สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  อึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนลินทิพย์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสนันท์  มีธรรม
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.9 เข้าร่วม 29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ถือเหมาะ
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสังขะ 1. นายเอกอธิป   อินทรนุช
 
1. นางศิริพร  ศรีน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กชายธนาพงษ์  จันทร์ภา
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ผาผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 51 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. นายณัฐวุฒิ  ถาพันธ์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ผาผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 32 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.9 ทอง 7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายชญานินท์    ตุแก้ว
2. เด็กหญิงวริษา   สำรวมจิตร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
2. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 20 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงอรยา  สุมรัมย์
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.08 ทอง 28 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวนิตยา   เกตุพิบูลย์
2. นางสาวสายทรัพย์  สาลี
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.99 เงิน 46 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิตา  ลาวิลัย
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาสิริ  การะเกตุ
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติยา  คิดนุนาม
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 28 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พูนมาก
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เทพโภชน์
3. เด็กหญิงปิยพร  บุญแจก
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญรัตน์  วิมลโนช
2. นายกุลโชติ  เพ็งสว่าง
3. นางสาวสุธาสินี  แสวงสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายสายบุตร  พันธ์เสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สืบศรี
3. เด็กหญิงอริยาพร  เคนลำโกน
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณิชา  ประจวบสุข
2. นางสาวรัตนากร  ก่อแก้ว
3. นางสาวเยาวภา  อินทร์สำราญ
 
1. นางบุญเรือง  โมคศิริ
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง
 
1. นายบัญชา  สะตาดี
2. นายธนพล  อาจจุฬา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.5 เงิน 35 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพิมล  ดาวผักชี
2. นางสาวอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ได้ทุกทาง
 
1. นางเพ็ญนภา  โสติยา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายยุทธนา  นาคีสังข์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85.24 ทอง 18 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายกิตติธัช  ธีระบุตร
2. เด็กชายธนภัทธ  มูลดับ
 
1. นางสาวมาริสา  อินทรามะ
2. นางสาวอุนนดา  ศาลางาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.02 ทอง 37 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอาภรรัตน์  ศรีช่วย
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นายวีระศักดิ์   ภูมิสุข
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนภัสชล  หงษ์ชัย
 
1. นางสาวชวิศา  สุริยะงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายปัญญา  จันทรเทศ
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สิมราช
3. เด็กหญิงวันวิสา  แสวงนาม
 
1. นางรัชนีวรรณ  กงทอง
2. นางสาวสุธีวัลย์  บุติมาลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.25 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  คิดดีจริง
2. นางสาวพิจิตรา  มีบุตรดี
3. นายมงคล  สุขจิตร
 
1. นางเพ็ญทอง  ยิ่งยงยุทธ
2. นางสาวศิรินภา  ชิ้นทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพูนทรัพย์   ไชยโคตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกฤษนราช  แก่นมั่น
2. นายบุรินทร์  การินทร์รัตน์
3. นางสาวสุภิญญา  ใจสว่าง
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวพิจิตรา  บุตรสา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายตรัย   ยอดไธสง
2. เด็กหญิงรจนา   จันทร์เหลือง
3. เด็กชายวุฒิชัย   วสุวัชร์
 
1. นางบุษบา   อาจพรหม
2. นางอรุณรัตน์   พลหาญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิชา  พรหมนุช
2. นางสาวพรชิตา  เทพนอก
3. นายวีรภัทร  นาดี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 29 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เกียรติ
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ
3. เด็กหญิงอรพิน  ดวงดี
 
1. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
2. นางสาวอัมพร  ยืนยง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 31 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  คนชาน
2. นางสาววราภรณ์  ทำคาม
3. นางสาวอรอุมา  วิชิตมงคล
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนกร  เอ็นดู
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 49 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  เครื่องไธสง
2. นางสาววรรณิศา  ขันตรี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. นางสาวสุวิชญา  คงสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.82 ทองแดง 52 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพงศ์สุริยัณ  หมายมั่น
2. เด็กชายพีรภัทร  วิศิษฐ์สุขสกุล
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นายจรัส  อนุพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายแก้วสัมฤทธิ์  สอนศรี
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนสังขะ 1. นายกีรติ  เกตุทิพย์
2. นายศราวุธ  สุยะ
3. นายศักดิ์ติพร  ประสพศิลป์
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นายปกรณ์  บัวแย้ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  สิมมา
2. นางสาวกัลยารัตน์   เหนียวบุบผา
3. นางสาวสุดารัตน์   ทองปลั่ง
4. เด็กหญิงอรนลิน  พันโน
5. เด็กหญิงอลิษา  มั่งมี
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
2. นางชุติมา  ทีปีเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวฉัตรธิดา  นาหนองบัว
2. นางสาวชลธาร  โสรถาวร
3. นางสาวมลธิรา  อาจหาญ
4. นายอนุชิต  ทาวังราช
5. นางสาวอรุณรัตน์  ชมโพธิ์
 
1. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  โสระธิวา
2. เด็กหญิงญาดา  เกิดนอก
3. นายทวิช  ยืนยง
4. นางสาวมณีรัตน์  ทองประดับ
5. นางสาววรัญญา  มิ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณยุภา  แสวงชอบ
2. นางสาววันทนา  ยวงทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวฐาปนี  สิงห์ชัย
2. นางสาวนัฐมล  แหวนวงศ์
3. นายปัญญา  อัคชาติ
4. นางสาวปิยธิดา  ศาลางาม
5. นางสาววรรณวิสา  มังษะชาติ
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  ปัตยะสา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ใสสุด
2. เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพหิรัญ
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายหัตถสอน  การประดิษฐ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายชนายุทธ  สีลา
3. นายปริญญา  บุญเหมาะ
4. นางสาวสิริวิมล  แสงหิรัญ
5. นางสาวอรปรียา  มงคล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์
2. นางสาววิจิตรา   ปิดณรงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  ประไวย์
2. นายกอบชัย  ประเสริฐศรี
3. นางสาวจันทรา  ทรงวาจา
4. นางสาวฐิติพร  ยอดลี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมล
6. นายณัฐนันท์  สิทธิชัย
7. นางสาวปิยนันท์  สุขศรีนวล
8. นางสาวพรจิรา  สกุลพรหม
9. เด็กหญิงพรสุดา  ว่องไว
10. นางสาวพิมลพร  เสาไสย์
11. นายภาณุพงษ์  ราษีทอง
12. เด็กหญิงวรารัตน์  บ่อศีล
13. เด็กหญิงศรัญญา  ลอยเลื่อน
14. นางสาวสุธิตา  แนบทางดี
15. นางสาวอภิญญา  พอกสนิท
16. นางสาวอลิสา  คูณสว่าง
17. นางสาวอัจฉรา  ใจแจ่ม
18. นางสาวอัจฉรา  มีสิน
19. นางสาวอัญชลีพร  งามเยี่ยม
20. นางสาวเจนจิรา  สร้างสวน
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางสาวจันทิมา  จินดาศรี
3. นางสุจิตรา  เจิมสม
4. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
5. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  สุขรอบ
2. เด็กหญิงชมพูฟ้า  ระยาย้อย
3. นายชาคริต  ค้ำชู
4. นางสาวฐนิชา  พรหมชาติ
5. นางสาวณัฏฐิณี   เเก้วปรัง
6. นายธนพล  ศรีรุ่งนภาพร
7. นายธนพัฒน์  มีดี
8. นางสาวนันทฉัตร  ชาญเชี่ยว
9. นางสาวนิศามณี  ก้านแก้ว
10. นายปฏิภาณ  เครือบุตร
11. นางสาวปฐมวรรณ  ชื่นบาน
12. นายประสิทธิ์ชัย  ปฏิบูรณ์
13. นางสาวปริมาศ  ที่ดี
14. นายพงษธร  บัวจันทร์
15. นายพีรยุทธ  แผ่นทอง
16. นางสาวรินรดา  จงหาญ
17. นางสาววนิดา  แหวนวงค์
18. นางสาวอชิรยา  จันทมล
19. นายอนุชา  โกดหอม
20. นายเมธาธัช  บุตรดี
 
1. นายธีร์วศิษฐ์  ใจชื่น
2. นายบัญชา  สะตาดี
3. นางเอมอัฌชนา  ศิริศรี
4. นางสาวกัณฑมาศ  แซ่มแร่ม
5. นายเกรียงไกร  บุตรพรหม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุมัง
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  ไชยราช
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 29 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สำรวมใจ
2. เด็กชายวุฒิชัย   หล่าไธสง
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวศรสวรรค์  จินาวัลย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะสมบูรณ์
2. นายภูรินทร์  บุญสูง
 
1. นางสาคร  วัฒนกุล
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 45 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงญาดา  ท่อนแก้ว
2. นางสาวพรธิตา  บุราคำ
3. เด็กหญิงภัทธิยา  ม่วงอ่อน
4. นางสาวภาทรงศิริ  รัตนธิวัต
5. นางสาวรัตนาภรณ์  โตกระโทก
6. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  สำราญใจ
7. นางสาวศิริพร  พันจันดา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไหว้พรหม
9. เด็กหญิงสุพักตรา  ชินวงษ์
10. นางสาวอารียา  แก้วดี
 
1. นางปะวินา  ใจกล้า
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  ผิวละออง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ศิลา
3. นางสาวจิราวรรณ  แสงเพ็ง
4. นางสาวประภัสสร  อินทนู
5. นางสาววราลี  เหลาศรี
6. นางสาววริษฐา  เหลาศรี
7. นางสาวสุกัญญา  ดาระหงษ์
8. นางสาวสุนิษา  ภาโนมัย
9. นางสาวอรัญญา  สอนงาม
10. นางสาวเจนจิรา  เอื้อนไธสง
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นายบุญส่ง  ปานใจนาม
3. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  เชื้อมาก
2. นายจำรูญ  หงษ์สูง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยลุน
4. นางสาวธิญาดา  เงาทอง
5. เด็กหญิงพรรณษา  ตระกูลโส
6. เด็กหญิงรสริน  มะลิวัลย์
7. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อมาก
8. นางสาววรดา  ทนนศรี
9. นายอนุวัฒน์  กรรัมย์
10. นางสาวอารีรัตน์  รักชื่อดี
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
3. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สุกใส
2. เด็กหญิงกุลลวี  วิลัย
3. เด็กหญิงจิราพร  บุญศรี
4. เด็กหญิงทิพธิดา  บุญนอง
5. เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงเกศแก้ว  พาอุดม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  อำภา
8. เด็กชายเจษฎากร  กล้วยทอง
9. เด็กชายเพชรายุทธ  วงษ์คูณ
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  หกเงิน
 
1. นายรัชพล  อินทร์ชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์  จันเเสน
3. นายไชยพร   สำราญสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  วิทศิริ
2. นายพยากรณ์  นันท์ไสย์
3. นางสาวพรนภา  เจือจันทร์
4. นายพัชรพล  จันดาชาติ
5. นายภานุพงศ์  สุขวงษ์
6. นายมงคล  ระหงษ์ทอง
7. นายวรินทร  ไชยศรีษะ
8. นางสาวสุชาดา  มุ่งหมาย
9. นางสาวอทิตยา  ชาญเชี่ยว
10. นางสาวเพชรดา  วุฒิยา
 
1. นายณัฐวิชช์  ธนพงษ์พรธนา
2. นางสาวธีรารัตน์  คงคน
3. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ร่วมสุข
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศิริพัฒน์
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายนัฐพล  เทียงคำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวบุษบา  ไชยทัศน์
2. นายวรเทพ  มุมทอง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายนัฐพล  เทียงคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ยอดเสาดี
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาววัลวลี  ดีนี
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงมนัสนันต์  พูลพล
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 43 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพิมพ์พัสสร  แม่นงาม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทพคูบอน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญยัง
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวกัญญา  ครองไธสง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนสังขะ 1. นายเมธา  บุตแย้ม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกชกร  นรจ้อย
2. เด็กหญิงณรีพรรณ  รู้รักษา
3. เด็กหญิงณัชชา  แถวทิม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนสังขะ 1. นายกฤษณะ  กิ่งแก้ว
2. นายธณณัฐฐ์  วงค์มา
3. นางสาวศศิณัฎฐ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายจตุพรรดิ์  ล้อมนาค
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นายนภสินธ์  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอรอนงค์  บังเอิญดี
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวรจนา  สุดยอดสุข
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเกร็ด
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุขจำนงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายภานุพงษ์  ผิวงาม
 
1. นายเฉลิม  มหานาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชลฉัตร  ดวงอินทร์
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนากร  ดวงจิตร
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต  อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนารี  เสือแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธนวัฒน์   เหลือล้น
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
2. เด็กหญิงจตุพร   เจริญยิ่ง
3. เด็กชายธนบูรณ์   สุขแสวง
4. นายธนวัฒน์   เหลือล้น
5. เด็กชายนฤเบส   สุดสัมฤทธิ์
6. นายปริญญา    แสงลา
7. เด็กชายปัณณวิชญ์   ปิยะอำพรศักดิ์
8. นายวชิระ  คำกองแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
10. นายอมรเทพ   ปูประโคน
11. เด็กชายเจษฎา   แจ่มใส
 
1. นายบรรจง   ทองกระจาย
2. นายนพัฒน์  สมัญญา
3. นายปฏิวัติ   นรสาร
4. นางสาวทัศนีย์   ศรีทน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายชินวัตร  สุโพธิ์เมือง
2. เด็กหญิงณคภัทร  คำพันธ์
3. เด็กหญิงนิสา  โสดาจันทร์
4. เด็กชายสิรดนัย  ชุมพล
5. เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งงาม
6. นางสาวอณัญญา  กลิ่นสายทอง
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
3. นายจามร  จันทร์ประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 32 โรงเรียนสังขะ 1. นายชนกนันท์  คำหล้า
2. นายพงศธร  ชีวาจร
3. นายวรากร  ทวีโภค
4. นางสาวสุดารัตน์  ปัสสาโก
5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ยาม
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
3. นางสาวธีรารัตน์  เธียรวิวัฒนา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 30 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา   แสงระบิล
2. นายจรณินท์   ตัณฑ์สุระ
3. นายจิตติพัฒน์   จันผอง
4. นางสาวจิราพร   สารคิด
5. เด็กหญิงจิริยา   สมสอาด
6. เด็กชายณัฐพล  โสรวัลย์
7. นายทัศนพร   อุดหนุน
8. นางสาวทิพยาภรณ์  ดีรอบ
9. เด็กหญิงธนัชญา   เกลียวเพียร
10. นายธรรพ์ณธร   อยู่นาน
11. นายปฏิพัทธ์   เอี่ยมสะอาด
12. นายประทีป   สันทาลุนัย
13. นางสาวประภาพร    ปานทอง
14. เด็กชายพนาวุธ   แสงสัย
15. นางสาวพรวิภา   นามแก้ว
16. นางสาวพรสกุล   มั่งสมบัติ
17. นางสาวพัชรินทร์   เสาวคนธ์
18. เด็กหญิงพัชรี   จารัตน์
19. นายพิทักษ์   คงสิงห์
20. นางสาวภัทราภรณ์   ทองปลั่ง
21. นางสาวภานุชนาถ  บุญมาก
22. นางสาวมนัสวี   อดทน
23. นางสาวรินรดา   เขียวพรหมมา
24. เด็กหญิงวรยล   กุลรัตน์
25. นายวุฒิชัย   เพ็งพิศ
26. นางสาวศรุตา   มูลทอง
27. นายศักดา  ผลเจริญ
28. นายศิลา   ดาทอง
29. นายสุทธิชา   ดาวงศ์
30. นางสาวสุทธิดา   เสาแก้ว
31. เด็กหญิงสุทธิตา   สามกุล
32. นางสาวสุพรรษา   ประดับ
33. นางสาวสุพัตรา   บุญพิทักษ์
34. นายอนุชิต   ดีรอบ
35. นางสาวอภิภาวดี   นิตย์ลาภ
36. นายอรรถพร  วุฒิพันธ์
37. เด็กหญิงอริศรา   พยัคษา
38. นางสาวอลิตา   คงสิงห์
39. นายอัษฎายุธ   เฉลียวไว
40. เด็กหญิงเกศกนก   บัวพุฒ
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
3. นางอุดมพร  สิงห์ชัย
4. นายจำปา  สุขยา
5. นางชุติมา  ทีปีเนตร
6. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
7. นางสาวจิระนันท์  นนทะบุตร
8. นายนิรุต  แข็งกล้า
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 58 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายกันทรากร  วัชรโชติ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 58 โรงเรียนสังขะ 1. นายประพัฒน์  วงมา
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  เงินเก่า
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ล้ำประเสริฐ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ประเมินชัย
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ใสยิ่ง
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 56 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กชายวีระ  รัตนธิวัตร
 
1. นางสาวปราณี  หาญประโคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 34 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  หามนตรี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 56 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายภูธเนตร  ทรงแสงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก่นโสม
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง 7 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นายกิติพงษ์  ไลงาม
2. นางสาวขนิษฐา  เจริญถนอม
3. นายชนกนันท์  คำหล้า
4. นางสาวชุติมา  ศรีอนุช
5. นายนฤปนาท  ยอดจันทร์
6. นางสาวนลินรัตน์  ศรีบริบูรณ์
7. เด็กหญิงพรชนก  บัวทอง
8. นางสาวพัชราภา  ไชยเหนือ
9. นางสาวสุนทรี  ประทุมมา
10. เด็กหญิงอัยลดา  โพธิ์ปิ่น
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
3. นายรัตนะ  แสงลา
4. นางปณิดา  แก้วหอม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดำรงศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑทามาศ  นิราสภัย
3. เด็กชายฐิติโชติ  เปรียบดีสุด
4. เด็กชายธนศักดิ์  สาคเรศน์
5. เด็กชายนพเก้า  พื้นนวล
6. เด็กชายนรากร  ใยแดง
7. เด็กหญิงประภัสรา  เสถียรรัตน์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแก้ว
9. เด็กหญิงยศวดี  คงบุญ
10. เด็กชายสืบศักดิ์  ศุภผล
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง 24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวทรงศิริ  ติราวรัมย์
2. นายธนากร  เกิดชื่น
3. นางสาวมณฑกานต์  สีชมภู
4. นายวีรยะ  บุญญัติ
5. นายศุภกร  จันเอก
6. นางสาวสุดารัตน์  เปรียมดีสุด
7. นายสุรศักดิ์  ทรงศรี
8. นางสาวอทิตยาพร  คชเคลื่อน
9. นายอมรเทพ  ประชุมฉลาด
10. นางสาวอัญชุลี  สำราญล้ำ
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 27 โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รัตรกร
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ประสานดี
3. เด็กหญิงภณิดา  สีทน
4. เด็กหญิงภณิดา  กับรัมย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   คลองงาม
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวศศิประภา  ควรคำนึง
3. นางสาวนิตติญา  ชัยสุภา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนสังขะ 1. นายประทีป  คงมั่น
2. นางสาวพิชญาภา  เรือนพรม
3. นางสาวภัทรภี  ฉันทกุล
4. นางสาววนิดา  เพชรจันทึก
5. นางสาวศิริกาญจน์  ลาบึง
6. นางสาวสุจิตรา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวสินทวี  ชมพูนุช
2. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
3. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์เงิน
2. เด็กหญิงธนพร  เสาวพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
4. เด็กหญิงพินญดา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  สุดหาร
6. เด็กหญิงมุกธิดา  โชคเกิด
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ร่วมทวี
8. เด็กหญิงเบญจพร  เสกแสร้ง
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นายศุภณัฐ  ศิริลา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  นามเขต
2. นายณัฐพล  มุลพล
3. นายธีรณัฎฐ  แสงรุ่งสว่าง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
5. นางสาววันวิสา  จันทร์ภักดี
6. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
7. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
8. นางสาวอรยา  เสกแสร้ง
9. นางสาวอริสา  เสกแสร้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นายศุภณัฐ  ศิริลา
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายจิตรภานุ  ลำดับจุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเพชร
3. เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงนริศรา  ขบวนกล้า
5. เด็กหญิงนิชนันท์  สังข์เงิน
6. เด็กหญิงพิมพร  สุดทิศ
7. เด็กชายภัคพล  ยวงแก้ว
8. เด็กหญิงมุกธิดา  แสงเงิน
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิลารัง
10. เด็กชายสิทธิกร  สุขจิตร
11. เด็กชายืทรรศนะ  พริ้งเพราะ
12. เด็กหญิงเสาวภา   กองโคกกรวด
13. เด็กหญิงแพรวา  โพธิปัสสา
 
1. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
3. นายศักดิ์ชัย  สมดัง
4. นางสาวอภิญญา  จินดาศรี
5. นางสาวสาวิณี  เหลื่อมล้ำ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.7 เงิน 39 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกกร  เป็งทอง
2. นายธนดล  แก้วเกตุ
3. นางสาวนาราธร  พันทอง
4. นางสาวพัชริดา   พาเจริญ
5. นางสาวภัณฑิรา  สุระ
6. นางสาวศศิตา  ศรีบาง
7. นางสาวศิริยา  แสงเพ็ง
8. นางสาวสุชญา  จงหาญ
9. นางสาวสุดารัตน์  สุการี
10. นางสาวสุนิสา  โภคทรัพย์
11. นางสาวอารีลักษ์  พงษ์คละ
12. นางสาวเสาวภาคย์  จิตรวงศ์
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
3. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
4. นางสาววรินดา  ศรศรี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.75 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายชินวัตร  เป็นไทย
2. นายทับทิมสยาม  นามสมบูรณ์
3. เด็กชายนิวรรชัย  ดวงเวา
4. เด็กชายภูวดล  ไสย์สุด
5. เด็กชายไชยเชฐษ์  ชุมน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
2. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.7 ทอง 19 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวมลิสา  พลโยธิน
2. นายสงคราม  อินเพ็ง
 
1. นายโอภาส  เครือมั่น
2. นางศิรภัสสร  กำจัดภัย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 45 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
 
1. นางสาวบังอร  สว่างภพ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวอริสา  รุขะจี
 
1. นางดวงตา  มอนดี้
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 16 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เทพณรงค์
 
1. นางสายฝน  มหานาม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 38 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวเกศสุดา  อุ่นมี
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวพิมพ์มณี   น้องดี
 
1. นางสาวพรนภัส  สถานพงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  สามสี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา   หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จำปาศรี
5. นางสาวเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นจันทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.34 ทอง 12 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายชัยชนะวุฒิ    ท้าวนิล
2. นางสาวนิรชา   แยงรัมย์
3. นางสาวปิยพร    เฉลิมรัมย์
4. นางสาวมะลิตา  นาโควงค์
5. นางสาวอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นจันทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมลธิกานต์  วาปีสา
2. เด็กหญิงมาริษา  ไสสมบัติ
 
1. นางสาวสุมิตรา  สดทรงศิลป์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อ่อนอัฐ
2. นางสาวไพลิน  แว่วงาม
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.83 เงิน 24 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข
2. เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 14 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายชัชวาลย์  จงหาญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 40 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤติกา  หิ้งงาม
2. นายจักรกฤษณ์  ล้ำเลิศ
3. นางสาวรัตติกาล  ศิริกาล
4. นายสราวุฒิ  บุตรงาม
5. นายอภิวัฒน์   กันฮะ
 
1. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ
2. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.67 เงิน 18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกิตติธัช  ตุ้มทอง
2. นางสาวนัฐทมล  พรมมินท์
3. นางสาววงเทวัญ  บัวจันทร์
4. นางสาวสุกฤตา  ใสสุด
5. นางสาวอนนทพร  บุญเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวศุภัฏณ์ฏา  มุงคุณ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ผากา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำหนึ่ง  โกรธกล้า
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีทนษา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.26 เงิน 57 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงยวิษฐา  ปานทอง
 
1. นายเจตริน  ศรีสรรงาม
2. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.97 ทอง 15 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวรัตติยากร  หาสุข
 
1. นางนภกุล  ไตรเรืองกุล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.23 ทอง 7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวนภัทรศรา   นารถอุดม
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงวาริษา  ทองนำ
5. เด็กหญิงสกุนาไพร  ขึมสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใหมทอง
7. เด็กหญิงสุริวิภา  ใหมทอง
8. เด็กหญิงแพรวา  จันทะชา
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
3. นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษ์พงษ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.15 ทอง 5 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ชัยแหม่ง
2. นายธีรภัทร  สาโสภา
3. นางสาวปนัดดา  แจ่มใส
4. นางสาวปาริชาติ  เรืองโรจน์
5. นายสหรัฐ  บุญเจริญ
6. นางสาวสินีนาฎ  บุญเลิศ
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นางนภาลัย  บุรีวัฒน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายคุณากร  จันทร์แดง
2. นางสาวชญาดา   แจ่มจำรัส
3. นางสาวชุติมณฑน์  มวลทอง
4. นางสาวปิยารัตน์  เลาสง
5. นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์
6. นางสาววาสนา  นามม่วง
7. นางสาวศิริกัญญา   แก้วสว่าง
8. นางสาวสุดารัตน์   บุญแจก
9. นางสาวอรวรรณ   ทองยวง
10. นางสาวอรุณี  ใสแก้ว
 
1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวลัดดา  สกุลทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารินี  ประกายแก้ว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวประโคน
3. เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวดี  เปรื่องวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผลงดี
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
2. นางสาวโชติกา  ศรไชย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายชนนกานต์  แย้มสง่า
2. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  วงษ์โสภา
3. นายบุญส่ง  สังเกตกิจ
4. นางสาวสุวัจณี  เปรียบยิ่ง
5. นางสาวอรปรียา  สำราญสุข
 
1. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริปิน  หมายลึกดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.6 เงิน 37 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวพรพรหม  น้อยห่วง
3. นางสาวพันธิตา  จันทราสา
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
2. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรณิภา  ประดับศรี
2. นางสาวดวงดาว  ระวังชน
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยามดี
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
2. นางมณีกานต์  ศาลางาม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 39 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงบุญศิตา  สังข์สูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตติยากร  บุราไกร
3. เด็กหญิงสุนิตา  อุรารื่น
 
1. นางสาวจิณห์ณณัช  สิมมา
2. นางสาวอุไรพร  เตี้ยแอก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวตรีนุช  สุวิเศษ
2. นางสาวปิยธิดา  พรมศิริเดช
3. นางสาวมุกดา  นาดี
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คงชื่นจิตร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงงาม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชุลี  ผู้สมเก่า
2. เด็กหญิงสโรชา  จิตรเอก
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสังขะ 1. นายณัชพงษ์   คลองแสนเมือง
2. นายศุภกฤต   วัชรมงคลกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพุทธฤทธิ์   จันทร์สระคู
2. เด็กหญิงสุภาลักษณ์   นนท์เต
 
1. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
2. นายอภิเทพ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวมาริษา  คานงอน
2. นายอิทธิกร   ชูชื่น
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวธิดาภา  ชาญเชี่ยว
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  พลศรี
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำวงค์
2. นายธนกฤต  แม่นผล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ราชรักษ์
2. นางสาวปุณิกา  จรจอม
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายปิติพร  นนทะพันธ์
2. นายพริษฐ์  จงหาญ
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงสายทิพย์  บุญเนือง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่มบุญ
 
1. นางสุมาลย์  แคลนกระโทก
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 18 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  แย้มดวง
2. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
3. นางสาวสุภาวิดา  อนุมาลย์
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นางดุจฤดี  ยุทธรรม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 56 โรงเรียนสังขะ 1. นายนนทพัทธ์   ดวงใจ
2. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายภัครพล  เจนรอบ
2. เด็กชายรัชชานนท์   แก้วเรือง
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนสังขะ 1. นายสุทธิพงศ์  อิ่มหมื่นไวย
2. นายอธิคม  จงใจงาม
3. นายอนันตชัย  มณีปัญญา
 
1. นายเอกกร  สีดามาตย์
2. นายอนัน  ขาวงาม
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จงอุตส่าห์
2. เด็กชายวุฒิชัย   เบี้ยไธสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโชค
2. เด็กชายพสธร  บาลี
3. เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นายธนากร  หน้านวล
2. นางสาวสยาม  พากเพียร
3. นายสิทธิชาติ  ภาสดา
 
1. นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวธิตยา  นัดครบุรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เที่ยวทอง
2. เด็กชายวีรพล  มุลทุลี
3. เด็กชายวีระพงษ์  จินพละ
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายชนวีร์  กระแสโท
2. นายวิษณุ  จันทร์ดี
3. นายวีระยุทธ  ไชยปัญญา
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ว่าดี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเจือ
3. เด็กชายโยธิน  กล้วยทอง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 49 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนการ
3. เด็กหญิงธนวินท์  ไพรัมย์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสลา
5. เด็กหญิงอรญา  สมภาร
6. เด็กหญิงอรวรา  วังนุราช
 
1. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ
2. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
3. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤษณา  ทองอ้ม
2. นายกันติทัต  บุญย้อย
3. นายกิตติธัช  สมฤทธิ์
4. นายธีรชัย  พิมพ์จันทร์
5. นายสิรวิชญ์  พลศรี
6. นายอภินันท์  บุญตั้ง
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายชาคร  นวนจันทร์
2. เด็กชายฐานากร  เงินยวง
3. เด็กหญิงอรวรา  มามูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางวรรณภา  ปลุกใจหาญ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 23 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุนินทรบูรณ์
2. นายสมพร  เพ็ชรเจริญ
3. นางสาวแสงอรุณ  ชำนิ
 
1. นายจักรพงศ์  พรหมสิทธิ์
2. นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังทางมี
2. เด็กหญิงสาริกา  อรรถมงคล
3. เด็กหญิงสุภาวณี  สายสร้อย
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวลักษณพร  จันต๊ะมาต
2. นายวัชรินทร์  ดวงดี
3. นายอรรทชัย  ไสยยิ่ง
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายรัฐพงศ์  จำปาสุข
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงไชย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ขาวงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาภ
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
2. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวฐิติภา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอัญชณา  พัฒน์ผล
3. นางสาวเกวลิน  กัลยานาม
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
2. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติมา  จุประมัตตัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 16 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  วานิยาม
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุข
3. นางสาวมะลิวัลย์  สวรรณเขต
 
1. นางสาวนันทภัค  จันทา
2. นายสิริวัฒก์  แสงกล้า
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  วัฒนา
2. เด็กหญิงพรฤดี  เสนาะเสียง
3. เด็กชายอโณทัย  ยลพันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
2. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทสาร
2. นางสาววรรณิศา  กล้ากระโทก
3. นางสาววิจิตรา  โสมหาว
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเนื่อง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 48 โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยง
3. เด็กหญิงประนอม  วงศ์บุญ
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนสังขะ 1. นายฐนกร  เขียวสะคู
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  เครือเนียม
3. นางสาวเบญรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงษ์   นพพิบูลย์
 
1. นายวราลักษณ์  วงษ์วรรณ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพรดา  หอมใจ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศิลป์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนองหงอก
 
1. นางสาวนันธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางกัญญาภัค  คำงาม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  จินพละ
2. นายคมกฤษ  เตียงงา
3. นายเศรษฐชัย  แสงมาส
 
1. นางสาวณิชนันทภรณ์  ธีรพลธนาตย์
2. นางสาวภาวิณี  สมสุข
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาพ
 
1. นางมณีกานต์  ทนทอง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายสาริน   อินทร์พิชัย
 
1. นางลัดดา  นาสาวงค์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  สิริสุข
 
1. นางลัดดา  นาสาวงค์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 42 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายขันติ   บอนประโคน
2. เด็กชายสัทพงศ์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เนตรแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  กายดี
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายประสิทธิ์ศักดิ์  หมายมั่น
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส