิ
9. นายพิสทวัส  ดอกกุหลาบ
10. นายพีรพงษ์  วิริยะ
11. นายสหรัฐ  โคธิเสน
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นายพลากร  โสภากา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงกมนียา    วิมาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทะเนตร
3. เด็กหญิงงธัญญารัตน์   ศรีโยธะ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังข์สิงห์
5. เด็กหญิงชฎาพร  ชาญอาวุธ
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พัชรัตน์
7. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พัชรัตน์
8. เด็กหญิงชลธิชา  เหล็กจาน
9. เด็กชายณัฐพงงศ์  ทองทาบ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ร้อยแก้ว
11. เด็กหญิงทมนียา  วิมาร
12. เด็กชายทักษิณ  อุตะมะ
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโยธะ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์สิงห์
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจตรง
16. เด็กหญิงนภาพร  สาครสุด
17. เด็กหญิงปลิสา  หาญจางสิทธิ์
18. เด็กชายรุ่งไพลิน  ดาศรี
19. เด็กชายวทัญญู  แสงโสม
20. เด็กชายวรเมธ  ทิพชัย
21. เด็กชายวัฒนา  ลิจันทร์
22. เด็กหญิงศรัญญา  ไก่แก้ว
23. เด็กหญิงศศิธร  กาบบัวไข
24. เด็กชายศิรสิทธิ์  ศึกษา
25. เด็กหญิงศุดานันท์  วิวิธศิริ
26. เด็กชายศุภวิชญ์   จันทฤทธิ์
27. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทฤทธิ์
28. เด็กหญิงสกาวใจ  เทพอินทร์
29. เด็กหญิงสิริโสภา  กมลเดช
30. เด็กหญิงสุนันทา  ปาละพันธ์
31. เด็กหญิงอริยา  สิงห์คีประภา
32. เด็กหญิงอาริยา  สารมะโน
33. เด็กหญิงอิสรีย์  หอมตา
34. เด็กหญิงโสภิตนภา  ล้อมวงษ์
 
1. นายไกรรวี   สุวรรณชัยรบ
2. นางสุมิยาภรณ์   พรมสวัสดิ์
3. นายสุวัฒนรังสรรค์  จันสุตะ
4. นายธานินทร์   มุกเสือ
5. นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
6. นางสาวกาญจนี  ตะวัน
7. นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกมลชนก  จิตติพิมพ์
2. นายกฤษณะ  คำจันทร์
3. นางสาวคนัสนันท์  คำก้อน
4. นายจักรภัทร  ศศิประภาพร
5. นายจักรภัทร  อนันตสกุลวงศ์
6. นางสาวจิดาภา  จันทาคีรี
7. นายจีรวัฒน์  เกิดเงิน
8. นายชัยธวัช  อินเสมียน
9. นางสาวชินานาง  อินทะชัย
10. นางสาวญานิกา  มุสิกะ
11. นางสาวณัฏฐณิชา  เพ็ชรบุรี
12. นางสาวดวงสุดา  กุลชรน้อย
13. นางสาวธนัชพร  คณะโท
14. นายธันวา  ปัญญาใส
15. นายธีรพันธ์  ธีรโชติชาญสิริ
16. นางสาวนนท์วดี  ปู่บุตรชา
17. นางสาวนภาพร  ปานเปล่ง
18. นายนิติพัฒน์  ธีรโชติชาญสิริ
19. นายบุรพล  ยาท้าว
20. นางสาวผกามาศ  ดวงดาวงษ์
21. นายพิทักษ์  การจิตร
22. นางสาวพิมพ์ศิริ  เพ็งสวัสดิ์
23. นางสาวภัทรจีรา  กุลรัตน์
24. นางสาวภัสนีกร  อุปทอง
25. นายภานุวัฒน์  สิงห์ทอง
26. นางสาวมินตรา  พรมคุมพล
27. นายศรัญยู  ภักดีพันดอน
28. นางสาวศุธิตา  วงษ์สมบัติ
29. นางสาวสายชล  บุญยืน
30. นางสาวสุธัญญา  หนันต๊ะ
31. นางสาวสุภาวดี  มานะเสียว
32. นางสาวอัจจิมา  กองศิลป์
33. นางสาวอาธิตยา  สีหาบุตร
34. นางสาวอารียา  สาริมาตย์
35. นางสาวอาลีนดา  รำงาม
36. นางสาวอินทิรา  คำพรมมา
37. นางสาวเจษฎาพร  ฝ่ายสงฆ์
38. นางสาวเบญจวรรณ์  จันดาบุตร
39. นางสาวเพ็ชรรินทร์  น้อยปากดี
40. นางสาวเอเชีย  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
2. นายภักดี  วงษาเนาว์
3. นายวรวุฒิ  ใจดี
4. นายณัธิกร  สุวัฒนะ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ไชยรักษ์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีสังเวช
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ภาษาเวชย์
4. เด็กชายธีรเดช  ดวงอาสา
5. เด็กชายนภัทร  ชื่นนอก
6. เด็กหญิงนิภาพร  สร้อยอุดทา
7. เด็กหญิงปีย์รดา  นามมงคล
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
10. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. นางสาวจิราภรณ์  โกสิลา
3. นางสาวชไมพร  อ่อนคำวงษ์
4. นางสาวณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
5. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
6. นายธีรวัฒน์  กว้างกวาง
7. เด็กชายวรเมธ  วรรณรักษ์
8. นายวีระพล  ม่วงผุย
9. นายเชิตพงษ์  แก้วนาง
10. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
4. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
5. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
6. เด็กหญิงฟาติฮา  ราจ้า
7. เด็กหญิงยุมาวรรณ  ท้าวนัน
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาลาศรี
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีภักดี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวทิพย์พาพร  กล้าหาญ
2. นางสาวทิพาพร   พามาตร
3. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุธรรม
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงเกษ
5. เด็กหญิงรสริน  สดใส
6. เด็กหญิงวัชราพร  ศิริโส
7. นางสาววาศิตา    กอโพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เทพรักษ์
 
1. นางสุมิยาภรณ์   พรมสวัสดิ์
2. นายพิชัย  ไชยเดช
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายวิทวัส  ชาวนา
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุตมะ
3. เด็กชายอินทชัย  ชัยชมภู
4. นายโกเมนทร์  หล้าวงศา
 
1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
2. นายธนพล  ศิริภา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวสุพัตรา  แทนหาญ
 
1. นางสาวชินมนา  อินทรักษา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.83 เงิน 25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนับทอง   กองสมบัติ
 
1. นางสาวนางสาวอิสรี   รักไทย
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธราธร  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวชุติมันต์   ยาวะระ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
 
1. นางสาวเกศวรินทร์   ราชคำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวลภิศรา   ไกรวีระเดชาชัย
 
1. นางสาวอภิญญา   น้อยสุวรรณ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน 56 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองทอง
2. เด็กชายชวลิต  นวลสุข
3. เด็กชายธนพัฒน์  เนตรพรหม
4. เด็กหญิงนันทพร  แสนจันแดง
5. เด็กชายเดชาธร  พลแก้ว
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  สีประสม
2. นางสาวละอองทราย  พาคำ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 33 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ศรีกะภา
2. นายธนภัทร  แทนทุมมา
3. นางสาวพนิฏา  ศรีณองค์การ
4. นางสาวรัตติญา  สีหาชาติ
5. นายเขตชัย  สุวะคุณ
 
1. นางสาวสิรินดา  ปานบุญ
2. นางสาวญาณนี  ทองเพชร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรติ   สีหไตร
2. เด็กหญิงวรดนู   มงคลสวัสดิ
 
1. MissZihan    Niu
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 53 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวรักษณาลี   จันทะกิจ
2. นางสาวสุพรรษา   บุตรเสน
 
1. MissNiu  Zihan
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.66 เงิน 25 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์   ธรรมรักษา
2. นายโชติพัฒน์   กิจวัฒนาถาวร
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 25 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพัชราภา   เครือเกาะ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  วิรุณพันธ์
 
1. MissMai  Tsutsumi
2. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.4 เงิน 12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา    มาติยา
2. นางสาวอรัญญา   ต่างโอฐ
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิน   ปัญญาวงศ์
2. นางสาววาธิณี  พรหมเขจร
 
1. MissLi  Wang
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนุจิราภรณ์  โพธิ์ศรีลา
2. นางสาวศิริรัตน์  กะมุทะเสน
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
2. นางสาววมุข  จันทร์โคตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.7 เงิน 8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจตุพร    ณ หนองคาย
2. นางสาวชนนิภา    ไกยวงษ์
 
1. นายเอกชัย  สุขขวด
2. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 53 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติรัตน์   สวนิตจำเรียง
2. นางสาวณัฎฐ์ณริน   แข็งแรง
3. นางสาวสุภารักษ์   สุยะก๋อง
4. นางสาวอภิญญา  พลยะมาตย์
5. นางสาวอาทิตยา  ผาทอง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
2. MissLiangjie  Song
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวน้ำทิพย์   วงษ์เพชร
2. นางสาวฟ้าสกาว   สอนใจ
3. นางสาววัชราภรณ์   ขวานทอง
4. นายสดุดี   พวงศรี
5. นายอรรถนนท์   จุลฑา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภูตินันท์
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นายศาสตราชัยพงษ์  โสมนัส
4. นางสาวสุพิชญา  ราชรองเมือง
5. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐธิดา   อาสนานิ
2. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวนิปัท   ประชานุรักษ์
4. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
5. นางสาวมณพณัฐ   สิวาเกษียรวิ
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุปราณี   หัสสา
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอสมา  สารกุล
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววทันยา   ทะแพงพันธ์
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.84 ทอง 21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกร   ฝ้ายขาว
2. เด็กชายเอกรัฐ   แต้สุวรรณ
 
1. นางประดับพร   จันปัดชา
2. นางสาวเบญจพร  ผลผดุง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.89 เงิน 56 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศุภนุช  เหมืองทอง
 
1. นางสาวเบญจพร   ผลผดุง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 53 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกัปตัน  นิศากรสกุล
2. เด็กชายก้องหล้า  คำพรหมมา
3. เด็กชายคุณากร   สมปิตะ
4. เด็กชายน้ำพุ  เบ็ญจขันธิ์
5. เด็กชายพสธร  ระวังนาม
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  ยะสุนทร
7. เด็กชายศาสตราวุธ  เกษาพันธ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์ทวีนนท์
 
1. นายวิทยา  จอมทอง
2. นายชัชวาลย์  สาครเสถียร
3. นายธีรยุทธ  ตุ้มมี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 25 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายจิตรติศักดิ์  สุตตะนนท์
2. นายทัตพงษ์  ชายันติ
3. นายธีรภัทร  โสภากุล
4. นายพงศกร  ปุรินันท์
5. นางสาวศุทธินี  วรรณรุณ
6. นางสาวสุพัตรา  แก้วสะอาด
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นางสาวนิภาพร  บุตระมะ
3. นายธนวัฒน์  โพธิดา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.2 ทองแดง 57 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  ธุระพระ
2. นางสาวนริศรา  วรราช
3. นางสาวพัชรินทร์  ถินแดง
4. นางสาวพิมมาดา  วงค์เมทา
5. นางสาวสร้อยฟ้า  กินารัก
6. นางสาวอรณี  ไชยโวหาร
7. นางสาวอรอุมา  หารินไสล
8. นางสาวเกวลิน  ใจเดิน
9. นางสาวเมวิกา  ไชยโวหาร
10. นางสาวเย็นฤดี  ตาตะมิ
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายชวศิษฐ์  ลุนรักษา
2. เด็กชายธนพล  สลวยแสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  แพงคำอ้วน
 
1. นางพรศิริ  พิมพ์พา
2. นางอามร  คำเสมอ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แพงศรี
2. นางสาวปพัศรา  สุขสำราญ
3. นางสาวอักษร  คุณความดี
 
1. นางพรศิริ  พิมพ์พา
2. นางอามร  คำเสมอ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายปัญญพนต์  ไม่แพ้
2. เด็กหญิงภัณทิรา  คำสรดี
3. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวศิริพร  มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 23 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวประภา  มาจิตรตรา
2. นางสาวปรียา  มาจิตรตรา
3. นางสาวศรัญญา  อ่างมัจฉา
 
1. นางสาววารุณี  มิหิม
2. นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  คะเนนิน
2. นายธเนตร  สีสะอาด
 
1. นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร
2. นางเจริญรัตน์  ชนะพันธ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชัยจันทา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางสาววิภาดา  คำผาย
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปพัทร์สิรี  ชุติวรานันท์
2. นางสาวปภัสร์สินี  ชุติวรานันท์
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
2. นายนนทชัย  พิมพ์พิสน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 58 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองทิพย์
2. เด็กชายปฏิภัทร  ตะระชู
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวนิศารัตน์  ก้อนต๊ะเสน
2. นายโรนี่ปีเตอร์  แคปเพิลล์
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นายศักดาวุฒิ  เหียงแก้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายปรัชญา  โสภณสา
2. นางสาววราภรณ์  พรมมา
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นายวัฒนา  อิศาสตร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ลีลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อุตมะ
 
1. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.4 เงิน 38 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงอารยา  หงษาวงษ์
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นางกนกอร  ทิพยโสต
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายภูมิศักดิ์  ศรีสุนะ
2. นายสุริยา  อุดชาชน
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
2. นายปริญญา  อันภักดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 29 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุริวิภา  ไชยโภคา
3. นายอนุวัฒน์  เทพรักษ์
 
1. นายศิลา  อรรถประจง
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวกรศิริ  พลบำรุง
2. นางสาวมัสยา  ดอนเหลือม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กะกุลพิมพ์
2. นางสาววิชชุดา  พั้วสุข
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 47 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนพรม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวัชระพงศ์  อ่อนสิงห์
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธีรภพ   ณ หนองคาย
2. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
3. นายวิษณุรักษ์  ศรีวรรณภูมิ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  ดวงบุญมี
2. เด็กชายภัคพล  เปรมประสพโชค
3. เด็กชายสุทธิชาติ  อักษรพิมพ์
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชานนท์  ภาคีนุยะ
2. นายรชต  บรรเทิงจิตต์
3. นายอรช  รัชตเมธี
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์
3. เด็กชายสาริน  ทวีกิจถาวร
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  เจือไธงสง
2. นายตะวัน  แสนกุล
3. นายอลงกรณ์  แสนจำลา
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณฐชล  วงษ์คำหาญ
2. เด็กชายธนวัต  สุริษา
3. เด็กชายพิษณุุพงษ์  พาดี
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธนาดล  เคณาพิมพ์
2. นายฤทธิพล  โคตะวัน
3. นายศิรศักดิ์  สมเสมียน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 54 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาวงศ์
2. เด็กชายธันวา  วงศ์กัลยา
3. เด็กชายฟ้าประทาน  อินทร์บุญญา
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นายจาตุรงค์  สิงห์ดา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวจรัญญา  ผาบเสี่ยน
2. นายปัญญา  บุตรศรี
3. นางสาวอรพรรณ  ยะสุนทร
 
1. นางสาวพัชญ์ชิสา  อภิกุลวรศิษฐ์
2. นายสมบัติ  พุฒนอก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  เจริญดง
2. เด็กหญิงฑิตยา  สุภาวัลย์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  จอมคำสิงห์
 
1. นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์
2. นางสาวสายฝน  กาลเนตร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  บุตะเดช
2. นายอดุลย์  ตราเงิน
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วมะ
 
1. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ขีดโนนโจด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 58 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีทารัตน์
2. เด็กหญิงนวมินทร์  โคตรธาดา
3. เด็กชายปรเมธ  พิลากุล
4. นางสาววาสนา  สาคร
5. เด็กหญิงวิภาดา  กาบบัวไข
6. เด็กชายอนุชา  ส่องใส
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
3. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวฉันทิกา  ท้าวน้อย
2. นางสาวฑีฆานันท์  สุวิธรรมมา
3. นางสาวนาลีรัตร์  บุตรมาน
4. นายประเสริฐศักดิ์  ชาธิรัตน์
5. นางสาวปิยฉัตร  สมศรี
6. นางสาวอรวี  กาบบัวไข
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
3. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แทนโหมก
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  สุวรรณชาติ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทับทิมหิน
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  มีธรรม
2. นางสาวสุภาพร  เชี่ยงเจ้น
3. นางสาวอภิญญา  ชาธิรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์
2. นางศริญญา  ทหารนะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายคงคา  ศรีสุพล
2. เด็กหญิงจุฑามาส  จันธิบดี
3. เด็กหญิงอรุณพร  ลุนวงษ์
 
1. นางทัศนนันท์  เหลืองอิงสุต
2. นางสาวจีรภาภรณ์  อินศรีเชียงใหม่
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  กันญา
2. นายธันวา  นำปา
3. นางสาวธิติยาพร  สุขะ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
2. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมสมบัติ
2. เด็กหญิงดวงนภา  แสนราช
3. เด็กหญิงอรดา  แทนจำรัส
 
1. นางชญานิศ  มงคุณแก้ว
2. นางสุภาพร  ทับทิม
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันฑิกา  วิไลย์
2. นางสาวพิยดา  เนื้อแท้ทอง
3. นางสาววิชุดา  แก้วพิลา
 
1. นางอุษณีย์  ดีแป้น
2. นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง 10 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมสาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแสงส่ง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เทพรักษ์
 
1. นายวิหาร  จันทฤทธิ์
2. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 26 โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  บุตระ
2. นางสาววรรณวิสา  สุนทร
3. นางสาวสุจิตรา  วันทา
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  โยธา
2. เด็กหญิงมุทิตา  สุขใส
3. เด็กหญิงสุชาสินี  เสนาสุธรรม
 
1. นางพรศิริ  พิมพ์พา
2. นางวราภรณ์  แสงแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวพิสมัย  หนันต๊ะ
2. นางสาวมุทิตา  สมสนุก
3. นางสาวอินทิรา  เครือแก้ว
 
1. นางอามร  คำเสมอ
2. นางวราภรณ์  แสงแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทาสี
2. เด็กหญิงปวีณา  อาจตา
3. เด็กหญิงพรนภา  อบเชย
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นางรัตติมา  เจริญสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวจริญพร  วงศ์อดุลฤทธิ์
2. นางสาวจิตริยา  โสบรรเทา
3. นางสาวดวงเดือน  ทานัง
 
1. นางสาวรินรดา  ธัญญารักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายอนวัช  สิงหาพรหม
 
1. นางเกษม  พิลาดิษฐ์
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  บุตรมาร
 
1. นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรยุทธ  บุญไทย
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  สุทธิดี
 
1. นายธเนตร  สูนหอม
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธืิศักดิ์  บัวจันทร์
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  วงชารี
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 13 โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายรัชพล  พัดพรม
 
1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายธนรัฐ  สุริยมาตย์
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.24 ทอง 23 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. นางสาวจิราภรณ์  โกสิลา
3. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
4. นายชลชาติ  โพธิเสน
5. นางสาวณัฏฐนิชา  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงณัฐญาดา  ภาษาเวทย์
7. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
8. เด็กชายทิวทัศน์  ตะเพาพงษ์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
10. นายธีรวัฒน์  แก้วกลาง
11. เด็กชายธีรเดช  ดวงอาสงฆ์
12. นายนภัทร  ชื่นนอก
13. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กันระดก
14. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
15. นางสาวปนัดดา  ทาขันทอง
16. เด็กหญิงปรีย์รดา  นามมงคล
17. เด็กหญิงปานแก้ว  มนต์อินทร์
18. เด็กชายพรชนก  พันธศรี
19. เด็กชายพศวัต  สมนา
20. เด็กชายภานุวัฒน์  สักเสริม
21. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ท้าวนัน
22. นายวรเมธ  วรรณรักษ์
23. เด็กชายวิทยา  จันทร์มาลา
24. เด็กชายวีรเทพ  สีบอ
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  อุดมขันธ์
26. เด็กหญิงศศิธร  อนุสนธ์
27. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
28. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
29. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
30. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
2. นายอิทธืิศักดิ์  บัวจันทร์